Producent- och branschorganisationer

En producentorganisation är en sammanslutning som bildas av producenter av en viss jordbruksprodukt på initiativ av dem själva. Producentorganisationen förverkligar mål som gäller medlemmarnas produktion av jordbruksprodukter. Målet kan vara att hjälpa medlemmarna vid planering av produktionen, marknadsföring eller utveckling av odlingsmetoderna. Målet för systemet med producentorganisationer är att stärka producenternas marknadsställning.

I Finland kan en sammanslutning inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter på ansökan godkännas som producentorganisation. Nästan alla jordbruksprodukter som produceras av medlemmar i en producentorganisation kan vara godtagbara produkter.

De godkända producentorganisationerna i Finland (9):

Andelslaget Närpes Grönsaker (FI005)
Ålands Trädgårdshall Andelslag (FI006)
Leppävirran Marja Osuuskunta (FI008)
Vihannes-Laitila Oy (FI009)
Lounais-Suomen Lampurit ry (FI010)
Kieku Oy (FI011)
Potwell Oy (FI012)
Finlands Fårandelslag (FI013)
Milkenture Oy (FI014)

En branschorganisation är en branschspecifik organisation som består av flera aktörer som fokuserar på produktion av en bestämd jordbruksprodukt eller flera. Branschorganisationer kan ha representanter för produktion, förädling och handel. Minimikravet är att representanter för produktion och förädling eller handel deltar. Branschorganisationens sektor kan vara vilken som helst sektor inom produktionen av jordbruksprodukter.

Vi har inga godkända branchorganisationer i Finland.

Ansökan om att bli producent- eller branschorganisation

Producent- och branschorganisationer kan godkännas från alla sektorer inom produktionen av jordbruksprodukter. En godtagbar producent- eller branschorganisation ska vara ett registrerat samfund. Ansökan om godkännande lämnas till Livsmedelsverket.

Guide för ansökan om godkännande som producentorganisation

För producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker gäller krav som till avsevärda delar skiljer sig från kraven för andra organisationer och systemet med producentorganisationer är inom den sektorn delvis annorlunda än inom andra sektorer. Producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker kan få EU-stöd för genomförande av verksamhetsprogram. Producentorganisationer inom andra sektorer har inte tillgång till EU-stöd eller nationellt stöd som är direkt riktat till dem.

Producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker

En producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker har som huvudsaklig uppgift att saluföra de egna medlemmarnas produkter på marknaden. En godtagbar producentorganisation ska ha minst fem producentmedlemmar verksamma inom sektorn för frukt och grönsaker.

Då en producentorganisation blivit godkänd kan organisationen utarbeta ett flerårigt verksamhetsprogram. Det är möjligt att ansöka om stöd för investeringar och utvecklingsåtgärder inom verksamhetsprogrammet. Stödet kan utgöra upp till 50 procent av de faktiska kostnaderna för verksamhetsprogrammet. Man kan bland annat ansöka om stöd för investeringar i utrustning och byggnader samt marknadsföringsåtgärder.

Anvisningar för ansökan om godkännande som producentorganisation och verksamhetsprogram inom sektorn för frukt och grönsaker finns i våra ansökningsguiden.

Guide - Verksamhetsprogram för producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker


Ytterligare information ger
Juhani Heikkilä, överinspektör, 0295 204 232
Päivi Vaismaa, överinspektör, 0295 205 127
fornamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 4.10.2022