Information till aktörer och tillsynsmyndigheter inom livsmedelsbranschen

Livsmedelsföretagare ska se till att den personal som hanterar livsmedel övervakas och instrueras och/eller utbildas i livsmedelshygien på ett sätt som är anpassat till deras arbetsuppgifter. (Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004, punkt 1, kapitel XII i bilaga II) Livsmedelsföretagares skyldighet att säkerställa är ständigt.

Det här gäller alla som arbetar i en livsmedelslokal, oberoende av vilka livsmedel som hanteras eller på vilket sätt de hanteras. Även personer som arbetar i en livsmedelslokal, till exempel underhålls- och städpersonal, och i vars uppgifter inte ingår egentlig hantering av livsmedel ska vara medvetna om och kunna beakta effekterna av deras arbetsmetoder och förfaranden då det gäller livsmedel som hanteras i livsmedelslokalen.

En anställd kan göra ett hygienpasstest även om han eller hon inte är skyldig att göra det enligt livsmedelslagen. Den anställde kan göra hygienpasstestet igen om han eller hon vill upprepa sina hygienkompetens.

När måste aktören kräva hygienpass av arbetaren?

Aktören ska kräva hygienpass av en arbetare om arbetaren hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel i en livsmedelslokal. Hygienpass krävs om personen har arbetat i tre månader. Även tidigare motsvarande arbete räknas med i de tre månaderna, dvs. de tre månaderna nollas inte i början av varje nytt arbetsförhållande. (Livsmedelslagen 297/2021 19 §)

Hur säkerställer aktören att arbetaren har hygienpass?

 • Alla arbetare av vilka hygienpass krävs ska uppvisa någondera delen av sitt ursprungliga hygienpass till aktören. Aktören ska också säkerställa att hygienpasset faktiskt tillhör den person som uppvisar det. Ingen annan person eller enhet får till exempel anmäla eller bevisa ärendet direkt till aktören och för den anställdes räkning.
 • Båda delarna av hygienpasset är likvärdiga, dvs. arbetaren kan uppvisa antingen kortet eller pappersintyget till arbetsgivaren.
 • Hygienkompetens kan inte påvisas genom att uppvisa fotokopior på hygienpasset.
 • Hygienkompetens kan inte påvisas genom att uppvisa nummerserien på hygienpasset.
 • Hygienkompetens kan inte påvisas med examensbetyg inom livsmedelsbranschen.
 • Hygienkompetens kan inte påvisas genom ett så kallat tillfälligt intyg utfärdat av hygienpasstestaren.

Journalföringen kan bestå av

 • kopior på uppvisade hygienpass
 • en förteckning över personer av vilka hygienpass krävs och som har uppvisat sitt ursprungliga hygienpass till aktören
 • i livsmedelslokaler där endast ett fåtal personer arbetar kan även det att arbetarna uppvisar sina ursprungliga hygienpass till en inspektör anses utgöra journalföring.

Journalen kan föras på papper, elektroniskt eller bådadera. Aktören ska kunna påvisa detta till tillsynsmyndigheten.

Vad grundar sig aktörens journalföringsplikt på?

Aktörer inom livsmedelsbranschen ska journalföra livsmedelskompetensen för de personer som jobbar i en livsmedelslokal och på uppmaning kunna presentera informationen till tillsynsmyndigheten. (livsmedelslagen 297/2021 19 § 3 mom.)

 • Hygienpasset tillhör den person som det är beviljat till.
 • Det är bra om hygienpassets mottagare ser till att få båda delarna av det ursprungliga hygienpasset (kortet och pappersintyget).
 • Hygienpasset beviljas med sökandes namn och födelsedatum och det är alltid personligt oberoende av vem som har betalat för hygienpasstestet eller hygienpasset.
 • Vid behov kan hygienpasstestaren ge ett så kallat tillfälligt intyg, ifall den person som godkänt har genomfört hygienpasstestet ber om detta. Det här är ett fritt formulerat intyg skrivet av testaren, på vilket testaren intygar att ifrågavarande person har deltagit i ett hygienpasstest som testaren har ordnat och genomfört testet godkänt.
 • Ett tillfälligt intyg är inte ett hygienpass i enlighet med Livsmedelsverkets modell och ersätter inte ett egentligt hygienpass.
 • Hygienkompetens kan inte påvisas med ett tillfälligt intyg från testaren. Arbetaren ska alltid uppvisa sitt ursprungliga hygienpass i enlighet med Livsmedelsverkets modell till aktören eller arbetsgivaren.
 • En person som har genomfört testet kan be om ett tillfälligt intyg till exempel om hen är på väg på en arbetsintervju eller till en ny arbetsplats och behöver uppgifter om att hen har genomfört hygienpasset godkänt. I sådana situationer har klienten alltså inte ännu hunnit få sitt hygienpass av testaren.
 • Tillfälliga intyg gäller inte för alltid, utan bara fram till det att personen får sitt egentliga hygienpass. Detta tar vanligtvis högst en månad från testtillfället.

Hygienpass som har genomförts utomlands gäller inte i Finland.

Du hittar information om hygienpassets giltighetstid här.

Livsmedelsverket har utarbetat en tabell över vad som anses som hantering av oförpackade, lättfördärvliga livsmedel och huruvida hygienpass krävs. Ämnet presenteras med hjälp av praktiska exempel. Du hittar tabellen här.

Hygienpasstestare godkända av Livsmedelsverket kan bevilja hygienpass. Du hittar en förteckning över hygienpasstestare här.

Livsmedelstillsynsmyndigheten utövar tillsyn över livsmedelslokaler i enlighet med systemet för publicering av uppgifter om livsmedelstillsynen, Oiva. En av de saker som Oiva bedömer är verifiering av personalens hygienkompetens.

Det är tillsynsmyndighetens uppgift att bedöma huruvida kraven nedan har uppfyllts.

Aktören inom livsmedelsbranschen har

 • säkerställt att varje arbetare som hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel har hygienpass i enlighet med Livsmedelsverkets modell OCH
 • journalför sina arbetares hygienkompetens.

Tillsynsmyndigheten kan i samband med ett tillsynsbesök be arbetaren att uppvisa hygienpass och identitetsbevis. Inspektören har rätt att säkerställa att hygienpasset tillhör ifrågavarande arbetare.

För ytterligare information, gå till Livsmedelsverkets kundservice hygienpass:

Observera att ett vanligt, oskyddat e-postmeddelande inte är datasäkert. E-postmeddelanden som innehåller konfidentiell information eller andra känsliga ämnen eller dokument ska skickas till Livsmedelsverket via Turvaviesti-tjänsten. Det går även att skicka stora bifogade filer med säker e-post i Turvaviesti.

Sidan har senast uppdaterats 2.11.2022