Bokföringskrav

Om bokföringskraven på primärproduktion ingår bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien (EG) 852/2004, i livsmedelslagen (297/2021) 15 § och i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021.

I handboken Krav på journalföring av jordbruksproduktion som är avsedd för jordbruksföretagare har bokföringskraven som ställs på jordbruksproduktion sammanförts. Med hjälp av handboken kan odlaren lätt kolla upp vilka bokföringskrav som gäller hans egen produktion. Krav på journalföring av jordbruksproduktion

Sidan har senast uppdaterats 24.11.2022