Besiktning av kött från frilevande vilt

Om man vill leverera kött från frilevande vilt till styckningsanläggningar, anläggningar för bearbetning av kött eller till allmän konsumtion utan begränsningar, ska den officiella veterinären utföra en köttbesiktning. Köttbesiktning av frilevande vilt kan utföras antingen vid en godkänd vilthanteringsanläggning, i ett slakteri för husdjur eller i ett småskaligt slakteri, eller i ett renslakteri som godkänts för slakt av frilevande vilt. Köttbesiktningen sköts alltid av en officiell veterinär.

Livsmedelsverket godkänner vilthanteringsanläggningarna och övervakar dem. Renslakterier godkänns och övervakas av Regionförvaltningsverket i Lappland. Mer information om ansökan om godkännande finns på Livsmedelsverkets sida Godkännande av slakteri.

Livsmedelsverket för ett register över godkända anläggningar inom köttbranschen, som även omfattar vilthanteringsanläggningar, slakterier, småskaligt slakterier och renslakterier som godkänts för slakt av frilevande vilt. I högra sidofältet finns en länk till listan över anläggningar inom köttbranschen som godkänts av Livsmedelsverket.

Kött av frilevande vilt som har besiktats vid ett slakteri, ett småskaligt slakteri eller en vilthanteringsanläggning får levereras för bearbetning till andra godkända livsmedelslokaler samt till andra EU-medlemsstater. Det besiktade köttet ska förses med ett kontrollmärke (”stämplas”). Köttets kontrollmärke är ovalt.

Kött som inte köttbesiktas får inte bearbetas vid vilthanteringsanläggningar.

Leverans av vilt för köttbesiktning

Frilevande vilt som ska genomgå köttbesiktning ska på ett hygieniskt sätt transporteras till en anläggning där slakt och köttbesiktning är tillåten. Storvilt får inte transporteras staplade.

Även då ska kroppen åtföljas av ett dokument med uppgift om datum, tid och kommun för fångsten samt eventuella uppgifter om misstänkt sjukdom hos djuret, observerade tarmförändringar och andra omständigheter som inverkar på köttets kvalitet (länk till mallblanketten i högra sidobalken).

En medlem av ett jaktsällskap som har fått sådan hälso- och hygienutbildning som avses i författningarna är en så kallad utbildad person. En utbildad person kan utföra en preliminär inspektion av frilevande vilt omedelbart efter fångsten eller fällningen. Den utbildade personen ska lämna uppgifter om den preliminära besiktningen av viltet till den officiella veterinär som utför köttbesiktningen (länk till blanketterna i högra sidobalken). Viltets inre organ behöver inte levereras till vilthanteringsanläggningen för inspektion om den utbildade personen har inspekterat dem på fångstplatsen och inte har observerat något avvikande i organen och djurets beteende och det inte finns något tvivel om miljöförorening. Mer information om jägarnas hälso- och hygienutbildning finns i länken i högra sidobalken.

Om ett jaktsällskap inte har tillgång till en utbildad person ska en handling över fångstuppgifterna för viltet levereras tillsammans med viltets kropp och organ. I sådana fall görs ingen preliminär granskning.

Mer information om hantering och leverans av frilevande vilt till försäljning finns i Livsmedelsverkets anvisning (länk till anvisningarna i höger sidobalk).

Trikinundersökning av björn och vildsvin

Köttbesiktning av björnar, vildsvin, bävrar och andra potentiellt trikinlika värddjur omfattar alltid trikinundersökning. För trikinundersökning tas i samband med köttbesiktningen muskelprover som sänds för undersökning till ett laboratorium som Livsmedelsverket har godkänt. En lista över godkända laboratorier för trikinundersökning finns i högra sidofältet.

Trikininfektion är vanlig hos vilda däggdjur. Mer information om förekomsten av trikiner och andra zoonoser (det vill säga sjukdomar som kan överföras mellan djur och människor) i Finland finns på Zoonoscentralens webbplats.

Behandling av kött av frilevande vilt i godkända livsmedelslokaler

Kött av frilevande vilt som har besiktats i ett slakteri, ett småskaligt slakteri eller en vilthanteringsanläggning kan levereras till andra godkända livsmedelslokaler, såsom styckningsanläggningar eller köttproduktanläggningar.

I godkända livsmedelslokaler ska kött av olika djurgrupper och djurarter hållas åtskilt. I planen för egenkontroll för livsmedelslokalen ska man beskrivas hur kötten hålls åtskilda och livsmedelstillsynsmyndigheten ska försäkra sig om att planen följs.

Obesiktat kött av frilevande vilt får inte alls levereras till godkända livsmedelslokaler. Det är exempelvis inte tillåtet att tillverka konserver eller andra köttprodukter i en godkänd livsmedelslokal av obesiktat kött av frilevande vilt.

Obesiktat frilevande vilt i registrerade livsmedelslokaler

Kött av frilevande vilt får inte genomgå köttbesiktning i registrerade livsmedelslokaler eller i så kallade slaktskjul och kött av vilt får därför inte levereras från dem till godkända livsmedelslokaler. I en registrerad livsmedelslokal kan man bearbeta vilt som är avsett för jägarnas eget bruk samt vilt som säljs obesiktat.

Mer information om försäljning och överlåtelse av obesiktat kött från frilevande vilt finns på Livsmedelsverkets sida Obesiktat frilevande vilt samt i Livsmedelsverkets anvisning ”Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja toimittaminen myyntiin” (uppdaterade anvisningen finns endast på finska, länk till anvisningen i höger sidobalk).

Sidan har senast uppdaterats 1.9.2022