Godkända livsmedelslokaler

Allmänna krav som gäller livsmedelslokalerna har föreskrivits i livsmedelslagen. Kraven gällande livsmedelslokalers konstruktion och verksamhet har föreskrivits i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. Kraven gällande livsmedelslokaler som hanterar livsmedel av animaliskt ursprung före detaljförsäljningalltså anläggningar, har föreskrivits i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung och jord- och skogsbruksministeriets förordningom livsmedelshygien i anläggningar. Förutsättning till godkännande av en anläggning är att anlägnningen uppfyller livsmedelslagstiftningens krav.

Anläggningar

Livsmedelslokaler som hanterar livsmedel av animaliskt ursprung före detaljhandeln kallas anläggnigar.

Livsmedelsverket för register över godkända finska anläggningar inom kött-, fisk-, mjölk-, äggbranschen, lagerinrättningar och groddproduktionsställer.

 

 

Sidan har senast uppdaterats 12.7.2021