Vilt som produkt av primärproduktion

Jakt på frilevande vilt är primärproduktion av livsmedel. Primärprodukten är en oplockad eller icke flådd slaktkropp av vilt. Anmälan om jakt på frilevande vilt behöver inte göras från primärproduktionsstället. När frilevande vilt säljs eller överlåts till konsumenter eller levereras till minutförsäljning som primärprodukt i begränsad omfattning, behöver anmälan om primärproduktions- eller livsmedelslokalverksamhet inte göras. Utslaktning av slaktkroppar är inte primärproduktion och därför är varken en flådd eller plockad kropp eller styckat kött en primärprodukt.

Direktförsäljning av obesiktat frilevande vilt och viltkött till konsumenter

Jägare eller jaktsällskap kan överlåta jagat frilevande vilt direkt till konsumenten som en så kallad produkt från primärproduktionen av högst 1 000 harar eller kaniner, 3 000 fåglar, 10 älgar, 30 rådjur och 50 rådjur per år. När slaktkropparna levereras som primärprodukt ska de vara flådda eller oplockade. Annat frilevande vilt, såsom björnar, kan jägaren inte sälja som primärprodukt. Dessutom begränsar jaktlagstiftningen vilka viltarter som får säljas.

Jägare kan även sälja små mängder obesiktat kött av frilevande vilt direkt till konsumenten. Verksamheten kräver en anmälan om livsmedelslokal. Läs mer på Livsmedelsverkets sida Obesiktat frilevande vilt.

Försäljning av obesiktat vilt till detaljförsäljning

En jägare eller ett jaktsällskap kan leverera jagat frilevande vilt som primärprodukt (oplockad eller oflådd) till lokal detaljförsäljning, exempelvis till restauranger, storhushåll eller detaljhandeln. På ett år får en jägare eller ett jaktsällskap leverera högst 1 000 harar eller kaniner, 3 000 fåglar, 10 älgar, 30 hjortar och 50 rådjur till detaljhandeln.

De fångade hjortdjuren kan tas ur redan på fångstplatsen och vid behov ska de kylas inom en rimlig tid efter fångsten. När en jägare eller jaktförening levererar frilevande vilt som primärprodukt till detaljhandeln ska viltet åtföljas av ett dokument med information om viltets art och mängd, fångsttidpunkt (datum och klockslag), fångstort, leveransdatum, avsändarens och mottagarens namn och kontaktuppgifter (länk till mallblanketter i högra sidbalken).

Från lokal detaljhandel ska primärproduktionens produkter överlåtas direkt till den slutliga konsumenten, vilket innebär att en detaljhandelsbutik inte kan sälja primärprodukter till en annan detaljhandelsbutik. Som primärprodukt får inte annat vilt än ovannämnda levereras till lokal detaljförsäljning. Detaljhandelsstället ska ha ändamålsenliga, separata utrymmen för mottagning och behandling av oflådda och oplockade slaktkroppar. Jägaren ska föra bok över sålt frilevande vilt.

Försäljning av obesiktat vilt till detaljförsäljning

Jägare kan också leverera kött av vilda harar, kaniner, fåglar och hjortdjur till lokal detaljförsäljning, varifrån köttet överlåts direkt till konsumenten. En jägare eller jaktförening kan leverera högst 1 000 harar eller kaniner, 3 000 fåglar, 10 älgar, 30 rådjur och 50 rådjur till om året. Verksamheten kräver en anmälan om livsmedelslokal. Läs mer på Livsmedelsverkets sida Obesiktat frilevande vilt.

Leverans av vilt för köttbesiktning

Om man vill leverera kött från frilevande vilt till styckningsanläggningar, anläggningar för bearbetning av kött eller till allmän konsumtion utan begränsningar, ska den officiella veterinären utföra en köttbesiktning. Mer information om köttbesiktning av frilevande vilt finns på Livsmedelsverkets sida Köttbesiktning av frilevande vilt.

Zoonoser hos vilt

Hos Finlands frilevande vilt kan förekomma zoonotiska sjukdomar, med andra ord sjukdomar som kan överföras mellan djur och människor. Mer information om trikinos, echinokockos, salmonellos och andra zoonoser och deras förekomst finns på Zoonoscentrets webbplats.

Sidan har senast uppdaterats 13.10.2022