Ägg

Produktion av hönsägg och andra fågelägg är primärproduktion av livsmedel, om äggen produceras för något annat ändamål än för att konsumeras i det egna privathushållet. Transport av ägg bort från primärproduktionsstället är också primärproduktion. Producenten ska följa lagstiftningen som hänför sig till primärproduktion.

En äggproducent som överlåter hönsägg som han producerat till en utomstående konsument omfattas av det nationella salmonellakontrollprogrammet. I salmonellakontrollprogrammet tas prover bland annat av värphöns och syftet är att förhindra att salmonella förekommer i livsmedlen. Den kommunala veterinären utövar tillsyn över att salmonellakontrollprogrammet omsätts i praktiken för fjäderfänas del. Den som producerar hönsägg svarar för att nödvändiga salmonellaprover tas på produktionsgården.

Tvärvillkoren är en mängd krav som ska följas för att de flesta stöden till odlarna ska kunna utbetalas. Tvärvillkoren består av till odlingen anknytande krav på gott jordbruk och god miljö och av lagstadgade skötselkrav. Tillsynen över hygienkraven i tvärvillkoren gäller också äggproduktionsgårdar. Med tanke på tvärvillkoren ska äggproducenten följa de allmänna kraven i förordningen om primärproduktion (bland annat bokföringskraven) och utöver dem de särskilda kraven som gäller ägg. Lokalerna som används för äggproduktion ska vara sådana, att man i dem väl kan se till att djuren är rena och friska och att äggen håller en god hygienisk kvalitet. På en äggproduktionsgård ska ageras så, att kontamination av äggen hindras och att kvaliteten på äggen som används som livsmedel säkras.

På producentens gård och under tiden fram till försäljningen till konsumenten ska äggen förvaras rena, torra och fria från främmande lukter och effektivt skyddas mot stötar och direkt solljus. Äggen ska helst lagras och transporteras i en jämn temperatur och de ska levereras till konsumenten inom högst 21 dygn efter värpningen. Ägg som levereras till försäljning får inte vara spruckna och de får inte heller tvättas.

 

Sidan har senast uppdaterats 18.10.2022