Anvisningar

Livsmedelsmarknadsombudsmannens anvisningar innehåller vägledning för efterlevnaden av regleringen av livsmedelsmarknaderna. Syftet med anvisningarna är att ge aktörer inom sektorn råd och vägledning om tillämpningen av bestämmelserna i livsmedelsmarknadslagen.

De tolkningar som presenteras i anvisningarna är vägledande och har ingen rättsligt bindande verkan. Varje aktör ansvarar för lagligheten av sin egen verksamhet. Om du är osäker på lagligheten av din verksamhet, kontakta en expert som är insatt i regleringen av livsmedelsmarknaderna.

De situationer som beskrivs i anvisningarna är förenklade exempel. I praktiska situationer måste alla relevanta detaljer beaktas. Därför är exemplen inte nödvändigtvis direkt tillämpliga i praktiken.

Det kan vara nödvändigt att uppdatera anvisningarna efter publicering. Kontrollera alltid den senaste uppdaterade versionen av anvisningen.

1 § Tillämpningsområde

2 a § Betalningstid

2 f § Returnering