Kastning

Enligt tabeller betraktas en abortfrekvens på över 4 % som så onormal att det är skäl att ta reda på orsaken. På gården fattas beslutet att sända in prov för undersökning ofta när flera suggor har kastat inom en kort tid.

Abortundersökningar är till stor del uteslutande undersökning. Vid en stor del av abortundersökningarna konstateras inga smittrelaterade orsaker. När flera fall av kastning förekommer rekommenderas ändå att man låter undersöka prov för att utesluta smittsamma sjukdomar.

Hos oss är den viktigaste enskilda smittan som orsakar uttryckligen fertilitetsstörningar infektion med porcint parvovirus. I samband med kastningar konstateras nu och då även bakteriesmitta hos fostren. Bakteriesmitta hos fostren har i regel orsakats av bakterier som hör till suggans normaltflora, det vill säga det är fråga om sådana bakterier som förekommer i tarmen hos friska svin eller på slemhinnorna i förlossningskanalen. I enskilda fall kan också svampinfektion som drabbat fostren i livmodern leda till kastning. Det är också känt att circovirus kan orsaka fosterinfektioner.

Prov

I prislistan omfattar utredning av orsaken till en kastning undersökning av 1–3 av suggans foster. Ifall fosterhinnorna finns kvar lönar det sig att sända in dem för undersökning trots att de verkar smutsiga. Om proven sänds in i samband med ett gårdsbesök kan blodprov av suggor som kastat sändas in för antikroppsundersökningar.

I samtliga fall borde provet vara så färskt som möjligt, ett prov som förvarats kallt över veckoslutet duger dock för undersökningar. Proven bör inte frysas. Förhandsuppgifter, till exempel antalet kastningar under de föregående månaderna samt antalet djur på gården, eventuella andra symtom, fostrens ålder och så vidare borde alltid uppges så exakt som möjligt.

Undersökningar

Patologisk, histologisk och bakterieundersökning samt svampodling ingår i undersökning av fosterprov enligt prislistan.

Virusundersökning kan göras av vävnader från fostret och antikroppsanalyser kan göras av vätskor från fostret. Undersökning med tanke på parvovirusinfektion ingår i priset på undersökning av fosterprov enligt prislistan. I blodprov av suggor kan enligt begäran parvovirusantikroppar samt leptospiraanitkroppar undersökas serologiskt mot avgift. På grund av enskild prövning kan insända blodprov av suggor tas med i övervakningsundersökningar som görs avgiftsfritt med tanke på smitta som orsakar fertilitetsstörningar men som ännu inte konstaterats i Finland. Sådan smitta är när det gäller alstrare av bakteriesjukdomar Brucella suis och när det gäller virussmitta PRRS (Porcine reproductive and respiratory syndrome), Aujeszkys sjukdom (AD) och svinpest.

Sidan har senast uppdaterats 10.4.2019