PMWS

PMWS (postweaning multisystemic wasting syndrome) har på 2000-talet blivit en betydande sjukdom hos svin i länder med svinuppfödning. PMWS är allvarligast bland de sjukdomar som på grundval av dagens kunskap kopplas till circoviruset (PCVAD, Porcine circovirus associated diseases).

Enligt dagens uppfattning krävs närvaro av PCV2-viruset (porcine circovirus type 2) för att PMWS ska utvecklas, och dessutom krävs inverkan av utlösande faktorer. Circovirusinfektion leder inte alltid till att sjukdom bryter ut, eftersom PCV2-viruset också kan förekomma hos friska svin. Det första fallet av PMWS på besättningsnivå konstaterades i Finland i slutet av 2007.

Symtom

På besättningsnivå är det kliniska symtomet på PMWS tydlig avmagring, rent av borttynande efter avvänjningen. Hos avvanda grisar eller växande svin konstateras tydligt avtagande tillväxt och försämrad kondition. I svinhus där PMWS förekommer tynar 5-10 % eller en klart större del av grisarna bort. Grisarna kan vara bleka och gulaktig hud kan konstateras hos vissa individer. Bland de tynande grisarna kan dödligheten vara avsevärd. Hos sjuka grisar kan dessutom konstateras andningssvårigheter och diarrésymtom. Hos vissa sjuka svin kan de inguinala lymfkörtlarna vara förstorade.

Om dödligheten bland de avvanda grisarna stiger klart jämfört med tidigare eller är över 5 % bör orsaken till dödligheten utredas.

På besättningsnivå förekommer symtom som är typiska för PMWS vanligtvis hos avvanda grisar men det är också möjligt att symtomen utvecklas först i köttsvinfasen.

I vissa fall kan symtom och förändringar som är typiska för PMWS konstateras hos enstaka svin utan att den för PMWS typiska symtombilden på besättningsnivå förekommer på gården.

Diagnos och provtagning

Vävnadsförändringar hos svin

För att konstatera de för PMWS typiska vävnadsförändringarna krävs patologisk-anatomisk undersökning av döda svin. Vid obduktion av döda grisar eller grisar som avlivats för att de blivit efter i växten kan i typiska fall iakttas förstorade lymfkörtlar och om andningssvårigheter har konstaterats hos svinen är lungorna inte ihopsjunkna.

I samband med PMWS hos enstaka svin kan typiska vävnadsförändringar konstateras i svinets lymfkörtlar och hos en del fall i lungorna och levern. PCV2-viruset kan påvisas i vävnadsprov med PCR-analys och med immunohistokemisk färgning av vävnadssnitt. Det avgörande för diagnosen PMWS är att de typiska förändringarna konstateras histologiskt i lymfkörtlarna (till exempel utglesning av den lymfatiska cellvävnaden, histiocyter, inklusioner och/eller jätteceller) och att PCV2-viruset samtidigt kan påvisas i lymfatisk vävnad.

PMWS-diagnos på besättningsnivå

Diagnosen PMWS på besättningsnivå förutsätter en särskild utredning där man beaktar andelen svin som eventuellt blivit efter i växten, kliniska symtom samt ökad dödlighet och dödlighetsnivån. Att sjukdomen förekommer i svinhuset kan fastställas när dödligheten hos besättningen har stigit avsevärt efter avvänjningen, kliniska symtom som är typiska för PMWS och avtagande tillväxt har iakttagits hos svinen på gården och förändringar som är typiska för PMWS dessutom har konstaterats i prov av besättningen vid patologisk-anatomiska undersökningar.

Smittvägar

Enligt dagens uppfattning sprider sig circoviruset särskilt vid närkontakt från svin till svin. PCV2-viruset kan förekomma i luftvägssekret och avföring från smittade svin.

Profylax

För att förebygga PMWS måste man allmänt fästa särskild uppmärksamhet vid sådant som minskar de stressfaktorer som svinen utsätts för och möjligheterna till smittspridning. Uppmärksamhet måste fästas vid de allmänna rengöringsrutinerna och den allmänna hygienen. Lämplig djurtäthet, tillräckligt liten gruppstorlek, undvikande av att i onödan sammanföra och flytta djur, principen all in/all out, lämplig temperatur och god ventilation är exempel på sådana saker som anses viktiga med tanke på profylaxen. Särskild uppmärksamhet bör också fästas vid att förebygga och behandla andra sjukdomar med anknytning till smittan som förekommer på gården.

På marknaden finns också circovirusvaccin, med vilket man kan förbättra antingen smågrisarnas motståndskraft genom att vaccinera suggorna eller grisarnas motståndskraft under uppfödningen genom att vaccinera grisarna.

Övervakning

Klinisk PMWS (Postweaning multisystemic wasting syndrome) på besättningsnivå hör inte till de djursjukdomar som ska bekämpas enligt lag. Bekämpningen av PMWS sköts av näringen och koordineras av den nationella ETU-djurhälsovården och Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT rf. På specialnivån i hälsoklassificeringsregistret Sikava förutsätts frihet från klinisk PMWS på besättningsnivå.

Förekomst i Finland

PCV2-viruset är vanligt i Finland. PMWS på besättningsnivå konstaterades första gången i slutet av 2007, och 2008 konstaterades PMWS på besättningsnivå på två gårdar med grisproduktion. Vävnadsförändringar som är typiska för eller tyder på PMWS har konstaterats i enstaka prov av svin som undersökts patologisk-anatomiskt även så att diagnosen PMWS på besättningsnivå inte har ställts för ursprungsbesättningen eller köttsvinhuset.

Sidan har senast uppdaterats 10.4.2019