Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS)

PRRS, det vill säga porcine reproductive and respirotary disease, är en sjukdom hos svin som orsakas av ett virus som hör till arteritvirus. PRRS-virusen är genetiskt föränderliga, så de infektioner de orsakar varierar enligt virustypen. PRRS har aldrig konstaterats i Finland.

Sjukdomen smittar inte människor.

Symtom

Den kliniska sjukdomsbilden varierar mellan svinbesättningar från nästan symtomfria enheter till enheter som uppvisar kraftiga symtom. De varierande symtomen kan bero på svinens ålder, virusstammen, eventuella andra sjukdomsalstrare som förekommer i besättningen och förhållandena i svinhuset. När en besättning har smittats är det typiska att de kliniska symtomen börjar två, tre veckor efter att smittan anlänt.

I den kliniska sjukdomsbilden hos suggor kan till en början ingå aptitlöshet, som går över på några dagar. Suggornas andning kan försvåras, och de kan ha lindrig feber. Tillfälligtvis kan som övergående symtom förekomma att huden mörknar, till exempel vid öronen eller svansen.

Efter det inledande skedet kan det förekomma kastning. Förutom kastning kan det också förekomma problem i samband med grisningen och att suggorna grisar före den beräknade grisningsdagen. Andelen dödfödda grisar ökar. I sjukdomsutbrottets inledningsskede verkar en del av de dödfödda grisarna ha dött just före grisningen, och är då nästan av normal storlek och ödematösa. I fortsättningen börjar en del av de dödfödda grisarna vara mumifierade. Också i mjölkproduktionen förekommer störningar hos en del av suggorna, och grisar som är svaga redan vid födseln får inte tillräckligt med näring. Smågrisarna kan också själva insjukna till följd av PRRS-smittan.

Kastningar och för tidiga förlossningar, ökad andel dödfödda grisar och ökad grisdödlighet orsakar ekonomiska förluster särskilt under de första månaderna efter det att smittan anlänt. Kraftiga PRRS-symtom konstateras vanligen under 8–12 veckor på gårdar med grisproduktion.

Bland galtarna kan det förekomma lindriga andningssymtom, feber och aptitlöshet. Hos avvanda grisar och slaktsvin uppträder PRRS som en luftvägssjukdom. Bakteriella infektioner som förekommer samtidigt på gården kan ge upphov till sekundärinfektioner, som ytterligare förvärrar de kliniska symtomen. Typiska symtom är andningssvårigheter, konjunktivit och infektion i näsborrarnas hålor. Djuren växer långsammare och dödligheten ökar.

Diagnos och provtagning

PRRS-viruset eller dess genom kan påvisas i blod, organ eller sekret från sjuka svin. Antikroppar kan konstateras i svinets serum. Vid provtagning ska Jord- och skogsbruksministeriets Veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut 18/VLA/1998 iakttas.

Smittvägar

Viruset sprids från en svingård till en annan med infekterade djur. Också luftströmmar kan sprida smittan åtminstone tre kilometer från utgångspunkten. Vissa fåglar har också misstänkts sprida smittan. Smittan kan spridas mekaniskt via avföring, damm, sekret från näsborrarna, saliv och urin samt förorenade kläder och skor. I kalla förhållanden kan också transportfordon sprida smittan.

Smittan kan vidare spridas via seminsperma.

Bekämpning och profylax

Enligt den nationella lagstiftningen klassificeras PRRS som en djursjukdom som ska övervakas och bekämpas. Om djurets ägare eller någon annan veterinär än tjänsteveterinären misstänker PRRS hos ett svin ska misstanken meddelas tjänsteveterinären. Tjänsteveterinären ska vidta åtgärder för att säkerställa diagnosen och förhindra att smittan sprider sig. Bestämmelser om anmälan om farliga djursjukdomar ingår i jord- och skogsbruksministeriets förordning 1010/2013.

En gård där PRRS misstänks eller har konstaterats meddelas spärrbestämmelser. Bestämmelser om åtgärder för att bekämpa PRRS i svingårdar finns i jord- och skogsbruksministeriets beslut 18/VLA/1998.

Övervakning

Förekomsten av PRRS i Finland följs årligen genom regelbundna prov.

Förekomst i Finland och på andra ställen

PRRS har aldrig konstaterats i Finland. Sjukdomen har varit känd i USA sedan 1987 och de första fallen i Europa konstaterades 1990. Sjukdomen är mycket utbrett i länderna på kontinenten. Sjukdomsalstraren isolerades första gången 1991.

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2018