Rödsjuka

Den sjukdom som kallas rödsjuka orsakas av bakterien Erysipelothrix rhusiopathiae.

Symtom

Typiska symtom på rödsjuka i samband med allmän infektion hos svin är hög feber samt fläckvis rodnad på huden. Rödsjukebakterien kan också orsaka ledinflammationer och hjärtklaffinflammationer hos svin.

Diagnos och provtagning

Rödsjukebakterien kan påvisas i samband med patologisk-anatomisk undersökning med hjälp av bakteriologisk undersökning av vävnadsprov från ett dött helt svin. I samband med akut rödsjuka ställs diagnosen ofta på grundval av veterinärens kliniska undersökning av djuret.

Smittvägar

Smittan sprids via sekret från sjuka djur och smittade djur som inte visar några symtom eller via jord eller foder som förorenats av bakterien. Bakterien kan också förekomma i kroppen på friska svin.

Profylax

Svin kan vaccineras mot rödsjuka. På specialnivån och den nationella nivån i hälsoklassificeringsregistret Sikava förutsätts att suggorna regelbundet vaccineras mot rödsjuka. På grundval av enskild prövning kan vid behov även växande svin vaccineras mot rödsjuka. Faktorer som försämrar svinens motståndskraft kan bidra till att sjukdomen bryter ut och därför förebygger god skötsel och gynnsamma förhållanden sjukdom.

Övervakning

Rödsjuka som konstaterats hos svin hör till de övriga smittsamma djursjukdomar som ska anmälas månatligen enligt veterinärlagstiftningen. Antalet anmälningar har minskat i jämn takt på 2000-taket. Det minskade antalet fall avspeglar uppenbarligen att det blivit vanligare med vaccin i förebyggande syfte.

Förekomst i Finland och på andra ställen

Rödsjukebakterien förekommer allmänt på olika håll i världen.

Sidan har senast uppdaterats 10.4.2019