Bidrag för nötkreatur

Bidrag för nötkreatur betalas för dikor, dikokvigor, tjurar och stutar i hela landet och för skärgårdskvigor i AB-regionens yttre skärgård samt för slaktade kvigor i AB-regionen bortsett från den yttre skärgården.

Bidraget för nötkreatur beviljas för dikor, dikokvigor, skärgårdskvigor samt tjurar och stutar på basis av antalet stödberättigande dagar som djuren samlat. Fullt bidrag betalas för ett djur som i ett helt kalenderår har funnits på gården och berättigat till bidrag. Bidrag för nötkreatur för slaktkvigor betalas i sin helhet för ett djur som har slaktats under stödåret.

Gör registeranmälningarna om djuren till djurregistren i tid.

Slakteri

EU-finansierade slaktbidrag (t.ex. bidrag för nötkreatur för slaktkvigor) kan betalas bara för djur som har slaktats i en anläggning som anmält sig till Livsmedelsverket. Kontrollera att det slakteri du anlitar är med på listan.

 Lista över slakterier som har anmält sig till bidragssystemet

Ansöka​n

Du kan ansöka om bidrag för nötkreatur elektroniskt i Viputjänsten eller på blankett 184 senast i samband med jordbrukarnas samlade stödansökan. Om du lämnade in anmälan om deltagande redan år 2015 eller senare, behöver du inte lämna in anmälan på nytt.

Närmare information om ansökan om bidrag för nötkreatur, bidragsvillkoren och bidragsnivåerna finns i anvisningarna för ansökan om EU:s d​jurbidrag.​

Sidan har senast uppdaterats 3.12.2019