Ekologisk produktion

För ekologisk växt- eller husdjursproduktion betalas framöver ersättning på basis av en ekoförbindelse. En förbindelse ingås i huvudregel på alla gårdens ersättningsberättigade basskiften. Inom odling av frilandsgrönsaker kan du ändå ingå en förbindelse som endast gäller skiften på vilka du under förbindelseperioden odlar frilandsgrönsaker.

Kom ihåg förbindelsevillkoren som rör produktion av avsalugrödor och försäljning av husdjursprodukter.

Beakta att kravet på avsalugrödor gäller också en del husdjursgårdar år 2020.

Ersättningens belopp

Om du har en växtodlingsgård kan ersättningen uppgå till 160 euro/ha/år.
Om du dessutom bedriver ekologisk husdjursproduktion betalas förhöjning på 134 euro/ha. Husdjursgården ska då ha minst 0,3 ersättningsberättigade ekologiska djurenheter per förbindelsehektar.
För arealer med frilandsgrönsaker uppgår ersättningen till 600 euro/ha.

Ansökan år 2020

Ekoförbindelserna som ingåtts år 2015 löper ut i april 2020. I samband med vårens samlade stödansökan kan du ansöka om att din förbindelse förlängs med ett år.

Nya förbindelser kan sökas. Under vårens lopp blir det klart om det också går att ansöka om att foga tillskottsarealer till gamla förbindelser.

Till förbindelsen kan alltid fogas skiften som har ingått i en ekoförbindelse året innan.

Våren 2020 kan du också

  • ta emot en ekoförbindelse när du tar skiften i din besittning som har ingått i en ekoförbindelse 2019
  • byta en förbindelse om växtproduktion till en husdjursförbindelse eller vice versa.

Detaljerna i vårens stödansökan säkerställs i statsrådets förordning som utfärdas på våren. Vi uppdaterar med exaktare information när förordningen har antagits.

Om din gårds förbindelse om ekologisk husdjursproduktion har börjat år 2015 ska du senast i samband med den samlade stödansökan sända NTM-centralen en kopia på kvittot över försäljning av husdjur eller animalieprodukter.

Anmälning av djurantal

Anmälning av djurantal för 2019 kan lämnas in 7.1.-17.2.2020. Du kan lämna in anmälan i Viputjänsten eller på blankett 461.

För ekoförbindelsen behövs anmäla endast antal av fjäderfä och produktionsuppehåll av alla djurslag som har anmälts till förbindelsen. Anmälning av produktionsuppehåll är inte nödvändigt, om din gårdens djurtäthet uppfylls utan att anmäla uppehållen.Administration samlar andra djurantal från registren. Går anmälan också i fall, att du använder dig av sammanslutningens djurantal vid räkningen av din gårds djurtäthet.

Läs mer om anmälan av djurantal

Beräkning av djurantalet

Beräkningsperiod av djurantalet för förbindelsen om ekologisk husdjursproduktion är under det första förbindelseåret är alltid 1.5–31.12. Under de senare förbindelseåren beräknas djur per kalenderåret, alltså mellan 1.1.–31.12.

Om du byter djurslag, beräknandet av djurantal beror på när du gör anmälan till kontrollsystemet för ekologisk produktion. Om du anmäler djurslaget senast 30.12. börjar beräkningen från början av följande år. Om anmälan görs senast 30.4. börjar beräkningen från början av förbindelseåret, 1.5. Räkningsperiod slutar alltid i slut av kalenderåret.