Ekologisk produktion

För ekologisk växt- eller husdjursproduktion betalas framöver ersättning på basis av en ekoförbindelse. En förbindelse ingås i huvudregel på alla gårdens ersättningsberättigade basskiften. Inom odling av frilandsgrönsaker kan du ändå ingå en förbindelse som endast gäller skiften på vilka du under förbindelseperioden odlar frilandsgrönsaker.

Kom ihåg förbindelsevillkoren som rör produktion av avsalugrödor och försäljning av husdjursprodukter.

Ersättningens belopp

Om du har en växtodlingsgård kan ersättningen uppgå till 160 euro/ha/år.
Om du dessutom bedriver ekologisk husdjursproduktion betalas förhöjning på 134 euro/ha. Husdjursgården ska då ha minst 0,3 ersättningsberättigade ekologiska djurenheter per förbindelsehektar.
För arealer med frilandsgrönsaker uppgår ersättningen till 600 euro/ha.

Ansökan år 2019

Förbindelser om ekologisk produktion kan inte sökas år 2019. Till förbindelsen kan fogas skiften, som har varit på en ekoförbindelse förra år och skiften som har godkänts ersättningsberättigande på grund av ägoreglering.

Därtill kan man ersätta förbindelseskiften som i samband med ägoreglering har tagits bort förbindelsen med ersättningsberättigande areal som har tagits emot i samband med ägoreglering.

Våren 2019 kan du också

  • ta emot en ekoförbindelse när du tar skiften i din besittning som har varit på en ekoförbindelse 2018
  • byta en förbindelse om växtproduktion till en husdjursförbindelse eller vice versa
  • börja med ekoproduktion och anmäla din gård till kontrollsystemet för ekologisk produktion utan ekoersättning

Se närmare uppgifter i ansökningsguide.

Anmälning av djurantal

Anmälning av djurantal för 2018 kan lämnas in 7.1.-15.2.2019. Du kan lämna in anmälan i Vipu-tjänsten eller på blankett 461.

För ekoförbindelsen behövs anmäla endast antal av fjäderfä och produktionsuppehåll av alla djurslag som har anmälts till förbindelsen. Anmälning av produktionsuppehåll är inte nödvändigt, om din gårdens djurtäthet uppfylls utan att anmäla uppehållen.Administration samlar andra djurantal från registren. Går anmälan också i fall, att du använder dig av sammanslutningens djurantal vid räkningen av din gårds djurtäthet.

Läs mer om anmälan av djurantal

Beräkning av djurantalet

Beräkningsperiod av djurantalet för förbindelsen om ekologisk husdjursproduktion är under det första förbindelseåret är alltid 1.5–31.12. Under de senare förbindelseåren beräknas djur per kalenderåret, alltså mellan 1.1.–31.12.

Om du byter djurslag, beräknandet av djurantal beror på när du gör anmälan till kontrollsystemet för ekologisk produktion. Om du anmäler djurslaget senast 30.12. börjar beräkningen från början av följande år. Om anmälan görs senast 30.4. börjar beräkningen från början av förbindelseåret, 1.5. Räkningsperiod slutar alltid i slut av kalenderåret.