Icke-produktiva investeringar

Våtmarksinvesteringar | Inledande röjning och stängsling av vårdbiotoper och naturbeten | Innehållet i den plan som fogas till en icke-produktiv investering | Förfaranden vid utbetalning

Ersättning för icke-produktiva investeringar kan du få för

Ersättning för icke-produktiva investeringar kan sökas i e-tjänsten Hyrrä

Ersättning för icke-produktiva investeringar som gäller anläggande av våtmark kan i år för första gången sökas i e-tjänsten Hyrrä (https://hyrra.ruokavirasto.fi). För att uträtta ärenden i e-tjänsten behöver sökanden Suomi-fi-fullmakt.

Alternativt kan ersättning sökas också med blankett 195. Blanketten lämnas in till den lokala NTM-centralen. Den sista dagen att ansöka om ersättning är 15.6. För sent inlämnade ansökningar avslås.

Bilagor som ska ingå i ansökan

  • en plan varav de åtgärder som ska genomföras på objektet, en beskrivning av området och målen framgår. Planen ska innehålla ett kostnadsförslag på basis av vilket NTM-centralen räknar ut den ersättning som ska beviljas för objektet. (jordbrukare, rf, sammanslutning) Mer information om planen.
  • arrendeavtal (jordbrukare, rf, sammanslutning). Området ska vara i ersättningssökandens besittning under hela den tid investeringen genomförs samt under tiden för det miljöavtal som ingås efter det.
  • utredning av namnteckningsrätten (rf eller sammanslutning). Kontaktpersonen (som undertecknat) ska ha namnteckningsrätt
  • kopia av mötesprotokollet (rf eller sammanslutning). Som bilaga till ansökan lämnas en kopia av protokollet från det möte där man fattade beslut om att söka ersättning.

För skötseldagbok över åtgärderna. När du har genomfört investeringen är du skyldig att ingå ett femårigt miljöavtal om skötsel av objektet. 

Ersättningsbelopp

  • Inom våtmarksinvesteringarna är ersättningsnivån högst 11 669 €/ha. Om objektet är 0,3–0,5 hektar betalas högst 3 225 €/objekt i ersättning. 

Förfaranden vid utbetalning

Sidan har senast uppdaterats 21.5.2021