Icke-produktiva investeringar

Våtmarksinvesteringar | Inledande röjning och stängsling av vårdbiotoper och naturbeten | Innehållet i den plan som fogas till en icke-produktiv investering | Förfaranden vid utbetalning

Ersättning för icke-produktiva investeringar kan du få för

Livsmedelsverket informerar när ersättning går att söka följande gång.

Bilagor som ska ingå i ansökan

  • en plan varav de åtgärder som ska genomföras på objektet, en beskrivning av området och målen framgår. Planen ska innehålla ett kostnadsförslag på basis av vilket NTM-centralen räknar ut den ersättning som ska beviljas för objektet. (jordbrukare, rf, sammanslutning) Mer information om planen.
  • arrendeavtal (jordbrukare, rf, sammanslutning). Området ska vara i ersättningssökandens besittning under hela den tid investeringen genomförs samt under tiden för det miljöavtal som ingås efter det.
  • utredning av namnteckningsrätten (rf eller sammanslutning). Kontaktpersonen (som undertecknat) ska ha namnteckningsrätt
  • kopia av mötesprotokollet (rf eller sammanslutning). Som bilaga till ansökan lämnas en kopia av protokollet från det möte där man fattade beslut om att söka ersättning.

För skötseldagbok över åtgärderna. När du har genomfört investeringen är du skyldig att ingå ett femårigt miljöavtal om skötsel av objektet. 

Ersättningsbelopp

  • Inom våtmarksinvesteringarna är ersättningsnivån högst 11 669 €/ha. Om objektet är 0,3–0,5 hektar betalas högst 3 225 €/objekt i ersättning. 
  • När det är fråga om vårdbiotoper och naturbeten kan du få högst 1 862 €/ha i ersättning, om objektet är högst 3 ha. För objekt som är större än 3 ha men högst 10 ha kan ersättningen vara högst 1 108 €/ha, och för objekt som är större än 10 ha kan ersättningen vara högst 754 €/ha.

Förfaranden vid utbetalning

Sidan har senast uppdaterats 28.6.2019