Information för livsmedelstillsynsmyndigheten

Livsmedelstillsynsmyndigheten övervakar verksamheten i livsmedelslokaler (både anmälda och godkända) i enlighet med Oiva, systemet för offentliggörande av resultaten av kontrollerna inom livsmedelstillsynen. En av kontrollblanketterna i Oiva används för att bestyrka hygienkompetensen som gäller personalens verksamhet och utbildning.

Livsmedelsföretagaren ska

  1. säkerställa att alla arbetare som hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel har ett hygienpass enligt Livsmedelsverkets modell och
  2. journalföra arbetstagarnas hygienkompetens.

Det är tillsynsmyndighetens uppgift att bedöma om ovan nämnda krav har iakttagits.

Hygienpassets båda delar har samma värde, och arbetaren kan antingen uppvisa hygienpasskortet eller intyget i pappersformat för arbetsgivaren. Fotokopior av hygienpasset duger inte för att påvisa hygienkompetens.

 

För ytterligare information, gå till Livsmedelsverkets kundservice hygienpass:

 

 

Sidan har senast uppdaterats 3.1.2020