Vipuanvisning: Förbindelsen och utbetalningsansökan om ersättningen för djurens välbefinnande 2023

Publiceringsdatum: 2. januari 2023

Inloggning och användarrättigheter

Du kan logga in i Viputjänsten med bläddringsrättigheter, men för att uträtta ärenden elektroniskt behöver du åtkomsträttigheter till e-tjänster. 

Logga in i Viputjänsten på adressen: https://vipu.ruokavirasto.fi. Identifiera dig till tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt personkort.

  • Om du identifierar dig med nätbankkoder, styrs du av systemet till bankens inloggningsfönster. Mer info om identifiering med bankkoder får du på bankens webbplats. Dina nätbankkoder används enbart för identifieringen, bankuppgifterna förmedlas inte till Viputjänsten.
  • Anvisningar om hur du använder mobilcertifikat får du på din egen mobiloperatörs webbplats eller på adressen mo­bii­li­var­men­ne.fi.
  • Om du loggar in med HST-kort ska du välja Identifieringskort och använda identifieringskortet och kortläsaren för att identifiera dig.

Ansökan om åtkomsträttigheter

Du kan söka och annullera åtkomsträttigheter med blankett 457. För en helt ny gård kan du ansöka om åtkomsträttigheter till e-tjänster med blankett 456.

Som primär odlare kan du också själv bemyndiga andra användare och återta behörigheter i avsnittet Åtkomsträttigheter i Vipus meny Gård.

Bemyndiga en annan person

Elektronisk ärendehantering förutsätter att en person bemyndigas att underteckna den elektroniska stödansökan för de andras räkning.  Vanligen är det den primära odlaren som har åtkomsträttigheterna till e-tjänster. I den elektroniska ärendehanteringen kan du bemyndiga till exempel en rådgivare att uträtta ärenden för din räkning. Mer information om att elektroniskt bemyndiga en rådgivare ingår i kapitel 3. Ansökan om stöd i Ansökningsguiden för jordbrukarstöd.

 

Öppna filen i PDF-läsprogrammet. Det vanligaste programmet som används är Adobe Acrobat Reader. Vid behov kommer du åt att ladda läsprogrammet via https://www.adobe.com/fi/acrobat/pdf-reader.html. Välj Fil → skriv ut → som printer väljer du Microsoft Print to PDF → skriv ut. Efter detta kommer du åt att skapa filen som en helt ny PDF-filversion. Till sist frågar programmet om du vill spara utskriften dvs filen. Spara filen på din egna dator eller på datorns skrivbord.Bifoga sedan som vanligt i Viputjänsten.

Ifall PDF-läsprogrammet är något annat än Acrobat Reader så använd det programmets skapandefunktion för en ny filversion. Det går också att skapa en fil exempelvis med hjälp av textbehandlingsprogrammet Word.

Öppna filen i PDF-läsprogrammet. Vanligaste programmet som används är Adobe Acrobat Reader. Vid behov kan du ladda Adobe Acrobat Reader-programmet från Adobes webbsidor. Skriv ut filen genom att välja som printer Microsoft Print to PDF. Spara filen på din maskin. Efter detta kan du bifoga filen som normalt i Viputjänsten.

  • Anvisningar för att ansöka om ersättning för djurens välbefinnande på Åland hittar du i regeringens websidor.

1. Ersättning för djurens välbefinnande 2023

Ersättning för djurens välbefinnande kan sökas för nöt-, svin-, får-, get- och fjäderfägårdar.

Förbindelsen för år 2023 ges för tiden 1.1.2023 - 31.12.2023 i Viputjänsten. På samma gång söks om utbetalning av ersättningen.  Enligt de valda åtgärdernas villkor börjar förverkligande av åtgärderna från  1.1.2023.  Förbindelsevillkoren gällande ersättningen för djurens välbefinnande hittas här.

Förbindelsen om ersättning för djurens välbefinnande ges och ansökan om utbetalning söks årligen elektroniskt i Viputjänsten.

Du kan välja välbefinnandeplan för djurslaget som är som objekt för förbindelsen och dessutom övriga åtgärder med beaktande av  produktionsinrikting och produktionsbyggnadernas tekniska  lösningar. Om du föder upp fler än ett stöddugligt djurslag - vardera minsta djurenhetsantalet  enligt förbindelsevillkoren - kan till förbindelsen väljas åtgärder som hör till flera djurslag. Val av åtgärder har speciella begränsningar för de ekologiska husdjursgårdarna.

2. Ansökan om ersättning för djurens välbefinnande i Viputjänsten

2.1. Ansök om stöd och lämna in anmälningar

Ansökan om ersättning för djurens välbefinnande görs i Viputjänsten via funktionen Ansök om stöd och lämna in anmälningar.

Skärmdump från Viputjänsten, framsidanBild 1. Knappen Ansök om stöd och lämna in anmälningar

Via den övre balken på Viputjänstens framsidan öppnas via punkten Ansök/Anmäl de stödansökningar och anmälningar som är med i den elektroniska tjänsten. Du kommer även till de elektroniska tjänsterna via  framsidans knapp Ansök om stöd och lämna in anmälningar. Under rubriken Ansökningstid ser du öppettiden för varje funktion. Du kan begränsa funktionerna som syns i rutan genom att välja Visa alla eller Endast de ansökningar/anmälningar med pågående ansökningstid. Välj Ersättning för djurens välbefinnande.

2.2. Sökandes uppgifter

Först skall du välja stödsökande dvs val av ersättningssökande. Från rullgardinsmenyn finns uppräknat gårdens delaktiga.

Om ersättningssökanden är ett samfund, väljer du från gårdens delaktiga en person, som uppfyller kraven på ersättningens ålderskrav. Välj " Ålderskravet gäller inte samfundet", om den ersättningssökande är ett allmänrättsligt samfund, t.ex skola eller fängelsegård.

Fyll i till följande FO-nummer. Ifall det inte finns ett FO-nummer välj då Ingen FO-nummer. 

Fliken Sökandes uppgifterBild 2. Fliken Sökandens uppgifter, val av stödsökande och FO-nummer

Mikäli tuenhakija on osana konsernia, lisää emo-/tytäryhtiö. Tallenna jokaisen lisätyn rivin jälkeen, jotta lisäys säilyy.

2.3. Ansökningsuppgifter

Förflytta dig till föjande till delen Ansökningsuppgifter. Genom att returnera denna ansökan ger jag förbindelse för de åtgärder som jag valt för tiden 1.1.2023 - 31.12.2023 och ansöker om utbetalning av ersättning för djurens välbefinnande för år 2023.

Därnäst öppnas nedanför alternativ att välja djurslag för vilket ersättningen söks genom att klicka på den gröna balken. Välj för djurslagen de önskade åtgärderna.

2.3.1. Åtgärder för nötkreatur

Skärmdump från Viputjänsten, val av åtgärder för nötdjurBild 3. Val av åtgärder för nötdjur

Skärmdump från Viputjänsten, bearbetning av åtgärder för nötdjurBild 4. Bearbeta åtgärder för nötdjur

2.3.2. Åtgärder för svin

Skärmdump från Viputjänsten, val av åtgärder för svinBild 5. Val av åtgärder för svin.

Skärmdum från Viputjänsten, bearbetning av åtgärder för svin och djurmängderBild 6. Bearbetning av åtgärder för svin och djurantal

Åtgärden "Förbättrande av grisningsförhållanden" eller "Frigrisning" kan ansökas till gårdens alla suggor och gyltor. Då anmäler du djurmängden i punkten "Suggor minst 8 mån". Ifall du förverkligar åtgärden endast åt en del av gyltorna och suggornaanmäler du antalet boxar för fri grisning som varit i användning hela året genom att ta kruxet bort vid punkten "Jag använder boxar för fri grisning för alla suggor" och anmäla sedan mängden vid punkten "Boxar för frigrisning i bruk st".

Ifall du ansöker om åtgärden "Frigrisning" och du 6-7 m2 stora grisningsboxar i användning, anmäl då antalet för dem i tilläggsuppgifterna under fliken "Sammandrag och skickande". För antalet boxar anmäl antalet  som varit i användning 31.12.2021 och antal för de  grisningsboxar i storleken 6-7 m2 som varit under uppbyggnad. Enligt stödvillkoren kan det vara möjligt att använda dessa under 7 m2 storlekens boxar.

Under punkten slaktade slaktsvin totalt anmäls alla sålda slaktsvin till slakteriet under året dvs totala mängden och inte medeltal.

2.3.3. Åtgärder för får och getter

Skärmdump från Viputjänsten, val av åtgärder för får och getterBild 7. Val av åtgärder för får och getter

Skärmdump från Viputjänsten, bearbetning av åtgärderna för får och getterBild 8. Bearbetning av åtgärder för får och getter

2.3.4. Åtgärder för fjäderfä

Skärmdump från Viputjänsten, val av åtgärder för fjäderfäBild 9. Val av åtgärder för fjäderfä

skärmdump från viputjänsten, bearbetning av åtgärder för fjäderfä och djurantalBild 10. Bearbeta åtgärder för fjäderfä och djurantal

Under punkterna "Slaktade broilrar totalt" och "Slaktade kalkoner totalt"  anmäls med avvikelse från tidigare år totala antalet djur som först till slakteriet under året och inte medeltal.

Anmäl också hållningsplatssignumet för fjäderfä eller under punkten signum  "Hållningsplats"

Skärmdump från viputjänsten, anmälan av fjäderfänas hållningsplatsBild 11. Anmälan om hållningsplats för fjäderfä

2.3.5. Inlämning av välbefinnandeplan

Det är obligatoriskt att lämna in välbefinnandeplanen under ansökningstiden så att det går att bevilja ersättning för djurens välbefinnande.  Mallar för välbefinnandeplanen finns på Livsmedelsverkets webbsidor.

Spara välbefinnandeplanen och andra bilagor datasäkert i formen PDF/a. Om PDF-filen är av en äldre version går det inte att bifoga den till ansökan. Spara bilagan som PDF/a med hjälp av följande anvisning: Tips för att bifoga en PDF-fil i Viputjänsten

Skärmdump från Viputjänsten, Tillägg av bilagor till planen för välbefinnandeBild 12. Tillägg av bilagor till planen för välbefinnande

Du kan lägga till flera bilagor till välbefinnandeplanen, exempelvis förutom en ifylld mall av välbefinnandeplanen en foderanalys och utfodringsplan ifall de är skilda dokument. Spara bilagorna.

Skärmdump från viputjänsten, tillägg av bilagorBild 13. Tillägg av bilagor till planen för välbefinnande

2.4. Sammandrag och skickande

När du gett det uppgifter som hör till förbindelsen och ersättningsansökan, gå till fliken Sammandrag och skickande. Anteckna e-postadressen, vart bekräftelsen skall skickas. Skicka till handläggning knappen aktiveras efter detta. Kontrollera de registrerade uppgifterna för ansökan och skicka ansökan till handläggning.

Skärmdump från Viputjänsten, mellanbladet sammandrag och skickandeBild 14. Fliken Sammandrag och skickande

Efter att du skickat ansökan till handläggning kontrollera utskriften via knappen Skriv ut sammandrag, att det på sidans övre kant kommer ett meddelande som informerar om skickandets returneringstidpunkt. Sammandraget lönar det sig att spara på datorn eller skriva ut. Det har också kommit ett bekräftelsemeddelande till din e-post. Nu kan du gå tillbaka till Viputjänstens framsida eller stänga den elektroniska tjänsten.

Skärmdump från Viputjänsten,  Utskrift av sammandrag gällande ersättning för djurens välbefinnande Bild 15. Utskrift av sammandrag gällande ersättning för djurens välbefinnande

Ifall det efter skickandet finns behov att göra ändringar för de inskickade uppgifterna, kan detta göras genom att gå tillbaka via Viputjänstens framsida till delen Ansökan eller anmälan där Ersättning för djurens välbefinnande syns.

Skärmdump från Viputjänstens framsidaBild 16. Viputjänstens framsida, vyn över inskickad ansökan

Genom att öppna ansökan förflyttas du tillbaka till fliken Sammandrag och skickande där du kan återta returnerad ansökan.

Återta returnerad ansökanBild 17. Återta returnerad ansökan

Ändringar till ansökan kan göras fram till 2.2.2023. Gör de ändringar som behövs och skicka in ansökan på nytt.

3. Exempel på beräkning av djurantalet

Om du söker om ersättning på basen av svin och fjäderfä, meddela som ansökta antal en uppskattning av det genomsnittliga djurantalet per djurgrupp. Med avvikelse från detta om du ansöker om åtgärderna "Förbättrande av förhållandena för slaktsvin" eller "Förbättrande av förhållandena av fjäderfä" anmäl dessutom en uppskattning av antalet slaktade djur (totala antalet) under hela året. Det förverkligade slutliga antalet skall du anmäla senast 1.2.2024 på Anmälan om djurantal. Det är inte möjligt att lägga till det ansökta djurantalet på Anmälan om djurantal.

För svingårdarna beräknas djurmängden på månadens första dag och genom att ur beräkningen av medeltalet lämna bort de två månader då antalet svin varit som lägst.

Exempel på beräkning av antalet djur på svingårdar

Räkna antalet djur under perioden 1.1.-31.12.2023 så att du uppskattar djurantalet för den 1. dagen i månaden. När du räknar ut medeltalet skall du lämna bort de två månader då antalet svin har varit lägst. Ett exempel på uträkning av antalet slaktsvin i medeltal: Antalet svin 1. dagen i januari-juni 500 st, i juli 0 st och i augusti-december 600 st. Från mängden lämnas obeaktat de två månader då antalet djur har varit lägst, alltså 0 st och 500 st. Efter det är det totala antalet djur 5500 st för tio månader. Djurantalet i medeltal är alltså 5500 st / 10 mån = 550 st / mån. Som djurantal i medeltal anmäls för slaktsvinen 550 st. Det är inte möjligt att höja på det anmälda talet i ett senare skede, även om det förverkligade antalet vore högre.

Gårdar som valt åtgärden Förbättrande av förhållanden för slaktsvin: under året säljs från gårder 4 slaktpartier varav varje parti omkring 550 st. Anmäl antalet slaktade slaktsvin som minst 2200 st.

Exempel på beräkning av antalet djur på fjäderfägårdar

Anmäl genomsnittligt antal (st) broilrar, kalkoner och/eller värphöns. Beräkna djurantalet för perioden 1.1. - 31.12.2023 på så sätt att du uppskattar djurantalet för den första dagen i månaden. När du räknar medeltalet ska du lämna obeaktade de sex månader då fjäderfäantalet har varit som lägst. Emellertid räknas antalet broilrar enligt situationen den 1-5 dagen i månaden, alltså ett djurantal för någon av dessa dagar.

Om du ansöker om åtgärden Förbättrande av förhållanden för fjäderfä måste du utöver de ovannämnda också anmäla det totala antalet (st.) slaktade broilrar och/eller slaktade kalkoner.

Exempel för de som fjäderfägårdar som valt åtgärden Förbättrande av förhållandena för fjäderfä: under året säljs från gården 7 slaktpartier av broilrar varav varje pari omkring 50 000st. Anmäl antalet slaktade broilrar som minst 350 000 st.

Svin och fjäderfägårdarna skall alltid göra anmälan om djurantal elektroniskt i Viputjänsten senast 1.2.2024.