2. Förutsättningarna för att ansöka och stödsökandens rättigheter

Publiceringsdatum: 30. mars 2022
Till förstasidan Ansökningsguide för jordbrukastöd 2022
Gå till föregående 
1. Minneslistor för stödsökande 2022
Gå till följande 3. Ansökan om stöd 2022

2.1. Aktiv jordbrukare

Du måste uppfylla villkoren för aktiv jordbrukare, om du ansöker om EU:s direkta stöd och programbaseradejordbrukarersättningar. EU:s direkta stöd är grund- och förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare, bidrag för jordbruksgrödor och EU-djurbidrag. Programbaserade jordbrukarersättningar är kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion, ersättning för djurens välbefinnande och miljöersättning samt ersättning för icke-produktiva investeringar. Miljöersättning, ersättning för miljöavtal och för icke-produktiva investeringar kan också beviljas vissa andra grupper (läs mer i kapitel Miljöavtal).

Granskningen av om du är aktiv jordbrukare utförs varje år i samband med stödansökan. Om du har en förbindelse om miljöersättning, ersättning för djurens välbefinnande eller ersättning för ekologisk produktion måste villkoret för aktiv jordbrukare uppfyllas under hela förbindelseperioden. Om du är en jordbrukare som etablerar jordbruksverksamhet ska du uppfylla villkoret för aktiv jordbrukare från den tidpunkt då du inledde jordbruksverksamheten.  Meddela kommunen om ändringar som skett under året.

I samband med ansökan om jordbrukarstöd betraktas du som aktiv jordbrukare om du bedriver jordbruksverksamhet år 2022.

Du betraktas inte som aktiv jordbrukare om din jordbruksmark i huvudsak består av områden som på naturlig väg bevaras som betesmark eller i ett skick som lämpar sig för odling. I praktiken finns det ändå inga sådana områden i Finland. Jordbrukare som ansöker om direkta stöd och programbaserade jordbrukarersättningar och som uppfyller stödvillkoren betraktas därför som aktiva jordbrukare.

2.2. Sökande

Med sökande avses en enskild jordbrukare som är

 • en fysisk person,
 • en juridisk person eller
 • en sammanslutning av fysiska eller juridiska personer. Sammanslutningens och dess medlemmars juridiska ställning inom den nationella lagstiftningen inverkar inte på rätten att ansöka.

Stöd och ersättning utbetalas för den gårdsbruksenhet som är i den sökandes besittning och belägen i Finland.

Med makar avses personer som har ingått äktenskap med varandra och personer som under skatteåret fortgående har levat under äktenskapsliknande förhållanden i gemensamt hushåll utan att ingå äktenskap med varandra och som tidigare har varit gifta med varandra eller som har eller har haft ett gemensamt barn (inkomstskattelag (1535/1992) 7 § 1 och 3 mom.).

Sökandens ålder

Det finns ingen övre åldersgräns för att få stöd, bortsett från stöden till unga jordbrukare. När det gäller stöd som helt finansieras av EU saknas en undre åldersgräns. I fråga om nationella stöd ska sökanden ha fyllt 18 år. Läs mer om nationella stöd i punkten Nationella jordbrukarstöd och sökandens ålder.

Vissa programbaserade jordbrukarersättningar och sökandens ålder

Ett villkor för godkännande av förbindelse, ingående av avtal och beviljande av ersättning som gäller miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar är att den fysiska person som är sökande eller sökandens make är minst 18 år den 31 december det år som föregår antingen stödåret eller det år då förbindelse- eller avtalsperioden började.

Om du är yngre än 18 år har du rätt att ansöka om stöd om du har ingått äktenskap, bedriver jordbruk som samägare tillsammans med din förälder eller om det finns andra särskilda skäl att avvika från ålderskravet. Om jordbruk och trädgårdsodling bedrivs av flera jordbrukare eller i form av en sammanslutning, är ett villkor för beviljande av stöd att minst en jordbrukare, en medlem i sammanslutningen, en delägare eller en bolagsman uppfyller ålderskravet.

Nationella jordbrukarstöd och sökandens ålder

Också en jordbrukare som lyfter LFöPL-pension kan få nationella stöd. Ett villkor för att nationella stöd ska beviljas är att du eller din maka/make är minst 18 år den sista kalenderdagen i det år som föregår stödåret, dvs. någondera av er var minst 18 år 31.12.2021.

I en annan än en offentlig sammanslutning ska minst en delaktig i er sammanslutning vara en fysisk person som har fyllt 18 år och som själv bedriver jordbruk eller trädgårdsodling.

Nationella stöd som beviljas för jordbruk och trädgårdsodling är bl.a. följande:

 • Nationellt stöd till södra Finland för husdjursskötsel, växtproduktion, växthusproduktion och lagring av trädgårdsprodukter.
 • Nordligt stöd för växtproduktion, husdjursskötsel, växthusproduktion, lagring av trädgårdsprodukter, lagring av skogsbär och skogssvampar, renhushållning, tjänster inom husdjursskötsel, transportbidrag för mjölk och kött samt annat nordligt stöd.
 • Andra stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen än de som avses i 1 och 2 punkten.

Exempel på åldersgräns

Exempel 1. Personer yngre än 18 år

Om du är yngre än 18 år kan du betalas programbaserade ersättningar och nationella stöd i det fall att

 • du ingått äktenskap,
 • du idkar jordbruk som samägare tillsammans med dina föräldrar eller endera föräldern
 • det finns andra särskilda skäl för att bevilja stöd.

Uppge någon av de ovan nämnda grunderna i tilläggsuppgifterna i ansökan, om du ansöker om stöd och inte har fyllt 18 år.

När sökanden är minderårig måste man beakta vad lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) föreskriver om bl.a. nödvändigheten av att förordna intressebevakare för rättshandlingar mellan föräldrar och minderåriga barn. Tilläggsuppgifter om de krav som lagen om förmyndarverksamhet ställer ges t.ex. från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Exempel 2. Åldersgränser som gäller flera jordbrukare eller en sammanslutning

När jordbruk och trädgårdsodling bedrivs av flera jordbrukare tillsammans eller i form av en sammanslutning krävs det att minst en jordbrukare, bolagsman, medlem eller delägare uppfyller kravet på nedre åldersgräns för att kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och miljöersättning ska kunna beviljas.

Nationella stöd kan betalas om minst en jordbrukare, bolagsman, medlem eller delägare som själv idkar jordbruk eller trädgårdsodling uppfyller kravet på nedre åldersgräns.

Ålderskraven gäller inte offentligrättsliga samfund, föreningar, stiftelser, skollägenheter eller fängelselägenheter. Ålderskraven gäller heller inte en sökande som bedriver annan stödberättigande verksamhet än jordbruk (t.ex. seminverksamhet eller transport av mjölk).

 Stöd till unga jordbrukare (EU) och nationellt stöd till unga jordbrukare

Läs om åldersgränsen i anslutning till stöd till unga jordbrukare (EU) i kapitlet Stöd till unga jordbrukare.

Information om åldersgränsen för nationellt stöd till unga jordbrukare ingår i kapitlet Nationella åkerstöd.

Befullmäktigad sökande

En privatperson, ett samfund, en sammanslutning eller ett dödsbo kan skriftligen ge fullmakt åt någon person att underteckna stödansökan på hans/hennes vägnar. Fullmakten bör vara individuell och noggrant stipulera vad fullmaktsgivaren samtyckt till. Till exempel ska längden på olika förbindelser framgå redan av fullmakten. En dödsbodelägare ska informera de andra dödsbodelägarna om delgivningar från myndigheterna.

Elektronisk ansökan om stöd kräver att någon person bemyndigas att underteckna den elektroniska ansökan för de andras räkning. I samband med elektronisk ansökan om stöd går det också att delegera behörigheten. Läs mer om elektroniskt bemyndigande i kapitel 3.4. Ansökan i Viputjänsten.

Bemyndigande av rådgivare

Du kan bemyndiga en rådgivare att göra upp stödansökan elektroniskt i Viputjänsten eller genom att lämna in blankett 457 till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Läs mer om elektroniskt bemyndigande av rådgivare i kapitel 3.4. Ansökan i Viputjänsten.

Samfund, sammanslutningar och dödsbon

Samfund, sammanslutningar och dödsbon måste lämna en utredning över delägarna på blankett 101D, om det har skett förändringar i uppgifterna om delägare.

En sammanslutning kan inte vara ägare till stödrättigheter. Alla delägarna undertecknar ansökan eller också undertecknas ansökan av en person som delägarna bemyndigat. En person som har namnteckningsrätt kan också fungera som undertecknare i samfundets eller sammanslutningens ställe. Till ansökan fogas fullmakter eller ett utdrag ur handelsregistret eller motsvarande varav namnteckningsrätten framgår.

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet kan enligt egen prövning behandla ansökan även om underskrift av någon av delägarna i ett samfund, en sammanslutning eller ett dödsbo inte kan fås, eller om det är speciellt svårt eller rentav omöjligt att få underskrift p.g.a. att personen i fråga är bosatt utomlands eller av någon annan därmed jämförbar orsak. Ansvaret för behandlingen av ansökan gentemot den delägare vars underskrift saknas ligger i detta fall hos de delägare som undertecknat ansökan. Delägarna bör anteckna orsaken till att namnteckningen saknas under punkten ”Tilläggsuppgifter” i stödansökan 101B.

Om flera personer odlar gården tillsammans eller i form av en sammanslutning ska åtminstone en jordbrukare, bolagsman, medlem eller delägare vara en person som uppfyller ålderskravet, om ni ansöker om nationella stöd. Den personen ska själv idka jordbruk eller trädgårdsodling.

Vid överföringar av besittningsrätten på grund av att sökanden avlidit anses den nya innehavaren uppfylla de allmänna kraven på sökande i fråga om nationella stöd (främst åldersbegränsningarna), om den tidigare sökanden har uppfyllt villkoren när stödansökan lämnades in.

Besittning av skiften

Den areal för vilken betalas stöd ska vara i sökandens besittning minst 15.6.2022 när det gäller alla arealbaserade stöd och ersättningar. Sökandens besittning av skiftet baserar sig på antingen ägande eller arrendeavtal. I fråga om miljöavtal ska avtalsarealen vara i sökandens besittning under avtalsperioden.

Sökanden ska följa tvärvillkoren under perioden 1.1–31.12 (se Tvärvillkorsguiden). För grundstödets del måste förutsättningarna för stödberättigande uppfyllas hela kalenderåret.

Skiften som sökanden har köpt eller arrenderat senast 15.6.2022, kan börja omfattas av stöden. Om den tidigare ägaren eller innehavaren har ansökt om stöd för skiftena i fråga, ska denne återta sin ansökan som gäller dessa skiften. Om hela gårdens besittning överförs, är överföringen möjlig för arealstödens del fram till 31.8.2022. Om den tidigare ägaren eller innehavaren har ansökt om stöd för gården, måste han återta sin ansökan. Underrätta kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om överföringen av besittningen inom 15 arbetsdagar från överföringen av hela gårdens besittning (se kapitel 8. Överföring av besittningen av en hel gård generationsväxling på gården eller nedläggning av jordbruksverksamheten).

Separat administrerade gårdsbruksföretag samt gemensamma företag och samarbete

Ett gårdsbruksföretag kan lämna bara en enda ansökan om stöd och förbindelse.

Du kan lämna in separata ansökningar enbart om gårdsbruksföretag med separat företagsverksamhet. Då de separata gårdsbruksföretagens ställning definieras måste man eventuellt be dig om tilläggsutredning. Härvid beaktas om den gårdsbruksenhet som du leder är funktionellt och ekonomiskt självständig som produktionsenhet. Omständigheter som beaktas är bl.a. företagets skattebehandling, jordbrukarens ställning på gårdsbruksenheten och frågor som hänför sig till de tillstånd som företagets produktion förutsätter och till organiserandet av produktionsverksamheten. Ingen av dessa faktorer är dock ensam avgörande.

Följder av kringgående av villkoren för stöd

Myndigheterna utreder ändringar av befintliga gårdar och bildandet av nya gårdar. Därför kan separata ansökningar om stöd sammanslås. Då man överväger sammanslagning av ansökningarna kan man jämföra tidigare års ansökningsuppgifter och klarlägga huruvida ansökan om stöd via ett annat gårdsbruksföretag leder exempelvis till kringgående av begränsningar för stödförmåner eller budgetdisciplin. Granskningen av ansökningsuppgifter begränsar sig inte enbart till året innan. Sålunda kontrolleras också sådana fall där sökanden eftersträvar obefogade stödförmåner genom successiva förändringar av besittningen av gården.

Stöd kan inte beviljas, om du vidtar sådana åtgärder för ändring av åkerarealens besittningsförhållanden eller motsvarande vars uppenbara syfte är att kringgå villkoren för beviljande av stöd.

Stöden kan sänkas eller lämnas obetalade om någon omständighet eller någon åtgärd i syfte att erhålla stöd har givits en sådan form som inte motsvarar dess ursprungliga natur eller ändamål. En sådan åtgärd kan till exempel vara att produktionen på artificiell väg har delats upp på flera sökande i uppenbar avsikt att kringgå stödvillkoren.

Betydelsen av ändrad företagsform

Med ändrad företagsform avses t.ex. en situation där fysiska personer, dvs. jordbrukare, inleder samarbete med användning av sina produktionsinsatser och bildar en lantbrukssammanslutning, ett aktiebolag, öppet bolag eller kommanditbolag eller där företagsformen för ett befintligt företag ändras. Myndigheterna ska undersöka bildandet av nya producenter som utgör sökande för att försäkra sig om att inte nya sökande bildas i syfte att kringgå stödvillkor. 

Arrendeavtal

Skriftligt arrendeavtal

Livsmedelsverket rekommenderar att du ingår ett skriftligt arrendeavtal och avtalar om stödrättigheterna i samband med arrendeavtal som gäller mark. I jordlegolagen (258/1966) bestäms om arrendeavtal för mark. Jordbruksmark där det inte finns bostads- och ekonomibyggnader som behövs för att bedriva lantbruk eller där byggnaderna är otillräckliga för detta ändamål, kan för viss tid, högst 20 år, arrenderas ut för att användas huvudsakligen för bedrivande av lantbruk. En brukningsdel där det finns bostads- och ekonomibyggnader som behövs för att bedriva lantbruk kan för viss tid, högst 25 år, arrenderas ut för att användas huvudsakligen för bedrivande av lantbruk. Om arrendetiden inte finns utskriven i arrendeavtalet anses arrendeavtalet vara i kraft i två år.

Ett muntligt arrendeavtal är giltigt när arrendetiden för obebyggd jordbruksmark är högst två år.

Tvistemål

Om ett arrendeavtal om jordbruksmark bestrids, avbryts utbetalningen av stöd ända tills domstolen har beslutat i vems besittning åkern har varit och under vilken period.

I regel behövs inget arrendeavtal som bilaga till stödansökningarna.

2.3. Gårdsbruksenhet

Definition av gårdsbruksenhet

När det gäller direktstöd och programbaserade jordbrukarersättningar betraktas alla enheter som leds av dig och som används för jordbruksverksamhet i samma medlemsstat som en enda gårdsbruksenhet. Detta innebär att de produktionsenheter (gårdar) som samma jordbrukare (en eller flera) odlar i Finland betraktas som en enda gårdsbruksenhet.

Om jordbrukaren odlar flera enheter som används för jordbruksverksamhet i olika delar av Finland och dessa tillsammans bildar en administrativ helhet, dvs. de fungerar under jordbrukarens ledning, ska uppgifterna om dessa enheter lämnas in i endast en ansökan. Denna ansökan omfattar alla enheter i fråga.

När det gäller nationella stöd avser en gårdsbruksenhet en funktionellt och ekonomiskt självständig produktionsenhet som utgörs av en eller flera fastigheter eller delar av fastigheter eller produktionsbyggnader med markgrund, som leds av dig och används för att bedriva jordbruk och som du besitter som en enda helhet på basis av ägande eller arrendering.

Basskiftets eller jordbruksskiftets placering avgör stödnivån för de nationella arealbaserade stöden.

I underkapitel med rubriken Separat administrerade gårdsbruksföretag samt gemensamma företag och samarbete berättas mer om separat administrerade gårdsbruksföretag samt om gemensamma företag och samarbete.

Produktion som bedrivits i Finland

Stöd betalas endast för produktion som bedrivits i Finland. Jordbrukarens nationalitet saknar betydelse.

Areal som krävs för att gården ska ha rätt till stöd

Direktstöd

Det minsta stödberättigande jordbruksskifte som kan betalas grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare är 0,05 hektar. Skiften som är mindre än 0,05 hektar beaktas ändå när man fastställer den areal där förgröningsstödets krav måste iakttas.

Inget stöd beviljas om det sammanlagda beloppet av ansökta direktstöd under stödåret är 200 euro eller mindre.

Om du ansöker om stödrättigheter för grundstöd ur den nationella reserven under året för ansökan om stöd har en minimiareal fastställts för ansökan på basis av vissa grunder för tilldelning ur reserven.  

Vissa programbaserade jordbrukarersättningar

Ett villkor för beviljandet av miljö- och ekoersättning är att du innehar minst 5,00 hektar miljöförbindelseareal under hela förbindelseperioden under hela förbindelseperioden, eller om det gäller miljöersättning för odling av trädgårdsväxter, minst en hektar miljöförbindelseareal i odling med trädgårdsväxter.

Förbindelsen upphör om villkoret för minimiareal inte uppfylls. Detta kan leda till att redan utbetalda stöd återkrävs för hela förbindelseperioden.

Sådana ersättningsberättigande skiften som på grund av växtföljden innehas under ett förbindelseår av en annan jordbrukare som ingått förbindelse kan räknas ingå i minimiarealen hos den sökande som i huvudsak besitter skiftet. I detta fall bör byte sökas separat hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet som fattar beslut om huruvida bytet kan godkännas. Jordbrukaren ska ge en motivering till bytet. Ersättningen betalas till den som odlar det ersättningsberättigande skiftet och anmäler det på blanketten.

Ett villkor för att miljöavtal ska beviljas är att arealen som avtalet gäller är minst 0,30 hektar. En areal som är föremål för miljöavtal om åkrar för tranor, gäss och svanar måste vara minst 5,00 hektar. Avtalsområdet ska vara i din besittning under hela avtalsperioden.

Ett villkor för att kompensationsersättning ska beviljas är att du innehar minst 5,00 ersättningsberättigande jordbruksmark. Om din gård ligger i ett skärgårdsområde räcker det att du har 3,00 hektar ersättningsberättigande jordbruksmark i skärgårdsområdet.

Ett villkor för att ersättning för icke-produktiva investeringar ska beviljas är att det efter avslutad investering ingås ett avtal om skötseln av objektet för investeringen där avtalsarealen är minst 0,30 hektar.

Nationella stöd för växtproduktion

Du ska senast 15.6.2022 för hela växtperioden 2022 inneha minst 5,00 hektar åker som lämpar sig för odling. Om det gäller växtspecifikt stöd för trädgårdsväxter ska du ha minst 1,00 hektar åker i odling med trädgårdsväxter.

2.4 Registeruppgifternas offentlighet och utlämnande av dem

Merparten av de uppgifter som finns lagrade i landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem är offentliga. Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, offentlighetslagen) tillämpas på uppgifters och handlingars offentlighet, på utlämnande av uppgifter och handlingar och på avgifter som eventuellt tas ut för utlämnandet av dem.

När det gäller uppgifterna i landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem är följande sekretessbelagda:

 • kreditupplysningar om kunden,
 • uppgifter om statsborgen och det lånebelopp som borgen avser
 • uppgifter om lånebeloppet när det gäller stöd i form av lån samt
 • sådant som i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet föreskrivs att är sekretessbelagt (621/1999, offentlighetslagen, 24 §1 mom. 14–15 punkten, 20 punkten, 23 punkten och 31 punkten).

Stöden för 2021 som betalats från Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling offentliggörs i söktjänsten för uppgifter om EU-stöd. Uppgifterna kan granskas i söktjänsten per antingen kalender- eller räkenskapsår. EU:s räkenskapsår en ett år lång period (16.10–15.10). Uppgifterna offentliggörs inte om summan av alla stöd som du fått via de ovan nämnda fonderna är högst 1250 euro. Stöd som i sin helhet finansieras nationellt offentliggörs inte, eftersom EU-rättsakterna om offentliggörande av stöd gäller bara stöd som har betalats ut EU-fonderna. Kommissionens målsättning är att öka transparensen för användningen av landsbygdsfonderna, och därför förutsätter kommissionen att också uppgifterna om stöd till privatpersoner publiceras.

Uppgifter som offentliggörs:

 • stödmottagarens namn
 • beskattningskommun
 • stöd som betalats ut garantifonden för jordbruket och landsbygdsfonden.

Utlämnande av uppgifter

Beslut om utlämnandet av registeruppgifter och/eller dokument i landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem fattas av den berörda myndigheten (Livsmedelsverket, Luke, NTM-centralen och kommunens landsbygdsnäringsmyndighet) i fråga om sin egen myndighetsuppgift.

Personuppgifter får överlåtas för vetenskaplig forskning, statistiska ändamål och för myndighetsbruk. Dessutom får Europeiska unionens och medlemsstaternas kontroll- och undersökningsorgan behandla stödmottagarnas person- och stöduppgifter.

Ur landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem kan dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress) också lämnas ut för direkt marknadsföring och opinions- eller marknadsundersökningar, om du har gett ditt samtycke till utlämnandet. Som urvalskriterium vid utlämnandet får användas de personuppgifter som är lagrade i informationssystemet samt uppgifter om läge, areal och produktionsinriktning. Samtycke till att uppgifterna lämnas ut för marknadsförings- eller rådgivningsändamål kan du ge i Vipu i punkten Egna uppgifter eller på Gårdsbruksblankett 101D. På motsvarande sätt kan du återta ditt samtycke när som helst.

På Livsmedelsverkets webbplats finns ytterligare information om Livsmedelsverkets register, begäran om utlämnande av uppgifter och avgifterna för uppgiftslämnandet livsmedelsverket.fi → Om oss → Öppen information. Vid begäran om uppgifter rekommenderas att man använder blanketten för överlåtelse av uppgifter som finns på den aktuella sidan.

Spärrmarkering

Livsmedelsverket får till sin systeminformation om spärrmarkering som du meddelat till befolkningsdataregistret. Mer info om spärrmarkering och ansökan om den får du hos magistraten.

Registrerades (sökandes) rättigheter

Personuppgifter samlas in till landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem för skötseln av myndighetsuppgifter. Du har rätt att ta del av uppgifter till exempel om registerföraren, syftet med behandlingen av personuppgifterna samt regelrätta överlåtelser av uppgifter. Uppgifterna kan läsas på Livsmedelsverkets webbplats i punkten Dataskydd. Vidare har du rätt att kontrollera dina egna uppgifter som är lagrade i informationssystemen. Du kan själv korrigera dina felaktiga uppgifter i e-tjänsten eller be att myndigheten korrigerar dem. Begäran om kontroll kan inte framföras per telefon. Gör en specificerad och undertecknad begäran om kontroll till Livsmedelsverket (kirjaamo@ruokavirasto.fi).

Gå till följande 3. Ansökan om stöd 2022