Producent- och branschorganisationer

Stöden under den nya finansieringsperioden (CAP27) 

Stödet för producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker

Som landsbygdsfinansiering kan sökas stöd (länkar till sidan landsbygd.fi):
Förberedelsepengar
Främjande av producentorganisationer genom samarbetsprojekt

En producentorganisation är en sammanslutning som bildas av producenter av en viss jordbruksprodukt på initiativ av dem själva. Producentorganisationen förverkligar mål som gäller medlemmarnas produktion av jordbruksprodukter. Målet kan vara att hjälpa medlemmarna vid planering av produktionen, marknadsföring eller utveckling av odlingsmetoderna. Målet för systemet med producentorganisationer är att stärka producenternas marknadsställning.

I Finland kan en sammanslutning inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter på ansökan godkännas som producentorganisation. Nästan alla jordbruksprodukter som produceras av medlemmar i en producentorganisation kan vara godtagbara produkter.

De godkända producentorganisationerna i Finland:

Andelslaget Närpes Grönsaker (FI005)
Ålands Trädgårdshall Andelslag (FI006)
Leppävirran Marja Osuuskunta (FI008)
Vihannes-Laitila Oy (FI009)
Lounais-Suomen Lampurit ry (FI010)
Kieku Oy (FI011)
Potwell Oy (FI012)
Finlands Fårandelslag (FI013)
Milkenture Oy (FI014)
ViljaTavastia osuuskunta (FI015)
Suomen Vilja-Aitta Oy (FI016)

En branschorganisation är en branschspecifik organisation som består av flera aktörer som fokuserar på produktion av en bestämd jordbruksprodukt eller flera. Branschorganisationer kan ha representanter för produktion, förädling och handel. Minimikravet är att representanter för produktion och förädling eller handel deltar. Branschorganisationens sektor kan vara vilken som helst sektor inom produktionen av jordbruksprodukter.

Vi har inga godkända branchorganisationer i Finland.

Ansökan om att bli producentorganisation

Producentorganisationer kan godkännas från alla sektorer inom produktionen av jordbruksprodukter. En godtagbar producentorganisation ska vara ett registrerat samfund. Ansökan om godkännande lämnas till Livsmedelsverket.

Guide för ansökan om godkännande som producentorganisation

För producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker gäller krav som till avsevärda delar skiljer sig från kraven för andra organisationer och systemet med producentorganisationer är inom den sektorn delvis annorlunda än inom andra sektorer. Producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker kan få EU-stöd för genomförande av ett operativt program. Producentorganisationer inom andra sektorer har inte tillgång till EU-stöd eller nationellt stöd som är direkt riktat till dem.

Producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker

En producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker har som huvudsaklig uppgift att saluföra de egna medlemmarnas produkter på marknaden. En godtagbar producentorganisation ska ha minst fem producentmedlemmar verksamma inom sektorn för frukt och grönsaker.

Då en producentorganisation blivit godkänd kan organisationen utarbeta ett flerårigt operativt program. Det är möjligt att ansöka om stöd för investeringar och utvecklingsåtgärder inom operativa programmet. Man kan bland annat ansöka om stöd för investeringar i utrustning och byggnader samt marknadsföringsåtgärder.

Guide om stödet för producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker under den nya finansieringsperioden (CAP 2023–2027):
Stödet för producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker


Ytterligare information ger

Producent- och branschorganisationer, interventionslagring och privat lagring

interventionslagring och privat lagring, producent- och branschorganisationer

SV Medfinansieras av Europeiska unionen_POS.png

Sidan har senast uppdaterats 25.3.2024