Kina

På den här sidan hittar du information om kommersiell export av livsmedelskedjeprodukter från Finland till Kina. Information för privata resenärer finns på vår resesida. Instruktioner och information om begränsningar för passagerarexport finns på tullwebbplatsen i destinationslandet. Instruktioner för att resa med ett sällskapsdjur finns på sidan personliga kunder.

Från Finland till Kina har på senare år exporterats bl.a. mjölkprodukter, svinkött och frysta bärprodukter. 

Ta del av kraven på export till Kina med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Land- och produktspecifika exportvillkor om till exempel tulltariffer och exportförfaranden finns även på EU:s webbplats Access2Markets. 

Vid export av livsmedel till Kina är det viktigt att beakta Kinas nya förordningar rörande import av livsmedel som trädde i kraft 1.1.2022.  Information om genomförandet av förordningarna uppdateras på denna sida. Vi strävar efter att alltid använda tillförlitlig och aktuell information. Vi kan dock inte garantera att uppgifterna är korrekta.

Exportören ansvarar för att ta reda på och uppfylla de aktuella exportkraven för sina exportvaror. Observera att den slutliga importen av en vara beror på den kinesiska gränsmyndighetens tolkning.

På den här sidan hittar du information om följande

Aktuellt

Observera de nya kinesiska reglerna för import av livsmedel

Vid export av livsmedel till Kina är det viktigt att beakta Kinas nya förordningar rörande import av livsmedel som träder i kraft 1.1.2022. Kina har inte specificerat alla detaljer i anslutning till kraven i de nya förordningarna 248 och 249. Företagen bör vara beredda på att det kan bli störningar i exporten. I värsta fall kan varorna inte alls exporteras till Kina om de inte uppfyller de kinesiska kraven.

Effekten av Kinas coronavirus-relaterade instruktioner och krav på export

År 2020 kom det fram att de kinesiska myndigheterna anser att importerade produkter utgör en risk för spridning av coronaviruset i Kina. Som ett resultat av detta publicerade den kinesiska myndigheten instruktioner för kommersiella operatörer gällande bland annat desinfektion av containrar och ytterförpackningar. En del av instruktionerna gällde alla produkter som exporterades till Kina, också andra produkter än livsmedel.

I instruktionerna ställdes det krav på provtagning, desinfektion och separat hantering av varor och transportmedel som kommer från utlandet, på vaccination, isolering, testning och övervakning av personal som hanterar importerade produkter och på personalens arbete samt på produkternas spårbarhet. I juli 2022 har de epidemiförebyggande åtgärderna ändrats så att en stor del av andra livsmedel än de livsmedel som kräver kylförvaring har klassats som lågriskprodukter. I instruktionerna som utfärdats av de kinesiska myndigheterna har produkter med en transporttemperatur på 10ºC eller lägre klassats som livsmedel som kräver kylförvaring. Lågriskprodukter testas inte längre för coronavirus och de desinficeras inte längre.

I början av år 2023 har de kinesiska myndigheterna intagit en mildare hållning: från och med den 8 januari 2023 tillämpas inte längre åtgärderna för att kontrollera klass A infektionssjukdomar av allmän fara på covid-19-infektioner i Kina. Varorna är inte heller längre föremål för åtgärder, såsom coronaprovtagning vid import.

En del av de ovannämnda instruktionerna från de kinesiska myndigheterna är fortfarande giltiga. Därför är det bra för företag att notera att störningar i exporthandeln inte helt kan uteslutas.

Mer information:

Myndigheter som hänför sig till export

För närvarande är de väsentliga myndigheterna med tanke på export:

Marknadstillträde

Den kinesiska lagstiftningen är mångfacetterad och föränderlig. Kina har fler krav med anknytning till importbestämmelser än många andra länder. Tillståndsprocesserna tar vanligtvis flera år.

Om du planerar att exportera varor från livsmedelskedjan till Kina bör du noggrant studera den kinesiska lagstiftningens principer och i förväg försäkra dig om att din vara överhuvudtaget får exporteras till landet. Exempel på kinesiska lagstiftningen för livsmedelsvaror finns på sidan kinesisk lagstiftning.

Se kraven för varje varugrupp nedan.

Bilaterala exportavtal/landsgodkännanden

För vissa varor i livsmedelskedjan, såsom för vissa livsmedels- och fodervaror, krävs ett kinesiskt godkännande för att överhuvudtaget kunna exportera dem till Kina. Dessa förhandlas huvudsakligen mellan jord- och skogsbruksministeriet och Kinas tullmyndighet GACC. I tabellen nedan kan du se vilka avtal som Finland för närvarande har.

 

Varugrupp

Finlands avtal / landgodkännanden

kött

avtal om export av fryst svinkött (2011), projekt om tillträde till marknaden för fjäderfäkött pågår

fiskeriprodukter

avtal om djurhälsointyg för export (avtal 2012, EU-förhandlingar om uppdatering av intyget 2022 pågår): arter och produkter har definierats.

mjölkprodukter

avtal om djurhälsointyg för export (2010): produkter definierade anläggningsspecifikt

frysta bär

exporträtt för frysta blåbär och frysta lingon på grund av traditionell export

spannmålsprodukter

avtal om export av havre, havreflingor och korn

foder

avtal om export av fiskfoder (2021), projekt för marknadstillträde av bearbetat protein och fett från svin och fjäderfä pågår

Utöver landsgodkännande och exportintyg kan det krävas ett anläggnings- eller varuspecifikt godkännande. Livsmedelsverket kan revidera anläggningen och se till att anläggningen och varorna uppfyller Kinas krav. Efter en godkänd revision skickar Livsmedelsverket en ansökan om godkännande till den kinesiska tullen GACC. Den kinesiska tullen GACC kan själv granska en anläggning som ansöker om exportgodkännande.

Kina förutsätter också att Livsmedelsverket regelbundet reviderar exportanläggningar som framställer animaliska varor och årligen rapporterar om revisionsresultaten. En anläggning i kött-, mejeri- eller fiskbranschen som godkänts för export till Kina måste höra till Livsmedelsverkets exporttillsynssystem. Tillsynen är avgiftsbelagd.

Livsmedel

Enheter för produktion, framställning, förädling, hantering, förpackning och lagring som är juridiskt ansvariga för livsmedelsvaror som exporteras till Kina måste registrera sig i Cifer-systemet. Registreringskravet gäller kylrum. Om ett företag endast exporterar färdiga livsmedel till Kina och inte deltar i dess produktion, framställning, förädling, hantering, förpackning eller lagring behöver det inte registrera sig. Enligt vår nuvarande uppfattning skulle Kina inte kräva Cifer-registrering i cross-border e-commerce.

Förordningarna 248 och 249

Kinas nya livsmedelsimportförordningar 248 och 249 trädde i kraft den 1 januari 2022. Förordningarna gäller alla livsmedelsvaror som exporteras till Kina.

Förordning 248 förutsätter att alla verksamhetsställen som framställer, förädlar och lagrar livsmedelsvaror för den kinesiska marknaden registreras i det kinesiska China Imported Food Enterprise Registration (CIFER)-systemet.

Kraven i förordning 249 berör bland annat registrering, kontroll och inspektion av livsmedelsföretagens verksamhetsställen/lokaler samt förpackningsmärkning.  

Om du vill exportera livsmedel till Kina ska du noggrant läsa bestämmelserna 248 och 249 och övrig kinesisk lagstiftning.

CIFER-systemet

China Imported Food Enterprise Registration (CIFER) är ett elektroniskt registreringssystem som upprätthålls av kinesiska tullen GACC för företag som framställer och lagrar livsmedel som importeras till Kina.

Cifer-registreringssystemets adress: https://cifer.singlewindow.cn/. Systemet är tillgängligt även på adressen https://www.singlewindow.cn/. Använd inte eventuella andra adresser för Cifer-systemet eller sökmotorresultat.

Förteckning över registrerade företag: ciferquery.singlewindow.cn. Du kan söka efter finska företag i avsnittet Country (region) genom att söka på FIN.

Kinesiska tullen GACC förutsätter att företagen matar in information om varan och företagets/anläggningens/verksamhetsställets verksamhet i systemet.

Registreringskravet bestäms av varukoden som den kinesiska tullen definierar för den vara som exporteras till Kina. Kinesiska tullen GACC har publicerat en förteckning över HS + CIQ-koder och deras respektive registreringskrav i Cifer-systemet. Varor som importeras till Kina ska ha en 10-siffrig HS-kod och en 3-siffrig CIQ-kod, som importören använder vid import. Den kinesiska tullen definierar koderna och de kan skilja sig från den HS-kod som du tidigare använt vid export av produkten från Finland. Observera att Kina kan uppdatera sin varukatalog i Cifer-systemet, så kontrollera den aktuella situationen i Cifer-systemet eller hos din importör innan export. Namnet och beskrivningen av varan som är kopplad till HS + CIQ-koden måste motsvara den exporterade varan och tolkningen av den kinesiska tullen.

Kinesiska tullen GACC:s registreringsanvisning.

Anvisningar för användning av Cifer-systemet

Observera att Livsmedelsverket inte ansvarar för att anvisningarna från andra parter är korrekta.

Så här tar du reda på vilket registreringskrav som gäller för din vara, ditt företag eller din organisation

 1. Ta reda på varans HS-kod (10 siffror) och CIQ-kod (3 siffror). Det är viktigt att din importör förtullar varan med den kinesiska koden för varan i fråga. Observera att koden också måste motsvara inreseställets gränsmyndighets tolkning.
  • Den amerikanska myndigheten USDA har publicerat en lista över produkter i Cifer-systemet/HS+CIQ-koder. Läs rapporten på USDA:s webbplats. Kinesiska tullen kan ändra listan.
 2. Logga in eller registrera dig i Cifer-systemet på adressen https://cifer.singlewindow.cn/.
 3. Sök efter en vara med HS-koden eller dess sex (6) första siffror under Product type query. Kontrollera att varubeskrivningen och CIQ-koden motsvarar din vara. Systemet öppnar en tabell med en beskrivning av varan, vilken varukategori den tillhör och information om huruvida varan kräver en rekommendation av den finska myndigheten.
 4. Uppgiften i tabellens sista kolumn (official recommendation) anger om varan kräver en rekommendation av den finska myndigheten. Den kinesiska tullen GACC fastställer bland annat varukategoriernas namn, vilken kategori varorna placeras i och vilka registreringskrav som gäller för dem.
  • YES: varan kräver rekommendation à högriskkategori à kontakta Livsmedelsverket kiina@ruokavirasto.fi
  • NO: varan kräver inte rekommendation à lågriskkategorià du kan registrera anläggningen själv
   • Om det finns ett gällande exportavtal, med andra ord ett protokoll, kan det för vissa varor ändå krävas en rekommendation
 5. Observera att du måste skapa ett separat konto för varje framställningsanläggning/verksamhetsställe inom samma företag.

Lågriskvaror

Om varan hör till lågriskkategorin och inte kräver en rekommendation av den finska myndigheten ska företaget registrera anläggningen i Cifer-systemet på egen hand.

Registrering av en anläggning som hanterar högriskvaror

Kina har definierat vissa varor som högriskvaror, vilket innebär att de omfattas av strängare krav på livsmedelssäkerhet, djurhälsa och/eller växthälsa än andra varor.

Högriskkategorier enligt kinesiska tullen GACC:s definition:

 1. kött och köttprodukter
 2. tarmar och magar
 3. fisk och fiskeriprodukter
 4. mejeriprodukter
 5. fågelbon och fågelboprodukter
 6. Biodling
 7. ägg och äggprodukter
 8. ätliga oljor och fetter, oljeväxter
 9. fyllda veteprodukter (exempelvis pelmeni)
 10. ätbara korn
 11. malda spannmålsindustri- och kvarnprodukter samt malt
 12. färska och torkade grönsaker och torkade bönor
 13. kryddor
 14. nötter och frön
 15. torkad frukt
 16. orostade kaffe- och kakaobönor.
 17. livsmedel för särskilda näringsändamål.
 18. hälsokost/funktionella livsmedel (inklusive kosttillskott).

Anläggnings- och varugodkännande/registrering av dessa varor sker via Livsmedelsverket.

Gör så här när du vill ansöka om registrering av en anläggning/ett verksamhetsställe som hanterar högriskvaror

 1. Försäkra dig om att anläggningens verksamhet och varor uppfyller kraven i EU:s och Finlands lagstiftning och att företaget/verksamhetsstället/anläggningen har egenkontroll, det vill säga ett system för att säkerställa att livsmedlen är säkra.

 2. Bekanta dig med den kinesiska lagstiftningen och se till att ditt företags verksamhet och exportvara uppfyller kraven. Kinesisk lagstiftning finns sammanställd på sidan kinesisk lagstiftning.

 3. Gör ett konto för företaget/verksamhetsstället/livsmedelsanläggning i systemet Cifer och ansök om att få kontot bekräftat hos Livsmedelsverket med en Account certification-ansökan. Efter att du fått kontot bekräftat kan du ansöka om registrering av produkter i kategorierna för högriskprodukter i systemet. Ansökningarna kommer till Livsmedelsverket för godkännande och skickas vidare till den Kinesiska tullen.

 4. Kontakta Livsmedelsverket kiina@ruokavirasto.fi

Bra att veta om registrering av en anläggning som hanterar högriskvaror:

Före den 31 oktober 2021 kunde framställare och lagerförare av nya varor som tillhör högriskkategorierna via Livsmedelsverket ansöka om registrering genom prelisting-förfarandet, om företaget haft export sedan den 1 januari 2017. Alla företag som på förhand listats i Cifer (pre-listing) ska senast den 30 juni 2023 komplettera uppgifterna i Cifer med en produktkategorispecifik Application for modification-ansökan om företaget vill fortsätta exportera till Kina enligt produktkategorin i fråga efter den 30 juni 2023. 30.6.2023 är samma deadline som gäller även för de förhandslistade företag som ska ansöka om registrering av produkter i de nya kategorierna för högriskprodukter eller som ska göra ett helt nytt konto i systemet. Livsmedelsverket förmedlar ansökningarna om produkter i kategorierna för högriskprodukter till den Kinesiska tullen och bifogar till ansökan de dokument som krävs av myndigheterna. Ansökningarna ska därför i god tid lämnas in till Livsmedelsverket för godkännande via Cifer-systemet, senast den 30 april 2023. 

Livsmedelsverkets behandling av ansökningar från företag med hög risk i Cifer-systemet är avgiftsbelagd. Företagen faktureras enligt punkten Krävande experttjänst för varje påbörjad timme i Livsmedelsverkets prislista (198,90 €/h, inkl. MOMS) Företagen faktureras för 4–7 timmars arbete (sammanlagt 795,60 €–1392,30 €, inkl. MOMS) beroende på hur mycket arbetstid som gått åt till att behandla företagets Cifer-registrering. Livsmedelsverkets behandling av företagets material i Cifer-systemet kan omfatta bl.a. granskning av företagets dokument, nedladdning i systemet, försäkran om att företaget uppfyller exportkravet, godkännande av företagets Cifer-ansökan och att skicka ansökan till Kina. Faktureringen av företaget görs separat för varje ansökan. Varje livsmedelsanläggning och/eller produktkategori förutsätter en egen ansökan. Företaget faktureras av Livsmedelsverket när registreringen har slutförts.

Mer information: kiina@ruokavirasto.fi

Mer information om hur du anmäler dig till Cifer

 • En tillverkningsplats/produktionsanläggning kan ansöka om registrering i Cifer för flera varor. För varje varukategori skapas ett eget kinesiskt registreringsnummer. En anläggning kan alltså ha flera registreringsnummer som utfärdats av Kina. Det anläggnings-/verksamhetsställes- och produktkategorispecifika registreringsnumret som utfärdats av kinesiska tullen GACC får inte användas för export av varor från andra anläggningar/verksamhetsplatser.
 • Cifer-registreringen är giltig i fem (5) år. Förnyelse av registrering ska ansökas i Cifer-systemet senast 3 månader och tidigast 6 månader innan registreringens giltighetstid går ut.
 • Located Country/Region Register Number, det vill säga det registreringsnummer som den finska myndigheten har utfärdat till tillverkningsstället/produktionsanläggningen, kan till exempel vara FO-numret, eller i fråga om godkända livsmedelslokaler godkännandenumret. Numret på växtskyddsregistret kan också vara möjligt.
  • Enligt den information som för närvarande finns tillgänglig bör varje anläggning/plats ha ett eget unikt registreringsnummer i Cifer, utfärdat av den finska myndigheten.
  • Om ett företag (med en Y-identifierare) behöver registrera flera livsmedelslokaler kan VATI:s godkännandenummer användas som registreringsnummer (Located Country/Region Register Number). VATI är ett datalager och användargränssnitt som omfattar uppgifter enligt hälsoskyddslagen och livsmedelslagen, vilka hör till miljö- och hälsoskyddet. Identifieringskoden för anläggningen kan begäras från livsmedelstillsynen i den egna kommunen. 
 • Ansökan ska åtföljas av ett dokument som visar att livsmedelslokalerna i fråga är registrerade och övervakas av myndigheten (Licenced production certificate). Som ett sådant dokument kan användas exempelvis ett free sale -intyg. I förlagan till intyget om fri försäljning ska uppgifter om det registreringsnummer som den finska myndigheten har utfärdat till företaget, t.ex. företagsidentifikationsnummer, företagskod eller VATI-företagskod, läggas till i förlagan till intyget om fri försäljning. Certifikaten beviljas av den kommunala tillsynsmyndigheten för livsmedelslokalen.
 • Om någon av följande uppgifter ändras måste anläggningen/verksamhetsstället skapa ett nytt konto och ansöka om registrering på nytt:
  • Företagets/anläggningens/verksamhetsställets namn
  • anläggningens/verksamhetsställets adress och läge;
  • den lagliga representantens uppgifter;
  • registreringsnummer som utfärdats av den finska myndigheten.
 • Enligt muntlig uppgift från kinesiska GACC måste Cifer-registreringen vara giltig innan en vara som ska exporteras till Kina tillverkas eller framställs. Det här skulle innebära att en exportvara som tillverkats innan registreringen trädde i kraft inte skulle kunna exporteras till Kina.

Märkning av registreringsnumret på varuförpackningen

Kravet på att märka förpackningen med registreringsnumret gäller varor som har producerats från den 1 januari 2022. Registreringsnumret ska märkas på varans inner- och ytterförpackning.

Enligt artikel 15 i GACC:s förordning 248 kan registrerade företag/anläggningar/verksamhetsställen märka förpackningar med ett registreringsnummer som beviljats av kinesiska tullen GACC eller ett registreringsnummer som beviljats av en behörig myndighet i det land (område) där de befinner sig. Livsmedelsmyndigheten har dock fått kännedom om att importörerna kan kräva att den kinesiska tullens GACC-registreringsnummer anges på etiketten. EU:s centrum för små och medelstora företag rekommenderar också att förpackningen ska vara försedd med ett registreringsnummer som utfärdats av den kinesiska tullens GACC. Du bör bekräfta det nödvändiga registreringsnumret med importören.

Enligt information som erhållits av kinesiska tullen GACC krävs endast ett registreringsnummer för en anläggning/ett verksamhetsställe på förpackningar från samma produktionskedja. Enligt kinesiska tullen ska parten vara den som ansvarar för varans säkerhet. Det här avser i regel den anläggning/det verksamhetsställe som framställer varan. Företaget bör kontrollera att motsvarande registreringsnummer finns i registreringsuppgifterna för företagets/anläggningens/verksamhetsställets registreringsuppgifter i Cifer.

Information om andra krav

GB-standarder (kinesisk lagstiftning)

Exempel på standarder hittar du på sidan kinesisk lagstiftning.

Förpackningsmärkningar

Kina har strikta förordningar om märkning och styrs av ett antal olika lagar och standarder. Enligt artikel 30 i författning 249 måste man exempelvis på varor som enligt Kina definieras som hälsokost och specialkostpreparat placera kinesiska förpackningsmärkningar direkt på den minsta försäljningsförpackningen och de får inte märkas med dekaler. Läs mer om förordningarna på sidan kinesisk lagstiftning.

De kinesiska myndigheterna kontrollerar flitigt förpackningsmärkningarna och de hör till de viktigaste orsakerna till att varor avslås.

Registration Systems of Imported Food and Cosmetic Importers and Exporters

Kom ihåg att se till att du utöver att registrera dig hos Cifer även registrera dig i registret Registration Systems of Imported Food and Cosmetic Importers and Exporters på adressen http://ire.customs.gov.cn/

Ekologiska produkter

Du kan hitta landsspecifik information om export av ekologiska produkter på vår sida Export av ekologiska produkter.

Fiskeriprodukter

Export av fiskeriprodukter till Kina är endast möjlig från anläggningar som godkänts av GACC. Godkännandet av anläggningen sker genom livsmedelsmyndigheten. Bekanta dig med den kinesiska lagstiftningen och se till att ditt företag och din exportvara uppfyller den. Tillståndsprocesserna är vanligtvis långdragna och kan ta upp till flera år. En anläggning som är godkänd för export till Kina måste höra till Livsmedelsverkets exporttillsynssystem. Mer information om växtregistrering: kiina@ruokavirasto.fi.

När ditt företag exporterar fiskerivaror till Kina behöver du ett djurhälsointyg som medföljer partiet. I det intyg som avtalats mellan Finland och Kina hittar du villkoren för export av dessa produkter. OBS! Förhandlingar om användningen av certifikatet pågår för närvarande. Mer information om användningen av certifikatet: kiina@ruokavirasto.fi.

Fjäderfäkött

För närvarande är det inte möjligt att exportera fjäderfäkött från Finland till Kina. I Livsmedelsverket har allt sedan år 2018 pågått ett marknadstillträdesprojekt som gällt fjäderfäkött, men godkännandeprocesseen är ännu inte slutförd. Projektet är avgiftsfritt ända till utgången av år 2020. Mer information: vientihankkeet@ruokavirasto.fi.

Frysta blåbär och lingon

Export av frysta blåbär och lingon till Kina är endast möjlig från företag som är registrerade i Kina. Se även avsnittet Funktionella livsmedel Mer information: kiina@ruokavirasto.fi.

Funktionella livsmedel

Om du vill exportera funktionella livsmedel till Kina måste du ansöka om försäljningstillstånd för varan hos den kinesiska State Administration for Market Regulation (SAMR)-myndigheten. Exempelvis kan vissa bär av släktet Vaccinum (såsom tranbär, blåbär, lingon), xylitolprodukter, kosttillskott och livsmedel avsedda för särskilda grupper kräva SAMR-godkännande. Den kinesiska myndigheten definierar vilka livsmedel den anser vara funktionella. Ta reda på i god tid om du behöver ett godkännande, eftersom processerna är långdragna. Kontakta din importör i Kina för mer information. Observera att verksamhetsställen som hanterar (exempelvis framställer) funktionella livsmedel såsom kosttillskott (exempelvis produktkategorin health food/functional food) för export till Kina måste vara registrerade i Cifer. Kontrollera Cifer-systemet för registreringsmetod och krav. 

Havre och korn

Finland och Kina har ett exportavtal om export av havre, havregryn och korn. Avtalet omfattar inte utsädet. Export av andra arter av spannmål än havre och korn till Kina är för närvarande inte möjlig.

Lämna en anmälan till Livsmedelsverket om att du har för avsikt att exportera havre eller korn i god tid innan export inleds: kasvienvienti@ruokavirasto.fi. Livsmedelsverket kontaktar dig i fråga om särskilda krav som Kina ställer. 

Malt

För närvarande är det inte möjligt att exportera malt från Finland till Kina. I Livsmedelsverket har allt sedan år 2018 pågått ett marknadstillträdesprojekt som gällt malt, men godkännandeprocesseen är ännu inte slutförd. Projektet är avgiftsfritt ända till utgången av år 2020. Mer information: vientihankkeet@ruokavirasto.fi.

Mjölkprodukter

Export av mjölkprodukter till Kina är möjlig endast från anläggningar som GACC goddkänt. Godkännandet av en anläggning sker via Livsmedelsverket. Sätt dig in i den kinesiska lagstiftningen och säkerställ att ditt företags verksamhet och exporprodukt överensstämmer med den.

Livsmedelsverket kvalitetsreviderar anläggningen och säkerställer att anläggningen uppfyller de kinesiska kraven. Efter godkänd kvalitetsrevision utarbetar Livsmedelsverket en "Declaration of compliance" -försäkran och sänder en ansökan om godkännande till GACC. GACC kommer ännu i regel själv för att kvalitetsrevidera den anläggning som ansökt om ett exportgodkännande. En anläggning som godkänts för export till Kina ska omfattas av Livsmedelsverkets exporttillsynssystem. Mer information om registreringen av anläggningar: kiina@ruokavirasto.fi.

Då ditt företag exporterar mjölkprodukter till Kina måste partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. I intyget och de separata exportkraven som Finland och Kina överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. 

Svinkött

Export av svinkött till Kina är möjlig endast från anläggningar som GACC goddkänt. Godkännandet av en anläggning sker via Livsmedelsverket. Sätt dig in i den kinesiska lagstiftningen och säkerställ att ditt företags verksamhet och exporprodukt överensstämmer med den.

Livsmedelsverket kvalitetsreviderar anläggningen och säkerställer att anläggningen uppfyller de kinesiska kraven. Efter godkänd kvalitetsrevision utarbetar Livsmedelsverket en "Declaration of compliance" -försäkran och sänder en ansökan om godkännande till GACC. GACC kommer ännu i regel själv för att kvalitetsrevidera den anläggning som ansökt om ett exportgodkännande. En anläggning som godkänts för export till Kina ska omfattas av Livsmedelsverkets exporttillsynssystem. Mer information om registreringen av anläggningar: kiina@ruokavirasto.fi.

Då ditt företag exporterar svinkött till Kina måste partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. I intyget och de separata exportkraven som Finland och Kina överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Intyget har uppdaterats 26.4.2020.

Djur, embryon och könceller

Rävar

Finland och Kina har kommit överens om djurhälsointyg för levande rävar. I april 2021 meddelade Kinas tullmyndighet för djur- och växtskydd att inga vilda djur, inklusive rävar, får importeras till Kina för tillfället på grund av COVID-19-pandemin. I Kina avser termen vilda djur odlat vilt, pälsdjur och djur som odlas för traditionell kinesisk medicin. 

För mer information om export av rävar till Kina, kontakta kiina@ruokavirasto.fi.

Foder, biprodukter och gödsel

Fjädrar, dun och fjädrar

Export av fjädrar, dun och dunfjädrar till Kina får endast ske från företag som godkänts av Kina. Finland och Kina har kommit överens om ett djurhälsointyg för fjädrar och dun. Mer information: kiina@ruokavirasto.fi.

Fiskfoder

Finland och Kina har kommit överens om villkoren för export av fiskfoder, men innan exporten kan genomföras måste de kinesiska myndigheterna inspektera, godkänna och registrera fiskfoderfabriken. Mer information: kiina@ruokavirasto.fi.

Trä

Trä måste vanligtvis ha ett intyg över växtsundhet (Phytosanitary Certificate) när det exporteras till länder utanför EU. Växtskyddscertifikatet utfärdas av Livsmedelssäkerhetsverket och kräver att virket har inspekterats. Läs mer om timmerexport.

Sidan har senast uppdaterats 22.9.2023