Import av gödselfabrikat från länder utanför EU

Registrering

En ekonomisk aktör inom gödselbranschen ska anmäla sig till det tillsynsregister som förs av Livsmedelsverkets sektion för gödselfabrikat. En ekonomisk aktör som importerar gödselprodukter ska åtminstone ha ett auktoriserat ombud som är etablerat i Finland.

Den ekonomiska aktören ska göra en skriftlig anmälan till Livsmedelsverket om tillverkning, marknadsföring eller import redan innan verksamheten inleds. Till anmälan ska fogas en beskrivning av verksamhetens upplägg, information om produkterna och uppgifter om kvalitetssystemet. Betydande förändringar i verksamheten och nedläggning av den ska också anmälas skriftligen.

Journalföring och årsanmälan

Aktören ska föra ett register för att säkerställa att produkterna går att spåra. I registret förs in de importerade mängderna gödselfabrikat och råvaror till dem.

Aktören ska en gång om året lämna Livsmedelsverket de uppgifter som behövs om importerade gödselfabrikat. Den här så kallade årsanmälan skickas till Livsmedelsverket i januari året efter kalenderåret, helst med e-post.

Journalföring och årsanmälan

Aktören ska föra ett register för att säkerställa att produkterna går att spåra. I registret förs in de importerade mängderna gödselfabrikat och råvaror till dem.

Aktören ska en gång om året lämna Livsmedelsverket de uppgifter som behövs om importerade gödselfabrikat. Den här så kallade årsanmälan skickas till Livsmedelsverket i januari året efter kalenderåret, helst med e-post. Årsanmälningsblanketterna finns att få på Livsmedelsverkets webbplats.

Förhandsanmälan om import

En förhandsanmälan om import av ett gödselfabrikat ska göras till Livsmedelsverket senast tre vardagar innan varan anländer till importplatsen.

Till förhandsanmälan ska fogas

  • en varudeklaration
  • en handelsfaktura eller motsvarande handling
  • ett officiellt intyg över produktens kadmiumhalt
  • i fråga om animaliska biprodukter ett hälsointyg eller ett intyg över bearbetning i en godkänd anläggning

När det gäller oorganiska gödselmedel krävs ett intyg över kadmiumhalten bara för gödselmedel som innehåller mer än 2,2 procent fosfor.

Kravet på förhandsanmälan gäller inte

  • gödselprodukter som importeras från EU:s inre marknad
  • EU-gödselprodukter (CE-märkta gödselprodukter)
  • råvaror för gödselprodukter
  • transitotrafik av gödselprodukter
  • gödselprodukter som importeras till forskningsinstitut
  • gödselprodukter som importeras för eget bruk

Import av gödselprodukter av animaliskt ursprung

Gödselprodukter av animaliskt ursprung får importeras endast via Helsingfors hamn, Helsingfors-Vanda flygplats och Vaalimaa, där de genomgår en avgiftsbelagd veterinär gränskontroll när produkterna anländer till EU. Mer information om import av gödselprodukter av animaliskt ursprung. När det gäller andra gödselprodukter är importställena inte begränsade.

Sidan har senast uppdaterats 10.1.2023