Import av gödselfabrikat från länder utanför EU

Registrering

Import av gödselmedel och andra gödselfabrikat är verksamhet som lyder under lagen om gödselfabrikat och förutsätter anmälan till det tillsynsregister som förs av Livsmedelsverket. Anmälan görs med Livsmedelsverkets blankett och till den fogas en beskrivning av hur verksamheten är organiserad, uppgifter om produkten och en egenkontrollplan.

Egenkontroll

En aktör inom gödselfabrikatbranschen ska ha ett egenkontrollsystem med vilket aktören avser att säkerställa att gödselfabrikatet uppfyller de krav som lagstiftningen ställer. En aktör som enbart sysslar med import kan vid egenkontrollen använda sig till exempel av den tillverkande anläggningens kvalitets- och egenkontrollsystem. Aktörernas egenkontroll beaktas i den riskbaserade tillsynsplanen.

Journalföring och årsanmälan

Aktören ska föra ett register för att säkerställa att produkterna går att spåra. I registret förs in de importerade mängderna gödselfabrikat och råvaror till dem.

Aktören ska en gång om året lämna Livsmedelsverket de uppgifter som behövs om importerade gödselfabrikat. Den här så kallade årsanmälan skickas till Livsmedelsverket i januari året efter kalenderåret, helst med e-post. Årsanmälningsblanketterna finns att få på Livsmedelsverkets webbplats.

Förhandsanmälan om import

En förhandsanmälan om import av ett gödselfabrikat eller en råvara till det ska göras till Livsmedelsverket senast tre vardagar innan varan anländer till importplatsen. 

Som bilaga till förhandsanmälan skickas ett officiellt intyg över produktens kadmiumhalt och i fråga om animaliska biprodukter dessutom ett hälsointyg eller ett intyg över bearbetning i en godkänd anläggning.

När det gäller oorganiska gödselmedel krävs ett intyg över kadmiumhalten bara för gödselmedel som innehåller mer än 2,2 procent fosfor. Till anmälan fogas också en varudeklaration.

Sidan har senast uppdaterats 20.3.2019