Import av begagnade jord- och skogsbruksmaskiner från länder utanför EU

På denna sida hittar du importkraven för begagnade djurtransportmedel och jordbruks- och skogsbruksmaskiner vid import från länder utanför EU.

Djurtransportmedel

Om begagnade djurtransportfordon eller annan utrustning eller maskiner som varit i kontakt med tamdjur eller vilda djur importeras från länder utanför EU ska verksamhetsutövaren ombesörja rengöring och desinficering av transportmedlen samt bekämpning av insekter och gnagare, så att inga smittsamma djursjukdomar transporteras med fordonen och maskinerna.

Jordbruks- och skogsbruksmaskiner

Det krävs, att begagnade maskiner åtföljs av ett sundhetscertifikat och att de har rengjorts från jord. Kraven gäller för maskiner som redan har använts i jordbruk- eller skogsbruk.

Följ instruktionerna nedan när du planerar att importera en begagnad jordbruks- eller skogsbruksmaskin från länder utanför EU. Länder utanför EU är till exempel Norge och Storbritannien.

Jordbruks- och skogsbruksmaskiner som omfattas av Tullens vissa varukoder bör vara försedda med ett sundhetscertifikat. De koder som omfattas av kravet för ett sundhetscertifikat hittar du i Livsmedelsverkets anvisning (kapitel 8, på finska). På Tullens webbplats kan du ta reda på vilken varukod som maskinen hör till.

Sundhetscertifikatet utfärdas av avsändarlandets myndighet. Certifikatet ansöks av exportören, det vill säga den aktör, som skickar maskinen till Finland.

En maskin, som bör åtföljas av ett sundhetscertifikat, kan importeras till Finland endast via en tillåten gränskontrollstation. Se här de tillåtna gränskontrollstationerna.

Om maskinen importeras via ett annat EU-land (t. ex. med rutten Norge-Sverige-Finland), godkänns dess import till EU-området vid första EU-gränsen. Övriga EU-länder har också egna godkända gränskontrollstationer. Se här de godkända gränskontrollstationerna i Sverige.

Om maskinen är godkänd  på ett EU-lands gränskontrollstation för import till EU-området, kan den passera Finlands gräns vid vilken gränskontrollstation som helst. En importör ska till tulldeklarationen bifoga CHED-PP -växtskyddsimportanmälan godkänd i ett annat EU-land och sundhetscertifikatet.

Du bör registrera dig i Livsmedelsverkets växtskyddsregister, om du regelbundet importerar maskiner. Registrering krävs inte om du importerar endast en gång. Läs mera om registreringen.

Anhåll också om ett EORI-nummer av Tullen. Läs mera på Tullens webbplats

I EU:s Traces-system ska en CHED-PP -importanmälan ifyllas för alla försändelser som åtföljs av ett sundhetscertifikat. Anmälan kan ifyllas av importören eller speditören. Om du anlitar en speditör för importen, ta reda på, om speditören kan fylla i denna anmälan. Ifall du fyller i den själv, ta i bruk Traces-systemet i god tid före importen. Se anvisningarna här för ibruktagning av Traces

Fyll i en CHED-PP växtskyddsimportanmälan innan försändelsen anländer till gränskontrollstationen.

Se anvisningen för hur man fyller i en CHED-PP. (på finska)

Maskiner, som importeras, genomgår alltid en dokumentkontroll, där CHED-PP och sundhetscertifikatet kontrolleras. På basis av stickprov dirigeras 10 % utav försändelserna till fysisk kontroll.

Den fysiska kontrollen utförs av Livsmedelsverkets eller NTM-centralens växtinspektör. I kontrollen kollas om maskinen har rengjorts. Kontrollen utförs vanligen på gränskontrollstationen. Försändelsen kan under vissa förutsättningar transporteras till destinationen för kontroll där. Läs mera om transporten.

Tullen överlåter maskinen för ibruktagning till importören efter dokumentkontollen och den eventuella fysiska kontrollen.

Läs mera: importprocessen för maskiner  (på finska)

Kontrollerna är avgiftsbelagda

Sidan har senast uppdaterats 21.2.2024