Import av jord- och skogsbruksmaskiner från länder utanför EU

Växtskyddskraven ändrades betydligt 14.12.2019, då EU:s nya växtskyddsförordning trädde i kraft.  Risken för spridning av växtskadegörare ökar kontinuerligt, då handeln internationaliseras och klimatet förändras. Avsikten med kraven och begränsningarna är att hindra spridning av växtsjukdomar och skadegörare med maskinerna. Genom att följa importkraven kan varje importör bidra till att växterna och naturen förblir friska och att mångfalden bevaras och att den finländska jord- och skogsbruksproduktionens kontinuitet och produktivitet upprätthålls.

För att förhindra spridning av djursjukdomar har kommissionen antagit skyddsbeslut 2013/426 (i dess ändrade lydelse), som fastställer villkoren för inträde i EU för begagnade djur från vissa tredjeländer. 

Observera att England, Skottland och Wales är utanför EU med Brexit, så kraven nedan gäller också för dem. Kraven gäller inte för Norirland och Irland.

Importkraven för begagnade jord- och skogsbruksmaskiner från länder utanför EU

Växthälsa

Kraven gäller endast maskiner som redan har använts inom jordbruk eller skogsbruk. Kraven gäller inte maskiner som har använts för andra ändamäl (för exempel gatuundehåll).

Importpartier av begagnade jordbruks- och skogsbruksmaskiner ska ha ett sundhetscertifikat som skaffas från sundhetsmyndigheten i avsändningslandet. Se här tullkod som kräver sundhetscertifikatet. För importen ska det dessutom göras en CHED-PP växtskyddsimportanmälan i TracesNT-system. I praktiken ska maskinen vara rengjord och fri från jord- och växtmaterial.

Djursjukdomar

Bokförings- och lagringsskyldigheter

Förarna skall bokföra och lagra åtminstone följande information :

a) Kontaktuppgiter om de djuranläggningsplatser de har besökt

b) Kategorin, arten samt antalet av de landlevande djur som de har transporterat

c) Rengöringen, desinficeringen samt behandlingen med bekämpningsmedel av de transportmedel som används

d) Detaljerade uppgifter om de dokument som medföljer de transporterade djuren, inklusive dokumentnummer.

Uppgifterna kan registreras och lagras i pappersform eller elektroniskt och antingen på finska, svenska eller engelska.

Föraren skall vid begäran av myndigheterna uppvisa dessa uppgifter samt lagra dem i minst tre år. Ifall intyg över gjord desinficering saknas eller  fordonet är synbart smutsigt, beordras tvätt på bekostnad av operatören.

Registrering: Import av maskiner för återförsäljning

Ett företag som importerar begagnade jordbruks- eller skogsbruksmaskiner ska registreras i växtskyddsregistret, ifall företaget importerar maskiner för återförsäljning. Läs här mera om hur man registrerar sig. Importören eller dess representant fyller i en CHEDD-PP -importanmälan i Traces-systemet för maskinen som importeras. Om importören fyller i anmälan själv, bör denna även registrera sig i Traces-systemet. Se Traces vid import av växter och virke

Registrering: Import av en maskin för eget bruk

Då ett företag eller en privatperson en gång importerar en begagnad jordbruks- eller skogsbruksmaskin för eget bruk, behöver denna inte registrera sig i växtskyddsregistret. Importören eller dess representant fyller i en CHEDD-PP -importanmälan i Traces-systemet för maskinen som importeras. Om importören fyller i anmälan själv, bör denna även registrera sig i Traces-systemet. Se Traces vid import av växter och virke

Inspektion av maskiner

Växthälsa

Importen av begagnade jordbruks- och skogsbruksmaskiner är endast tillåten via vissa gränskontrollstationer. Se tillåtna gränskontrollstationer för växter och begagnade maskiner. Alla importpartiers dokument kontrolleras vid den gränskontrollstation via vilken maskinen anländer till EU-området. Genom stickprov görs en fysisk kontroll av 10 % av de maskiner som importeras. Om ingen fysisk kontroll utförs kan maskinen flyttas från gränskontrollstationen och tas i bruk efter dokumentkontrollen.

Om den begagnade jordbruks- eller skogsbruksmaskinen redan har inspekterats i ett annat EU-land är importen av maskinen tillåten via vilken ankomstplats som helst. Importören måste uppvisa ett CHED-PP godkänt i ett annat EU-land och sundhetscertifikatet ska vara bifogat till tulldeklarationen.

Djursjukdomar

Tullen kontrollerar ovannämnda certifikat och fordonet vid inresa till EU och, om resultatet är tillfredsställande, låt fordonet fortsätta. Om rengöringen och desinficeringen inte är tillfredsställande, kan tullen beordra fordonet att det omedelbart tvättas och desinficeras på en separat utsedd plats.

Tullen kan förordna desinfektion av hjulen eller annan del av alla fordon (inklusive fodertransportfordon) för vilka en betydande risk för att sprida afrikansk svinpest till unionens territorium inte kan uteslutas, och vars desinfektion anses nödvändig för att minska risken.

Importavgifter

Växthälsa

För importen uppbärs avgifter. Avgifterna finns i Livsmedelsverkets prislista (Växtproduktion – Växthälsa och plantmaterial – Import- och exportkontroller – Importkontroller- Importkontrollavgift för importpartier som kräver stickprovskontroll, per importförsändelse).

Djursjukdomar

Tullen utför inspektionen som en del av tullverksamheten. Kontakta tullen för mer information

Läs mera

Lagstiftning om växthälsa

Import av animaliska produkter

Kontaktuppgifter

kasvinterveys@ruokavirasto.fi

rajatarkastus@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 31.5.2023