Jordbrukaren som importör av gödselmedel

Jordbrukaren får importera gödselprodukter från utlandet för eget bruk utan att anmälan om importpartier och importverksamhet behöver göras till Livsmedelsverket, med undantag av animaliska biprodukter. Gödselprodukter som innehåller animaliska biprodukter som importeras från länder utanför EU ska på förhand anmälas till Livsmedelsverkets gränskontroll för veterinärmedicinsk gränskontroll.

Före importen ska jordbrukaren säkerställa att produkterna är säkra och uppfyller de krav som ställs på dem i lagstiftningen.

Bestämmelser om säkerhets- och kvalitetskrav för gödselprodukter finns i den nationella lagen om gödselmedel (711/2022) och i jord- och skogsbruksministeriets kompletterande förordningar samt i EU:s förordning om gödselprodukter (2019/1009).

Kraven på gödselprodukter som innehåller animaliska biprodukter fastställs i biproduktslagstiftningen (EG 1069/2009 och EU 142/2011). Animaliska biprodukter som används som gödselprodukter ska alltid behandlas i en bearbetningsanläggning som godkänts enligt biproduktsförordningen. Listorna över godkända anläggningar finns på EU-kommissionens webbplats. Mer detaljerad information om importkraven enligt biproduktsförordningen

Omvandlingskoefficienter för oxider

I Finland anges gödselmedel som grundämnen, men på annat håll i allmänhet som oxider.

fosfor (P) = fosforpentoxid: (P2O5) x 0,436

kalium = kaliumoxid: (K2O) x 0,830

kalsium (Ca) = kalciumoxid x (CaO) × 0,715

magnesium (Mg) = magnesiumoxid (MgO) × 0,603

natrium (Na) = natriumoxid (Na2O) × 0,742

rikki (S) = svaveltrioxid (SO3) × 0,400

Kadmium

Det ska finnas ett intyg över kadmiumhalten i gödselmedlet. Intyget ska påvisa att gödselmedlet innehåller högst 50 mg kadmium (Cd) per kilogram fosfor (P) eller 22 mg kadmium per kilogram fosfater (P2O5). För oorganiska gödselmedel vars fosforhalt är under 2,2 % krävs inget intyg över kadmiumhalten

Uträkning av kadmiumhalt

Cd (mg/kg ka) / P (%) * 100 = kadmiumhalt mg per kg fosfor

Räkneexempel

Om kadmium (Cd) är 3,1 mg/kg torrsubstans och fosfor (P) är 3,5 % av torrsubstansen, är kadmiumhalten i gödselmedlet 88,6 mg per kilogram fosfor, dvs. resultatet överskrider den tillåtna halten för gödselmedlet på 50 mg kadmium per kilogram fosfor.

3,1 mg/kg (Cd)/3,5 kg (P) x 100 kg = 88,6 mg Cd/P kg

Ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt

Med ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt avses gödselmedel vars kvävehalt beräknad utgående från produktens innehåll av ammoniumnitrat är minst 28 %.

Endast kväverika ammoniumnitratgödselmedel som uppfyller kraven i EU:s förordning om gödselprodukter (2019/1009) får importeras till Finland. Vid import av kväverika ammoniumnitratgödselmedel ska ett EU-intyg om överensstämmelse och varudeklaration samt testrapporter om icke-explosivitet och oljebindningsförmåga hos produkten ska bifogas förtullningsdokumenten till Tullen.

Aktören ska dessutom uppmärksamma begränsningarna för försäljning av gödselmedel som innehåller minst 16 % ammoniumnitrat samt bestämmelserna om lagring och transportav sådana gödselmedel. Behörig myndighet i ärenden som rör försäljning, lagring och transport är Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Guide till lagring  https://tukes.fi/documents/10197/8647605/Ammoniumnitraatin_varastointi_maatiloilla.pdf

Sidan har senast uppdaterats 17.11.2023