Muutoksia ja pysyvyyttä maaseudun kehittämistuissa vuonna 2023

Maaseudun kehittämistuet uudistuvat vuonna 2023. Vaikka tukiin tulee uudistuksia, paljon säilyy myös samana. Painotus ympäristö- ja ilmastoystävällisiin toimenpiteisiin näkyy kaikissa tuissa.

Asiointi täysin sähköistä

Maaseudun kehittämistukien asiointi on jo vuosien ajan ollut pääosin sähköistä. Tällä hetkellä noin 95 % hakemuksista tehdään verkossa. Vuodesta 2023 lähtien maaseudun kehittämistuet haetaan pääosin sähköisesti eli tukia ei voi enää hakea paperilomakkeilla.

Maaseudun kehittämistukien asiointipalvelu Hyrrä uudistuu vuonna 2023 käyttöliittymältään ja toiminnoiltaan. Uudistunutta Hyrrää on entistä helpompi käyttää eri laitteilla ja ohjeet on tuotu osaksi käyttöliittymää. 

Katso video Hyrrä-asiointipalvelun uudistumisesta

Uuden EU-rahoituskauden mukaiset tuet tulevat haettaviksi sen jälkeen, kun maa- ja metsätalousministeriö on saanut valmiiksi niihin liittyvän kansallisen lainsäädännön ja Ruokavirasto on toteuttanut lainsäädännön edellyttämät muutokset tietojärjestelmiin ja ohjeistukseen. Eri tukimuotojen haut alkavat eri aikoina. Ruokavirasto tiedottaa tukien hakujen alkamisesta myöhemmin.

Muutoksia eri tukimuodoissa

Yritystuet

Maaseudun yritystukia myönnetään edelleen yrityksen perustamiseen ja investointeihin. Lisäksi uutena mukana on myös kehittämisavustus, jolla tuetaan asiantuntijapalveluiden hankkimista yrityksen eri kehittämisvaiheissa.

Uutena tukimuotona on maatalouden kokeilutuki, jota voidaan myöntää uudenlaisen maataloustoiminnan kokeiluihin, esimerkiksi uusien liikeideoiden testaamiseen. Maatalouden kokeilutukea haetaan Leader-ryhmästä. Kokeilutukea voi saada toiminnan laajuudesta riippuen 2500 e, 5000 e tai 7500 e.

Tähän saakka kaikkia yritystukia on voinut hakea joko ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä. Vuodesta 2023 lähtien Leader-ryhmien rahoitus painottuu erityisesti aloittaviin yrityksiin, jotta maaseudulle saataisiin uusia yrittäjiä ja yrityksiä. Käynnistämisavustuksilla voidaan tällöin tukea myös yritystoiminnan kokeilua tai osa-aikaisen yritystoiminnan aloittamista.

Yritystuet aloittavalle yrittäjälle 

Yritysten investointi- ja kehittämistuet

Yritystuet maatilalle

Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeina rahoitetaan edelleen koulutus- ja tiedonvälityshankkeita, yleishyödyllisiä investointeja, laajakaistarakentamista, kylien kehittämistä, elinkeinojen kehittämistä sekä innovaatiohankkeita. Osaaminen, innovaatiot ja digitalisaatio ovat läpileikkaavia teemoja kaikissa toimissa.

Uutta on entistäkin voimakkaampi painotus ympäristö- ja ilmastotoimiin. Entistä enemmän rahoitetaan yleishyödyllisiä investointeja luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi sekä investointeja ja kehittämistoimia luonnonvarojen kestävän hoidon edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi.

Yritysryhmähankkeiden lisäksi vuodesta 2023 lähtien rahoitetaan myös viljelijäryhmähankkeita, joilla mm. nykyaikaistetaan maatiloja ja parannetaan niiden kilpailukykyä.

Älykkäät kylät -toimenpiteellä edistetään kylien tai kuntien digitalisaatiota ja uudistumista: kylät voivat hakea rahoitusta erilaisiin digitalisaatioon liittyviin kokeiluihin ja myös muihin uusiin ratkaisuihin. Kyliltä edellytetään yhteistyötä muiden kylien, kunnan tai muun yhteisön kanssa.

Leader-ryhmistä voi hakea rahoitusta lähes kaikkien muiden välineiden lisäksi pieniin, korkeintaan 8000 euron kehittämishankkeisiin tai yleishyödyllisiin investointeihin. Näiden pienten hankkeiden hakumenettely on muita hankkeita kevyempi.

Ei-tuotannolliset investoinnit

Ei-tuotannollisten investointien tukea voi saada vuodesta 2023 lähtien kosteikkoinvestointeihin, jotka parantavat luonnon monimuotoisuutta ja torjuvat ilmastonmuutosta. Ei-tuotannollisten investointien avulla voidaan myös ennallistaa turvepeltoja kosteikoiksi tai suonkaltaisiksi alueiksi. Vuodesta 2024 lähtien kosteikkosuunnitelmia voi tehdä vain neuvontakorvauksella, ei enää ei-tuotannollisten investointien tuella. Rahoitettavia kosteikkoinvestointeja valitaan jatkossa entistä vahvemmin hankkeen kustannustehokkuuden perusteella.

Ei-tuotannolliset investoinnit

Neuvontakorvaus

Viljelijä voi saada EU-maaseuturahastosta rahoitettavaa neuvontaa 10 000 euron edestä vuosina 2023–27. EU-maaseuturahasto korvaa neuvontakäynnin hinnasta 75 euroa/tunti. Jos neuvonta maksaa enemmän, neuvoja sopii hinnasta viljelijän kanssa. Viljelijä maksaa neuvonnasta mahdollisen 75 euroa/tunti ylittävän osuuden ja arvonlisäveron osuuden.

Neuvontaa voi saada eri aihepiireistä:

1. Maatilojen muutoskestävyys
2. Kilpailukyvyn parantaminen
3. Arvoketju
4. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmastomuutokseen sopeutuminen sekä kestävä energia
5. Kestävä kehitys ja luonnonvarat
6. Luonnon monimuotoisuus
7. Nuoret viljelijät ja uudet yrittäjät
8. Työllisyys ja kasvu
9. Ruokaturva ja eläinten hyvinvointi

Neuvojat, jotka ovat aiemmin kuuluneet neuvontajärjestelmään, jatkavat automaattisesti. Järjestelmään voi hakea mukaan myös uusia neuvojia.

Lisätietoa neuvonnasta viljelijälle

Lisätietoa neuvonnasta neuvojalle

Neuvontaosioiden muutos 2023

Rakennetuet

Maatalouden investointituet ja nuoren viljelijän aloitustuki pysyvät pääosin ennallaan. Nykytilanteesta poiketen investoinnin toteuttamisen saa jatkossa aloittaa omalla riskillään, kun hakemus on tullut vireille. Aiemmin investoinnin toteuttamisen sai aloittaa vasta myönteisen päätöksen saatuaan.

Maatalouden investointituet

Nuoren viljelijän aloitustuki

Sivu on viimeksi päivitetty 19.5.2023