Toimintaohjeisto eläinten lopetuksessa ja teurastuksessa

Toimintaohjeistolla tarkoitetaan menettelytapoja koskevia kirjallisia ohjeita, joiden tarkoituksena on tietyn tehtävän suoritustavan tai normin yhdenmukaistaminen. Alan toimijoiden, kuten esimerkiksi teurastamoiden, tilateurastuspalveluja tarjoavien yrittäjien, tai munintansa päättäneitä kanoja tai turkiseläimiä lopettavien yritysten on suunniteltava etukäteen eläinten lopetus ja siihen liittyvät toimet ja laadittava sitä koskeva toimintaohjeisto.

Toimintaohjeisto on eläinten lopetuksen omavalvontasuunnitelma, jossa tulee kuvata selkeästi ja kattavasti, miten eläinten lopetus ja siihen liittyvät toimet on suunniteltu tehtäväksi. Suunnittelun pohjana tulee olla lainsäädännön vaatimukset.

Lopetus on suoritettava toimintaohjeiston mukaisesti sen varmistamiseksi, että lopetus ja siihen liittyvät toimet suoritetaan siten, että eläimiä varjellaan vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä.

Toimintaohjeisto tulee olla kaikkien lopetukseen osallistuvien työntekijöiden saatavilla. Se on myös pyynnöstä asetettava toimivaltaisen viranomaisen saataville.

Tainnutuksen osalta toimintaohjeistossa on

  • otettava huomioon valmistajien suositukset;
  • määriteltävä saatavilla olevan tieteellisen näytön perusteella kunkin tainnutusmenetelmän osalta lopetusasetuksessa säädetyt keskeiset parametrit, joilla varmistetaan menetelmän tehokkuus eläinten tainnuttamisessa;
  • määriteltävä toteutettavat toimenpiteet tainnuttamista koskevien tarkastusten osoittaessa, ettei eläin ole asianmukaisesti tainnutettu.

Toimintaohjeiston laatimisessa voi käyttää apuna niin sanottua hyvän toimintatavan oppaita, joita esim. alan toimijoita edustavat järjestöt kehittävät ja levittävät.

Sivu on viimeksi päivitetty 11.6.2019