Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteri

Huom! Eläintenpitäjärekisterin sähköinen asiointipalvelu on tilapäisesti suljettu. Arvioitu avautumisaika on elokuu 2021. Ilmoita eläinten pitopaikat lomakkeilla oman kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö on muuttunut 21.4.2021, jolloin alkoi EU:n eläinterveyssäännöstön (EU) 2016/429 ja sen nojalla annettujen säädösten soveltaminen. Myös nykyinen eläintunnistusjärjestelmästä annettu laki on muuttumassa. Tarkista vaatimukset eläinlajikohtaisilta sivuilta.

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin avulla hallinnoidaan eläinten pitoon ja pitopaikkoihin liittyviä ilmoituksia. Järjestelmä sisältää myös haaskaruokintapaikkarekisterin, jolla hallinnoidaan luonnonvaraisena elävien eläinten haaskaruokintapaikkoja

Ruokavirasto julkaisi eläintenpitäjien käyttöön eläintenpitäjä-, pitopaikka- ja haaskapaikkarekisterin sähköisen asioinnin sovelluksen kesäkuussa 2019. Sovellus löytyy osoitteesta epr.ruokavirasto.fi(tilapäisesti poissa käytöstä, katso lisätietoja Ruokaviraston sivustolta).

Eläinten pitopaikkoihin ja haaskaruokintapaikkoihin liittyvät ilmoitukset voi tehdä jatkossa yhdellä ilmoituksella sähköisen asioinnin kautta. Sähköisen asioinnin kautta voi myös päivittää ja muokata aiemmin ilmoitettuja tietoja. Sovellukseen kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla.

Eläinten pitopaikat ja haaskaruokintapaikat

Tähän asti toimijat ovat tehneet eläinten pitoon ja pitopaikkoihin liittyvät toimintailmoituksensa lomakkeella kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ja haaskaruokintapaikkoihin liittyvät ilmoitukset kunnaneläinlääkärille. Jatkossa ilmoitukset voi tehdä sähköisen asioinnin kautta. Sähköisen asioinnin kautta voi myös päivittää aiemmin ilmoitettuja tietoja. Sovellukseen kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla.

Eläinten pitopaikat ja haaskaruokintapaikat ilmoitetaan sovelluksessa toimijan henkilötunnuksella. Eläintenpito voidaan kytkeä myös toimijan maatilatunnukseen. Yritystunnuksella toimivat eläinten- tai haaskanpitäjät eivät voi toistaiseksi nähdä, tehdä eivätkä päivittää ilmoituksia sähköisen asioinnin kautta, vaan tällöin toimijan tulee tehdä ilmoitus lomakkeella. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi osa hevostalleista ja turkistarhoista. Yritystunnuksella toimivien sähköinen asiointi on mahdollista myöhemmin. Myös muut toimijat voivat halutessaan edelleen ilmoittaa tiedot lomakkeella.

Jos aiot pitää yhtä tai useampaa nauta-, lammas-, vuohi-, sika- (mukaan lukien mini- ja mikrosiat sekä villisiat) tai hevoseläintä tuotanto-, seura- tai harrastustarkoituksessa, on sinun rekisteröitävä kyseessä olevan eläinlajin pitopaikka ennen eläinten pidon aloittamista. Sama ilmoitusvelvollisuus koskee myös siipikarjan, turkiseläinten, hirvi- ja kamelieläinten (ml. paliskuntain ulkopuolella pidettävät porot), tuotantokanien, mehiläisten ja kimalaisten pitoa, tai haaskaruokintapaikan perustamista. Myös tietyt sukusolujen ja alkioiden pitopaikat sekä koirien, kissojen ja frettien kaupallisiin siirtoihin käytettävät pitopaikat on rekisteröitävä. Eläintenpidon muutosilmoitus (esim. keskeyttäminen tai lopettaminen) on tehtävä mahdollisimman pian tilanteen muuttuessa. 

Pitopaikka voidaan rekisteröidä omaksi, tai eläimiä voidaan pitää toisen toimijan pitopaikassa. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun pidetään omia eläimiä toisen omistamalla laidunalueella.

Myös lyhyen aikaa em. eläimiä pitävän on rekisteröitävä pitopaikka. Jos siis pidät kesällä esimerkiksi kanoja tai lampaita lyhyenkin aikaa, pitää sinun tehdä ilmoitus eläinten pitopaikasta. Tämä on tärkeää, jotta pystytään varmistamaan eläinten jäljitettävyys esimerkiksi mahdollisen eläintaudin puhjetessa. 

Eläinperäisten sivutuotteiden käytöstä luonnonvaraisten eläinten ruokinnassa on tehtävä ilmoitus haaskapaikkarekisteriin ennen haaskatoiminnan aloittamista. Lisäksi haaskaruokintapaikalle toimitettujen sivutuotteiden määrä on ilmoitettava kuukausittain kunnaneläinlääkärille haaskan sijaintikunnassa sekä kunnassa, jonka alueelta sivutuotteet ovat peräisin.

Eläinsuojelulain mukainen ilmoituksenvarainen toiminta

Myös ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta seura- ja harrastuseläinten pidosta, kuten koiranpentujen tai muiden lemmikkieläinten säännöllisestä kaupanpitämisestä, tulee tehdä Ilmoitus. Lisätietoja löydät Ruokaviraston nettisivulta. Jos olet epävarma, katsotaanko harjoittamasi toiminta ammattimaiseksi tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaksi seura- ja harrastuseläinten pidoksi, ota yhteyttä alueesi aluehallintoviraston läänineläinlääkäriin.

Lihan, munien ja siitoseläinten tuotantotarhauksen, riistanhoidollisen tarhauksen sekä ammattimaisen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvan seura- ja harrastuseläinten pidon osalta tulee ilmoittaa myös eläinsuojelulain edellyttämät tarkemmat tiedot esimerkiksi eläinten hoidon järjestämisestä ja hoidosta vastaavan henkilön pätevyydestä. Tiedot voi ilmoittaa sähköisessä asiointisovelluksessa joko erillisessä tekstikentässä tai liitteenä. Aluehallintoviraston lomake Ilmoitus eläinten pidosta on myös mahdollista täyttää erikseen ja lisätä liitteenä sähköisen asioinnin kautta tehtävään ilmoitukseen. Tiedot voi halutessaan edelleen ilmoittaa myös lomakkeella aluehallintovirastoon.

Maksimikapasiteetti

Maksimikapasiteetti liittyy kiinteästi pitopaikkaan. Sillä tarkoitetaan pitopaikkaan enintään mahtuvaa kyseisen eläinlajin eläinmäärää kaikki lainsäädännön ja tuotantotavan vaatimukset huomioiden. Yleisimmin eläinmäärää rajaavat eläinsuojelu- ja ympäristölainsäädäntö. Luomutuotannossa sallittu eläinmäärä on usein pienempi kuin tavanomaisessa tuotannossa. Viranomaisilta (kunnaneläinlääkäri, kunnan ympäristöviranomainen, aluehallintovirastot, ELY-keskukset) voi kysyä neuvoja kunkin pitopaikan maksimikapasiteetin määrittämiseen.

Merkintätunnus ja kanalatunnus

Sikojen, mukaan lukien mini- ja mikrosikojen sekä villisikojen toimijakohtainen merkintätunnus muuttui pitopaikkakohtaiseksi uuden eläintenpitäjärekisterin käyttöönoton yhteydessä alkuvuodesta 2019 (MMM asetus 1139/2018). Mikäli sikoja pitävällä toimijalla on vain yksi eläintenpitopaikka, säilyi sen merkintätunnus ennallaan. Jos pitopaikkoja on useampi, alkuperäinen merkintätunnus säilyi yhdellä pitopaikalla, ja muille pitopaikoille luotiin uudet merkintätunnukset. Uudessa eläintenpitäjärekisterissä merkintätunnukset luodaan uusille pitopaikoille maksimikapasiteetin ilmoittamisen yhteydessä. Vanhan rekisterin pitopaikoilta maksimikapasiteetti usein puuttui, ja siksi toimijan olisi hyvä käydä tarkistamassa omat tietonsa sähköisen asioinnin kautta ja päivittää puuttuvat tiedot.

Kanalatunnus eli kananmunien leimaamiseen käytettävä leimaustunnus muuttui vastaavasti pitopaikkakohtaiseksi. Kun kanoja pidetään munantuotantotarkoituksessa niin, että niiden tuottamia munia toimitetaan kulutukseen, ilmoitetaan niille sovelluksessa ns. olosuhdetieto tuotantosuunnan mukaisesti: luomu-, ulko-, lattia- tai häkkikanala. Olosuhdetiedon perusteella tietojärjestelmä luo pitopaikkakohtaisen kananmunien leimaustunnuksen eli ns. kanalatunnuksen. Jos kanojen pito on puhtaasti harrastusluonteista, olosuhdetiedoksi valitaan Ei leimaustunnusta.

Lisätietoa ja käyttäjätukea saat oman kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

Tietoa eläinten merkinnästä ja rekisteröinnistä, ilmoituksenvaraisesta toiminnasta sekä haaskaruokinnasta löydät Ruokaviraston nettisivulta.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.4.2021