Hevoseläimen pitäjän ja pitopaikan rekisteröinti

Huom! Eläintenpitäjärekisterin sähköinen asiointipalvelu on tilapäisesti suljettu. Tee hevoseläinten pitoon liittyvä ilmoitus lomakkeilla 31.12.2020 mennessä. Lisätietoa Ruokaviraston sivulta

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten tunnistamisesta (222/2017) tuli voimaan 20.4.2017. Samalla kumottiin vanha hevoseläinten tunnistamisesta ja merkitsemisestä annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (880/2009). Hevoseläinten tunnistamisesta annetulla asetuksella on säädetty muun muassa velvoitteesta ilmoittaa hevoseläinten pitäjää ja pitopaikkaa koskevat tiedot rekisteriin merkittäväksi.

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia hevosia, poneja, aaseja ja seeproja sekä näiden risteytyksiä kuten muuleja ja seepra-aaseja pitäviä. Ilmoitusvelvollisuus koskee yhdenkin hevoseläimen pitoa. Jos hevoseläinten pito on aloitettu ennen asetuksen voimaantuloa, ilmoitukset on tehtävä viimeistään 31.12.2020.

Sähköinen asiointi hevosten pitopaikkojen rekisteröimiseksi

Ruokavirasto on avannut sähköisen asioinnin, jonka kautta hevoseläinten pitäjä voi ilmoittaa omat tietonsa ja hevoseläinten pitopaikan tiedot rekisteriin merkittäväksi. Asiointiin kirjaudutaan osoitteessa https://epr.ruokavirasto.fi

Sähköistä asiointia käytettäessä eläinsuojelulain (247/1996) 24 § mukaisesta ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta seura- ja harrastuseläinten pidosta ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta, vaan tieto kulkee aluehallintovirastoon samalla asioinnilla. Aiemmin aluehallintovirastoon tehdyt ilmoitukset on viety jo valmiiksi asiointisovellukseen, jolloin toimijan tulee vain tarkistaa tietojensa oikeellisuus ja päivittää tietoja tarvittaessa. Mikäli aiemmasta ilmoituksesta puuttui toimijan henkilötunnus tai yritystunnus eikä sitä ole aluehallintovirastossa pystytty selvittämään, vanhoja tietoja ei ole voitu siirtää. Ota tällaisessa tapauksessa yhteyttä aluehallintovirastoon.

Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. Jos toimit yksityishenkilönä, käytä tietojen ilmoittamiseen henkilötunnusta. Jos eläintenpitäjänä toimii maatila tai yritys, tulee rekisteröitymisessä käyttää ensisijaisesti maatilatunnusta tai yritystunnusta. Yritystunnuksella toimivat eläintenpitäjät eivät voi toistaiseksi nähdä, tehdä eivätkä päivittää ilmoituksiaan sähköisen asioinnin kautta, vaan tällöin toimijan tulee tehdä ilmoitus lomakkeella kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai aluehallintovirastoon. Yritystunnuksella toimivien sähköinen asiointi on mahdollista myöhemmin tänä vuonna. Myös muut toimijat voivat halutessaan tehdä ilmoitukset sähköisen asioinnin sijasta lomakkeella kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Mikäli samalla toimijalla on myös siipikarjaa, lampaita, vuohia, nautoja, sikoja, mehiläisiä, hirvieläimiä, turkiseläimiä (koskee myös lemmikkinä pidettäviä frettejä) tai kamelieläimiä (esim. alpakoita), voi myös näiden eläinlajien pitämiseen liittyvät tiedot tarkastaa ja päivittää omalta osaltaan samaa asiointisovellusta käyttäen. Tarkemmat eläinlajikohtaiset merkitsemistä ja rekisteröintiä koskevat ohjeet löytyvät Ruokaviraston nettisivulta

Eläintenpitotoiminnan rekisteröinnin yhteydessä ilmoitetaan missä tarkoituksessa eläimiä pidetään, eli eläintenpitotoiminnan toimintamuoto. Toimintamuodot ovat eläinlajikohtaisia. Hevoseläinten osalta valittavana ovat seura- ja harrastuseläinten pito, muu eläintenpito (esim. sirkus tai eläintarha), sekä ammattimainen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuva seura- ja harrastuseläinten pito. Hevoseläinten pito katsotaan ammattimaiseksi tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaksi esimerkiksi silloin, kun ravi- tai ratsuhevosia kasvatetaan, vuokrataan, otetaan säilytettäviksi tai hoidettaviksi, valmennettaviksi tai koulutettaviksi, tai annetaan opetusta hevosten käytössä ja käsittelyssä, jos täysikasvuisia hevosia on yhteensä vähintään kuusi. Lähivuosina voimaan tuleva laki eläinten hyvinvoinnista voi muuttaa ammattimaisen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvan hevoseläinten pidon määritelmää. Jos olet epävarma, katsotaanko harjoittamasi hevoseläinten pito ammattimaiseksi tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaksi eläinten pidoksi, vai onko kyse tavanomaisesta seura- ja harrastuseläinten pidosta, ota ennen ilmoituksen tekoa yhteyttä alueesi aluehallintoviraston läänineläinlääkäriin, joiden yhteystiedot löydät täältä.

Ammattimaisen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvan hevoseläinten pidon osalta tulee ilmoittaa myös eläinsuojelulainsäädännön edellyttämät tarkemmat tiedot esimerkiksi eläinten hoidon järjestämisestä ja hoidosta vastaavan henkilön pätevyydestä. Tiedot voi ilmoittaa sähköisessä asiointisovelluksessa joko erillisessä tekstikentässä tai liitteenä. Aluehallintoviraston lomake Ilmoitus laajamittaisesta eläinten pidosta on myös mahdollista täyttää erikseen ja lisätä liitteenä sähköisen asioinnin kautta tehtävään ilmoitukseen. Lisätietoja Ruokaviraston nettisivulta ilmoituksenvarainen eläintenpito.  

Rekisteröinnin yhteydessä ilmoitetaan myös ne toimintapaikat, joissa eläimiä pidetään (pitopaikat), sekä toiminnan aloitus- ja mahdollinen lopetuspäivämäärä. Uudet toimintapaikat saavat rekisteröinnin yhteydessä FI-alkuisen 12-numeroisen tunnuksen.

Tarkemmat ohjeet on esitetty asiointisovelluksen käyttöohjeessa.

Hevoseläinten pidolle on tyypillistä, että samassa pitopaikassa on useamman eri omistajan hevosia, joiden hoidosta ja vastuista vastaava taho vaihtelee tapauskohtaisesti. Tällaisissa tapauksissa pitopaikan rekisteröimisestä vastaa lähtökohtaisesti pitopaikasta vastuussa oleva toimija. Eläintenpitäjäksi katsotaan joko ko. pitopaikasta vastuussa oleva toimija, tai muu eläimen haltija. Hevoseläinten ilmoitusten osalta on oleellista, että viranomaisen tiedossa on paikat, joissa hevoseläimiä pidetään. Samaan kohteeseen ei kuitenkaan tule perustaa useampia päällekkäisiä pitopaikkoja. Jos hevosta pidetään samassa paikassa yhden tai useamman muun toimijan hevosten kanssa, ja kukin vastaa itse hevosestaan eikä kyse ole ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta toiminnasta, pitopaikasta vastuussa oleva toimija rekisteröi pitopaikan, ja muut eläintenpitäjät hyödyntävät tätä rekisteröintitunnusta omien ilmoitustensa teossa. Jos hevosta pidetään paikassa, joka myös vastaa eläimen hoidosta kokonaisvaltaisesti, tai jossa harjoitetaan ammattimaista tai muutoin laajamittaista hevoseläinten pitoa jonka tiedot on jo ilmoitettu Aluehallintovirastoon, ei yksittäisten eläinten omistajien ole tarvetta tehdä päällekkäisiä ilmoituksia hevoseläinten pidosta. Eläimen omistajan ja eläimen pitopaikasta vastuussa oleva toimijan välillä tulisi tehdä aina kirjallinen sopimus, jossa eläimen pitoon liittyvistä vastuista sovitaan selkeästi.

Eläinterveyssäännöstö

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö muuttuu 21.4.2021, jolloin EU:n eläinterveyssäännöstön (EU) 2016/429 ja sen nojalla annettavien alemman asteisten säädösten soveltaminen alkaa. Eläinterveyssäännöstö mm. velvoittaa hevosten pitopaikasta vastaavaa toimijaa pitämään kirjaa pitopaikkaan saapuvista, siellä syntyneistä ja sieltä lähtevistä eläimistä. 

Sivu on viimeksi päivitetty 29.6.2020