Lannoitevalmisteet

Huomioi Brexit: 1.1.2021 lähtien Yhdistynyt Kuningaskunta (UK) on EU:n ulkopuolinen maa. Pohjois-Irlannin kanssa kaupankäynti jatkuu EU-säännöillä myös 1.1.2021 jälkeen.

Markkinoille voi saattaa ainoastaan sellaisia lannoitevalmisteita, joille on määritetty laatu- ja turvallisuusvaatimukset joko kansallisessa lainsäädännössä tai EU-lainsäädännössä. Lannoitevalmisteiden tyyppinimet löytyvät joko Ruokaviraston ylläpitämästä tyyppinimiluettelosta tai EY-asetuksen N:o 2003/2003 liitteestä I. Toisessa jäsenvaltiossa markkinoilla olevia tuotteita voi saattaa Suomessa markkinoille myös vastavuoroisen tunnustamisen perusteella.  

Rekisteröityminen

Lannoitevalmisteiden markkinoille saattaminen mukaan lukien tuonti toisesta jäsenvaltiosta edellyttää ilmoittautumista Ruokaviraston lannoitevalvonnan rekisteriin. Ilmoitukseen on liitettävä kuvaus toiminnan järjestämisestä, tiedot tuotteista ja omavalvontasuunnitelma.

Omavalvonta

Lannoitevalmistealan toimijalla on oltava omavalvontajärjestelmä, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että lannoitevalmiste täyttää sille lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Toimija, jolla on pelkästään tuontia, voi hyödyntää omavalvonnassa esimerkiksi valmistavan laitoksen laatu- ja omavalvontajärjestelmiä. Toimijoiden omavalvonta huomioidaan valvonnan riskiperusteisessa valvontasuunnitelmassa.

Kirjanpito ja vuosi-ilmoitus

Toimijan on pidettävä tiedostoa tuotteiden jäljitettävyyden varmistamiseksi. Tiedostoon on merkittävä lannoitevalmisteiden ja niiden raaka-aineiden maahantuontimäärät.

Toimijan on kerran vuodessa ilmoitettava Ruokavirastolle sen tarvitsemat tiedot tuoduista lannoitevalmisteista. Tämä niin sanottu vuosi-ilmoitus toimitetaan Ruokavirastoon kalenterivuotta seuraavan vuoden tammikuussa mielellään sähköpostitse. Vuosi-ilmoituslomakkeet ovat saatavissa Ruokaviraston internetsivuilta.

Ennakkoilmoitus tuonnista

Toisesta jäsenvaltiosta tuotavasta lannoitevalmisteesta tai sen raaka-aineesta on tehtävä Ruokavirastolle sisämarkkinatuonnin ennakkoilmoitus viimeistään kolme arkipäivää ennen tavaran saapumista maahan. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä tuotaessa toisesta EU:n jäsenvaltiosta asetuksen (EY) N:o 2003/2003 mukaisia EY-LANNOITE -merkinnällä varustettuja lannoitteita.

Ennakkoilmoituksen liitteenä on toimitettava virallinen todistus tuotteen kadmiumpitoisuudesta ja eläimistä saatavien sivutuotteiden osalta lisäksi terveystodistus tai todistus käsittelystä hyväksytyssä laitoksessa. Erillistä tuonti-ilmoitusta eläimistä saatavista sivutuotteista ei tarvitse tehdä, jos ilmoitus on tehty TRACES-järjestelmässä.

Epäorgaanisten lannoitteiden osalta kadmiumtodistus vaaditaan ainoastaan fosforia yli 2,2 prosentti sisältävistä lannoitteista. Ilmoitukseen on liitettävä myös tuoteseloste.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.12.2020