Euraasian talousliitto

Armenia, Kazakstan, Kirgisia, Valko-Venäjä ja Venäjä muodostavat Euraasian talousliiton. Talousliiton perustamissopimus on tullut voimaan 1.1.2015. Talousliiton tarkoituksena on hyödykkeiden, palvelujen, pääoman ja työvoiman vapaa liikkuminen liiton rajojen sisällä sekä yhteisesti sovitun talouspolitiikan harjoittaminen. Kaikki Euraasian talousliiton jäsenmaat ovat WTO:n jäsenmaita lukuun ottamatta Valko-Venäjää.

Euraasian talousliiton viranomainen tai sen jäsenmaiden viranomaiset vaativat useilta elävien eläinten viejiltä tai eläinperäisiä elintarvikkeita valmistavilta laitoksilta vientihyväksyntää ennen viennin aloittamista tai vakuutusta siitä, että viennin erityisvaatimuksia noudatetaan. Jotta laitos voi saada vientihyväksynnän tai viranomainen voi vakuuttaa erityisvaatimusten täyttymisestä, tulee laitoksen osallistua Ruokaviraston ylläpitämään vientivalvontajärjestelmään.

Tuoteryhmäkohtaista tietoa

Voit viedä alla lueteltuja tuotteita Suomesta Euraasian talousliiton maihin, mikäli valmistava laitos on hyväksytty joko Venäjän laitoslistalle tai kohdemaana olevan maan laitoslistalle.

  • kala ja kalastustuotteet
  • maito ja maitotuotteet
  • naudanliha ja naudanlihatuotteet 
  • sianliha ja sianlihatuotteet
  • siipikarjanliha ja siipikarjanlihatuotteet

Euraasian talousliiton viennin vaatimuksista löydät lisätietoa  Euroopan komission sivuilta.

Joidenkin tuotteiden viennissä laitoksen vientihyväksyntää ei kuitenkaan välttämättä tarvita. Jos vientituotteelle on asetettu laitoshyväksyntävaatimukset Euraasian talousliiton ja/tai Venäjän lainsäädännön mukaan, vientiin aiottuja tuotteita varastoiva laitos on myös hyväksytettävä vientiin. Lihatuotteiden osalta teurastamon, leikkaamon, prosessointilaitoksen ja varastointilaitoksen on kaikkien oltava hyväksyttyjä vientiin.

Ruokavirasto hyväksyttää vientilaitokset viranomaiselle, joka hallinnoi laitoslistaa. Samalla laitoksen on liityttävä vientivalvontajärjestelmään, jonka avulla Ruokavirasto vakuuttaa Venäjän ja Euraasian talousliiton viranomaisille, että Euraasian talousliiton ja Venäjän erityisvaatimuksia valvotaan. Ota laitosrekisteröintiä varten yhteys euraasia@ruokavirasto.fi.

Kun viejäksi hyväksytty yrityksesi vie edellä listattuja tuotteita Euraasian talousliiton maihin, tarvitset erän mukaan eläinlääkintötodistuksen. Jos tuotteessasi käytetään toisesta EU-maasta tullutta eläinperäistä raaka-ainetta, tarvitset myös pre-export-todistuksen raaka-ainetta valmistavalta laitokselta. Jos yrityksesi vie toiseen EU-maahan suomalaisia eläviä eläimiä tai eläinperäisiä elintarvikkeita, raaka-aineita tai rehuja, jotka viedään sellaisenaan tai jalostettuna Euraasian talousliittoon, tarvitset sisämarkkinakaupassakin erän mukaan pre-export -todistuksen.

Löydät EU-komission ja Euraasian talousliiton sopimat eläinlääkintötodistukset tältä sivulta. Huomaa, että osan Euraasian talousliiton maista kanssa on sovittu myös maakohtaisista todistuksia. Löydät ne kunkin maan sivuilta.

Saat eläinlääkintötodistuksen laitostasi valvovalta virkaeläinlääkäriltä. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan Ruokavirastosta. Kala-, liha- ja maitotuotteiden sekä rehujen eläinlääkintötodistuksia myönnetään ainoastaan Euraasian talousliiton hyväksymissä laitoksissa valmistetuille ja varastoiduille tuotteille.

Euroopan unioni ja Euraasian talousliitto ovat sopineet merkittävimpien vientituotteiden osalta eläinlääkintötodistusten sisällöstä ja käyttötarkoituksesta. Kyseisiä tuotteita vietäessä kaikki EU-maat käyttävät samansisältöisiä todistuksia.

Kaikkien eläimien tai eläimistä saatavien tuotteiden vientiin ei ole olemassa EU:n ja Euraasian talousliiton sopimaa eläinlääkäritodistusta. Tällöin käytetään kansallisesti sovittuja todistuksia, joiden sisältö perustuu kohdemaan vaatimuksiin tai Suomen ja kohdemaan väliseen sopimukseen. Osa Euraasian talousliiton eläinlääkintötodistuksista on hyväksytty myös Tracesissa tietyillä rajanylityspaikoilla.

Euraasian talousliiton kanssa sovitut eläinlääkintötodistukset

Alla olevista malleista voit tarkastella todistusten sisältöä ja vientiehtoja. Todistusmalleja ei voi tulostaa.

Eläinperäiset elintarvikkeet

Eläinperäiset rehut

Elävät eläimet, alkiot  ja sukusolut

Lisätodistukset

Joidenkin eläinlääkintötodistusten mukaan tarvitaan lisätodistus esimerkiksi eläintautitilanteesta. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa lisätodistuspohjan Ruokavirastosta.

Pre-export-todistukset

Eläinperäiset elintarvikkeet ja raaka-aineet

Eläinten rehut

Elävät eläimet

Forma-todistukset

Forma-todistuksiksi kutsutaan todistuksia, joissa on Euraasian talousliiton sisäisessä kaupassa käyttämien vientitodistusten sisältö ja vaatimukset. Näitä  käytetään viennissä Euraasian talousliiton alueelle silloin, kun edellä mainituista harmonoiduista todistuksista ei löydy sopivaa. Näistä käytämme nimitystä "Forma-todistukset". Nämä todistukset ovat painettu Ruokaviraston turvapaperipohjalle.