Anvisning om djurhållar- och djurhållningsplatsregistret

1 Inledning

I denna anvisning berättas om de krav som lagstiftningen ställer på registreringen av djurhållningsplatser och ges praktiska anvisningar om hur anmälningar om djurhållningsplatser, djurhållning och kadaverplatser lämnas till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret som Livsmedelsverket administrerar. Var och en som ansvarar för sådana djurarter, som förutsätter att djurhållningsplatsen registreras, ska lämna en anmälan om djurhållningen och djurhållningsplatserna han eller hon innehar. Myndigheterna har tillträde till registret för att kontrollera uppgifterna som lämnats till registret och rätt att uppdatera uppgifterna. Aktörerna är också skyldiga att föra bok över djuren på deras djurhållningsplatser.  

Den rättsliga grunden för skyldigheten att registrera djurhållningsplatser och djurhållning ligger i EU:s djurhälsolag (2016/429) och de författningar på lägre nivå som meddelats med stöd av den och som är sådan lagstiftning, som ska tillämpas i alla medlemsstater. Registreringen av djurhållningsplatser och djurhållning regleras också av nationell lagstiftning om identifiering och registrering av djur.

Ett djurhållar- och djurhållningsplatsregister upprätthålls, eftersom:  

 1. Man så kan följa upp produktionskedjan för livsmedel av animaliskt ursprung från början till slutet. Man så kan försäkra sig om att livsmedlen är säkra och spårbara under hela produktionskedjan.
 2. I fall av allvarliga djursjukdomar är väsentligt att veta var de djurhållningsplatser ligger, där en djursjukdom konstaterats, eller till vilka den misstänks ha spritt sig, jämte de djurhållningsplatser med djurarter som är känsliga mot sjukdomen i fråga som ligger nära den smittade djurhållningsplatsen. Detta gäller även hobbydjur.
 3. Med djurhållar- och djurhållningsplatsregistret kan man förbättra tillsynen över djurens välfärd. Då myndigheterna vet var och vem som producerar, håller och säljer djur, kan man också utöva tillsyn över denna verksamhet.

Den lagstadgade skyldigheten att registrera djurhållningsplatserna gäller följande djur, könsceller och embryon:

 • nötkreatur (även vattenbufflar och bison)
 • svindjur (även vildsvin jämte mini- och mikrosvin)
 • fårdjur (även mufflonfår)
 • getdjur (även dvärggetter)
 • fjäderfä och fåglar som hålls i fångenskap (farmuppfött fågelvilt, produktions- och hobbyfåglar)
 • hästdjur (hästar, ponnyer, åsnor, sebror och korsningar av sådana)
 • hjortdjur (älgar, hjortar, rådjur och renar som hålls utanför renskötselområdet)
 • kameldjur (kameler, alpackor och lamor)
 • pälsdjur (rävar, minkar, mårdhundar, soblar och illrar)
 • produktionskaniner (päls- och köttproduktionskaniner)
 • fiskar, kräftdjur och blötdjur (anmälan lämnas till vattenbruksregistret. Gäller inte vattenlevande prydnadsdjur dvs. sällskapsfiskar, -kräftdjur eller -blötdjur i ett akvarium)
 • bin och humlor
 • lagring av könsceller och embryon (djurhållningsplatser för könsceller och embryon som inte kräver särskilt godkännande)
 • övriga landlevande djur (gäller inte privathushåll som håller sällskapsdjurarter, veterinärers mottagningar eller kliniker)

Djurarter som ska registreras i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret och dessas produktionsformer.

Skyldigheten att lämna en anmälan om djurhållningsplatserna gäller alla platser, där ovan nämnda djur hålls – även om djuret vore endast ett till antalet eller djuren skulle hållas kortvarigt eller i annat syfte än kommersiellt syfte. Djurhållningsplatser för sällskapsdjur som hålls hemma i ett privathushåll behöver ändå inte registreras, om de inte hålls i kommersiellt syfte eller djurhållningen inte är storskalig hållning av sällskaps- och hobbydjur, som regleras av djurskyddslagen.

Om yrkesmässig eller annars storskalig hållning av sällskaps- eller hobbydjur och om farmuppfödning av vilda däggdjur och fåglar i produktions- eller viltvårdssyfte ska lämnas en skriftlig anmälan till regionförvaltningsverket eller så ska om djurhållningen och djurhållningsplatserna lämnas en anmälan i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst. Mer information om anmälningspliktig djurhållning i punkt 5.8

Om kadaverplatser lämnas också en anmälan till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Mer om kadaverplatser i punkt 7.

 

2 Terminologi

 • Kundnummer: Bildas för alla anmälare i samband med den första registreringen av en djurhållnings-, kadaverplats- eller djurhållningsplatsuppgift. Kundnumret är en identifikation som används i myndighetsregistren. Det är fråga om någonting annat än kundsignumet.
 • Kundsignum: Ett av myndigheten beviljat kundsignum i landsbygdsnäringsregistret. Kundsignumet används då anmälningar om djurhållningsplatser, djurhållning och kadaverplatser lämnas med personbeteckningen.
 • E-tjänsttillämpning: Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänsttillämpning, där aktörerna själv kan lämna anmälningar om djurhållsplatser, djurhållning och kadaverplatser, kontrollera tidigare lämnade anmälningar och göra ändringar i dem.
 • Djurförteckning: Bokföring som aktören för om varje enskild djurhållningsplats, av vilken framgår bland annat uppdaterade individuella grundläggande uppgifter om djuren, ankomst- och utmönstringsdatum och uppgifter om avgångs- och destinationsdjurhållningsplatsen. För vissa djurarter gäller också egna djurartspecifika skyldigheter i bokföringen. Uppgifterna i förteckningarna ska förvaras i minst tre år.
 • Djurregister: Adb-baserade databaser, till vilka grundläggande uppgifter om nöt-, svin-, får-, get- och hästdjur ska anmälas och ändringar som skett i dem. Uppgifterna om nötkreatur lämnas till nötkreatursregistret, uppgifterna om får och getter lämnas till får- och getregistret och uppgifterna om svin till svinregistret. De individuella uppgifterna om hästdjur upprätthåller av Livsmedelsverket auktoriserade instanser som beviljar identiteshandlingar för hästar.
 • Djurhållning: Uppfödning, hållning och hantering av djur på en djurhållningsplats.
 • Djurhållar- och djurhållningsplatsregister: En registertillämpning, i vilken anmälningar om djurhållning, djurhållningsplatser och kadaverplatser upprätthålls.
 • Kadaververksamhet: Verksamhet, där vilda djur med hjälp av föda lockas till en utfodringsplats, då avsikten är att fotografera, beskåda, utfodra eller jaga djur.
 • Anmälare: En person som lämnar en anmälan om en djurhållningsplats, djurhållning eller kadaverplats. Anmälningar kan lämnas med personbeteckningen, FO-numret eller lägenhetssignumet.
 • Kommersiell förflyttning: I denna anvisning avses med det förflyttning av hundar, katter och illrar mellan medlemsstater i kommersiellt syfte. Syftet med förflyttningen mellan medlemsstater är handel med djuret eller annan överföring av äganderätten. Då är förflyttningen inte en del av djurets ägares rörlighet. I den ingår också förflyttningar av djur som frakt mellan EU:s medlemsstater.
 • Sällskapsdjurart: Sällskapsdjurarter är: katter, hundar, illrar, ryggradslösa djur (utom bin, blötdjur som tillhör stammen Mollusca och kräftdjur som tillhör understammen Crustacea), vattenlevande prydnadsdjur (vattenlevande sällskapsdjur) i akvarier, reptiler, groddjur, fåglar (exemplar av andra fågelarter än höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns och strutsfåglar (Ratitae)), gnagare och kaniner (utom de som är avsedda för livsmedelsproduktion).
 • Landsbygdsnäringsmyndighet: Kommunal expert på landsbygds- och lantbruksförvaltning.
 • Maximikapacitet: Det antal djur av djurarten i fråga som högst ryms på djurhållningsplatsen beaktande alla krav i lagstiftningen och alla krav som gäller för produktionssättet.
 • Märkningssignum: Ett djurhållningsplatsspecifikt nummer. Används då svin märks genom tatuering. Hos fjäderfä innebär märkningssignumet den stämpelkod som används då hönsägg stämplas och som består av koden FI som anger landet, en kod som anger anläggningen och en kod som anger produktionsmetoden. Av märkningssignumet kan man se från vilken djurhållningsplats svinen har kommit till exempel till slakteriet.
 • Annan än kommersiell förflyttning: En sällskapshund, -katt eller -iller åtföljer sin ägare eller en befullmäktigad person under en förflyttning mellan medlemsstater och syftet med förflyttningen är inte försäljning av sällskapsdjuret eller överföring av ägarskapet.
 • Djurhållningsplats: Vilken som helst lokal eller byggnad, eller om det rör sig om produktion som sker utomhus miljö eller plats, där djur eller könsceller och embryon hålls antingen temporärt eller stadigvarande med undantag för privathushåll som håller sällskapsdjur och veterinärers mottagningar och kliniker.
 • Djurhållningsplatssignum: Ett signum som en registrerad djurhållningsplats getts och som används vid identifiering av djurhållningsplatsen och till exempel i bokföringen. Signumet består förleden FI och en 12-siffrig teckenserie.
 • Fjäderfä: Fåglar som uppföds eller hålls i fångenskap för produktion av kött, ägg avsedda för konsumtion eller andra produkter. Fjäderfä är också fåglar som hålls för inplantering av fågelvilt i naturen eller för produktion av avkommor till fjäderfäfåglar.
 • Biprodukt (vid kadaverhållning): Hela slaktkroppar från djur, slaktkroppsdelar eller andra biprodukter av animaliskt ursprung som inte är avsedda som människoföda.
 • Könsceller och embryon: Sädesvätska, äggceller och embryon från djur avsedda för artificiell förökning av djur kläckägg inbegripna.
 • Lägenhetssignum: Ett signum som myndigheten gett en gård i landsbygdsnäringsregistret och som används då anmälningar om djurhållningsplatser och djurhållning för en lantgård lämnas till registret.
 • Aktör: Varje fysisk eller juridisk person som ansvarar för djur eller produkter, även för en begränsad tidsperiod. Sällskapsdjurshållare och veterinärer betraktas inte som aktörer. Med ett sällskapsdjur avses hållna djur av de arter som förtecknas i bilaga 1 till Djurhälsolagen och som hålls för privata ändamål utan kommersiellt syfte.
 • Fåglar i fångenskap: Alla andra fåglar än fjäderfä som hålls i fångenskap i annat än produktionssyfte, inklusive sådana som hålls för uppvisningar, kapplöpningar, utställningar, tävlingar, uppfödning eller försäljning av nya fåglar. Ett exempel på det är storskalig hållning av undulater.

 

3 Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänsttillämpning

Lämna anmälningar om djurhållning, djurhållningsplatser och kadaverplatser på elektronisk väg på adressen: https://epr.ruokavirasto.fi.

Via e-tjänsttillämpningen kan du också uppdatera och omarbeta uppgifter som du tidigare lämnat. Det finns inte någon separat handbok om hur djurhållar- och djurhållningsplatsregistret används, utan registret bistår med råd, då du klickar på följande typer av frågetecken .

Anmälan om djurhållning och anmälan om djurhållningsplats lämnas skilt för sig. Även om anmälningarna är skilda, bildar de ändå en enhetlig helhet. Med andra ord kan en anmälan om djurhållning inte lämnas utan kännedom om den djurhållningsplats, där djuren hålls, och på motsvarande sätt kan en anmälan om en djurhållningsplats inte lämnas utan kännedom om det hurdan djurhållning som idkas på djurhållningsplatsen.

Om du så önskar kan du fortsättningsvis lämna uppgifterna på en blankett till.

 • landsbygdsnäringsmyndigheten i din hemkommun (djurhållning och djurhållningsplatser)
 • den kommunala veterinären (kadaverplatser)
 • regionförvaltningsverket (sådan anmälningspliktig djurhållning som avses i djurskyddslagen)

Sök din landsbygdsnäringsmyndighets kontaktuppgifter.

Sök kontaktuppgifterna för regionförvaltningsverket i ditt område.

 

Hur lämnas en anmälan om djurhållningsplatser och djurhållning till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret

 1. Lämna en anmälan om djurhållningsplats för alla djurhållningsplatser du använder och registrera djurarterna du håller för dem och deras maximikapacitet.
 2. Då djurhållningsplatsen har registrerats. lämnar du en anmälan om djurarterna som hålls på djurhållningsplatsen och datumet då djurhållningen inleds på en anmälan om djurhållning.
 3. Om du håller nötkreatur, svin, getter och får, ska du därefter lämna mer detaljerade anmälningar om händelser (bland annat köp, utmönstringar och förflyttningar av djur) i separata nötkreaturs-, svin-, får- och getregister. Om hästar lämnas uppgifterna till det organ som utfärdar identitetshandlingar och upprätthåller databasen för hästar. Mer information om djurartsspecifika märknings- och registreringsanvisningar finner du på Livsmedelsverkets webbplats.

Av kapitlen nedan framgår mer detaljerat, vilka uppgifter som du behöver för att lämna en anmälan om djurhållningsplats, djurhållning och kadaverplats.

 

4 Djurhållningsplats

Med en djurhållningsplats avses ett enhetligt område som består av en eller flera till området hörande platser, där djur, könsceller eller embryon hålls. Det kan vara till exempel en byggnad, en holme, en inhägnad, ett bete eller en annan plats, där djur hålls. Oftast bildar ett lantbruk med närliggande beten och byggnader som helhet en djurhållningsplats. Utgångspunkten är att till exempel en svinföretagares lantbruk är en enda djurhållningsplats, även om det på gården finns flera byggnader i vilka svin hålls. Djurhållningsplatsen kan också vara en sådan, som administreras av en annan aktör.

En aktör kan ha flera olika djurhållningsplatser, om de tydligt är olika platser. Om det till exempel mellan djurhållningsplatserna ligger an annan aktörs djurhållningsplats, såsom ett bete, tolkas områdena som två olika djurhållningsplatser. Om det mellan djurhållningsplatserna ligger ett tydligt geografiskt område som administreras av en annan aktör, såsom en offentlig byggnad, tolkas djurhållningsplatserna också som två olika djurhållningsplatser. Om en allmän väg går genom en djurhållningsplats, måste djurhållningsplatsen inte registreras som två olika djurhållningsplatser, utan området kan behandlas som en enda djurhållningsplats.

Om du är osäker om du ska registrera din djurhållningsplats som en eller flera djurhållningsplatser eller du har andra svårigheter att lämna uppgifter om djurhållningsplatsen, kontakta då landsbygdsnäringsmyndigheten i din hemkommun.

Enligt EU:s djurhälsolag ska om en djurhållningsplats innan djurhållningen inleds registreras: aktörens namn och adress, djurhållningsplatsen läge och lokalernas utformning, djurarterna och antalet djur jämte djurhållningsplatsens maximikapacitet och djurhållningsplatsens typ. Aktören ska också så fort som möjligt lämna en anmälan om ändringar som skett i uppgifterna och om avslutande av verksamheten till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret.

 

4.1 Anmälare av en djurhållningsplats

Du kan lämna en anmälan om djurhållningsplatser till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret med din personbeteckning, om du agerar som privatperson. Du kan också koppla djurhållningsplatserna till ditt eventuella lägenhetssignum eller FO-nummer.

Om du använder e-tjänster i flera av landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem, är det önskvärt att du i alla system använder samma form av e-tjänst (lägenhetssignum, FO-nummer eller personbeteckning).

 • Om du vill registrera en djurhållningsplats med personbeteckningen: En fysisk person kan registrera en djurhållningsplats med sin personbeteckning. Logga in i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret med din personliga suomi.fi-identifikation varefter du kan lämna en anmälan om djurhållningsplats. På första sidan visas ditt namn och ditt kundsignum och under dessa uppgifter ser du en punkt, där du kan lämna en anmälan om djurhållningsplatsen med din personbeteckning. I samband med registreringen av den första djurhållnings- och djurhållningsplatsuppgiften bildar e-tjänsttillämpningen för aktören ett eget kundsignum.
 • Om du vill registrera en djurhållningsplats med lägenhetssignumet: Med lägenhetssignumet avses det signum som landsbygdsnäringsmyndigheten gett lantbruket i landsbygdsnäringsregistret. Lägenhetssignumet är alltid kopplat till en personbeteckning. Lägenhetssignumet kan inte kopplas till ett FO-nummer.

Djurhållningsplatser kan kopplas till ett lägenhetssignum och då är administreringen av dem kopplad till lantbruket. Logga först in i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret med din personliga suomi.fi-identifikation. E-tjänsttillämpningen kopplar dina personuppgifter till det lantbruk till vilken din personbeteckning är kopplad. Därefter finner du nedtill på första sidan avsnittet Jordbruk, där du kan lämna en anmälan om djurhållningsplats för lägenhetssignumet i fråga. Om du är delägare i ett lantbruk, kan du registrera djurhållning och djurhållningsplatser för lägenhetssignumet, om det redan kopplats till din egen personbeteckning. Landsbygdsnäringsmyndigheten kan koppla lägenhetssignumet till förvaltarens och delägarnas personbeteckningar.

 • Om du vill registrera en djurhållningsplats med FO-numret: Ett FO-nummer används för företag och organisationer. Personbeteckningen ska i förväg kopplas till FO-numret i fråga i Företags- och organisationsdatasystemet. Välj i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret Logga in för ett företags räkning. Logga därefter in med din personliga suomi.fi-identifikation. Då kopplas din personbeteckning till de företag som du har koppling till. Sök det företag, på vilket du vill registrera djurhållningsplatsen med hjälp av FO-numret. Så kan djurhållningsplatsen registreras på ett företag och som aktör tjänar då företaget. Till FO-numret kan inte kopplas ett lägenhetssignum.
 • Om du vill registrera en djurhållningsplats ned personbeteckningen, fastän dina uppgifter är kopplade till lägenhetssignumet:

Även om dina personuppgifter vore kopplade till lägenhetssignumet, kan du lämna anmälningar om djurhållningsplatser med din personbeteckning utan att dessa uppgifter kopplas till lägenhetssignumet. Då du loggar in i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret, visas på första sidan dina personuppgifter och ditt kundsignum, i samband med vilka du kan lämna en anmälan om djurhållningsplaster med personbeteckningen. Längre ned på första sidan finner du avsnittet Jordbruk, där du kan lämna en anmälan om djurhållningsplatser som hänför sig till lantgården.

 

4.2 Anmälan om en djurhållningsplats

Registrera din djurhållningsplats innan djurhållningen inleds. Den nya djurhållningsplatsen får i och med registreringen ett eget djurhållningsplatssignum. som föregås av FI och består av 12 siffror (såsom FI123456789101). I e-tjänsttillämpningen kan du, om du så vill, ge din djurhållningsplats ett namn som gör det lättare att åtskilja djurhållningsplatserna från varandra. Varje djurhållningsplats registreras endast en gång och får endast ett djurhållningsplatssignum, även om den vore i gemensam ägo.

Om du håller dina djur på en annan aktörs djurhållningsplats, såsom i en byggnad som inte tidigare registrerats som djurhållningsplats. bör du lämna en anmälan om djurhållningsplats. Om en djurhållningsplats ägare och/eller innehavare ändras, kontakta då landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun. Myndigheten kan göra en ändring i djurhållningsplatsen från den gamla innehavaren till den nya. I princip avslutas en djurhållningsplats inte, om djurhållning ännu senare kommer att idkas där. Om en existerande djurhållningsplats ändå redan har avslutats, bör en ny djurhållningsplats bildas i stället för den. Om du inte är säker om en djurhållningsplats redan har registrerats, kontaktar du landsbygdsnäringsmyndigheten i din hemkommun.

Då anmälan om djurhållningsplats har registrerats, kan du skriva ut ett verifikat över att djurhållningsplatsen registrerats. Av det framgår uppgifterna som nämnts nedan och det individuella djurhållningsplatssignum som bildats för djurhållningsplatsen.

 

4.3 Byggnad eller markområde

En djurhållningsplats kan vara ett markområde eller en byggnad eller en kombination av dessa. Med en byggnad avses till exempel en ladugård, ett stall, ett hönseri, ett svinhus eller något annat djurstall. Då du anmäler en byggnad som djurhållningsplats, ska också antalet byggnader anges. En svinhusföretagare kan till exempel ha flera svinhusbyggnader på sin djurhållningsplats så antalet samtliga byggnader, där svin hålls, ska anges. Vindskydd och skjultak på beten behöver inte beaktas i anmälan.

Med ett markområde kan avses till exempel ett bete eller en holme. Anmäl markområdet som en egen djurhållningsplats, om det tydligt är åtskilt från gårdens driftcentrum.

I e-tjänsttillämpningen kan du välja endast antingen ett markområde eller en byggnad. Om det på en och samma djurhållningsplats finns såväl markområden som byggnader, anmäl då enbart byggnaden till registret.

 • Skugghus: Anmäl som antalet byggnader antalet alla enskilda skugghus. Skugghusen i ett och samma driftcentrum räknas i princip som en enda djurhållningsplats.
 • Beten: Driftcentrumets närliggande beten och byggnader räknas i regel som en enda djurhållningsplats. Betena räknas som separata djurhållningsplatser, om de är tydligt åtskilda och ligger långt från varandra och i sådana fall, då en annan aktörs djurhållningsplats, såsom ett lantbruk eller ett bete, ligger mellan betena.
 • Holmar: Om du håller dina djur på närliggande holmar, kan du anmäla holmarna som en enda djurhållningsplats. Om en annan aktörs djurhållningsplats ligger mellan holmarna, måste de åtskilda holmarna märkas som egna djurhållningsplatser.
 • Bi- och humlekupor: Då du anmäler djurhållningsplasten för bi- och humlekupor, väljer du markområde i punkten ”Var hålls djuren”.

 

4.4 Djurhållningsplatsens läge

Anmäl en ny djurhållningsplats läge med hjälp av antingen djurhållningsplatsens exakta adress eller koordinater. Om djurhållningsplatsen inte har någon exakt adress, kan man i e-tjänsttillämpningen märka ut djurhållningsplatsens läge på kartan. Då föreslår e-tjänsttillämpningen koordinater eller en adress för djurhållningsplatsen.

Om en djurhållningsplats redan anmälts för adressen i fråga eller i närheten av den (på mindre än 200 meters avstånd), kan en ny djurhållningsplats inte läggas till på samma adress via e-tjänsttillämpningen. Om du har ett grundat behov att få en annan djurhållningsplats på en adress, på vilken en djurhållningsplats redan tidigare anmälts, kontakta då landsbygdsnäringsmyndigheten i din hemkommun. Landsbygdsnäringsmyndigheten kan av grundat skäl registrera till exempel två djurstall som egna djurhållningsplatser, även om de skulle ligga i närheten av varandra. En biodling som ligger inom ett lantbrukss område kan också behöva registreras som en egen djurhållningsplats för att dess koordinater ska kunna anges med tillräcklig noggrannhet. Då en djurhållningsplats med bi- eller humlekupor anmäls ska kupornas exakta läge anges med koordinaterna.

En annan aktörs djurhållningsplats: Om du håller dina djur på en djurhållningsplats som en annan aktör tidigare registrerat, bör en helt ny överlappande djurhållningsplats inte bildas på samma plats. I anmälan om djurhållningsplats anges då den andra ifrågavarande aktörens djurhållningsplatssignum som djurhållningsplats. Djurhållaren och innehavaren av djurhållningsplatsen överenskommer om det, vilkendera parten som lämnar en anmälan om djurhållning för djurhållningsplatsen i fråga. Även om du endast temporärt skulle använda en annan aktörs djurhållningsplats, bör du ändå lämna en anmälan om djurhållning för djurhållningsplatsen i fråga.

 

4.5 Djurhållningsplatsens djurart

Ange i djurhållningsplatsens uppgifter vilken/vilka djurart/djurarter som hålls eller kommer att hållas på djurhållningsplatsen i fråga. Om du inte har lagt till önskad djurart i uppgifterna om djurhållningsplatsen i fråga i anmälan om djurhållningsplats, kan en anmälan om djurhållning för den önskade djurarten inte läggas till där.

Om den önskade djurarten inte går att finna i förteckningen över djurarter i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret, kontaktar du landsbygdsnäringsmyndigheten i din hemkommun och ber om råd i tolkningen av djurarten. Om du använder alternativ av typen annat djur då du anger djurarten (såsom annat pälsdjur), kan du ge mer information om djurarten i avsnittet Tilläggsinformation. För några djurarters del finns i förteckningen över djurarter också en mer detaljerad indelning till exempel utgående från underarterna så var omsorgsfull då du anger djurarten.

Mer detaljerade indelningar av djurarterna i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret:

 • Utöver get har dvärgget räknats upp i registret
 • Utöver svin har också vildsvin jämte mini- och mikrosvin räknats upp i registret
 • Utöver höns har också pärlhöns räknats upp i registret

 

4.6 Uppgift om förhållandena och märkningssignum

Uppgift om förhållandena: För värphönsens del frågas efter en uppgift om förhållandena, utgående från vilken hönsäggens stämpelkod bildas. Äggens stämpelkod är det samma som märkningssignumet. Uppgifterna om förhållandena är: ekologisk producerade ägg, ägg från frigående höns utomhus, ägg från frigående höns inomhus, ägg från höns i inredda burar eller ingen stämpelkod. Om äggen inte säljs eller överlåts för konsumtion, väljs ”Ingen stämpel”. Höns som klart hålls i sällskaps- eller hobbysyfte vilkas ägg inte överlåts för konsumtion, behöver inte någon stämpelkod. Därför bildar registret inte något sådant efter registreringen.

Produktion av ägg från andra fjäderfäarter, såsom strutsar, broilerkycklingar eller vaktlar förutsätter inte någon stämpelkod. Stämpelkoden består av landskoden FI, lägenhetssignumet och produktionsformens kod. Om en aktör har olika former av äggproduktion på en och samma djurhållningsplats, såsom ägg från frigående höns inomhus och ekologisk producerade ägg, bör äggen som producerats med olika produktionsform åtskiljas med olika stämpelkoder.

Om du säljer ägg, läs mer information på Livsmedelsverkets webbplats.

Märkningssignum: Då du anmäler djurhållningsplatser med svin och värphöns i registret, bildar tillämpningen ett märkningssignum för djurhållningsplatsen efter registreringen. Ett märkningssignum bildas också för en djurhållningsplats med mini-, mikro- och vildsvin. Märkningssignumet är djurhållningsplatsspecifikt.

 

4.7 Maximikapacitet

Med maximikapaciteten avses det antal djur av djurarten i fråga som högst ryms på djurhållningsplatsen beaktande kraven i olika lagstiftningar och kraven som gäller för produktionssättet. Antalet djur begränsas oftast av djurskydds- och miljölagstiftningen. Vid ekologisk produktion är den tillåtna mängden djur ofta mindre än vid sedvanlig produktion. Du kan vid behov be myndigheterna (den kommunala veterinären, den kommunala miljömyndigheten, regionförvaltningsverken, NTM-centralerna) om råd för fastställande av maximikapaciteten för varje enskild djurhållningsplats.

 • För hönshus med frigående höns inomhus (hönshus med fler än 350 hönor) anges i punkten maximikapacitet den maximimängd som Livsmedelsverket fastställt utgående från den senaste registreringskontrollen man gjort.
 • För bin och humlor anges i punkten maximikapacitet antalet kupor på djurhållningsplatsen. Med kupor avses konstruktioner som människan gjort och som bina och humlorna bor i.
 • För lagring av könsceller och embryon anges i punkten maximikapacitet antalet kvävebehållare på djurhållningsplatsen.

 

4.8 Kontaktperson

Som kontaktperson på en djurhållningsplats tjänar en person, som myndigheterna vid behov kan kontakta, då de har något ärende som gäller djurarten eller djurhållningsplatsen i fråga. Djurhållningsplatsens kontaktperson kan endast vara en fysisk person och således inte till exempel ett företag. Som kontaktperson tjänar oftast den aktör som anmält djurhållningsplatsen, men kontaktpersonen kan vara någon annan. Om du till exempel håller hästar i ett hyrstall, kan stallhållaren tjäna som kontaktperson.
 

4.9 Aktivering, passivering och avslutning av en djurhållningsplats

 

Aktivering av en djurhållningsplats

Då du har lämnat en anmälan om djurhållningsplats och också kopplat en anmälan om djurhållning till djurhållningsplatsen, aktiveras djurhållningsplatsen. Om inledningsdatumet i anmälan om djurhållning fastställts framåt i tiden, visas djurhållningsplatsen som passiv innan djurhållningstidpunkten nåtts. Den dag som fastställts som inledningsdag för djurhållning på djurhållningsplatsen aktiveras djurhållningsplatsen automatiskt.

Passivering av en djurhållningsplats

En djurhållningsplats är passiv, då där inte finns någon gällande djurhållning. Passivera djurhållningsplatsen, om djurhållningen avbryts för mer än sex månader. Djurhållningsplatsen kan passiveras temporärt så att man avslutar den anmälan om djurhållning som kopplats till djurhållningsplatsen för den tiden. Djurhållningsplatsen behöver inte avslutas, om man ännu har för avsikt att ta djur till den. Då djur på nytt tas till djurhållningsplatsen, aktiverar du djurhållningsplatsen i fråga genom att koppla djurhållning till den med en anmälan om djurhållning.

Avslutning av en djurhållningsplats

Du kan avsluta en djurhållningsplats, om du inte alls längre har för avsikt att hålla djur där. Då du har avslutat en djurhållningsplats, kan du inte längre anmäla djurhållning på djurhållningsplatsen och djurhållningsplatsen i fråga kan inte heller längre aktiveras. Då är djurhållningsplatssignumet (FI + 12 siffror) och det till det eventuellt kopplade märkningssignumet för svin eller stämpelkoden för hönsägg inte längre tillgängliga.

En djurhållningsplats kan avslutas endast, om gällande djurhållningsverksamhet inte längre är kopplad till djurhållningsplatsen i något som helst register. Om djurhållning kopplats till djurhållningsplatsen i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret, ska anmälningarna om djurhållning avslutas innan djurhållningsplatsen avslutas. Om djur ännu är anmälda i nöt-, svin-, får- eller getregistret för en djurhållningsplats som ska avslutas, ska för djuren lämnas en anmälan om förflyttning eller utmönstring innan djurhållningsplatsen kan avslutas.

Om en djurhållningsplats har avslutats, kan en ny djurhållningsplats bildas i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret med samma adressuppgifter. Så gör man, om till exempel ett lantbruk får en ny ägare och den tidigare ägaren tidigare avslutat djurhållningsplatsen. Det lönar sig att i första hand byta innehavare av djurhållningsplatsen hellre än att avsluta djurhållningsplatsen. Vid byte av innehavaren av en djurhållningsplats bör du kontakta landsbygdsnäringsmyndigheten i din hemkommun.

 

5 Djurhållning

Efter att en djurhållningsplats bildats kopplas till djurhållningsplatsen en anmälan om djurhållning för de djurarters del, som hålls på djurhållningsplatsen.

Om du håller svin-, nöt-, get- eller fårdjur, bör du utöver att lämna en anmälan om djurhållning göra anteckningar i varje enskild djurarts eget separata djurregister. Svinregistret, nötregistret jämte får- och getregistret utväxlar djuruppgifter med Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Du kan således inte lämna anmälningar i nöt, svin- eller får- och getregistret, om du inte registrerat dig som djurhållare av djurarten i fråga i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret eller hållning av djurarten i fråga inte anmälts för din djurhållningsplats.  

Mer information om djurregistren finner du i de djurartspecifika uppgifterna på Livsmedelsverkets webbplats.

 

5.1 Anmälare av djurhållning

Den som lämnar anmälan kan vara en fysisk person eller en juridisk person (såsom ett aktiebolag, öppet bolag eller kommanditbolag, ett andelslag eller en förening) eller en sammanslutning av fysiska personer (ett dödsbo, en beskattningssammanslutning) eller ett offentligt samfund (staten, en kommun).

 • Då du vill registrera djurhållning med personbeteckningen: En fysisk person kan registrera djurhållning med sin personbeteckning. På första sidan i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistertillämpningen visas ditt namn och ditt kundsignum och under dessa uppgifter ser du en punkt, där du kan lämna en anmälan om djurhållning med din personbeteckning.
 • Då dun vill registrera djurhållning med lägenhetssignumet: Du kan koppla djurhållningen till lägenhetssignumet och hanteringen är då kopplad till lantbruket.

Nedtill på första sidan i Djurhållar- och djurhållningsplatstillämpningen finner du avsnittet Jordbruk, där du kan lämna en anmälan om djurhållning för lägenhetssignumet i fråga. Om du är delägare i ett lantbruk, kan du registrera djurhållning för lägenhetssignumet, om lägenhetssignumet kopplats till din personbeteckning. Landsbygdsnäringsmyndigheten kan koppla lägenhetssignumet till förvaltarens och delägarnas personbeteckningar. Lägenhetssignumet är alltid kopplat till en personbeteckning.

 • Då du vill registrera djurhållning med ett FO-nummer: Ett FO-nummer används för företag och organisationer. Företaget, för vilket du vill registrera djurhållning, söks med hjälp av FO-numret i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Din personbeteckning ska vara kopplad till FO-numret i fråga i Företags- och organisationsdatasystemet. Till FO-numret kan inte kopplas ett lägenhetssignum.
 • Då du vill registrera djurhållning med personbeteckningen, fastän dina identitetsuppgifter är kopplade till lägenhetssignumet: Även om dina identitetsuppgifter är kopplade till lägenhetssignumet, kan du anmäla djurhållning till din personbeteckning. På första sidan i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret, visas först dina personuppgifter och ditt kundsignum, under vilka du kan anmäla djurhållning endast med personbeteckningen. Lägre ner finner du avsnittet ”Jordbruk”, där du kan anmäla djurhållning som hänför sig till lantgården.

På ett lantbruk, där det hålls produktionsdjur i produktionssyfte och produktionsdjur i sällskapsdjurssyfte, registreras i regel all djurhållning med lägenhetssignumet. Så behöver du inte registrera djur med många olika signum. Om du ändå vill registrera någon djurhållning under din personbeteckning, kan du göra det.

Om du vill få jordbruksstöd för nötkreatur, svin, fjäderfä, får och/eller getter, ska du lämna en anmälan om djurhållning med lägenhetssignumet till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Om du åter ansöker om jordbruksstöd för hästhållning, såsom ursprungsrasstöd, ska du lämna anmälan om djurhållning med lägenhetssignumet eller FO-numret.

 

Mer information om hur man ansöker om jordbruksstöd på Livsmedelsverkets webbplats.

Tvärvillkor för stöd med tanke på märkning och registrering.

 

5.2 Anmälan om djurhållning

Lämna en anmälan om djurhållning till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret innan djurhållningen inleds. Lämna också så fort som möjligt en anmälan om eventuella ändringar som skett i djurhållningsuppgifterna och om avslutning av verksamheten.

Då anmälan har registrerats, kan du skriva ut ett verifikat över registreringen av djurhållningen, av vilket nedan angivna uppgifter framgår.

 

5.3 Djurhållningens djurart

För att du ska kunna anmäla önskad djurart för platsen där djurhållningen sker, ska djurarten och dess maximikapacitet redan vara registrerad för djurhållningsplatsen i fråga med en anmälan om djurhållningsplats.  För varje djurart lämnas endast en anmälan om djurhållning till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Vid behov kan du omarbeta en tidigare lämnad anmälan om djurhållning, om uppgifterna om djurarten i fråga har ändrats.

Om djurarten du önskar inte finns med i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets förteckning över djurarter eller om du stöter på något annat oklart i saken, kontaktar du landsbygdsnäringsmyndigheten i din hemkommun. Om du använder alternativ av typen annat djur (såsom annat pälsdjur) då du anmäler djurarten, kan du ge mer information om djurarten i avsnittet Tilläggsinformation.

För vissa djurarters del finns i förteckningen över djurarter också en mer detaljerad indelning utgående från underarterna, såsom get vs dvärgget. Var så noggrann som möjligt då du anmäler djurarten. Du kan ha hjälp av vidstående förteckning då du väljer rätt djurart.

 

5.4 Djurhållningsplats

Djurhållningsplatsen som anmäls i anmälan om djurhållning kan vara en egen djurhållningsplats som du själv registrerat eller en annan aktörs djurhållningsplats. Alla djurhållningsplatser, där djurarten i fråga hålls, ska anges i anmälan om djurhållning.

Flera djurhållningsplatser

Du kan anmäla hållning av en djurart på flera djurhållningsplatser, om hållning av djurarten i fråga registrerats för alla dessa djurhållningsplatser. Djurhållningsplatserna kan vara egna eller i någon annans besittning. Om du till exempel håller får såväl på ditt eget bete som på en annan aktörs arrendebete, anmäler du bägge djurhållningsplatserna i fårens anmälan om djurhållning.

En annan aktörs djurhållningsplats

Om du håller djur på en annan aktörs djurhållningsplats, utred då i förväg djurhållningsplatssignumet (FI + 12 siffror) för denna djurhållningsplats. I punkten ”Sök annan aktörs djurhållningsplats” kan du söka en annan aktörs djurhållningsplats med djurhållningsplatssignumet då du lämnar anmälan om djurhållning. Genom att själv registrera djurhållningen på en annan aktörs djurhållningsplats, kan du försäkra dig om att alla registreringar är i ordning.  Även om djuren endast temporärt hålls på en annan aktörs djurhållningsplats, bör du anmäla djurhållningen för djurhållningsplatsen i fråga i anmälan om djurhållning.

Djurarten kan inte anmälas för en djurhållningsplats

Om djurarten inte kan anmälas för önskad djurhållningsplats, innebär det att djurhållningsplatsen inte registrerats som djurhållningsplats för djurarten i fråga. Lägg då till djurarten i fråga för önskad djurhållningsplats genom att i anmälan om djurhållningsplats ange maximikapaciteten för djurarten i fråga. Om hållning av en djurart inte kan läggas till för en annan aktörs djurhållningsplats, innebär det att djurarten inte har registrerats för djurhållningsplatsen i fråga. Kontakta djurhållningsplatsens aktör och informera honom om djurartsuppgiften som saknas för djurhållningsplatsen.

 

5.5 Antalet djur

Antalet djur betyder hur många djur du vanligen håller på den valda djurhållningsplatsen. I anmälan om djurhållning anges antalet djur för djurarten i fråga skilt för varje enskild djurhållningsplats. Antalet djur behöver inte anmälas, om du registrerar hållning av svin, nötkreatur, får eller getter, eftersom de noggrannare antalen av dessa djur anmäls i svin-, nöt-, får- och getregistren. De övriga djurarternas antal ska anmälas.

 • Bin och humlor: Då du anmäler hållning av bin eller humlor, anger du antalet kupor i punkten Antalet djur.
 • Könsceller och embryon: Ange antalet kvävebehållare på djurhållningsplatsen i fråga i punkten Antalet djur.

Ändringar i antalen djur

Om betydande ändringar i antalet djur sker, ska det nya antalet djur uppdateras i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Om till exempel tillbyggnad sker på lantbruket och du tar fler djur till djurhållningsplatsen, ska du ange det nya antalet djur i den anmälan om djurhållning som du redan tidigare lämnat.

 

5.6 Verksamhetsform

I avsnittet Verksamhetsform preciseras i vilket syfte djuren hålls, Djurhållningens verksamhetsformer är djurartspecifika och därför något olika för varje enskild djurarts del. Du kan välja en eller flera verksamhetsformer för djurhållningen. Om du har flera verksamhetsformer för en och samma djurart, bör du för varje enskild verksamhetsforms del ange också på vilka djurhållningsplatser verksamheten idkas, antalet djur för varje enskild verksamhetsform och datumet då djurhållningen inleds jämte ett eventuellt avslutningsdatum. Djuren som hålls i olika verksamhetsformer kan också vara på en och samma djurhållningsplats.

Om det är svårt att fastställa verksamhetsformen, be då landsbygdsnäringsmyndigheten i din hemkommun om råd.

Verksamhetens inlednings- och avslutningsdatum

Inledningsdatumet beskriver inledandet av hållningen av djurarten och verksamhetsformen på djurhållningsplatsen. Inledningsdatumet kan inte vara i det förgångna. Om djurhållningen fortsätts tills vidare, behöver avslutningsdatumet inte anges. För verksamheten kan också registreras ett beräknat avslutningsdatum, om man vet att djuren hålls endast en viss tid. Om verksamhetens avslutningsdatum registreras, avslutar programmet automatiskt verksamheten i fråga i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret vid den angivna tidpunkten.  

Allmänna verksamhetsformer

 • Avel: produktion av avelsdjur
 • Djur som hålls för sällskap och hobby: hållning av djur i annat än produktionssyfte. Hållning av sommarhöns är till exempel hållning av sällskaps- och hobbydjur.
 • Annat: Till exempel kortvariga djurevenemang eller hållning av djur på cirkus eller i en zoo. Ge mer information om verksamhetsformen i punkten Tilläggsuppgifter.

Mer detaljerade djurartspecifika verksamhetsformer och förklaringar till dem finner du i avsnittet Djurartspecifika undantag och annat att observera i punkten 5. I följande förteckning har räknats upp alla verksamhetsformer som kan väljas för djurarterna.

 

5.7 Aktivering, passivering och avslutning av en anmälan om djurhållning

 • Aktivering av djurhållning: Om du inleder en avslutad djurhållning på nytt, ska du omarbeta den anmälan om djurhållning för den djurarten som du redan tidigare lämnat och avslutat. Om ingen anmälan om djurhållning ännu lämnats för djurarten, lämnar du en ny anmälan om djurhållning för djurhållningsplatsen.
 • Passivering av djurhållning: Om du avbryter en djurhållning för mer än sex månader, bör du avsluta djurhållningen som kopplats till djurhållningsplatsen för den tiden. Om du på nytt tar djur till djurhållningsplatsen, omarbetar du den anmälan om djurhållning som redan lämnats för djurarten och aktiverar djurhållningen genom att lägga till ett inledningsdatum för djurhållningen. Glöm inte att omarbeta uppgifterna om djurhållningen, om de ändrats.
 • Avslutning av djurhållning: Om du avslutar all djurhållning eller hållningen av en viss djurart på en djurhållningsplats, kan du avsluta djurhållningen genom att omarbeta anmälan om djurhållning för djurarten.

 

5.8 Anmälningspliktig djurhållning

Enligt djurskyddslagen (247/1996) ska om yrkesmässig eller annars storskalig hållning av sällskaps- eller hobbydjur och om farmuppfödning som syftar till att producera kött, ägg eller avelsdjur för kött- eller äggproduktion eller i viltvårdssyfte lämnas en skriftlig anmälan till regionförvaltningsverket och det är således anmälningspliktig verksamhet. Anmälan ska lämnas till det regionförvaltningsverk, inom vars verksamhetsområde verksamheten bedrivs.

Djurarterna som i Finland får farmuppfödas i syfte att producera kött, ägg eller avelsdjur för kött- eller äggproduktion regleras av djurskyddsförordningen. För dessa djurarters del betraktas all djurhållning som sker i produktionssyfte som sådan anmälningspliktig verksamhet som avses i djurskyddslagen, medan åter definieringen av verksamheten för sällskaps- och hobbydjurshållningens del beror på antalet djur.

Anmälningen om anmälningspliktig verksamhet levereras till regionförvaltningsverket på en blankett eller så kan den lämnas i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst. Om du själv lämnar anmälningen i e-tjänsten, bör du i punkten ”Tilläggsuppgifter” eller i en separat bilaga lämna en utredning över aktörens utbildning och den erfarenhet som krävs i verksamheten, lokalerna och utrustningen som används i verksamheten (såsom ventilationen, foderförvaringen och avfallshanteringen) och av det, hur det är meningen att skötseln av djuren ordnas.

Den som bedriver sådan anmälningspliktig verksamhet som avses i djurskyddslagen ska lämna en anmälan om verksamheten senast 30 dygn innan ny verksamhet inleds och senast 14 dygn innan verksamheten avslutas eller innan väsentlig ändring i verksamheten sker. Med väsentlig ändring i verksamheten avses till exempel att nya djurarter tas för farmuppfödning eller att antalet djur som hålls i farmuppfödning betydligt ökas. Om du är osäker om verksamheten du bedriver är sådan anmälningspliktig verksamhet som avses i djurskyddslagen, kontaktar du regionförvaltningsverket.

Mer information om anmälningspliktig verksamhet.

                                                                                                                                       

6 Djurartspecifika undantag och saker att beakta på djurhållningsplatser och vid djurhållning

 

6.1 Fjäderfä

Med fjäderfä avses alla fågelarter som föds upp eller hålls i farm för produktion av kött, konsumtionsägg eller andra produkter, såsom broilerkycklingar, värphöns och vaktlar.

Livsmedelsverket gör en registreringskontroll i alla nya hönserier för frigående höns inomhus som omfattar fler än 350 hönor. Hönserierna kontrolleras innan de tas i bruk och de införs i Livsmedelsverkets register. Om ändringar görs i sådana hönserier med frigående höns inomhus, som redan är i användning, kontrolleras hönserierna på nytt. Då du anger maximikapaciteten i anmälan om djurhållningsplats anger du således som maximikapacitet för ett hönseri med frigående höns inomhus det maximiantal hönor som räknats ut utgående från den registreringskontroll som Livsmedelsverket senast gjort.

Förklaringar till verksamhetsformerna i anmälan om djurhållning:

 • ruvning: hönsägg samlas in, lagras och ruvas för produktion av dunungar
 • yngelodling: uppfödning av fåglar i produktionsledet innan de överförs till produktion
 • produktion av kläckägg*, föräldraled: föräldraledet värper fåglarna i produktionsledet
 • produktion av kläckägg*, morföräldraled: morföräldraledet värper fåglarna i föräldraledet
 • avelsuppfödning: morföräldraledets och föräldraledets dunungar föds upp till unghöns innan värpningen av kläckägg* inleds
 • produktion av fjädrar, skinn eller annat liknande: fåglar föds upp för produktion av fjädrar eller skinn eller något annat liknande

*med kläckägg avses ägg av fjäderfä avsedda för ruvning

 

6.2 Bin och humlor

En bi- eller humleodling är en djurhållningsplats. Då du anmäler en djurhållningsplats, där bi- eller humlekupor hålls, bör du som djurhållningsplatsens typ välja markområde och ange kupornas läge med koordinaterna. Koordinaterna märks noggrant ut på kartan för det område, där bi- eller humleodlingen med kupor i verkligheten ligger och inte till exempel i driftcentrets huvudbyggnad. Det är viktigt att kuporna går att finna med hjälp av koordinaterna. Eftersom egna djurhållningsplatser måste bildas för olika bi- eller humleodlingar, kan det hända att djurhållningsplatser måste bildas nära varandra. E-tjänsttillämpningen låter inte aktören själv bilda djurhållningsplatser som ligger nära varandra, så vid behov bör du kontakta landsbygdsnäringsmyndigheten som kan bilda djurhållningsplaster som ligger nära varandra.

Om du flyttar bi- eller humlekupor, glöm då inte att anmäla kupornas nya djurhållningsplatser till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Då kuporna registrerats på rätt plats, kan man i fall av eventuella sjukdomar förhindra att sjukdomarna sprider sig till närliggande djurhållningsplatser.

Förklaringar till verksamhetsformerna i anmälan om djurhållning:

 • Pollinering: bin eller humlor används för pollinering i åker-, trädgårds- eller växthusodlingar

 

6.3 Lagring av könsceller och embryon

Med könsceller och embryon avses sädesvätska, äggceller och embryon avsedda för konstgjord förökning. Om sådan verksamhet som innebär lagring av könsceller och embryon, som inte förutsätter något särskilt tillstånd från regionförvaltningsverket, ska lämnas en anmälan till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Som lagring av könsceller och embryon betraktas i praktiken långvarigare lagring av djupfryst sperma och djupfrysta embryon.

Djurhållningsplatser som används för kortvarig förvaring av färsk sperma behöver inte registreras. Kravet gäller inte heller veterinärstationer eller sådana djurhållningsplatser, där könsceller eller embryon samlas in, produceras, hanteras eller lagras för användning enbart för konstgjord förökning av djur på samma djurhållningsplats.

Om till exempel spermastrån finns i en kvävebehållare på en gård som idkar insemination av nötkreatur hemma på gården, registreras djurhållningsplatsen för lagring av såväl könsceller som embryon. Lagring av sperma från hästar på en s.k. mottagningsstation för sperma ska likaså registreras.

Om du har lagring av könsceller och embryon utan att du också har levande djur på en djurhållningsplats: Anmälan om djurhållning: välj könsceller och embryon då du väljer djurart. I avsnittet Verksamhetsform väljer du den djurart, vars könsceller och embryon du lagrar. Anmälan om djurhållningsplats: i punkten djurhållningsplatsens maximikapacitet väljer du könsceller och embryon som djurart.

Om du har såväl lagring av könsceller och embryon som levande djur på en djurhållningsplats: Anmälan om djurhållning: välj den djurart, vars könsceller och embryon du lagrar. I avsnittet Verksamhetsform väljer du lagring av könsceller och embryon. Anmälan om djurhållningsplats: i punkten djurhållningsplatsens maximikapacitet väljer du som djurart den djurart, vars könsceller och embryon du lagrar. Beakta detta, om du har till exempel endast könsceller av nötkreatur eller nötkreatur och könsceller från sådana på din djurhållningsplats.

Mer information: Anläggningar för avelsmaterial.

Också sådana djurhållningsplatser, från vilka könsceller och embryon förflyttas till en annan stat och verksamheten inte förutsätter något särskilt tillstånd från regionförvaltningsverket, ska registreras. I praktiken gäller kravet till exempel förflyttning av könsceller och embryon från hundar, katter, kameler och hjortdjur från en stat till en annan.

       Förklaringar till verksamhetsformerna i anmälan om djurhållning:

 • Lagring av könsceller och embryon: som lagring av sädesvätska, äggceller och embryon avsedda för konstgjord förökning betraktas i praktiken långvarigare lagring av djupfryst sperma och djupfrysta embryon.
 • Förflyttning av könsceller och embryon mellan stater: förflyttning av sädesvätska, äggceller och embryon mellan stater
 • Insamling, produktion, hantering eller lagring av könsceller och embryon: insamling, produktion, hantering eller lagring av könsceller och embryon från katter eller hundar.

 

6.4 Pälsdjur

Förklaringar till verksamhetsformerna i anmälan om djurhållning:

 • Användning inom samma art: vid produktion av mårdhundar och rävar kan idkas användning inom samma art. Med det avses att animaliskt protein framställt av slaktkroppar från samma djurart och i enlighet med lagstiftningen om biprodukter används i foder för dem.
 • Inte användning inom samma art: slaktkroppar används inte som foder för samma djurart.

 

6.5 Hästar

Skyldigheten att registrera djurhållningsplatser gäller alla platser där hästar, ponnyer, åsnor och sebror jämte korsningar av dessa hålls. Hästdjurens djurhållningsplatser och djurhållning registreras vanligen med personbeteckningen eller FO-numret, Hästarna, djurhållningsplatserna och djurhållningen kan också kopplas till ett lägenhetssignum, om jordbruksstöd erhålls för hästarna.

Typiskt för hållning av hästdjur är att det på en och samma djurhållningsplats, såsom ett hyrstall, finns flera olika ägares hästar och att instansen som svarar för skötseln av hästarna varierar från fall till fall. I sådana fall svarar i regel den aktör som svarar för djurhållningsplatsen för registreringen av djurhållningsplatsen. I ett och samma objekt bör inte bildas flera överlappande djurhållningsplatser. Vad registreringen av hästdjur beträffar är det väsentliga att myndigheten känner till alla platser där hästdjur hålls.

Anmälningsplikten som avses i djurskyddslagen (yrkesmässig eller annars storskalig hästhållning) är kopplad till djurens antal. Även om hästhållningen inte vore yrkesmässig, betraktas den oftast ändå som storskalig, om antalet vuxna hästar är sex eller fler. Om det finns fler än sex hästar i ett stall och de alla har olika ägare, betraktas också en sådan verksamhet som yrkesmässig eller annars storskalig hästhållning. Om du är osäker om hållningen av hästdjur som du bedriver betraktas som yrkesmässig eller annars storskalig djurhållning eller om det rör sig om sedvanlig hållning av sällskaps- och hobbydjur, kontaktar du länsveterinären på regionförvaltningsverket i ditt område innan du lämnar anmälan.

Om hästdjur som kommer från eller avgår från medlemsländerna samlas på en djurhållningsplats för tävlingar, tävlingskörningar, uppvisningar, utbildning, gemensam fritidsverksamhet, arbetsverksamhet eller avelsverksamhet, används i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret verksamhetsformen: Samling för förflyttning mellan medlemsstater. Om hästdjur kommer från medlemsländer för tävlingar till en befintlig djurhållningsplats, såsom ett stall vid en travbana, fogas till djurhållningsplatsen i fråga i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret också verksamhetsformen Samling för förflyttning mellan medlemsstater.

Mer information: Hästdjur

Förklaringar till verksamhetsformerna i anmälan om djurhållning:

 • Samling för förflyttning mellan medlemsstaterna: djurhållningsplatser där hästdjur samlas ihop och från vilka djuren i fråga förflyttas till en annan medlemsstat eller som tar emot djuren i fråga från en annan medlemsstat
 • Yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av hästdjur (djurskyddslagen 24 §): uppfödning, uthyrning, tagande för förvaring, skötsel, träning eller skolning av trav- eller ridhästar eller andra motsvarande sällskaps- eller hobbydjur eller givande av undervisning i användning och hantering av djuren i fråga, om antalet vuxna djur sammanlagt är minst sex.

 

 

6.6 Vattenbruk

Om du håller fiskar, kräftdjur eller blötdjur i annat än sällskapsdjurssyfte, bör du registrera dig i vattenbruksregistret. Vattenbruksregistret är inte en del av Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret, utan anmälan lämnas på en pappersblankett till den NTM-central som har hand om fiskerihushållningsfrågor och inom vars område djurens huvudsakliga djurhållningsplats ligger. På Åland levereras uppgifterna till landskapsregeringen. Registreringsplikten gäller även hållning av en enda fisk, kräfta eller mussla och även hållning av könsceller (ruvning av rom). För varje separat djurhållningsplats (anläggning, odlingsplats, naturdamm, metdamm etc.) fylls i en separat blankett.

Mer information: Vattenbruksdjur

 

6.7 Sommarfår, -getter, -kor, -hönor eller andra temporärt hållna djurarter

Om djurhållningsplatser som används för kortvarig djurhållning ska lämnas en anmälan till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. En anmälan ska lämnas, även om djuren vore endast några få eller om de inte hålls i produktionssyfte. Om hobbydjur såsom sommarhönor eller sommarfår hålls endast en del av året och man tänker fortsätta hålla sådana också under kommande år, behöver djurhållningsplatsen inte avslutas då djurhållningen temporärt upphör. Då räcker det att anmälan om djurhållning för djurhållningsplatsen i fråga avslutas för den tid som där inte finns några djur.

Mer information om temporärt avslutande dvs. passivering av en anmälan om djurhållning i punkt 5.7.

Mer information om hobbydjur.

 

6.8 Renar

Djurhållningsplatser för kamel- och hjortdjur ska registreras i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. För renarnas gäller kravet endast sådana djurhållningsplatser för renar som ligger utanför renskötselområdet. Inom renskötselområdet registreras djurhållningsplatserna också framöver i det renbeteslagregister som regionförvaltningsverket i Lappland upprätthåller.

6.9 Kortvariga djurevenemang

Den som till exempel arrangerar en kortvarig djurutställning registrerar utställningsplatsen som en djurhållningsplats. Registrering krävs, om sådana djurarter hämtas till utställningen, vilkas djurhållningsplatser enligt lagstiftningen ska registreras och över vilkas djurhållningsplatser det ska föras bok. Även om den som arrangerar utställningen även själv har möjlighet att registrera utställningsplatsen via e-tjänsttillämpningen, rekommenderas ändå att den som arrangerar djurutställningen lämnar en anmälan om utställningsplatsen till regionförvaltningsverket som registrerar djurhållningsplatsen. Då kan länsveterinären på regionförvaltningsverket ge nödvändiga anvisningar till exempel om hur djursjukdomar förebyggs.

I samband med registreringen får utställningsplatsen ett eget djurhållningsplatssignum. Utställningsdjurhållningsplatsen ska registreras innan djur förflyttas till utställningsplatsen, eftersom utställningens djurhållningsplatssignum ska meddelas till alla aktörer som hämtar djurarter som kräver registrering till utställningen. Utan utställningens djurhållningsplatssignum kan djurens ägare inte fullfölja registreringsplikten på det sätt som krävs. Då djurhållningsplatsen registreras kan man som djurhållningsplatsens inlednings- och avslutningsdatum ange den tidsperiod då utställningen hålls. De som äger djuren bör lämna en anmälan om djurens förflyttningar till djurregistren inom ramarna för den tidsgräns som fastställts i lagstiftningen (7 dygn från evenemanget). Om utställningen arrangeras årligen på samma plats, behöver djurhållningsplatsen inte avslutas.

 

6.10 Sällskapsdjur

I regel behöver djurhållningsplatser för sällskapsdjur som hålls hemma inte registreras, om de hålls småskaligt som hobby- eller sällskapsdjur. Yrkesmässig eller annars storskalig hållning av hundar, katter eller andra sällskaps- och hobbydjur är sådan anmälningspliktig verksamhet som avses i djurskyddslagen och om registrering av sådan verksamhet har berättats mer om i punkten 5.8 Anmälningspliktig djurhållning.

Kommersiell förflyttning av hundar, katter och illrar mellan medlemsstater i EU. EU:s djurhälsolag förutsätter att man på hälsointygen som utfärdas i systemet Traces och som används vid kommersiella förflyttningar av hundar, katter och illrar mellan medlemsstaterna antecknar den avsändande och mottagande djurhållningsplatsens djurhållningsplatssignum. Det förutsätter att djurhållningsplatsen och djurhållningen registrerats. Ett registreringsnummer för mottagaren krävs inte då en privatperson för in en hund, katt eller iller då det är frågan om en engångsföreteelse.

Kommersiell förflyttning är till exempel att en hund förs som frakt till utlandet för försäljning. Om förflyttningen av hundar, katter eller illrar är något annat än kommersiell förflyttning. behöver djurhållningsplatserna och djurhållningen inte registreras.  Annan än kommersiell förflyttning är till exempel transport av ett sällskapsdjur tillsammans med dess ägare till ett annat land i samband med en semesterresa.

Mer information om förflyttningar av hundar, katter och illrar.

Det kan hända att registrering av djurhållningsplatserna förutsätts också då hundar, katter eller illrar exporteras till vissa länder utanför EU. Om förflyttningarna av djuren sker som en del av yrkesmässig eller annars storskalig hållning av sällskaps- och hobbydjur, såsom djurförmedlingsverksamhet, ska om alla djurhållningsplatser lämnas en anmälan till registret.

Förklaringar till verksamhetsformerna i anmälan om djurhållning:

 

Sällskaps- och hobbydjur

 • Förflyttning mellan stater: förflyttning av en hund, katt eller iller till en annan stat i kommersiellt syfte
 • Yrkesmässig eller annars storskalig hållning av sällskaps- och hobbydjur (djurskyddslagen 24 §): Verksamhetsformen i fråga kan väljas vid hållning av duvor, trav- eller ridhästar. För andra sällskaps- och hobbydjur har denna kategori indelats mer detaljerat:
  • Djurpensionat: Yrkesmässigt eller annars storskaligt tagande av djur i skötsel
  • Uppfödning: Yrkesmässig eller annars storskalig uppfödning av djur
  • Hittedjurshem: Yrkesmässigt eller annars storskaligt tagande av djur i förvar
  • Förmedling eller regelbunden saluföring: Regelbunden saluföring eller förmedling av djur. Till exempel rescuehundverksamhet
  • Djuraffär: Regelbunden försäljning av djur i en djuraffär, försäljning av vattenlevande prydnadsdjur (vattenlevande sällskapsdjur) inberäknad.

 

6.11 Vilda djur och andra farmuppfödda djur

Om farmuppfödning av djur i syfte att producera kött, ägg eller avelsdjur för kött- eller äggproduktion eller i viltvårdssyfte ska lämnas en anmälan om djurhållning och djurhållningsplats som sådan anmälningspliktig verksamhet som avses i djurskyddslagen. Mer information anmälningspliktig verksamhet i punkt 5.8 och om farmuppfödda djur.

 Förklaringar till verksamhetsformerna i anmälan om djurhållning:

 • Produktion av avelsdjur avsedda för produktion av kött eller ägg och som hör till de farmuppfödda djurarter som räknats upp i djurskyddslagstiftningen
 • Uppfödning för köttproduktion: Farmuppfödning i köttproduktionssyfte av däggdjur eller fåglar som hör till de farmuppfödda djurarter som räknats upp djurskyddslagstiftningen
 • Uppfödning för äggproduktion: Farmuppfödning i äggproduktionssyfte av fåglar som hör till de farmuppfödda djurarter som räknats upp djurskyddslagstiftningen
 • Uppfödning för viltvård: farmuppfödning i viltvårdssyfte av vilda däggdjur, fåglar eller i fångenskap födda avkommor till sådana som hör till en frilevande art med tanke på senare återbördande till naturen.

 

7 Kadaverplatser

Kadaverhållning är verksamhet, där vilda djur med hjälp av föda lockas till en utfodringsplats, då avsikten är att fotografera, beskåda, utfodra eller jagadjuren. Kadaver kan användas också enbart för utfodring av djur, såsom vid utfodring av utrotningshotade rovfåglar.

Kadaverplatser ska registreras innan kadaververksamheten inleds. Om kadaverplatser lämnas en anmälan till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret eller så lämnas kadaverplatsens registrerings-/ändringsblankett till den kommunala veterinären i den kommun där kadaverplatsen ligger. Om mängden biprodukter som levererats till kadaverplatsen ska också månatligen lämnas en anmälan till den kommunala veterinären i den kommun där kadaverplatsen ligger och i den kommun som biprodukterna härstammar ifrån. Mängden biprodukter anmäls på denna blankett.

Kadaverhållarna kan vara aktörer som använder sina egna avlidna produktionsdjur som kadavermaterial eller aktörer som skaffar sitt kadavermaterial från lantbruk eller anläggningar i livsmedelsbranschen. Ansvaret för biprodukter som används för kadaverbruk och kvaliteten på sådana ligger hos den som producerar och använder biprodukten. De svarar i sista hand för att det som föda för vilda djur inte används sådant material, som riskerar djurs eller människors hälsa. Kadaverhållning förutsätter ett tillstånd från markägaren.

Mer information om användning av kadaver.

 

7.1 Kadaverplatsregistret

I avsnittet kadaverplatser i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret kan du anmäla och kontrollera dina kadaverplatser.

 

7.2 Anmälare av en kadaverplats

 En kadaverplats kan anmälas med en personbeteckning eller ett FO-nummer, men inte med ett lägenhetssignum.

 • Om du vill registrera en kadaverplats med personbeteckningen: I egenskap av en fysisk person kan du registrera kadaverplatsen med din personbeteckning. Logga först in i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret med din personliga suomi.fi-identifikation. På första sidan visas ditt namn och ditt kundsignum och under dessa uppgifter ser du en punkt, där du kan lämna en anmälan om kadaverplatsen med din personbeteckning.
 • Om du vill registrera en kadaverplats med FO-numret: Ett FO-nummer används för företag och organisationer. Välj först ”Logga in för ett företags räkning” i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistertillämpningen. Logga därefter in med din personliga suomi.fi-identifikation. Sök det företag, för vilket du vill registrera kadaverplatsen med hjälp av FO-numret. Personbeteckningen ska i förväg kopplas till FO-numret i fråga i Företags- och organisationsdatasystemet.
 • Även om din personbeteckning vore kopplad till lägenhetssignumet, kan du anmäla kadaverplatser med din personbeteckning utan att den länkas till lantbruket. Upptill på första sidan i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret visas först dina personuppgifter, under vilka du kan lämna en anmälan om kadaverplatser med din personbeteckning.

 

7.3 Anmälan om kadaverplats

Då du bildar en ny kadaverplats, bör en anmälan om kadaverplats lämnas om den. Om kadaverplatsen ska till registret anmälas åtminstone följande uppgifter: kadaverplatsens läge, tidpunkten då kadaverutfodringsverksamheten inleds, de animaliska biproduktens art och kvalitet, biproduktens insamlingsområde eller insamlingsplats, väsentliga ändringar i verksamheten och avslutning av verksamheten. Om ändringar sker i en redan befintlig kadaverplats, ändrar du dem i anmälan om kadaverplatsen i fråga. Om ändringar i eller avslutning av kadaververksamheten ska lämnas en anmälan inom 30 dagar.

Då anmälan har registrerats, kan du skriva ut ett verifikat på att kadaverplatsen registrerats av vilket nedan angivna uppgifter och det för kadaverplatsen bildade individuella registreringsnumret dvs. verksamhetsplatsnumret framgår.

 

7.4 Kadaverplatsens namn

Om du så vill kan du ge kadaverplatsen ett namn. Namnet underlättar identifieringen av kadaverplatserna, särskilt om de är flera till antalet. Då kadaverplatsen har registrerats bildar Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret ett individuellt verksamhetsplatsnummer för kadaverplatsen, som börja på FI och består av 12 siffror (såsom FI012345678910)

 

7.5 Användningsändamål

Precisera i punkten användningsändamål i vilket syfte kadaver hålls.

 • Jakt på små rovdjur: Med små rovdjur avses bisam, ekorre, vildsvin, räv, mårdhund, mink, mård, hermelin, iller och grävling och bland icke fridlysta fåglar korp (i renskötselområdet), kråka, skata, kaja, gråtrut och havstrut.
 • Fotografering och beskådande av stora rovdjur: Med stora rovdjur avses varg, lodjur, järv och björn.
 • Fotografering och beskådande av andra djur: Fotograferande och beskådande av små rovdjur och andra än stora rovdjur.

 

7.6 Insamlingsplats

I punkten Insamlingsplats ska du precisera, var biprodukten som används i kadaververksamheten härstammar ifrån.

 • Lantbruk: Ett lantbruk, från vilken man får döda svin, renar, hästar, fjäderfän eller kadaver från under 12 månader gamla nötkreatur, får och getter.
 • Anläggning i fiskbranschen: En fiskuppfödningsanläggning eller en bearbetningsanläggning, från vilken man får uppfödd fisk eller biprodukter som uppkommit vid bearbetning av fiskprodukter.
 • Anläggning i köttbranschen: Ett slakteri eller en bearbetningsanläggning, från vilken man får slakteri- och styckningsanläggningsbiprodukter av kategori 2 och 3 som härstammar från svin, renar, hästar, fjäderfän eller över 12 månader gamla idisslare.
 • Annan: En annan plats, från vilken man får lagenliga biprodukter, såsom ett jaktsällskap, från vilket man får kadaver och slaktbiprodukter från älgar och andra vilda djur.
 • I fältet Insamlingsplats skrivs insamlingsplatsens namn, djurhållningsplatssignum, lägenhetssignum eller annan identifikation, med hjälp av vilken insamlingsplatsen kan identifieras.

 

7.7 Biprodukt som används för utfodring

Om biprodukten måste du precisera, om det rör sig om ett helt kadaver eller en biprodukt som uppkommer i en anläggning i livsmedelsbranschen. Precisera också vilken djurart den härstammar ifrån.

I avsnittet ”Annat djur, vad” anges djurarten, om den inte finns med i förteckningen. Precisera också om biprodukten är ett helt kadaver från djur eller en biprodukt som uppkommer i en anläggning i livsmedelsbranschen. Då kan du till exempel ange om kadavermaterialet som erhållits från jakt på älg är ett helt kadaver från djur eller en biprodukt från älgslakt.

 

7.8 Kadaverplatsens läge

Då du anger kadaverplatsens läge börjar du med att välja kommunen där kadaverplatsen är belägen och kadaverplatsens adress. Om kadaverplatsen inte har någon exakt adress, kan du märka ut kadaverplatsens läge på kartan i e-tjänsttillämpningen. Då föreslår e-tjänsttillämpningen koordinater eller en adress för kadaverplatsen. En kadaverplats kan ligga endast inom Finlands gränser.

Om kadaverplatsens läge ändras, kontaktar du landsbygdsnäringsmyndigheten i kommunen eller den kommunala veterinären. Du kan inte själv ändra kadaverplatsens läge.

 

7.9 Kontaktperson

Som kontaktperson tjänar en person, som myndigheterna vid behov kan kontakta, då de har något ärende som gäller kadaverplatsen i fråga. Kadaverplatsens kontaktperson kan endast vara en fysisk person och således inte till exempel ett företag.

 

7.10 Aktivering och avslutning av en kadaverplats

En aktiv kadaverplats: Då du lämnar en anmälan om kadaverplats, aktiveras kadaverplatsen.

En avslutad kadaverplats: Då du avslutar en kadaverplats, kan kadaverplatsen i fråga inte längre aktiveras och den är således slutligt tagen ur bruk. Då kan det verksamhetsplatssignum som kopplats till verksamhetsplatsen och som börjar med FI och består av 12 siffror inte heller längre användas.

Du kan avsluta en kadaverplats i e-tjänsttillämpningen genom att omarbeta kadaverplatsens uppgifter och avsluta kadaverplatsen. En ny kadaverplats kan bildas för samma adress- och koordinatuppgifter som den gamla avslutade kadaverplatsen hade.

 

8 Bokförings- och förvaringsplikt

Aktören som svarar för en djurhållningsplats har skyldighet att bokföra och förvara uppgifterna om djurhållningsplatsen. Skyldigheten gäller alla sådana djurarter, vilkas djurhållningsplatser ska registreras i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Bok ska föras utöver anmälningarna om djurhållning och djurhållningsplats. För varje registrerad djurhållningsplats del ska föras djurhållningsplatsspecifik bok bland annat över de på djurhållningsplatsen hållna djurens arter och djurkategorier (till exempel djurets ålderskategori och kön, såsom kviga, lamm etc.). djurens antal och i tillämpliga fall djurens identifieringsuppgifter, avlidna och avlivade djur och till djurhållningsplatsen anlända och från djurhållningsplatsen bortflyttade djur. Av djurens förflyttningsuppgifter ska framgå avgångs- och destinationsdjurhållningsplatsens djurhållningsplatssignum och förflyttningens datum. Utöver dessa finns djurartspecifika bokföringskrav om vilka du finner mer information på Livsmedelsverkets webbplats skilt för olika djurarter.

Du kan föra bok på papper, i elektroniskt format eller i särskilda djurregister. Bokföringen ska förvaras på djurhållningsplatsen i minst 3 års tid och på begäran företes myndigheterna.

Djuren ska registreras för den djurhållningsplats, där de befinner sig. Om du förflyttar djur från en djurhållningsplats till en annan, bör avgångs- och destinationsdjurhållningsplatsens djurhållningsplatssignum och förflyttningens datum antecknas i bokföringen. Så görs, även om bägge djurhållningsplatserna vore i en och samma aktörs besittning.

Sådan anmälningspliktig verksamhet som avses i djurskyddslagen har också skyldigheten enligt djurskyddslagen att föra en uppdaterad förteckning över djurarterna och djuren som är föremål för verksamheten.

 

9 Ändringar i djurhållningsplatserna, djurhållningen och aktören

 

9.1 Djurhållningsplatsen

Om innehavet av en djurhållningsplats byts ut

Om innehavet av djurhållningsplatsen har kopplats till lägenhetssignumet och djurhållaren byts ut, ska djurhållningsplatsens innehavare ändras. Kontakta landsbygdsnäringsmyndigheten i hemkommunen om ändringar i innehavaren.

Om en passiv djurhållningsplats får en ny innehavare

Om djurhållningsplatsen har passiverats och djurhållningsplatsen får en ny aktör som vill aktivera djurhållningsplatsen, ska du kontakta landsbygdsnäringsmyndigheten i hemkommunen. Myndigheten kan ändra innehavet av djurhållningsplatsen till den nya aktören.

 

9.2 Djurhållningen

 

Ändringar i djurhållningen

Lämna en anmälan om ändring i djurhållningen såsom avbrytande eller avslutande så fort som möjligt efter att läget ändrats. Omarbeta och uppdatera anmälan om djurhållning också om antalet djur, verksamhetsformen eller djurhållningsplatsen ändras.

Om djurarten byts ut på en djurhållningsplats

Lämna då en ny anmälan om djurhållning och anmäl den nya djurarten för den befintliga djurhållningsplatsen. Om hållningen av en annan djurart upphör på djurhållningsplatsen, avsluta då hållningen av djurarten i fråga.

Antalet djur ändras på en djurhållningsplats

Om betydande ändringar sker i djurhållningen, ska om dem lämnas en anmälan till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret så, att antalet djur i anmälan om djurhållningsplats omarbetas.

Om djur köps/säljs till en annan gård

Då djuren byter djurhållningsplats:

Köparen: Köparen bör komma ihåg att lämna en anmälan om djurarten han köpt till sin djurhållningsplats till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Köparen antecknar säljarens djurhållningsplatssignum och datumet för förflyttningen av djuren i bokföringen över sin djurhållningsplats. Beroende på djurarten, lämnas också nödvändiga ankomst- och förflyttningsanmälningar till särskilda register.

Säljaren: Säljaren ska omarbeta anmälan om djurhållning för djurarten han sålt, om djurarten betydligt ändras eller hållningen av djurarten upphör. Säljaren antecknar köparens djurhållningsplatssignum och datumet för förflyttningen av djuren i bokföringen över sin djurhållningsplats. Beroende på djurarten, lämnas också nödvändiga utmönstrings- och förflyttningsanmälningar till separata register.

 

9.3 Aktören

Om man vill ändra kundsignumet till ett lägenhetssignum

Landsbygdsnäringsmyndigheten i hemkommunen bildar en ny anmälan om djurhållning för lägenhetssignumet och avslutar kundsignumets djurhållning. Landsbygdsnäringsmyndigheten överför djurhållningsplatsen från kundsignumet till lägenhetssignumet. I egenskap av aktör svarar du själv för att djuren i ett separat djurregister överförs från kundsignumet till lägenhetssignumet. Gör på samma sätt, om verksamheten överförs från lägenhetssignumet till kundsignumet.

En odlare ändrar verksamheten till ett aktiebolag

Om den s.k. primära odlaren som i landsbygdsnäringsregistret kopplats till lägenhetssignumet inte ändras, krävs inga ändringar i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Om den primära odlaren däremot ändras, ändrar man den nya primära odlaren i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Kontakta landsbygdsnäringsmyndigheten i hemkommunen om sådana ändringar.

Aktören avlider

Om aktören avlider och djurhållning ännu finns på verksamhetsplatsen eller djurhållningsplatsen är aktiv, ska dödsboet kontakta landsbygdsnäringsmyndigheten i hemkommunen.

Generationsväxling

Kontakta landsbygdsnäringsmyndigheten i din hemkommun vid generationsväxlingar.