Anvisning om djurhållar- och djurhållningsplatsregistret

1 Inledning

I denna anvisning redogörs för lagstiftningens krav på registrering av djurhållningsplatser och djurhållning. Denna anvisning innehåller också anvisningar för anmälan av djurhållningsplatser, djurhållning och platser för utfodring med kadaver till det djurhållar- och djurhållningsplatsregister som förvaltas av Livsmedelsverket. Om du ansvarar för djurarter vars djurhållningsplatser ska registreras, ska du anmäla djurhållningen och de djurhållningsplatser som du innehar. Dessutom ska du anmäla eventuella ändringar i registeruppgifterna och avslutande av djurhållning. Du ska också för respektive djurhållningsplats föra bok över djuren och händelserna på de djurhållningsplatser du besitter.

De behöriga myndigheterna har tillgång till de uppgifter som anmälts till registret samt rätt att uppdatera uppgifterna.

Skyldigheten att registrera djurhållningsplatser och djurhållning grundar sig på EU:s djurhälsolag (2016/429) och på författningar på lägre nivåer som utfärdats med stöd av den och som är lagstiftning som tillämpas som sådan i alla medlemsstater. Registreringen av djurhållningsplatser och djurhållning styrs också av lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021) samt de förordningar som utfärdats med stöd av den.

Djurhållar- och djurhållningsplatsregister upprätthålls, eftersom:  

 1. I fråga om allvarliga djursjukdomar är det viktigt att känna till var de djurhållningsplatser finns där djursjukdomen har konstaterats eller dit den misstänks ha spridit sig, samt de djurhållningsplatser som finns i närheten av den smittade djurhållningsplatsen och som är känsliga för sjukdomen i fråga. Detta gäller även djur som hålls i hobbysyfte.
 2. Med hjälp av registeruppgifterna följs produktionsdjurens spårbarhet upp. På så sätt kan man också säkerställa att livsmedel av animaliskt ursprung kan spåras i primärproduktionen.
 3. Registret främjar tillsynen över djurens välfärd. När det är klart för myndigheterna var och vem som producerar, håller och säljer djuren, kan man också övervaka denna verksamhet.

Registrera djurhållningsplatserna om du har följande djur, könsceller och embryon:

 • nötkreatur (även vattenbuffel och bison)
 • svin (även vildsvin samt mini- och mikrosvin)
 • fårdjur (även mufflon)
 • getdjur (även dvärggetter)
 • fjäderfä och fåglar som hålls i fångenskap (farmuppfött fågelvilt, produktions- och hobbyfåglar)
 • hästdjur (hästar, ponnyer, åsnor, zebror och korsningar av dem)
 • hjortdjur (älgar, hjortar, rådjur och renar som hålls utanför renskötselområdet)
 • kameldjur (kameler, alpackor och lamor)
 • pälsdjur (räv, mink, mårdhund, sobel och iller)
 • produktionskaniner (päls- och köttproduktionskaniner)
 • bin och humlor
 • fiskar, kräftdjur och blötdjur (anmäls till vattenbruksregistret. Gäller inte vattenlevande prydnadsdjur, dvs. sällskapsfiskar, -kräftdjur eller -blötdjur i hem i akvarium)
 • lagring av könsceller och embryon (hållningsplatser för könsceller och embryon som inte kräver särskilt godkännande)
 • övriga landdjur (gäller inte privathushåll som håller sällskapsdjur*, veterinärmottagningar eller kliniker)

* Med sällskapsdjur avses djur som ingår i bilaga I till djurhälsolagen och som hålls i privat, icke-kommersiellt syfte: hundar, katter, frettar, ryggradslösa djur (med undantag av bin, blötdjur som hör till stammen Mollusca och kräftdjur som hör till understammen Crustacea), prydnadsvattendjur, groddjur och kräldjur. Av fåglar individer av andra fågelarter än höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, änder, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns och strutsfåglar (Ratitae). Av däggdjuren gnagare och kaniner, med undantag av djur avsedda för livsmedelsproduktion.

Djurarter som ska registreras i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret och dessas verksamhetsformerna.

Skyldigheten att anmäla djurhållningsplatser gäller alla platser där ovan nämnda djur hålls – även om det endast finns ett djur eller om djuren hålls kortvarigt och i annat än kommersiellt syfte. Djurhållningsplatser för sällskapsdjur som räknas upp i bilaga I till djurhälsolagen behöver dock inte registreras, om inte djurhållningen är yrkesmässig eller annars storskalig sällskaps- hobbydjurshållning som regleras i lagen om djurvälfärd.

För yrkesmässig eller annars storskalig hållning av sällskaps- och hobbydjur, hållande av husdjursgård, hållande av vårdinrättning för vilda djur i hjälplöst tillstånd samt produktionsgårdar för vilda djurarter och gårdar för viltvård ska göras en skriftlig anmälan till regionförvaltningsverket eller i e-tjänsten för djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Mer information om anmälningspliktig djurhållning i punkt 5.8

Om kadaverplatser lämnas också en anmälan till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Mer om kadaverplatser i punkt 7.

 

2 Terminologi

 • Kundsignum: Kundsignum för landsbygdsnäringsregistret som utfärdats av en myndighet. Kundsignumet används när djurhållningsplatser, djurhållning eller kadaverplatser anmäls med personbeteckning eller FO-nummer.
 • E-tjänst: Elektronisk tillämpning för djurhållar- och djurhållningsplatsregistret, där aktörerna själva kan anmäla djurhållningsplatser, djurhållning samt kadaverplatser, granska tidigare anmälningar samt göra ändringar i dem.
 • Djurregister: Adb-baserade databaser till vilka basuppgifter om nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur ska anmälas. I fråga om nöt-, får- och getdjur görs också händelseanmälan till djurregistren, såsom anmälningar om födning, avlägsnande, köp, försäljning och förflyttning samt beställning av identifieringsmärken. I fråga om svin ska till djurregistret göras anmälningar om inköp, försäljning och förflyttning samt anmälningar om djurantal. Uppgifter om nötkreatur anmäls till nötkreatursregistret, uppgifter om får och getter anmäls till får- och getregistret och uppgifter om svin till svinregistret. Individuella uppgifter om hästdjur administreras av de av Livsmedelsverket befullmäktigade aktörer som beviljar identifieringshandlingar för hästar.
 • Djurhållning: Uppfödning, hållande och hantering av djur på djurhållningsplatsen.
 • Djurhållar- och djurhållningsplatsregister: Registertillämpning, där anmälningar om djurhållning, djurhållningsplatser och kadaverplatser upprätthålls.
 • Kadaververksamhet: Verksamhet där vilda djur lockas till en utfodringsplats med hjälp av föda och där syftet är att fotografera eller observera djuren eller jaga små rovdjur.
 • Godkänd djurhållningsplats: Om en djurhållningsplats där man håller landlevande djur eller en djurhållningsplats som hanterar eller lagrar könsceller och embryon medför en särskild hälsorisk för djuren, ska godkännande av djurhållningsplatsen sökas hos den behöriga myndigheten.
 • Anmälare: En fysisk eller juridisk person, en sammanslutning av fysiska privatpersoner eller ett offentligt samfund som anmäler en djurhållningsplats, djurhållning eller en kadaverplats. Anmälningar kan göras med personbeteckning, FO-nummer och lägenhetssignum.
 • Kommersiell förflyttning: I denna anvisning avses förflyttning av hundar, katter och frettar mellan medlemsstaterna i kommersiellt syfte. Syftet med förflyttningen är handel med djuret eller annan överföring av äganderätten. Då är förflyttningen inte en del av djurägarens rörlighet.
 • Sällskapsdjurart: Till sällskapsdjurarterna hör: katter, hundar, frettar, ryggradslösa djur (med undantag av bin, blötdjur som hör till stammen Mollusca och kräftdjur som hör till understammen Crustacea), vattenprydnadsdjur (vattensällskapsdjur) i akvarier, kräldjur, groddjur, fåglar (individer andra fågelarter än höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, änder, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns och strutsfåglar (Ratitae), gnagare och kaniner (med undantag av sådana som är avsedda för livsmedelsproduktion).
 • Landsbygdsnäringsmyndighet: Sakkunnig inom kommunens landsbygds- och lantbruksförvaltning.
 • Maximikapacitet /maksimala kapacitet: Det maximala djurantalet för djurarten i fråga som ryms på djurhållningsplatsen med beaktande av kraven i olika lagstiftningar och produktionssätt.
 • Märkningssignum: Djurhållningsplatsspecifikt signum. Vid märkning av svin används märkningssignum. Av märkningssignumet framgår till exempel på vilken djurhållningsplats svinen har fötts. Märkningssignum av hönors avses den stämpelkod som används vid stämpling av hönsägg och som bildas av landskoden FI, det individuella produktionsanläggningsnumret och produktionssättets kod.
 • Annan än kommersiell förflyttning: En hund, katt eller frett som är ett sällskapsdjur följer med ägaren eller en befullmäktigad person under förflyttningen mellan medlemsstaterna när ägaren reser högst fem dagar före eller efter sällskapsdjurets resa. Målet med förflyttningen är inte att sälja sällskapsdjuret eller överföra ägarskapet.
 • Djurhållningsplatsens bokföring: Aktörens bokföring per djurhållningsplats, av vilken framgår bl.a. djurens arter, klasser, antal, eventuella individuella identifieringsuppgifter om djuren, förflyttning av djuren till och från djurhållningsplatsen samt djurens dödlighet. För flera djurarter finns det dessutom egna djurartsspecifika bokföringsskyldigheter. Bokföringen ska förvaras i minst tre år. Mer information i punkt 8. Djurhållningsplatsens bokförings- och förvaringsskyldighet.
 • Djurhållningsplats: Ett utrymme, en konstruktion eller, i fråga om produktion utomhus, en miljö eller en plats där djur eller könsceller och embryon hålls antingen tillfälligt eller permanent, med undantag av hushåll som håller sällskapsdjur och veterinärmottagningar och kliniker.
 • Djurhållningsplatssignum:  Ett signum som getts en registrerad djurhållningsplats och som används för identifiering av djurhållningsplatsen och till exempel i bokföringen. I Finland är koden en 12-siffrig teckenserie som börjar med FI.
 • Fjäderfä: Fåglar som föds upp eller hålls i fångenskap för produktion av kött, ägg avsedda för konsumtion eller för produktion av andra produkter. Fjäderfä är också fåglar som hålls för utplantering av vilda fåglar i naturen samt för produktion av avkomma till fjäderfä.
 • Biproduk (vid hållande av kadaverplats): Hela djurkroppar, kroppsdelar eller andra animaliska biprodukter som inte är avsedda som livsmedel.
 • Könsceller och embryon: Djursperma, äggceller och embryon, inklusive kläckägg, avsedda för artificiell fortplantning av djur.
 • Lägenhetssignum: Den beteckning i landsbygdsnäringsregistret som en myndighet har gett gårdsbruksenheten och som används vid anmälan till registret om gårdsbruksenhetens djurhållningsplatser och djurhållning.
 • Aktör:Varje fysisk eller juridisk person som ansvarar för djur eller animaliska produkter, även under en begränsad tid. Sällskapsdjurshållare och veterinärer betraktas inte som aktörer. Med sällskapsdjur avses djur som hör till en art som nämns i förteckningen i bilaga 1 till djurhälsolagen och som hålls i privat, annat än kommersiellt syfte. Den som gör anmälan om djurhållningsplats och/eller djurhållning blir en aktör i registret.
 • Verksamhetsställets signum: När kadaverplatsen har registrerats skapas ett individuellt signum för kadaverplatsen som börjar med FI och innehåller 12 siffror.
 • Fåglar i fångenskap: Alla fåglar utom fjäderfä som hålls i fångenskap i annat syfte än produktionssyfte, inklusive fåglar som hålls för föreställningar, flygtävlingar, utställningar, tävlingar, produktion av nya fåglar eller försäljning. Ett exempel på det är storskalig hållning av undulater.

 

3 Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänsttillämpning

Anmäl djurhållning, djurhållningsplatser och kadaverplatser elektroniskt på adressen: https://epr.ruokavirasto.fi.

Via e-tjänsten kan du också redigera och avsluta uppgifter som du meddelat tidigare. Det finns ingen separat bruksanvisning för djurhållar- och djurhållningsplatsregistret, utan registret ger råd när du klickar på ikonerna med frågetecken och anvisningslänkarna i tillämpningen.

Anmälan om djurhållning och anmälan om djurhållningsplats lämnas skilt för sig. Även om anmälningarna är separata utgör de ändå en enhetlig helhet. Med andra ord kan en anmälan om djurhållning inte lämnas utan kännedom om den djurhållningsplats, där djuren hålls, och på motsvarande sätt kan en anmälan om en djurhållningsplats inte lämnas utan kännedom om det hurdan djurhållning som idkas på djurhållningsplatsen.

Om du vill kan du fortfarande anmäla uppgifterna med en blankett:

 • till landsbygdsnäringsmyndigheten i din hemkommun (djurhållning och djurhållningsplatser)
 • till kommunalveterinären (platser för utfodring med kadaver)
 • till regionförvaltningsverket (anmälningspliktig djurhållning enligt lagen om djurvälfärd)

Sök din landsbygdsnäringsmyndighets kontaktuppgifter.

Sök kontaktuppgifterna för regionförvaltningsverket i ditt område.

Hur anmäls djurhållningsplatserna och djurhållningen till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret:

 1. Gör en anmälan om djurhållningsplats för alla djurhållningsplatser som du använder.
 2. När djurhållningsplatsen är registrerad ska du anmäla de djurarter som hålls på djurhållningsplatsen med djurhållningsanmälningar.

Om du håller nöt-, svin-, får- eller getdjur ska du göra noggrannare händelseanmälningar (bl.a. inköp, avlägsnande och förflyttning av djur) i de separata nötkreaturs-, svin-, får- och getregistren. Anmäl hästarnas uppgifter till den databas som upprätthålls av den instans som utfärdar identitetshandlingar. Mer information om djurartsspecifika anvisningar för identifiering och registrering finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Av följande stycken framgår närmare vilka uppgifter du behöver för att anmäla djurhållningsplatsen, djurhållningen och kadaverplatsen.

 

4 Djurhållningsplats

Med djurhållningsplats avses ett enhetligt område som består av en eller flera tillhörande platser där djur, könsceller eller embryon hålls. Dessa kan till exempel vara byggnader, öar, farmer, betesmarker eller andra platser där djur hålls. Oftast utgör gården med sina närmaste betesmarker och byggnader en enda djurhållningsplats som helhet. Till exempel en svingårdsföretagares gård är i princip en djurhållningsplats, även om det på gården finns flera olika byggnader där svin hålls. Djurhållningsplatsen kan också förvaltas av en annan aktör.

Du kan ha flera olika djurhållningsplatser om det tydligt är fråga om olika platser. Om en annan aktörs djurhållningsplats, såsom betesmark eller en djurgård, ligger mellan djurhållningsplatserna, tolkas områdena som två olika djurhållningsplatser. Om en allmän väg går genom djurhållningsplatsen, behöver djurhållningsplatsen inte registreras som två olika djurhållningsplatser, utan området kan behandlas som en enda djurhållningsplats.

Om du är osäker om du ska registrera din djurhållningsplats som en eller flera djurhållningsplatser eller du har andra svårigheter att lämna uppgifter om djurhållningsplatsen, kontakta då landsbygdsnäringsmyndigheten i din hemkommun.

Enligt lagstiftningen ska djurhållningsplatsen registreras innan djurhållningen inleds: aktörens namn och adress, djurhållningsplatsens och dess utrymmens läge och beskrivning, djurarterna, djurens antal samt djurhållningsplatsens maximala kapacitet och typ av djurhållningsplats. Dessutom ska ändringar i uppgifterna och avslutande av djurhållning eller djurhållningsplats anmälas inom 30 dagar från händelsen till djurhållar- och djurhållningsplatsregistret.

Djur får förflyttas och tas emot endast från djurhållningsplatser som har registrerats eller godkänts på behörigt sätt.

 

4.1 Anmälare av en djurhållningsplats

Du kan anmäla djurhållningsplatser i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret med din personbeteckning om du är en privatperson. Du kan också koppla djurhållningsplatserna till ditt eventuella lägenhetssignum eller företagsnummer. Anmälaren kan vara en fysisk eller juridisk person (t.ex. ett aktiebolag, ett öppet bolag eller ett kommanditbolag, ett andelslag eller en förening) eller en sammanslutning av fysiska privatpersoner (dödsbo) eller ett offentligt samfund (stat, kommun).

Om du uträttar ärenden i flera av landsbygdsnäringsförvaltningens datasystem, använd samma ärendehanteringsform i alla system (lägenhetssignum, företagsnummer eller personbeteckning).

 • Om du vill registrera djurhållningsplatsen för din personbeteckning: En fysisk person kan registrera djurhållningsplatsen med sin personbeteckning. Logga in i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret med personlig Suomi.fi-identifikation, varefter du kan göra anmälan om djurhållningsplats. På ingångssidan står ditt namn och under det finns en punkt där du kan anmäla djurhållningsplatsen med din personbeteckning. I samband med den första registreringen av uppgifter om djurhållning eller en djurhållningsplats skapar e-tjänsten ett eget kundsignum.
 • Om du vill registrera djurhållningsplatsen för ditt lägenhetssignum: Djurhållningsplatserna kan anslutas till lägenhetssignumet, varvid besittningen av dem är kopplad till gårdsbruksenheten. Logga först in i registret med personlig Suomi.fi-identifikation. E-tjänsten kopplar dina personuppgifter till den gårdsbruksenhet dit din personbeteckning är kopplad. Därefter hittar du längst ner på ingångssidan avsnittet Jordbruk där du kan göra en anmälan om djurhållningsplats för lägenhetssignumet i fråga. Om du är delaktig i gården kan du registrera djurhållning och djurhållningsplatser på lägenhetssignumet, om lägenhetssignumet redan har kopplats till din egen personbeteckning. Landsbygdsnäringsmyndigheten kan koppla samman lägenhetssignumet med personbeteckningarna för delaktiga.
 • Om du vill registrera en djurhållningsplats för ett företagsnummer (FO-nummer): Företagsnummer används av företag eller samfund. Personbeteckningen ska på förhand kopplas till företagsnumret i fråga i Företags- och organisationsdatasystemet. Välj Sköt ärenden på ett företags vägnar i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Logga sedan in med personlig Suomi.fi-identifikation. Då kopplas din personbeteckning till de företag /förening som du har en koppling till. Sök det företag för vilket du vill registrera djurhållningsplatsen. På så sätt kan djurhållningsplatsen registreras för företaget och därmed är företaget aktör. Ett lägenhetssignum kan inte kopplas till ett FO-nummer.
 • Om du vill registrera djurhållningsplatsen för din personbeteckning, trots att dina uppgifter är kopplade till ett lägenhetssignum: Även om dina personuppgifter är kopplade till lägenhetssignumet kan du göra anmälningar om djurhållningsplatser med din personbeteckning utan att dessa uppgifter länkas till lägenhetssignumet. När du loggar in i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret visas först dina personuppgifter på ingångssidan. Därunder kan du anmäla djurhållningsplatser med din personbeteckning. Nedan på ingångssidan finns avsnittet Jordbruk, där du kan anmäla djurhållningsplatser i anslutning till gården.

 

4.2 Anmälan om en djurhållningsplats

Registrera din djurhållningsplats innan djurhållningen inleds. En ny djurhållningsplats får i och med registreringen ett eget djurhållningsplatssignum som börjar med FI- och innehåller 12 siffror (till exempel FI123456789101). Om du vill kan du ge din djurhållningsplats ett namn som gör det lättare att skilja djurhållningsplatserna från varandra. Varje djurhållningsplats registreras endast en gång och får endast ett djurhållningsplatssignum, även om det är i gemensam ägo eller gemensam användning.

Om du håller dina djur på en annan aktörs djurhållningsplats som inte tidigare har registrerats som djurhållningsplats, ska en djurhållningsplatsanmälan göras om detta. Om djurhållningsplatsens ägarskaps- eller innehavsförhållanden ändras ska du kontakta landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun. Myndigheten kan göra en ändring av djurhållningsplatsens innehavare från den föregående till den nya innehavaren, och då byts aktören på djurhållningsplatsen i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Djurhållningsplatsen upphör inte om det ännu kommer att idkas djurhållning där. Om djurhållningsplatsen dock redan har lagts ned, ska en ny djurhållningsplats inrättas i stället för den. Om man däremot inte längre har för avsikt att hålla djur på djurhållningsplatsen, ska djurhållningsplatsen avslutas i registret inom 30 dagar. Om du inte är säker på om djurhållningsplatsen redan är registrerad, kontakta landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun för att utreda ärendet

När anmälan om djurhållningsplats har sparats kan du skriva ut djurhållningsplatsens registreringsverifikat, av vilket framgår de uppgifter som angetts nedan samt det individuella djurhållningsplatssignum som skapats för djurhållningsplatsen.

 

4.3 Byggnad eller markområde

Djurhållningsplatsen kan vara ett markområde eller en byggnad eller en kombination av dessa. Med byggnad avses till exempel en ladugård, ett stall, ett hönshus, en svingård eller ett annat djurstall. När du uppger att djurhållningsplatsen är en byggnad ska också antalet byggnader uppges. Till exempel en svingård kan ha flera byggnader på sin djurhållningsplats, så antalet byggnader där svin hålls ska uppges. Vindskydd och skyddstak på betesmarkerna behöver inte beaktas i anmälan.

Med markområde kan avses till exempel betesmark eller ö. Ange markområdet som en egen djurhållningsplats, om det är tydligt avskilt från till exempel gårdscentrumets djurhållningsplats.

I e-tjänsten kan du välja endast antingen ett markområde eller en byggnad. Om det på samma djurhållningsplats finns både markområden och byggnader, anmäl till registret att det är fråga om en byggnad.

 • Skugghus: Ange antalet enskilda skugghus som antalet byggnader. Skugghus på samma plats räknas som en djurhållningsplats.
 • Beten: Gårdscentrumets närliggande betesmarker och byggnader räknas i regel som en djurhållningsplats. Betesmarkerna räknas som separata djurhållningsplatser om de är tydligt åtskilda och ligger långt från varandra samt om en annan aktörs djurhållningsplats, såsom en gårdsbruksenhet eller betesmark, ligger mellan betesmarkerna.
 • Öar: Om du håller dina djur på närliggande öar kan du anmäla dem som en enda djurhållningsplats. Om det mellan öarna finns en annan aktörs djurhållningsplats, ska separata öar märkas ut som egna djurhållningsplatser.
 • Bi- och humlekupor: Då du anmäler djurhållningsplatsen för bi- och humlekupor, väljer du markområde i punkten ”Var hålls djuren” i e-tjänsten.

 

4.4 Djurhållningsplatsens läge

Ange att djurhållningsplatsen är belägen på den plats där djuren hålls. Om det inte finns någon exakt adress till djurhållningsplatsen kan du i e-tjänsttillämpningen ange platsen på kartan. Då föreslår tillämpningen koordinater eller en näradress till djurhållningsplatsen. Av dessa kan du välja det lämpligare alternativet för djurhållningsplatsens läge. Till uppgifterna om djurhållningsplatsen läggs också en frivillig beskrivning av var djurhållningsplatsen är belägen, om det inte finns någon exakt adress till djurhållningsplatsen. När en djurhållningsplats för bi- eller humlekupor meddelas ska kupor exakta läge anges med koordinater.

Om det redan tidigare har anmälts en djurhållningsplats för adressen i fråga eller i dess närhet (under 200 meters radie), kan man inte lägga till en ny djurhållningsplats för samma adress via e-tjänsten. Då ska du kontakta den egna kommunens landsbygdsnäringsmyndighet och utreda behovet av att registrera djurhållningsplatsen. Även till exempel en biodling på en djurhållningsplats på en gårdsbruksenhet kan behöva registreras som en egen djurhållningsplats för att koordinaterna för farmens läge ska kunna anges med tillräcklig noggrannhet.

En annan aktörs djurhållningsplats: Om du håller dina djur på en djurhållningsplats som registrerats av en annan aktör, ska det inte inrättas en ny, överlappande djurhållningsplats på samma ställe. Då uppger du i din djurhållningsanmälan den andra aktörens djurhållningsplatssignum som djurhållningsplats. Även om du endast tillfälligt använder en annan aktörs djurhållningsplats ska du ändå göra en djurhållningsanmälan till djurhållningsplatsen i fråga.

 

4.5 Djurhållningsplatsens djurart

Ange i anmälan om djurhållningsplats den djurart/de djurarter som hålls eller kommer att hållas på djurhållningsplatsen i fråga. Om du inte har lagt till djurarten i djurhållningsplatsens uppgifter, kan inte heller djurhållningsanmälan för den önskade djurarten göras

Om den djurart som behövs inte finns i djurartsförteckningen i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret, kontakta landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun och be dem om råd gällande tolkningen av djurarten. Om du använder alternativ av typen Annat djur för att anmäla djurarten (såsom annat pälsdjur), ska en utredning om djurarten lämnas i e-tjänstens avsnitt Tilläggsuppgifter. För vissa djurarter finns också en noggrannare indelning i förteckningen över djurarter, till exempel enligt underarter, så var noggrann när du anmäler djurarten.

Närmare indelningar av djurarterna i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret:

 • Förutom getter har också dvärggetter listats i registret.
 • Förutom svin har också vildsvin samt mini- och mikrosvin listats i registret.
 • Förutom höns har också pärlhöns listats i registret.
 • Förutom uppgiften Annat djur har i registret också listats:
  • Fågel som hålls i fångenskap, annan fjäderfän samt annan vilda fåglar
  • Annat hästdjur, annat pälsdjur, annan gnagare och annat vilt däggdjur
  • Annat vilt djur (inte däggdjur) samt annat ryggradslöst djur

Listan om Djurarter som kan anmälan till djurhållningsplats (pdf).

 

4.6 Uppgift om förhållandena och märkningssignum

Uppgift om förhållandena: För värphöns efterfrågas uppgifter om förhållandena, utifrån vilka djurhållningsplatsens stämpelkod för hönsägg bildas. Stämpelkoden för hönsägg är samma sak som märkningssignum. Uppgifter om förhållandena är: ekologisk produktion, frigående utomhus, frigående inomhus, burhöns eller ingen stämpelkod. Om äggen inte säljs eller överlåts till konsumtion, välj alternativet ingen stämpelkod.

Stämpelkoden består av FI-landskoden, det individuella produktionsanläggningsnumret och produktionssättets kod. Om det på samma djurhållningsplats bedrivs produktion av flera olika slag, såsom golvhönshusproduktion och produktion med ekologiskt hönshus, ska ägg som producerats med olika produktionsmetoder särskiljas med olika stämpelkoder. Äggproduktion av andra fjäderfäarter, såsom strutsar, broilrar eller vaktlar, förutsätter inte stämpelkod.

Om du säljer ägg, läs mer information på Livsmedelsverkets webbplats.

Märkningssignum: När du anmäler en djurhållningsplats för svin, skapar applikationen ett märkningssignum för djurhållningsplatsen efter att den sparats. Märkningssignumet är specifikt för djurhållningsplatsen.

För märkning av svin används ett märkningssignum med högst fem siffror som tatueras på djuret eller anges på djurets öronmärke. Märkningssignum skapas också för djurhållningsplatser för mini-, mikro- och vildsvin.

 

4.7 Maximikapacitet

Med maximal kapacitet avses det maximala djurantal för djurarten i fråga som ryms på djurhållningsplatsen med beaktande av kraven i olika lagstiftningar och produktionssätt. Det vill säga det högsta antal djur som kan hållas på djurhållningsplatsen. I djurantalet inräknas både fullvuxna djur och avkomlingar. Djurantalet begränsas oftast av djurvälfärds- och miljölagstiftningen. Vid behov kan du be myndigheterna (kommunalveterinären, kommunens miljömyndighet, regionförvaltningsverket eller NTM-centralen) om råd för att fastställa djurhållningsplatsens maximala kapacitet.

 •  Ange i punkten maximal kapacitet för frigående höns inomhus (hönshus med mer än 350 höns) det maximala antal höns som fastställts på basis av Livsmedelsverkets senaste registreringsinspektion.
 • För bin och humlor ange antalet kupor på djurhållningsplatsen. Med kupor avses konstruktioner gjorda av människan där bina och humlorna bor i.
 • Vid lagring av könsceller och embryon ska du under punkten maximal kapacitet ange det antal kvävebehållare som finns på djurhållningsplatsen och som används för lagring av könsceller och embryon.

 

4.8 Kontaktperson

Kontaktperson för djurhållningsplatsen är en person som myndigheterna vid behov kan kontakta i ärenden som gäller djurhållningsplatsen. Kontaktpersonen för djurhållningsplatsen kan endast vara en fysisk person, alltså inte exempelvis ett företag. Kontaktpersonen är oftast den aktör som anmält djurhållningsplatsen, men kontaktpersonen kan vara någon annan. Om hästarna till exempel befinner sig i ett hyresstall kan den som håller stallet eller den djuransvarige fungera som kontaktperson.

 

4.9 Aktivering, passivering och avslutning av en djurhållningsplats

Inledande av djurhållningen på djurhållningsplatsen, dvs. aktivering av djurhållningsplatsen

När du har registrerat en djurhållningsplats och fogat en djurhållningsanmälan till djurhållningsplatsen blir djurhållningsplatsen aktiv. Om startdatumet för djurhållningsanmälan har angetts i framtiden, syns djurhållningsplatsen som passiv innan djurhållningstiden börjar. På den angivna startdagen för djurhållningen blir djurhållningsplatsen automatiskt aktiv

Paus i djurhållningen på djurhållningsplatsen, dvs. passivering av djurhållningsplatsen

Djurhållningsplatsen är passiv om där inte finns någon gällande djurhållningsanmälan. Passivera djurhållningsplatsen om djurhållningen avbryts för mer än sex månader. Om du håller nötkreatur, svin, får eller getter behöver djurhållningsplatsen inte passiveras när det är uppehåll i djurhållningen på djurhållningsplatsen. Uppehållet i djurhållningen kan observeras i nötkreaturs-, svin-, får- och getregistret. Då behöver till exempel separata betesplatser inte passiveras under vintern. I fråga om andra djurarter ska djurhållningsplatsen passiveras om djurhållningen avbryts för mer än sex månader.

Djurhållningsplatsen kan passiveras för en viss tid genom att för denna tid avsluta den djurhållningsanmälan som kopplats till djurhållningsplatsen. Djurhållningsplatsen behöver inte avslutas om man ännu har för avsikt att ha djur där. När det på nytt kommer djur till djurhållningsplatsen, aktivera djurhållningsplatsen i fråga genom att ansluta djurhållningsanmälan/-anmälningarna dit.

Fullständigt avslutande av djurhållningen på djurhållningsplatsen, dvs. avslutande av djurhållningsplatsen

Avsluta djurhållningsplatsen om det inte längre är meningen att djur ska hållas där. När du har avslutat djurhållningsplatsen kan du inte längre anmäla djurhållning till den och djurhållningsplatsen i fråga kan inte längre aktiveras. Då är djurhållningsplatssignum (FI+12 siffror) och eventuellt tillhörande märkningskod för svin eller stämpelkod för hönsägg inte längre tillgängliga.

En djurhållningsplats kan avslutas endast om det inte längre finns djurhållning som är kopplad till djurhållningsplatsen i något djurregister. Om djurhållningsanmälningar har fogats till djurhållningsplatsen i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret, ska alla djurhållningsanmälningar avslutas innan djurhållningsplatsen avslutas. Om det i nötkreatur-, svin-, får- eller getregistret ännu finns djur anmälda till den djurhållningsplats som ska avslutas, ska en anmälan om förflyttning eller avlägsnande av djuren göras innan djurhållningsplatsen kan avslutas.

Om djurhållningsplatsen har avslutats kan du skapa en ny djurhållningsplats för samma adressuppgifter i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Så går man till väga om det till exempel kommer en ny ägare till gården och den föregående ägaren har avslutat djurhållningsplatsen tidigare. I första hand lönar det sig att byta ut djurhållningsplatsens innehavare snarare än att avsluta djurhållningsplatsen. Vid byte av djurhållningsplatsens innehavare ska du kontakta landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun.

 

5 Djurhållning

Efter att djurhållningsplatsen har inrättats fogas en djurhållningsanmälan till djurhållningsplatsen i fråga om de djurarter som hålls på djurhållningsplatsen.

Om du håller nötkreatur, svin, får eller getter ska du utöver djurhållningsanmälan också göra anmälningar till de separata djurregistren för varje djurart. Du kan inte göra anmälningar till nöt-, svin- eller får- och getregistret om djurhållningsanmälan för djurarten i fråga inte har gjorts för djurhållningsplatsen i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret.  

Mer information om djurregistren finner du i de djurartspecifika uppgifterna på Livsmedelsverkets webbplats.

 

5.1 Anmälare av djurhållning

Anmälaren kan vara en fysisk eller juridisk person (t.ex. ett aktiebolag, ett öppet bolag eller ett kommanditbolag, ett andelslag eller en förening) eller en sammanslutning av fysiska privatpersoner (dödsbo, beskattningssammanslutning) eller ett offentligt samfund (stat, kommun).

 • När du vill registrera djurhållningen för en personbeteckning: En fysisk person kan registrera djurhållningen med sin personbeteckning. På ingångssidan till e-tjänsten för djurhållar- och djurhållningsplatsregistret står ditt namn och under det finns en punkt där du kan anmäla djurhållningsplatsen med din personbeteckning.
 • När du vill registrera djurhållningen för ett lägenhetssignum: Du kan koppla djurhållningen till ett lägenhetssignum, dvs. administrationen är då kopplad till gården. Nere på e-tjänstens ingångssida finns avsnittet Jordbruk där du kan göra en anmälan om djurhållning för lägenhetssignumet i fråga. Om du är delaktig i jordbruk kan du registrera djurhållningen på lägenhetssignumet om lägenhetssignumet har kopplats till din personbeteckning.
 • När du vill registrera djurhållning för ett företagsnummer (FO-nummer): Företagsnumret används av företag eller samfund. Välj Sköt ärenden på ett företags vägnar i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Då kopplas din personbeteckning till de företag som du har en koppling till. Din personbeteckning ska på förhand vara kopplad till företagsnumret i fråga i Företags- och organisationsdatasystemet. Sök det företag för vilket du vill registrera djurhållningen. Ett lägenhetssignum kan inte kopplas till ett FO-nummer.
 • När du vill registrera djurhållning för din personbeteckning, trots att dina personuppgifter är kopplade till ett lägenhetssignum: Även om dina personuppgifter är kopplade till lägenhetssignumet kan du anmäla djurhållning i samband med din personbeteckning. På ingångssidan i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret visas först ditt namn och under det kan du anmäla om djurhållning med personbeteckning. Längre ner finns avsnittet Jordbruk, där du kan anmäla djurhållning i anslutning till gården.

I regel kan man på en gårdsbruksenhet, där det finns djur i produktionssyfte samt djur i sällskapsdjurssyfte, registrera alla djurhållningsanmälningar på lägenhetssignumet. På så sätt behöver du inte registrera djurhållning på många olika signum. Om du ändå vill registrera någon djurhållning på din personbeteckning kan du göra detta.

Om du ansöker om djurstöd för nötkreatur, svin, fjäderfä, får och/eller getter ska du göra en djurhållningsanmälan med lägenhetssignum.  Mer information om ansökan om jordbruksstöd.

 

5.2 Anmälan om djurhållning

Gör en djurhållningsanmälan till djurhållar- och djurhållningsplatsregistret innan djurhållningen inleds. Anmäl dessutom eventuella ändringar i djurhållningsuppgifterna och avslutande av verksamheten inom 30 dagar från händelsen.

Djurhållningsanmälningarna ska vara gjorda med samma signum (lägenhetssignum eller kundsignum) med vilket anmälningarna om djuren görs även i nöt-, svin- får- och getregistret. Om du till exempel gör en djurhållningsanmälan för får med lägenhetssignumet, ska djuren registreras på samma lägenhetssignum i fårregistret. Observera också att djurhållningsanmälan ska vara i kraft på den djurhållningsplats där djuren hålls. Anmälan om djurhållning av nötkreatur, svin, får och getter i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret ger användarrätt till nöt-, svin-, får- och getregistret.

När anmälan har sparats kan du skriva ut ett registreringsverifikat för djurhållningen av vilket de uppgifter som anmälts i djurhållningsanmälan framgår.

 

5.3 Djurhållningens djurart

För att du ska kunna göra en djurhållningsanmälan för den önskade djurarten på djurhållningsplatsen, ska den maximala kapaciteten för djurarten ha sparats i djurhållningsplatsens anmälan. För varje djurart görs endast en djurhållningsanmälan till djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Redigera en tidigare gjord djurhållningsanmälan om uppgifterna om djurarten i fråga ändras.

För vissa djurarter finns också en noggrannare indelning i förteckningen över djurarter, till exempel enligt underarter, såsom getter och dvärggetter. Var så noggrann som möjligt när du anmäler djurarten. Om du använder alternativ av typen annat djur för att anmäla djurarten (såsom annat pälsdjur), ska en precisering av djurarten ges i avsnittet Tilläggsuppgifter.

Om det finns oklarheter i valet av djurart ska du kontakta landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun. Du kan också få hjälp med att välja rätt djurart i den bifogade listan djurarter och deras verksamhetsformer (pdf).

 

5.4 Djurhållningsplats

Alla djurhållningsplatser där du håller djurarten i fråga ska anges i djurhållningsanmälan

Flera djurhållningsplatser

Djurhållningsplatserna kan vara egna eller förvaltas av en annan aktör. Om du till exempel håller får både på din egen betesmark och på en annan aktörs betesmark, ange båda djurhållningsplatserna i din anmälan om djurhållning för får.

En annan aktörs djurhållningsplats

Om du håller djur på en annan aktörs djurhållningsplats ska du på förhand ta reda på djurhållningsplatssignum (FI+12 siffror). Sök en annan aktörs djurhållningsplats under punkten Sök en annan aktörs djurhållningsplats med hjälp av djurhållningsplatssignumet när du gör en djurhållningsanmälan. Även om djuren endast tillfälligt finns på en annan aktörs djurhållningsplats ska du anmäla djurhållningen till djurhållningsplatsen i fråga med egna djurhållningsanmälan.

Djurarten kan inte anmälas för en djurhållningsplats

Om det inte går att göra en djurhållningsanmälan till den önskade djurhållningsplatsen, innebär det att det för djurhållningsplatsen har inte registrerats uppgifter om den maximala kapaciteten för djurarten i fråga. Lägg då till uppgiften om den maximala kapaciteten för den aktuella djurarten i djurhållningsplatsens uppgifter. Om det inte är möjligt att lägga till en djurhållningsanmälan till en annan aktörs djurhållningsplats, innebär det också att uppgifterna om djurartens maximala kapacitet inte har registrerats på djurhållningsplatsen i fråga. Kontakta djurhållningsplatsens aktör och meddela hen om att det saknas uppgifter om djurart på djurhållningsplatsen.

 

5.5 Antalet djur

Med djurantal avses hur många djur du vanligtvis håller på djurhållningsplatsen. I djurhållningsanmälan anges djurantalet för djurarten i fråga per djurhållningsplats. Antalet djur behöver inte anmälas om du registrerar hållning av svin, nötkreatur, får eller getter, eftersom det antalet djur anmäls till svin-, nötkreaturs-, får- och getregistren. Djurantalet för andra djurarter ska anges.

Om flera verksamhetsformer bedrivs med djuren anges djurantalet enligt verksamhetsform. Ange i djurantalet för verksamhetsformen det antal djur som hålls för ändamålet i fråga. Om det till exempel på djurhållningsplatsen för lamor finns 40 lamor, av vilka 10 lamor är avelsdjur och 30 lamor ullproduktionsdjur, ange 10 djur för verksamhetsformen avel och 30 djur i verksamhetsformen ullproduktion. Det sammanlagda djurantalet i anmälan om djurhållning ska vara det faktiska antalet djur.

Ändringar i antalen djur

Om det sker betydande förändringar i djurantalet ska det nya djurantalet uppdateras i registret. Om till exempel en utvidgning görs på gården och du tar fler djur till djurhållningsplatsen ska du ändra det nya djurantalet i den djurhållningsanmälan som du redan tidigare lämnat.

 

5.6 Verksamhetsform

I avsnittet Verksamhetsform preciseras i vilket syfte djuren hålls. Djurhållningens verksamhetsformer är djurartsspecifika och därför något olika för varje djurart.

Ange den primära verksamhetsformen för vilken djuren hålls. Om du dock har flera verksamhetsformer för samma djurart ska du för varje verksamhetsform ange på vilka djurhållningsplatser verksamheten bedrivs, antalet djur, datum då djurhållningen inleddes samt eventuellt avslutningsdatum.

Om verksamhetsformen är svår att definiera, fråga landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun om råd.

Verksamhetens start- och avslutningsdatum

Startdatumet beskriver när djurartens hållning och verksamhetsformen i fråga har inletts på djurhållningsplatsen. Startdatumet kan inte vara i det förflutna. Om djurhållningen fortsätter tills vidare behöver avslutningsdagen inte anges. Du kan också spara en uppskattad avslutningsdag för verksamheten om det är känt att djuren hålls endast under en viss tid. Om slutdatumet för verksamheten sparas, avslutar tillämpningen automatiskt verksamheten vid den tidpunkt som anges i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret.

Förklaringar till verksamhetsformerna:

 • Avel: produktion av avelsdjur
 • Djur som hålls för sällskap och hobby:Djurhållning i annat syfte än produktion. Till exempel hållande av sommarhöns är sällskaps- och hobbydjurshållning
 • Husdjursgård: En permanent djurhållningsplats där enbart sådana däggdjurs- och fågelarter som enligt lagen om djurvälfärd får betraktas som produktionsdjur, samt dessutom hundar och katter, visas för allmänheten.
 • Produktionsuppfödning: Uppfödning av möss, råttor, marsvin, hamstrar, gerbiler, andra gnagare och andra ryggradslösa djur i produktionssyfte. Till exempel uppfödning av möss till ormföda.
 • Annat:Till exempel kortvariga djurevenemang, såsom jordbruksutställning. Berätta mer om produktionsformen under punkten Tilläggsuppgifter.

Närmare djurartsspecifika verksamhetsformer och förklaringar till dem finns i avsnittet Djurartsspecifika undantag och annat att beakta, i punkt 6. Nedan finns också en listan över djurarter och verksamhetsformer som kan väljas (pdf).

 

5.7 Aktivering och avslutning av en anmälan om djurhållning

 • Inledande av djurhållningen, dvs. aktivering av djurhållningen: Om det ännu inte har gjorts någon djurhållningsanmälan för djurarten, ska du göra en ny djurhållningsanmälan till djurhållningsplatsen. Om du inleder djurhållningen på nytt ska du redigera den tidigare djurhållningsanmälan för djurarten i fråga.
 • Uppehåll i djurhållningen: Om du avbryter djurhållningen för mer än sex månader ska du avsluta djurhållningsanmälan som kopplats till djurhållningsplatsen för denna tid. Om du håller nötkreatur, svin, får eller getter behöver djurhållningsplatsen inte passiveras när det är uppehåll i djurhållningen på djurhållningsplatsen. Då behöver till exempel separata betesplatser inte passiveras under vintern.

  När du på nytt tar djur till djurhållningsplatsen ska du redigera den tidigare djurhållningsanmälan för djurarten och aktivera djurhållningen. Kom ihåg att redigera uppgifterna i djurhållningsanmälan om de har ändrats
 • Fullständigt avslutande av djurhållningen: Om du avslutar all djurhållning eller hållandet av en viss djurart på djurhållningsplatsen, avsluta djurhållningen genom att redigera djurhållningsanmälan för djurarten. Om djurhållningen upphör helt och hållet på djurhållningsplatsen, avsluta även djurhållningsplatsen

 

5.8 Anmälningspliktig djurhållning

Enligt lagen om djurvälfärd (693/2023) ska en skriftlig anmälan om en viss typ av djurhållning eller annan verksamhet göras till regionförvaltningsverket, dvs. den är anmälningspliktig djurhållning. Anmälan om anmälningspliktig förutsätter att djurhållningsplatsen registreras och att djurhållningsanmälan görs till djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Mer information om anmälningspliktig verksamhet.

Anmälan ska göras:

 • om yrkesmässig eller annars storskalig hållning av sällskaps- och hobbydjur
 • om produktionsfarmer för vilda djurarter samt uppfödning i viltvårdssyfte
 • om hållande av husdjursgård
 • om bedrivande av vårdinrättningsverksamhet för vilda djur i hjälplöst tillstånd

Bestämmelser om djurarter som får inhägnas för produktion av kött, ägg eller avelsdjur som är avsedda för produktion av dessa (produktionsgårdar för vilda djurarter) eller hållas på husdjursgårdar finns i lagen om djurvälfärd. I fråga om dessa djurarter betraktas all djurhållning som sker i detta syfte som anmälningspliktig djurhållning enligt lagen om djurvälfärd, men definitionen av verksamheten när det gäller yrkesmässig eller annars storskalig hållning av sällskaps- och hobbydjur är beroende av antalet djur.

Du kan göra en anmälan om anmälningspliktig djurhållning till regionförvaltningsverket med en blankett eller i e-tjänsten för djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Om du gör anmälan i e-tjänsten ska du i svarsfälten i djurhållningsanmälan ge en utredning om aktörens kompetens samt om hur djurens skötsel är avsedd att ordnas. Om du vill kan du dessutom spara en separat bilaga där de uppgifter som behövs beskrivs närmare.

Lagen om djurvälfärd kräver i fråga om vissa verksamhetsformer även andra utredningar om djurhållningen. En utredning ska ges om följande uppgifter:

 • I anmälan om yrkesmässig eller annars storskalig hållning av sällskaps- och hobbydjur samt bedrivande av vårdinrättning för vilda djur ska det i anmälan ges en redogörelse för djurhållningsplatserna genom att beskriva de utrymmen som används för verksamheten.
 • Aktörer som bedriver gårdar för viltvård ska också anmäla för vilket viltvårdssyfte enligt 3 § i jaktlagen som djuren hålls. Alternativen är ökning av viltbeståndet eller annat. Om du väljer annat-alternativet, ska du ge mer information om verksamheten.
 • I fråga om broileruppfödningsstall ska man ange antalet uppfödningsavdelningar i varje byggnad där broilerflockarna föds upp. Uppgifterna ska anges separat för varje byggnad.

Den som bedriver anmälningspliktig djurhållning enligt lagen om djurvälfärd ska anmäla verksamheten innan den nya verksamheten inleds, innan verksamheten avslutas eller innan verksamheten ändras väsentligt. En väsentlig förändring i verksamheten innebär till exempel att nya djurarter tas i uppfödning eller att antalet djur ökar avsevärt. Om du är osäker på om din djurhållning är anmälningspliktig enligt lagen om djurvälfärd, ska du kontakta regionförvaltningsverket.

Mer information om anmälningspliktig verksamhet finns i Livsmedelsverkets anvisning Anmälningspliktig djurhållning och övrig verksamhet.

                                                                                                                                       

6 Djurartspecifika undantag och saker att beakta på djurhållningsplatser och vid djurhållning

 

6.1 Fjäderfä

Med fjäderfä avses alla fågelarter som föds upp eller hålls i farm för produktion av kött, konsumtionsägg eller andra produkter, såsom broilerkycklingar, värphöns och vaktlar.

Livsmedelsverket gör en registreringskontroll i alla nya hönserier för frigående höns inomhus som omfattar fler än 350 hönor. Hönserierna kontrolleras innan de tas i bruk och de införs i Livsmedelsverkets register. Om ändringar görs i sådana hönserier med frigående höns inomhus, som redan är i användning, kontrolleras hönserierna på nytt. Då du anger maximala kapaciteten i anmälan om djurhållningsplats du ange det maximala antalet höns som beräknats på basis av Livsmedelsverkets senaste registreringsinspektion.

Förklaringar till verksamhetsformerna i anmälan om djurhållning:

 • ruvning: hönsägg samlas in, lagras och ruvas för produktion av dunungar
 • yngelodling: uppfödning av fåglar i produktionsledet innan de överförs till produktion
 • produktion av kläckägg*, föräldraled: föräldraledet värper fåglarna i produktionsledet
 • produktion av kläckägg*, morföräldraled: morföräldraledet värper fåglarna i föräldraledet
 • avelsuppfödning: morföräldraledets och föräldraledets dunungar föds upp till unghöns innan värpningen av kläckägg* inleds
 • produktion av fjädrar, skinn eller annat liknande: fåglar föds upp för produktion av fjädrar eller skinn eller något annat liknande

*med kläckägg avses ägg av fjäderfä avsedda för ruvning

 

6.2 Bin och humlor

En bi- eller hummelgård är en djurhållningsplats. Då du anmäler en djurhållningsplats, där bi- eller humlekupor hålls, bör du som djurhållningsplatsens typ välja markområde och ange kupornas läge med koordinaterna. Koordinaterna märks noggrant ut på kartan för det område, där bi- eller humlekupor i verkligheten ligger. Det är viktigt att kuporna går att finna med hjälp av koordinaterna. Eftersom det måste inrättas egna djurhållningsplatser för olika bi- eller hummelgårdar, måste djurhållningsplatserna eventuellt inrättas nära varandra. E-tjänsten låter inte aktören själv inrätta djurhållningsplatser nära varandra, så vid behov ska du kontakta landsbygdsnäringsmyndigheten, som kan inrätta djurhållningsplatser nära varandra.

Om du flyttar bi- eller humlekupor, glöm då inte att anmäla kupornas nya djurhållningsplatser till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Då kuporna registrerats på rätt plats, kan man i fall av eventuella sjukdomar förhindra att sjukdomarna sprider sig till närliggande djurhållningsplatser.

Förklaringar till verksamhetsformerna i anmälan om djurhållning:

 • Pollinering: bin eller humlor används för pollinering i åker-, trädgårds- eller växthusodlingar

 

6.3 Lagring av könsceller och embryon

Med könsceller och embryon avses sperma, äggceller och embryon som är avsedda för konstgjord fortplantning av djur. En anmälan om lagring av könsceller och embryon som inte kräver ett separat godkännande av regionförvaltningsverket ska göras till djurhållar- och djurhållningsplatsregistret

Som lagring av könsceller och embryon betraktas i praktiken långvarig lagring av djupfryst sperma och djupfrysta embryon. Djurhållningsplatser som används för kortvarig förvaring av färsk sperma behöver inte registreras. Kravet gäller inte heller veterinärstationer eller djurhållningsplatser där könsceller eller embryon samlas in, produceras, hanteras eller lagras för att användas endast för artificiell fortplantning av djuren på samma djurhållningsplats där insamlingen skett.

Om du till exempel bedriver insemination av nötkreatur på hemgårdar ska du registrera djurhållningsanmälan för könsceller och embryon. Även lagring av könsceller från hästar vid en s.k. mottagningsstation för sperma ska registreras.

Om du har lagring av könsceller och embryon utan att också ha levande djur på djurhållningsplatsen: Anmälan om djurhållningsplats: välj könsceller och embryon som djurart under punkten djurhållningsplatsens maximala kapacitet. Anmälan om djurhållning: välj könsceller och embryon när du väljer djurart som ska anmälas. I avsnittet verksamhetsform väljer du den djurart vars könsceller och embryon du lagrar. Observera detta om du till exempel endast har könsceller från nötkreatur på din djurhållningsplats.

Om du har både lagring av könsceller och embryon och levande djur på djurhållningsplatsen: Anmälan om djurhållningsplats: välj under punkten djurhållningsplatsens maximala kapacitet den djurart vars könsceller och embryon du lagrar. Djurhållningsanmälan: välj den djurart vars könsceller och embryon du lagrarVälj i avsnittet verksamhetsform lagring av könsceller och embryon. Observera detta om du till exempel har nötkreatur och könsceller från dessa på din djurhållningsplats.

Mer information: Anläggningar för avelsmaterial.

Även sådana djurhållningsplatser från vilka könsceller eller embryon överförs till en annan stat och verksamheten inte kräver ett separat godkännande av regionförvaltningsverket ska registreras. I praktiken gäller kravet förflyttning mellan stater av könsceller och embryon från exempelvis hundar, katter, kamel- och hjortdjur.

       Förklaringar till verksamhetsformerna i djurhållningsanmälan:

 • Lagring av könsceller och embryon: som lagring av sädesvätska, äggceller och embryon avsedda för konstgjord förökning betraktas i praktiken långvarigare lagring av djupfryst sperma och djupfrysta embryon
 • Flyttning av könsceller och embryon mellan stater: förflyttning av sperma, äggceller och embryon mellan stater
 • Insamling, produktion, hantering eller lagring av könsceller eller embryon: könsceller eller embryon från katter eller hundar samlas in, produceras, hanteras eller lagras

 

6.4 Pälsdjur

Som maximal kapacitet för en djurhållningsplats för pälsdjur antecknas det sammanlagda maximala antalet vuxna djur och valpar på djurhållningsplatsen, dvs. det maximala antal djur som kan hållas på djurhållningsplatsen. Uppgiften om maximal kapacitet är en annan sak än antalet avelshonor enligt miljötillståndet.

Förklaringar till verksamhetsformerna i anmälan om djurhållning:

 • Användning inom samma art: vid hållande av mårdhundar och rävar kan man utöva användning inom arten. Med detta avses att man vid utfodringen av dem använder slaktkroppar av samma djurart eller produkter från slaktkroppar som har behandlats i enlighet med lagstiftningen om animaliska biprodukter
 • Inte användning inom samma art: vid utfodringen av djuren används inte kroppar av samma djurart eller produkter från samma djurart

 

6.5 Hästar

Skyldigheten att registrera djurhållningsplatser gäller alla djurhållningsplatser för hästar, ponnyer, åsnor och zebror samt korsningar mellan dessa.

Typiskt för hållning av hästdjur är att det på samma djurhållningsplats, till exempel i ett hyresstall, finns hästar från flera olika ägare. Aktören som ansvarar för skötseln av hästarna varierar från fall till fall. I sådana fall ansvarar i regel den aktör som ansvarar för djurhållningsplatsen för registreringen av djurhållningsplatsen. Överlappande djurhållningsplatser ska inte inrättas vid samma objekt. När det gäller anmälningar om hästdjur är det väsentligt att myndigheten känner till de djurhållningsplatser där hästdjur hålls. Om en häst hålls på samma djurhållningsplats som en eller flera andra aktörers hästar och var och en själv ansvarar för sin häst och det inte är fråga om yrkesmässig eller annars storskalig hållning av hästdjur verksamhet, ska den aktör som är ansvarig för hästen själv göra en egen djurhållningsanmälan för djurhållningsplatsen. Om en häst däremot hålls på en djurhållningsplats som också ansvarar för skötseln av djuret eller där man bedriver yrkesmässig eller annars storskalig hållning av hästdjur, behöver enskilda djurinnehavare inte göra egna, separata djurhållningsanmälningar för hästen.

Anmälningsskyldigheten enligt lagen om djurvälfärd (yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av hästdjur) är kopplad till antalet djur. Mer information om yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av hästdjur finns i en separat anvisning. Om du är osäker på om hållandet av hästdjur som du idkar anses vara yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskaps- och hobbydjur, ska du innan du gör anmälan kontakta länsveterinären vid regionförvaltningsverket i din region.

Om hästdjur som kommer från eller avgår från medlemsländerna samlas på en djurhållningsplats för tävlingar, tävlingskörningar, uppvisningar, utbildning, gemensam fritidsverksamhet, arbetsverksamhet eller avelsverksamhet, används i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret verksamhetsformen: Samling för förflyttning mellan medlemsstater. Om hästdjur kommer från medlemsländer för tävlingar till en befintlig djurhållningsplats, såsom ett stall vid en travbana, fogas till djurhållningsplatsen i fråga i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret också verksamhetsformen Samling för förflyttning mellan medlemsstater.

Mer information: Hästdjur

Förklaringar till verksamhetsformerna i anmälan om djurhållning:

 • Yrkesmässigt eller annan storskalig sällskaps- och hobbydjurshållning: Verksamhet som definieras i bilaga 2 till lagen om djurvälfärd (693/2023). Mer information finns i en separat anvisning.
 • Samling för förflyttning mellan medlemsstater: samlingsplatser för hästdjur från vilka djuren i fråga flyttas till en annan medlemsstat eller där djuren i fråga från en annan medlemsstat tas emot.

 

6.6 Vattenbruk

Om du håller fiskar, kräftdjur eller blötdjur i annat än sällskapsdjurssyfte, bör du registrera dig i vattenbruksregistret. Vattenbruksregistret är inte en del av Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Anmälan görs på en pappersblankett till den NTM-central som sköter fiskeriärenden och på Åland skickas uppgifterna till landskapsstyrelsen. Registreringsskyldigheten gäller även hållande av en enda fisk, kräfta eller mussla och även hållande av könsceller (kläckning av rom). För varje separat djurhållningsplats (anläggning, uppfödningsplats, damm med naturligt foder, metdamm osv.) ifylls en separat registreringsblankett.

Mer information: Vattenbruksdjur

 

6.7 Sommarfår, -getter, -hönor eller andra djur som hålls tillfälligt

Anmäl djurhållningsplatser som används för kortvarig djurhållning och gör djurhållningsanmälningar till djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Anmälan ska göras även om det bara finns några djur och även om de inte hålls i produktionssyfte. Om s.k. hobbydjur, såsom sommarhöns, hålls endast en del av året och avsikten är att djurhållningen ska fortsätta även under de kommande åren, behöver djurhållningsplatsen inte avslutas när djurhållningen tillfälligt upphör. Då räcker det att du passiverar djurhållningsplatsen, dvs. avslutar djurhållningsanmälan till djurhållningsplatsen i fråga under den tid det inte finns djur där. Om djurhållningen däremot upphör helt, ska du helt avsluta djurhållningsanmälningarna och djurhållningsplatsen.

Mer information om temporärt avslutande dvs. passivering av en anmälan om djurhållning i punkt 5.7.

Mer information om hobbydjur.

 

6.8 Renar

Djurhållningsplatser för kamel- och hjortdjur ska registreras i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. För renarnas gäller kravet endast sådana djurhållningsplatser för renar som ligger utanför renskötselområdet. Inom renskötselområdet registreras djurhållningsplatserna också framöver i det renbeteslagregister som regionförvaltningsverket i Lappland upprätthåller. I fråga om renar gäller kravet på registrering av djurhållningsplatser för renar som hålls utanför renskötselområdet samt de djurhållningsplatser inom renskötselområdet vars renar inte har införts i ett renbeteslags renlängd.

6.9 Kortvariga djurevenemang

Platsen för ett kortvarigt djurevenemang, såsom en lantbruksutställning, ska registreras som en djurhållningsplats. Registreringen ska göras om det till evenemanget inhämtas sådana djurarter vars djurhållningsplatser och förflyttningar enligt lagstiftningen ska registreras och på vilkas djurhållningsplatser det ska föras bok. Även om evenemangsarrangören också själv kan registrera djurhållningsplatsen via e-tjänsten, rekommenderas det att djurevenemangets arrangör anmäler registreringen av djurhållningsplatsen till regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverkets länsveterinär kan då ge nödvändiga anvisningar till exempel om förebyggande av djursjukdomar.

I samband med registreringen får evenemangsplatsen ett eget djurhållningsplatssignum. Registreringen av djurhållningsplatsen ska göras innan djuren flyttas till evenemangsplatsen. Utan djurhållningsplatssignum kan djurens ägare inte uppfylla djurhållningsplatsens bokföringsskyldighet eller göra anmälan om förflyttning av djur. När djurhållningsanmälningarna görs till djurhållningsplatsen anges som start- och avslutningsdatum det tidsintervall under vilket evenemanget pågår. Om evenemanget ordnas årligen på samma plats behöver djurhållningsplatsen inte avslutas, utan det räcker med att passivera djurhållningsplatsen för mellantiden.

Ägare av nötkreatur, svin, får och getter ska göra en anmälan om förflyttning av djur till nöt-, svin-, får- och getregistren inom den tid som fastställs i lagstiftningen (7 dygn efter händelsen).

 

6.10 Sällskapsdjur

I regel behöver djurhållningsplatser för sällskapsdjur som hålls i hushåll inte registreras om djuren hålls som hobbydjur eller sällskapsdjur. Yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av hundar, katter eller andra sällskaps- och hobbydjur är anmälningspliktig verksamhet enligt lagen om djurvälfärd. Närmare information om registreringen finns i punkt 5.8 Anmälningspliktig djurhållning.

Kommersiell förflyttning av hundar, katter och frettar mellan EU:s medlemsstater: EU:s djurhälsolag förutsätter att djurhållningsplatsens avgångs- och destinationsplatssignum antecknas i de hälsointyg i Traces-systemet som används vid kommersiell förflyttning av hundar, katter och frettar mellan medlemsstaterna. Detta förutsätter att djurhållningsplatsen och djurhållningen registreras i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Syftet med den kommersiella förflyttningen är handel med djuret eller annan överföring av äganderätten och förflyttningen är inte en del av djurägarens rörlighet. Registrering av en djurmottagares djurhållningsplats krävs dock inte när en privatperson på kommersiella villkor hämtar in en hund, katt eller frett åt sig själv som en förflyttning av engångskaraktär.

Om förflyttningen av hundar, katter eller frettar är annan än kommersiell förflyttning, behöver djurhållningsplatserna och djurhållningen inte registreras. Annan än kommersiell förflyttning är till exempel transport av sällskapsdjur tillsammans med ägaren till ett annat land i samband med en semesterresa.

Registrering av djurhållningsplatser kan också förutsättas när hundar, katter eller frettar exporteras till vissa länder utanför EU. Om förflyttningarna av djur görs som en del av ett yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskaps- och hobbydjur, såsom förmedling av djur, ska alla djurhållningsplatser där verksamheten bedrivs anmälas till registret.

Mer information om förflyttningar av hundar, katter och illrar.

Förklaringar till verksamhetsformerna i anmälan om djurhållning:

Sällskaps- och hobbydjur

 • Förflyttning mellan stater: förflyttning av en hund, katt eller iller till en annan stat i kommersiellt syfte
 • Yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskaps- och hobbydjur: Denna verksamhetsform kan väljas vid hållande av duvor eller hästdjur. För andra sällskaps- och hobbydjur har denna verksamhetsformskategori indelats mer i detalj:
  • Djurpensionat: Yrkesmässigt eller annars storskaligt omhändertagande av djur
  • Uppfödning: Yrkesmässig eller annars storskalig uppfödning av djur
  • Hittedjurshem: Av kommunen anordnad plats för tillvaratagande av hittedjur
  • Förmedling eller regelbunden saluföring: Regelbunden saluföring eller förmedling av djur. Till exempel Rescue-hundverksamhet
  • Djuraffär: Regelbunden saluföring av djur i djuraffär, inklusive försäljning av vattenlevande prydnadsdjur (sällskapsvattendjur).
  • Storskalig hållning av sällskaps- och hobbydjur: storskalig hållning av sällskaps- och hobbydjur, där anmälningsskyldigheten är beroende av antalet djur. Läs mer om anmälningsskyldigheten.

 

6.11 Produktionsgårdar för vilda djurarter

För produktionsfarmer för vilda djurarter samt uppfödning i viltvårdssyfte måste du göra en anmälan om djurhållning och djurhållningsplats samt uppge de tilläggsuppgifter som lagen om djurvälfärd förutsätter. I fråga om följande djurarter krävs det att man lämnar tilläggsuppgifter om produktionsgården: dovhjort, bison, vattenbuffel, vildsvin, struts, emu, vaktel, pärlhöna, fasan, rapphöna och gräsand.  Mer information anmälningspliktig verksamhet i punkt 5.8 och om farmuppfödda vilda djur.

 Förklaringar till verksamhetsformerna i djurhållningsanmälan:

 • Produktionsuppfödning av avelsdjur: Uppfödning av vilda djurarter som räknas upp i lagen om djurvälfärd för produktion av avelsdjur.
 • Produktionsuppfödning av kött: Uppfödning av vilda däggdjurs- och fågelarter som räknas upp i lagen om djurvälfärd för köttproduktion.
 • Produktionsuppfödning av ägg: Uppfödning av vilda fågelarter som räknas upp i lagen om djurvälfärd för produktion av ägg.
 • Viltvårdsuppfödning: uppfödning av djur av vilda djur i viltvårdssyfte för senare återförande av djuren i naturen.

 

6.12 Vårdinrättningar för vilda djur i hjälplöst tillstånd

Enligt lagen om djurvälfärd är aktörer som vårdar vilda skadade djur eller djur som på annat sätt är i hjälplöst tillstånd skyldiga att anmäla sin verksamhet. Den som bedriver vårdinrättningsverksamhet för vilda djur ska registrera djurhållningsplatsen och göra en anmälan om sin djurhållning till regionförvaltningsverket enligt lagen om djurvälfärd. Typiskt för vårdinrättningsverksamhet för vilda djur är att djurarterna som vårdas varierar. I uppgifterna om djurhållningsplatsen och djurhållningen ska anges de djurarter som oftast vårdas vid vårdinrättningen.

Mer information om anmälningspliktig djurhållning i punkt 5.8.

Förklaringar till produktionsformerna i djurhållningsanmälan:

 • Vårdinrättning för vilda djur: Bedrivande av vårdinrättningsverksamhet för vilda djur i hjälplöst tillstånd enligt lagen om djurvälfärd.

 

6.13 Djurparker, permanenta djurutställningar, cirkusar och ambulerande djurutställningar

Djur får förevisas i djurparker, på permanenta och ambulerande djurutställningar samt användas på cirkus endast med tillstånd av regionförvaltningsverket. I lagen om djurvälfärd finns närmare bestämmelser om ansökan om, beviljande av och återkallande av tillstånd. Efter att tillståndet beviljats registrerar regionförvaltningsverket verksamhetsstället för djurparken, den permanenta djurutställningen, cirkusen eller den ambulerande djurutställningen samt uppgifter om verksamheten i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Om det sker ändringar i uppgifterna om verksamhetsstället eller djurhålling eller om djurhållning upphör, ska detta anmälas till regionförvaltningsverket. Endast regionförvaltningsverkets myndighet kan redigera uppgifterna om djurhållningsplats och djurhållningsanmälningar för djurparker, permanenta djurutställningar, cirkusar och ambulerande djurutställningar i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret.

Mer information om tillståndspliktig djurhållning i djurparker, permanenta och ambulerande djurutställningar samt på cirkusar

 

7 Kadaverplatser

Kadaverhållning är verksamhet där vilda djur lockas till en utfodringsplats med hjälp av föda och där syftet är att fotografera eller observera djuren eller jaga små rovdjur. Utfodring med kadaver kan också hållas enbart i syfte att utfodra djuren, till exempel i fråga om utrotningshotade rovfåglar.

Aktörer som använder animaliska biprodukter för utfodring av vilda djur ska registrera sin kadaverplats innan kadaververksamheten inleds. Du kan anmäla kadaverplatser i djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänsten eller genom att lämna in en registreringsblankett för kadaverplatsen till kommunalveterinären i den kommun där kadaverplatsen är belägen.

Dessutom ska den som upprätthåller kadaverplatsen tre gånger om året meddela mängden biprodukter som levererats till kadaverplatsen, samt djurart och biproduktklass. Gör anmälan till den kommunalveterinär från vars verksamhetsområde biprodukterna härstammar.

Kadaverhållare kan vara aktörer som använder sina egna döda produktionsdjur som kadaver eller aktörer som skaffar kadaver från gårdar eller anläggningar inom livsmedelsbranschen. Ansvaret för de biprodukter som används som kadaver och deras kvalitet ligger hos den som producerar och använder biprodukten. De ansvarar för att inget material som orsakar fara för djurs eller människors hälsa hamnar som föda för vilda djur. För kadaverhållning krävs också tillstånd av markägaren.

Mängden biprodukter anmäls på denna blankett.

Mer information om användning av kadaver.

 

7.1 Register över kadaverplatser

I djurhållar- och djurhållningsplatsregistret kan du anmäla, redigera och granska dina kadaverplatser.

 

7.2 Anmälare av en kadaverplats

En kadaverplats kan anmälas för en personbeteckning eller ett företagsnummer, men inte för ett lägenhetssignum.

 • Om du vill registrera en kadaverplats för din personbeteckning: Som fysisk person kan du registrera platsen för utfodring med kadaver på din personbeteckning. Logga in i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret med personlig Suomi.fi-identifikation. På ingångssidan står ditt namn och under det finns en punkt där du kan anmäla kadaverplatsen med din personbeteckning.
 • Om du vill registrera en kadaverplats på ett företagsnummer: Företagsnummer används av företag eller samfund. Välj först Sköt ärenden på ett företags vägnar i e-tjänsten för djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Logga sedan in med personlig Suomi.fi-identifikation. Sök därefter fram det företag för vilket du vill registrera kadaverplatsen. Din personbeteckning ska på förhand kopplas till företagsnumret i fråga i Företags- och organisationsdatasystemet
 • Även om din personbeteckning är kopplad till lägenhetssignumet kan du anmäla kadaverplatser med din personbeteckning utan att den länkas till gården.

 

7.3 Anmälan om kadaverplats

När du inrättar en ny kadaverplats ska du göra en anmälan om kadaverplats. Åtminstone följande uppgifter om kadaverplatsen ska anmälas till registret: platsens läge, tidpunkten då användningen av kadaver inleds, arten eller kvaliteten på den animaliska biprodukten, platsen för insamling av biprodukten, väsentliga ändringar i verksamheten samt avslutande av verksamheten. Om det sker ändringar i en befintlig kadaverplats, ändra dem i anmälan om kadaverplats. Ändringar i eller avslutande av verksamheten ska anmälas inom 30 dygn.

När anmälan har sparats kan du skriva ut kadaverplatsens registreringsverifikat, av vilket framgår de uppgifter som angetts nedan samt det individuella registreringssignum som skapats för kadaverplatsen, dvs. verksamhetsställets signum. 

 

7.4 Kadaverplatsens namn

Om du vill kan du ge kadaverplatsen ett namn. Namnet gör det lättare att identifiera kadaverplatserna, särskilt om det finns flera. När kadaverplatsen har registrerats bildar djurhållar- och djurhållningsplatsregistret ett individuellt signum för kadaverplatsen som börjar med FI och innehåller 12 siffror (till exempel FI012345678910).

 

7.5 Användningsändamål

Ange användningsändamålet, dvs. för vilket ändamål ifrågavarande kadaverplats hålls.

 • Jakt på småvilt: Med små rovdjur avses bisamråtta, ekorre, vildsvin, räv, mårdhund, mink, mård, hermelin, iller och grävling samt av icke fredade fåglar korp (renskötselområdet), kråka, skata, kaja, gråtrut och havstrut.
 • tografering och beskådande av storavilt: Med stora rovdjur avses varg, lodjur, järv och björn.
 • Naturfotografering och beskådande av andra djur: Naturfotografering och observation av små rovdjur och andra än stora rovdjur.

 

7.6 Uppsamlingsplats

I punkten Insamlingsplats ska du precisera varifrån biprodukten som används vid kadaververksamheten kommer.

 • Gård: En gård från vilken man får kadaver av döda svin, renar, hästar, fjäderfä eller under 12 månader gamla nötkreatur, får och getter.
 • Anläggning i fiskbranschen: En fiskodling eller bearbetningsanläggning därifrån man får odlad fisk eller biprodukter från bearbetning av fiskprodukter.
 • Anläggning i köttbranschen: Ett slakteri eller en bearbetningsanläggning därifrån man får biprodukter från slakterier och styckningsanläggningar av klass 2 och 3 från svin, renar, hästar, fjäderfä eller över 12 månader gamla idisslare.
 • Annat: Annan plats som ger lagenliga biprodukter, till exempel en jaktförening som ger kadaver och slaktbiprodukter av älg och andra vilda djur.

I fältet uppsamlingsplats  ska du anteckna insamlingsplatsens namn, djurhållningsplatssignum, lägenhetssignum eller någon annan identifikation med vilken insamlingsplatsen kan identifieras.

 

7.7 Biprodukt som används för utfodring

I fråga om biprodukten ska du precisera om det handlar om ett helt djurkadaver eller en biprodukt från en anläggning inom livsmedelsbranschen. Precisera dessutom från vilken djurart det härstammar.

I avsnittet Annat djur, vilket anges djurarten om den inte finns med i förteckningen. Precisera också om biprodukten är ett helt djurkadaver eller en biprodukt från en anläggning inom livsmedelsbranschen. Då kan du till exempel ange om kadavermaterialet från älgjakten är ett helt djurkadaver eller en slaktbiprodukt från älgen.

 

7.8 Kadaverplatsens läge

När du anmäler kadaverplatsens placering ska du börja med att välja kommun och adress för platsen. Om det inte finns någon exakt adress till kadaverplatsen kan du i e-tjänsttillämpningen ange platsen på kartan. Då föreslår tillämpningen koordinater eller en näradress till platsen. En kadaverplats kan finnas endast inom Finlands gränser.

Om kadaverplatsens placering ändras ska du kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller kommunalveterinären. Du kan inte själv ändra kadaverplatsens placering.

 

7.9 Kontaktperson

Kontaktpersonen är en fysisk person som myndigheterna vid behov kan kontakta i frågor som gäller kadaverplatsen.

 

7.10 Aktivering och avslutande av kadaverplatsen

Aktiv kadaverplats, dvs. giltig kadaverplats: När du gör en anmälan om kadaverplats aktiveras kadaverplatsen.

Avslutad kadaverplats: När du avslutar kadaverplatsen kan den inte längre aktiveras, dvs. den har slutgiltigt tagits ur bruk. Då är inte heller den 12-siffriga koden som börjar med FI och som kopplats till kadaverplatsen längre tillgänglig.

Du kan avsluta kadaverplatsen i e-tjänsten genom att redigera uppgifterna om kadaverplatsen och avsluta kadaverplatsen. En ny kadaverplats kan skapas på samma adress eller för samma koordinatuppgifter där den gamla kadaverplatsen avslutats.

 

8 Djurhållningsplatsens bokförings- och förvaringsskyldighet

Aktören som svarar för en djurhållningsplats har skyldighet att bokföra och förvara uppgifterna om djurhållningsplatsen. Skyldigheten gäller alla djurarter vars djurhållningsplatser ska registreras i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Föra djurhållningsplatsspecifik bok för varje registrerad djurhållningsplats. Av bokföringen ska bland annat framgå de djurarter, djurkategorier och antal djur som finns på djurhållningsplatsen och i tillämpliga fall individuella identifieringsuppgifter om djuren. För också bok över döda och avlivade djur samt djur som anländer till och lämnar djurhållningsplatsen. I bokföringen ska också förvaras sådana handlingar (såsom identitetshandlingar, transportdokument eller djurhälsointyg) som ska finnas med djuren när de anländer till djurhållningsplatsen eller lämnar djurhållningsplatsen

Utöver dessa finns det djurartspecifika bokförings- och förvaringskrav om vilka du hittar mer informaton på Livsmedelsverkets webbplats skilt för olika djurarter.

Bokföringen på djurhållningsplatser för nötkreatur, får, getter och svin görs genom djurregisteranmälningar (nötkreaturs-, får-, get- och svinregistret). De uppgifter som krävs ska lämnas inom den tid som föreskrivs för registeranmälningarna. De uppgifter som krävs och som inte kan anmälas till djurregistren ska antecknas i bokföringen per djurhållningsplats.

Skriva uppgifterna senast den tredje dagen efter händelsen. Bokföringen ska förvaras minst tre år från utgången av det år då den senaste anteckningen om djur har gjorts i bokföringen eller då en handling har fogats till bokföringen. Du kan föra bok i pappersform eller elektroniskt. Bokföringen ska på begäran företes myndigheterna.

Sådan anmälningspliktig verksamhet som avses i djurskyddslagen har också skyldigheten enligt djurskyddslagen att föra en uppdaterad förteckning över djurarterna och djuren som är föremål för verksamheten.

Anmälningspliktig djurhållning enligt lagen om djurvälfärd omfattas också av skyldigheten enligt lagen om djurvälfärd att föra en uppdaterad förteckning över de djurarter och djur som är föremål för verksamheten.

 

9 Ändringar i djurhållningsplatserna, djurhållningen och aktören

 

9.1 Djurhållningsplats

Djurhållningsplatsens innehavare byts

Om innehavaren av en djurhållningsplats byts från en aktör till en annan eller om innehavaren av djurhållningsplatsen ändras till exempel från ett kundsignum till ett lägenhetssignum, ska djurhållningsplatsens innehavare ändras i registret. Kontakta kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om ändringar gällande innehavaren, eftersom endast myndigheten kan göra ändringen i registret.

Djurhållningsplatsen har avslutats och det kommer djurhållning till djurhållningsplatsen

Om djurhållningsplatsen redan har avslutats i registret kan varken den eller dess djurhållningsplatssignum längre tas i bruk. Inrätta då en ny djurhållningsplats på samma plats.

 

9.2 Djurhållningen

Ändringar i djurhållningen

Gör nödvändiga ändringar i djurhållningsanmälan samt anmäl om uppehåll i djurhållningen eller avslutande av djurhållningen till djurhållar- och djurhållningsplatsregistret inom 30 dagar från händelsen. Redigera djurhållningsanmälan om djurantalet, verksamhetsformen eller djurhållningsplatsen ändras

Djurarten ändras på djurhållningsplatsen

Gör en djurhållningsanmälan för den önskade djurarten till djurhållningsplatsen. Om djurhållningen av någon annan djurart på djurhållningsplatsen upphör, anteckna att djurhållningen av djurarten i fråga har upphört.

Antalet djur ändras på en djurhållningsplats

Om antalet djur förändras avsevärt, redigera djurantalet i djurhållningsanmälan i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret.

Om djur köps/säljs till en annan aktör

Köparen: Köparen ska göra en djurhållningsanmälan om en ny djurart för sin djurhållningsplats i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Köparen antecknar säljarens djurhållningsplatssignum och datum för förflyttningen av djuren i bokföringen för sin djurhållningsplats. Köparen av nötkreatur, svin, får och getter gör i sin tur de behövliga ankomst- och förflyttningsanmälningarna till de separata djurregistren inom de tidsfrister som föreskrivs för registeranmälningar

Säljaren: Säljaren ska redigera djurhållningsanmälan för den djurart som hen sålt, om djurantalet förändras avsevärt eller om djurhållningen av djurarten i fråga upphör. Säljaren antecknar köparens djurhållningsplatssignum och datum för förflyttningen av djuren i bokföringen för sin djurhållningsplats. Säljaren av nötkreatur, svin, får och getter gör i sin tur de behövliga anmälningarna om avlägsnande och förflyttning till de separata djurregistren inom de tidsfrister som föreskrivs för registeranmälningar. 

 

9.3 Aktören

Kundsignum ska ändras till lägenhetssignum

Kontakta landsbygdsnäringsmyndigheten i din egen kommun om ändringen. Landsbygdsnäringsmyndigheten överför djurhållningsplatsen från kundsignumet till lägenhetssignumet. Landsbygdsnäringsmyndighet upprättar också en ny djurhållningsanmälan för lägenhetssignumet och avslutar djurhållningsanmälan för kundsignumet. Som aktör ansvarar du själv för överföringen av djur från kundsignumet till lägenhetssignumet i de separata djurregistren, eftersom anmälan om djurhållning med kundsignum inte kan avslutas förrän djuren har överförts till lägenhetssignumet i djurregistret. Gör på samma sätt om djurhållning byts från lägenhetssignum till kundsignum.

Djurhållaren för lägenhetssignumet byts

Av dem som är delaktiga i lägenhetssignumet väljs en annan person till djurhållare för lägenhetssignumet. Du kan själv göra ändringen i e-tjänsten för djurhållar- och djurhållningsplatsregistret genom att byta djurhållaren på fliken Jordbruk. Ändringen kan också göras av landsbygdsnäringsmyndigheten i den egna kommunen. Den person som väljs till ny djurhållare ska läggas till som delaktig i gårdsbruksenhetens lägenhetssignum innan ändringen kan göras i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret.

Aktörens död

Om aktören avlider och det fortfarande finns djurhållning på djurhållningsplatsen eller om djurhållningsverksamheten ändras eller avslutas, ska dödsboet kontakta kommunens landsbygdsnäringsmyndighet för att ändringarna ska kunna göras i registret. Om det på djurhållningsplatsen finns nötkreatur, svin, får eller getter, ska deras registeruppgifter uppdateras i nöt-, svin-, får- och getregistren, om djurhållningsverksamheten upphör.

Generationsväxling

Vid generationsväxlingar förändras innehavet av djurhållningsplatsen och djuren. Kontakta då landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun så att ändringarna kan göras i registret.