Hur påverkas exporten av Brexit

För tillfället finns det inga säkra uppgifter om vilka ändringar som kommer att ske i exporten till Storbritannien. Om det blir avtalslöst utträde, dvs. hård Brexit, försöker EU-länderna agera enhetligt och i första hand söka lösningar på EU-nivå. Också Finland kommer att anpassa sina egna nationella insatser till det som man har kommit överens om inom EU.

EU:s mål är att ett utträdesavtal ska implementeras och utträdet ske på ett kontrollerat sätt. Om man lyckas förhandla fram ett avtal för en övergångsperiod, iakttar Storbritannien EU:s rättsakter och utgör en del av den inre marknaden under övergångsperioden, men får inte delta i EU:s beslutsfattande. Om inget avtal för en övergångsperiod går att förhandla fram, kan det bli betydande konsekvenser för exporten från och med 1.11.2019. Avsikten är att Storbritannien ska utträda ur EU 31.10.2019. 

Växter och växtprodukter

Efter Brexit kräver Storbritannien ett sundhetscertifikat för de växter och växtprodukter för vilka växtpass används inom EU. Värdväxterna för karantänskadegörare är sådana.

Animaliska produkter, levande djur, könsceller och embryon

På EU-kommissionens seminarium kring Brexit 17.9.2019 meddelades att Storbritannien kommer att bibehålla nuvarande praxis i fråga om export av djur och animaliska produkter till Storbritannien i nio månader efter EU-utträdet.

Exportörerna ska ändå beakta att bara de exportörer som har anmält sig till det register över exportörer som förs av Livsmedelsverket får exportera levande djur och animaliska produkter från Finland till länder utanför EU. Företagen måste också iaktta de tullklareringsförfaranden som är obligatoriska vid handel med tredjeländer.

Enligt DEFRAs (Department for Environment Food & Rural Affairs) 30.9.2019 uppdaterade webbplats:

 • Importprocessen för foder och livsmedel från EU till Storbritannien förändras inte efter Brexit. Extra kontroller krävs inte och Storbritanniens nya elektroniska anmälningssystem (IPAFFS) behöver inte användas.
 • Vid import av biprodukter av kategori 3 från EU till Storbritannien krävs inga extra kontroller. Det är möjligt att biprodukter av kategori 1 och 2 inte längre kan exporteras från EU till Storbritannien efter Brexit.
 • I Storbritannien verkande importörer ska lämna en importanmälan 24 h innan försändelsen anländer till Storbritannien, då levande djur, könsceller eller embryon importeras från EU till Storbritannien.
 • I Storbritannien verkande importörer ska lämna en importanmälan om animaliska biprodukter som åtföljs av ett handelsdokument i det stadium, då partiet anländer till Storbritannien.
 • Då en importanmälan krävs, får importören från APHA (Animal & Plant Health Agency) ett UNN-nummer (Unique Notification Number), som ska införas i handelsdokumentet eller veterinärintyget (då ett sådant intyg ska användas).

OBS! DERFA har informerat EU-kommissionen i ett brev av 9.10.2019 att om Storbritannien fortsätter att ha tillgång till TRACES-importmeddelandet och certifikatsektionerna efter Brexit, kommer EU-operatörer inte att behöva använda ett UNN-nummer eller använda brittiska hälsointyg.

DEFRAs (Department for Environment Food & Rural Affairs) tidigare (11.3.2019) anvisningar för export av levande djur / könsceller / embryon, sådana animaliska produkter på vilka särskilda skyddsåtgärder tillämpas och animaliska biprodukter som i dagens läge åtföljs av handelsdokument från EU till Storbritannien och Nordirland, i händelse av en eventuell hård Brexit:

Export till Storbritannien

 • Vid hård Brexit sker det inga ändringar i exportkraven för de produkter som nämns i rubriken (levande djur / könsceller / embryon, sådana animaliska produkter på vilka särskilda skyddsåtgärder tillämpas och animaliska biprodukter som i dagens läge åtföljs av handelsdokument). Något krav på att produkterna ska föras in över gränskontrollstationer ställs inte. Om Storbritannien inte lyckas nå avtal om användningen av systemet Traces blir det ändå ändringar i dokumentkraven.
 • APHA (Animal & Plant Health Agency) kräver i fråga om de i rubriken nämnda produkterna att anmälan görs 24 h innan försändelsen anländer. Efter att ha fått anmälan skickar APHA ett UNN (Unique Notification Number)-nummer till importören. När den veterinär som beviljar veterinärintyget har fått UNN-numret via importören kan veterinären komplettera och bevilja intyget.
 • Vid export av levande djur används de nuvarande intygen för handel på EU:s inre marknad under en 6 månader lång övergångsperiod och efter det tas nya intyg i bruk: UK Health Certificate*. Vid export av animaliska produkter används UK Health Certificate -intyg bara när särskilda skyddsåtgärder tillämpas på produkten.
 • De animaliska biprodukter som i dagens läge åtföljs av handelsdokument behöver inget veterinärintyg, utan ett handelsdokument avsett för biprodukter (ABP Commercial Document*).
 • UNN ska skrivas in också i försäkran om registrerade hästars hälsa.
 • Dokumenten som gäller sändningarna ska skickas elektroniskt till APHA och papperskopiorna ska medfölja sändningarna.

Export till Nordirland

 • När det gäller levande djur, könsceller och embryon görs anmälan till DAERA (Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs) 24 h innan sändningen anländer.
 • I fråga om sådana animaliska produkter på vilka särskilda skyddsåtgärder tillämpas och animaliska biprodukter som i dagens läge åtföljs av handelsdokument, ska importtillstånd samt ITAHC (Intra Trade Animal Health Certificate) eller DOCOM (handelsdokument) sökas hos DAERA 7 dygn innan sändningen anländer.
 • Skannade kopior av veterinärintyg och handelsdokument ska skickas med e-post till DAERA innan sändningen anländer.

*Intyg för olika produkter kan efterfrågas här