Brexits påverkan på export

Den 24 december 2020 slutförde EU och Storbritannien förhandlingarna om handels- och samarbetsavtalet. Avtalet tillämpas från och med den 1 januari 2021. Den nya relationen mellan EU och Storbritannien är betydligt mer distanserad än tidigare, vilket innebär bland annat mera byråkrati och nya kostnader i handeln mellan EU och Storbritannien. Trots att handels- och samarbetsavtalet är heltäckande och möjliggör bland annat tull- och kvotfritt inträde på parternas marknader när det gäller vissa produkter, kan avtalet inte ersätta den inre marknaden. Det medför betydande förändringar i handeln mellan EU och Storbritannien trots det avtal som ingåtts.

Allmänt om nya exportförfaranden

Nedan finns ett utdrag ur ett tillkännagivande från Europeiska Kommissionen den 9.7.2020:

 • Unionens bestämmelser avseende varor och unionens tullkodex kommer att fortsätta gälla för och i Nordirland. Mervärdesskatte- och punktskattereglerna kommer att vara tillämpliga på alla varor som förs in i eller ut från Nordirland.
 • Från och med den 1 januari 2021 måste EU-företag som vill importera från eller exportera till Förenade kungariket ha ett registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer (Eori-nummer) för tullformaliteterna.
 • Varor med innehåll från Förenade kungariket (både vad gäller material och bearbetningsprocesser) kommer att utgöra ”ickeursprungsvaror” vid fastställandet av förmånsursprunget för varor med innehåll från Förenade kungariket. I praktiken innebär detta att EU-exportörerna måste omvärdera sina leveranskedjor. De kan behöva flytta produktionen av eller byta leverantörer för vissa insatsvaror för att fortsätta att omfattas av unionens förmånshandelsavtal med dess nuvarande förmånsbehandlade partner.
 • Varor som exporteras från unionen till Förenade kungariket kommer att undantas från mervärdesskatt om leverantören av de exporterade varorna kan visa att varorna har lämnat unionen.

Tidplan för nya exportförfaranden

De nya exportförfarandena  kommer att träda i kraft i olika faser. Utdrag ur ett meddelande från Förenade Kungariket om förberedelserna:

Januari 2021

De första ändringarna börjar gälla från och med januari 2021. Ändringarna gäller bland annat för export av växter och växtprodukter, fiskprodukter, biprodukter, levande djur och könsceller.

 • För växter och växtprodukter med hög risk träder bestämmelserna om förhandsanmälan, sundhetscertifikat och kontroller i kraft. Växter och växtprodukter med hög risk är: växter för plantering, potatis, vissa fröer, virke, begagnade jordbruks- och skogsbruksmaskiner.
 • Träemballage måste uppfylla ISPM 15-kraven.
 • Vid export av fiskeriprodukter förutsätts importkontroll. För fisk fångad i havet kan även fångstintyg krävas.
 • Levande djur och könsceller från djur som exporteras till Storbritannien ska vara försedda med veterinärintyg. Intygen finns i det gamla TRACES-systemet. Importören ska anmäla partiet i förväg via Storbritanniens nya elektroniska anmälningssystem (IPAFFS). Kravet om att använda en tillåten införselort (gränsövergångsställe) träder i kraft i juli 2021.
 • Animaliska biprodukter med hög risk som exporteras från EU till Storbritannien ska åtföljas av ett förhandstillstånd och ett handelsintyg som kan skapas i det gamla TRACES-systemet. Dessutom ska varorna anmälas i förväg via IPAFFS-systemet. Kravet om att använda en tillåten införselort (gränsövergångsställe) träder i kraft i juli 2021.
 • Ett UNN-nummer (Unique Notification Number) krävs vid export av levande djur och könsceller från djur samt vid export av animaliska produkter med skyddsbeslut. Importören får UNN-numret från APHA (Animal & Plant Health Agency). I intyg som görs i TRACES läggs UNN-numret till i punkt I.6.

  April och Juli 2021

 • Ändringar som skulle trätt i kraft i april och juli har nu flyttats fram 6 månader.

  Oktober 2021

 • Animaliska produkter som importeras från EU till Storbritannien ska anmälas i förväg via IPAFFS-systemet och produkterna ska åtföljas av veterinärintyg som utfärdats i TRACES-systemet.

  Januari 2022

 • Animaliska produkter, biprodukter och reglerade växter/växtprodukter som importeras från EU till Storbritannien ska importeras via ett gränsövergångsställe och importkontroll av produkten krävs.Alla reglerade växtprodukter ska vara försedda med sundhetscertifikat.
 • Importen ska anmälas i PEACH-systemet. Utöver högriskprodukter är bland annat vissa frukter och grönsaker samt vissa snittblommor och spannmål reglerade produkter. Mer information finns på UK:s webbplats.

  Mars 2022

 • Kravet på importkontroll på ett gränsövergångsställe börjar gälla för levande djur och reglerade växtprodukter. Mer information finns på UK:s webbplats.

Veterinärintyg för animaliska produkter utfärdas i TRACES-systemet fr.o.m 1 oktober 2021

Från och med 1 oktober 2021 ska företag som exporterar animaliska produkter till Storbritannien ha veterinärintyg som utfärdats i TRACES-systemet. Obs! Utfärdandet av veterinärintyg kommer under det tredje kvartalet 2021 att flyttas från TRACES Classic-systemet till TRACES-NT-systemet som är en del av EU:s IMSOC (Information Management System for Official Controls).

Mer information till exportföretag och tillsynsmyndigheter om hur man registrerar sig i TRACES-systemet finns här.

Anläggningsuppgifter till LMS-listan i TRACES-NT-systemet

Anläggningar som exporterar till Storbritannien ska dessutom vara registrerade i TRACES-NT-systemet. För att få exporttillstånd till Storbritannien krävs att anläggningsuppgifter är införda till de landspecifika LMS-listorna i TRACES-NT.

Livsmedelsverket har fört över anläggningsuppgifter från Livsmedelsverkets exportörsregister till LMS-listorna i TRACES-NT. Detta gäller för de företag som har angett Storbritannien som mottagarland.

Regionförvaltningsverken är Nationella kontaktpunkter (NCP) för LMS och kan lägga till anläggningar på LMS-listan samt ändra uppgifter på de anläggningar som redan är på listan. Rekommendationen är dock att exportföretagen själv för in sina uppgifter i TRACES-NT. Tillsynsmyndigheten fastställer rätt aktivitet och kontrollerar uppgifterna.

Mer information om hur nya anläggningsuppgifter ska införas i TRACES NT-systemet finns i instruktionen INTRA Preparedness manual:

 • För att skapa en ny LMS-anläggning, välj Operatörer under Actors och sedan + lägg till operatör
 • Därefter lägger man till uppgifter om operatören så som de anges i listan över godkända livsmedelslokaler. Excel-listor finns här.
 • Uppgifter som krävs till listan (Namn, land, ort (postnummer), besöksadress, telefonnummer (telefonnummer finns inte i Excel och det är endast möjligt att skriva en punkt i det här fältet).
 • När de här uppgifterna är ifyllda trycker man på +lägg till verksamhet
 • I delen avsnitt väljer man sedan i en rullgardinsmeny rätt produkt under rubriken Livsmedel (EFTA/Europeiska unionen)
 • Där kan man välja mellan fjäderfäkött, kött från klövdjur, kött från hägnat vilt, köttprodukter, köttfärs och viltkött.
 • För köttprodukter kan man i olika avsnitt välja aktivitet enligt nedan:

  Avsnitt

  Aktivitet

  Fjäderfäkött, kött från klövdjur, kött från hägnat vilt.

  Styckningsanläggning, slakteri

  Köttprodukter

  Bearbetningsanläggning*

  Köttfärs

  Anläggning för köttberedning, anläggning för malet kött, anläggning för maskinurbenat kött

  Viltkött

  Styckningsanläggning, vilthanteringsanläggning

  *Detta ska väljas även för råa köttprodukter

  I punkten identifieringskod ska anläggningens godkännandenummer läggas till.

 • När den första aktiviteten är tillagd trycker man på den blåa knappen med ”spara”. När anläggningen är skapad på LMS-listan kan man lägga till nya aktiviteter. Efter varje tillagd aktivitet ska man trycka på ”spara”. När en ny aktivitet är tillagd ska en grön knapp med ”giltig” synas efter aktiviteten.

  Anläggningsuppgifter som är på LMS-listan kan ses utan inloggning i TRACES-NT.

Sidan har senast uppdaterats 26.3.2021