Brexits påverkan på export

På den här sidan hittar du information om kommersiell export av livsmedelskedjeprodukter från Finland till Storbritannien. Information för privata resenärer finns på vår resesida. Instruktioner och information om begränsningar för passagerarexport finns på tullwebbplatsen i destinationslandet. Instruktioner för att resa med ett sällskapsdjur finns på sidan personliga kunder.

Den 24 december 2020 slutförde EU och Storbritannien förhandlingarna om handels- och samarbetsavtalet. Avtalet tillämpas från och med den 1 januari 2021. Den nya relationen mellan EU och Storbritannien är betydligt mer distanserad än tidigare, vilket innebär bland annat mera byråkrati och nya kostnader i handeln mellan EU och Storbritannien. Trots att handels- och samarbetsavtalet är heltäckande och möjliggör bland annat tull- och kvotfritt inträde på parternas marknader när det gäller vissa produkter, kan avtalet inte ersätta den inre marknaden. Det medför betydande förändringar i handeln mellan EU och Storbritannien trots det avtal som ingåtts. 

Allmänt om nya exportförfaranden

Export av vissa produkter till Storbritannien från EU är förbjuden eller begränsad.

Nedan finns ett utdrag ur ett tillkännagivande från Europeiska Kommissionen den 9.7.2020:

 • Nordirland kommer även fortsättningsvis att omfattas av unionens regler om varor och unionens tullkodex. Reglerna för mervärdesskatt och punktskatter gäller alla varor som förs in i eller ut från Nordirland.
 • Företag i EU som vill importera produkter från Storbritannien eller exportera produkter till Storbritannien måste se till att de har det Eori-nummer som krävs (de ekonomiska aktörernas registreringsnummer och identifikationsnummer) i tullformaliteterna.

Tidplan för nya exportförfaranden

De nya exportförfarandena  kommer att träda i kraft i olika faser. Utdrag ur ett meddelande från Förenade Kungariket om förberedelserna:

Januari 2021

De första ändringarna börjar gälla från och med januari 2021. Ändringarna gäller bland annat för export av växter och växtprodukter, fiskprodukter, biprodukter, levande djur och könsceller.

 • För växter och växtprodukter med hög risk träder bestämmelserna om förhandsanmälan, sundhetscertifikat och kontroller i kraft. Växter och växtprodukter med hög risk är: växter för plantering, potatis, vissa fröer, virke, begagnade jordbruks- och skogsbruksmaskiner.
 • Träemballage måste uppfylla ISPM 15-kraven.
 • Vid export av fiskeriprodukter förutsätts importkontroll. För fisk fångad i havet kan även fångstintyg krävas.
 • Levande djur och könsceller från djur som exporteras till Storbritannien ska vara försedda med djurhälsointyg. Intygen finns i det gamla TRACES-systemet. Importören ska anmäla partiet i förväg via Storbritanniens nya elektroniska anmälningssystem (IPAFFS). Kravet om att använda en tillåten införselort (gränsövergångsställe) träder i kraft i juli 2021.
 • Animaliska biprodukter med hög risk som exporteras från EU till Storbritannien ska åtföljas av ett förhandstillstånd och ett handelsintyg som kan skapas i det gamla TRACES-systemet. Dessutom ska varorna anmälas i förväg via IPAFFS-systemet. Kravet om att använda en tillåten införselort (gränsövergångsställe) träder i kraft i juli 2021.
 • Ett UNN-nummer (Unique Notification Number) krävs vid export av levande djur och könsceller från djur samt vid export av animaliska produkter med skyddsbeslut. Importören får UNN-numret från APHA (Animal & Plant Health Agency). I intyg som görs i TRACES läggs UNN-numret till i punkt I.6.

Oktober 2021

 • Ändringarna, som ursprungligen skulle träda i kraft i oktober, har gått vidare.

Januari 2022

 • Produkter av animaliskt ursprung måste anmälas i förväg via IPAFFS när de importeras från EU till Storbritannien.
 • Föranmälan i PEACH systemet och dokumentinspektioner börjar gälla för växter och växtprodukter med låg risk. Dessa produkter inkluderar, men är inte begränsade till, vissa frukter, grönsaker, vissa snittblommor och ett visst korn. Mer information finns på UK:s webbplats.

Mars 2022

 • Inspektioner vid gränskontrollstationen kommer också att börja tillämpas på levande djur, växter och växtprodukter med låg risk. Mer information finns på UK:s webbplats.

Juli 2022 

 • För export av produkter av animaliskt ursprung krävs hälsointyg som kommer att användas i Traces-systemet. Läs mer om Storbritanniens nyheterna.
 • Kombinerade produkter där andelen animaliska produkter är <50 % och inte innehåller kött alls och uppfyller kraven i artikel 6 i beslut 2007/275 är undantagna från gränskontroller av andra produkter av animaliskt ursprung. Sådana produkter inkluderar konfektyr, makaroner, kakar etc.
 • Import av animaliskt ursprung, biprodukter, låg- och högriskväxter och högrisklivsmedel av vegetabiliskt ursprung genom gränskontrollstationen och inspektioner vid gränsen kommer att bli en förutsättning.
 • Växtskyddsintyg kommer att införas vid export av växter. Mer information finns på UK's webbplats.

Djurhälsointyg för animaliska produkter utfärdas i TRACES-systemet sedan den 1 juli 2022

Företag som exporterar produkter av animaliskt ursprung efter den 1 juli 2022 till Storbritannien kommer att behöva ett hälsointyg som kommer att utfärdas inom ramen för Traces-systemet. Obs! Utfärdandet av exportlicenser kommer att övergå från det gamla Traces Classic-systemet till det nya Traces-NT-systemet som tillhör EU Imsoc (Imsoc) under 2021. Exportdelen av TRACES-NT-systemet kommer att släppas den 27 september och kommer att införas den 1 oktober 2021. Det nya och gamla systemet kommer att vara på plats först samtidigt. Det gamla systemet kommer att stängas senast den 1 januari 2022.

Mer information till exportföretag och tillsynsmyndigheter om hur man registrerar sig i TRACES-systemet finns här.

Anläggningsuppgifter till LMS-listan i TRACES-NT-systemet

Anläggningar som exporterar till Storbritannien ska dessutom vara registrerade i TRACES-NT-systemet. För att få exporttillstånd till Storbritannien krävs att anläggningsuppgifter är införda till de landspecifika LMS-listorna i TRACES-NT.

Livsmedelsverket har fört över anläggningsuppgifter från Livsmedelsverkets exportörsregister till LMS-listorna i TRACES-NT. Detta gäller för de företag som har angett Storbritannien som mottagarland.

Regionförvaltningsverken är Nationella kontaktpunkter (NCP) för LMS och kan lägga till anläggningar på LMS-listan samt ändra uppgifter på de anläggningar som redan är på listan.

Mer information om hur nya anläggningsuppgifter ska införas i TRACES NT-systemet finns i instruktionen INTRA Preparedness manual:

 • För att skapa en ny LMS-anläggning, välj Operatörer under Actors och sedan + lägg till operatör
 • Därefter lägger man till uppgifter om operatören så som de anges i listan över godkända livsmedelslokaler. Excel-listor finns här.
 • Uppgifter som krävs till listan (Namn, land, ort (postnummer), besöksadress, telefonnummer (telefonnummer finns inte i Excel och det är endast möjligt att skriva en punkt i det här fältet).
 • När de här uppgifterna är ifyllda trycker man på +lägg till verksamhet
 • I delen avsnitt väljer man sedan i en rullgardinsmeny rätt produkt under rubriken Livsmedel (EFTA/Europeiska unionen)
 • Där kan man välja mellan fjäderfäkött, kött från klövdjur, kött från hägnat vilt, köttprodukter, köttfärs och viltkött.
 • För köttprodukter kan man i olika avsnitt välja aktivitet enligt nedan:

  Avsnitt

  Aktivitet

  Fjäderfäkött, kött från klövdjur, kött från hägnat vilt.

  Styckningsanläggning, slakteri

  Köttprodukter

  Bearbetningsanläggning

  Köttfärs

  Anläggning för köttberedning, anläggning för malet kött, anläggning för maskinurbenat kött

  Viltkött

  Styckningsanläggning, vilthanteringsanläggning

  I punkten identifieringskod ska anläggningens godkännandenummer läggas till.

 • När den första aktiviteten är tillagd trycker man på den blåa knappen med ”spara”. När anläggningen är skapad på LMS-listan kan man lägga till nya aktiviteter. Efter varje tillagd aktivitet ska man trycka på ”spara”. När en ny aktivitet är tillagd ska en grön knapp med ”giltig” synas efter aktiviteten.

  Anläggningsuppgifter som är på LMS-listan kan ses utan inloggning i TRACES-NT.

Sidan har senast uppdaterats 16.9.2021