Hur påverkas exporten av Brexit

Det aktuella läget

Storbritannien har lämnat Europeiska unionen den 31 januari. I och med utträdesavtalet inleds en övergångsperiod som sträcker sig till utgången av 2020. Under övergångsperioden kommer EU:s nuvarande bestämmelser att tillämpas medan det förs förhandlingar om den framtida relationen.

EU:s och Storbritanniens framtida relation

Målet är att villkoren för den kommande relationen träder i kraft när övergångsperioden tar slut. Tidtabellen är mycket snäv och därför kan det hända att vissa sektorer går in i ett avtalslöst läge den 1 januari 2021. Framför allt företag bör förbereda sig på detta. 

Allmän information om situationen efter övergångsperioden

Utdrag ur ett meddelande från Kommissionen den 9.7.2020

 • För Nordirland tillämpas fortfarande unionsregler och unionens tullkodex i fråga om varor. Mervärdesskatte- och punktskattereglerna tillämpas på alla varor som förs in i eller ut från Nordirland.
 • Varor, som lagligt släppts ut på marknaden före övergångsperiodens utgång, får fortfarande röra sig fritt på marknaden i unionen eller i Förenade kungariket tills de når slutanvändaren, utan omcertifiering, ometikettering eller produktändringar.
 • Från och med den 1 januari 2021 måste EU-företag som vill importera från eller exportera till Förenade kungariket se till att de har ett EORI-nummer (registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer) som behövs för tullformaliteterna.
 • Produktionsmedel från Förenta kungariket (både material och bearbetningsprocesser) kommer att utgöra ”icke-ursprungsvaror” enligt unionens förmånshandelsavtal vid fastställandet av förmånsursprunget för sådana produktionsmedel. I praktiken innebär detta att EU-exportörerna måste omvärdera sina leveranskedjor. De kan behöva flytta produktionen av eller byta leverantörer för vissa produktionsmedel för att fortsätta att omfattas av unionens förmånshandelsavtal med dess nuvarande förmånsbehandlade partner.
 • Varor som exporteras från unionen till Förenade kungariket kommer att undantas från mervärdesskatt om leverantören av exportvarorna kan bevisa att varorna har lämnat unionen.

Utdrag ur ett meddelande från Förenade Kungariket Juli 2020 om förberedelserna

 • Från och med April 2021 ska det göras en importanmälan via IPAFFS-systemet för animaliska produkter och reglerade växter och växtprodukter som importeras från EU till Förenade Kungariket. Produkterna ska åtföljas av sundhetscertifikat. Importören ska i förväg anmäla sändningen till en tillåten införselort. Samtidigt säkerställs att införselorten vid gränsen är lämplig för produkten i fråga. För animaliska produkter träder kravet om att sköta importen via en tillåten införselort och att kontrollen ska ske vid gränsen i kraft först i Juli 2021.
 • För växter och växtprodukter med hög risk träder bestämmelserna om förhandsanmälan, sundhetscertifikat och kontroller i kraft redan i Januari 2021. Växter och växtprodukter med hög risk är: växter för plantering, potatis, vissa fröer, virke, begagnade jordbruks- och skogsbruksmaskiner.
 • Från och med 1.4.2021 ska alla reglerade växtprodukter vara försedda med sundhetscertifikat. Importen ska förhandsanmälas och importpartierna genomgår eventuell importkontroll. Reglerade produkter är utöver högriskprodukter bland annat frukter, grönsaker, vissa snittblommor och vissa spannmål. Från och med 1.7.2021 ökar antalet importkontroller av reglerade växter och växtprodukter. Fysiska kontroller görs på tillåtna införselorter (gränskontroll). En fullständig lista över reglerade växter och växtprodukter finns inte än. Tilläggsuppgifter finns på UK:s webbplats.
 • Export av fiskeriprodukter förutsätter importkontroll redan från och med Januari 2021. För fisk fångad i havet kan även fångstintyg krävas.
 • Från och med Januari 2021 ska levande djur och könsceller från djur som exporteras till Förenade kungariket vara försedda med veterinäsintyg och anmälas i förväg via Storbritanniens nya elektroniska anmälningssystem (IPAFFS). Kravet om att använda en tillåten införselort (gränsövergångsställe) träder i kraft först i Juli 2021.
 • Från och med Januari 2021 ska animaliska biprodukter med hög risk som exporteras från EU till Förenade Kungariket åtföljas av ett förhandstillstånd och ett handelsintyg. Dessutom ska varorna anmälas i förväg via IPAFFS-systemet.
 • Handelsintyg krävs även för de flesta andra animaliska biprodukterna.
 • Från och med Juli 2021 förutsätter exporten av animaliska biprodukter till Förenade kungariket att de åtföljs av ett veterinärintyg, förs in via en tillåten onförselort eller att kontrollen görs vid gränsen.
 • I de fall där importanmälan krävs kommer importören att få ett UNN nummer (Unique Notification Number) från APHA (Animal & Plant Health Agency). Numret  måste finnas med på handelsdokumentet eller i veterinärintyget (när intyget krävs).
Sidan har senast uppdaterats 5.8.2020