Frågor och svar om import av växter och växtprodukter

På denna sida finner du svar på ofta ställda frågor om import av växter, växtprodukter och trävaror från länder utanför EU. Kraven har ställts för att växtskadegörare inte ska sprida sig med produkterna.

 1. Vilka växter får importeras till Finland?

Till Finland får från länder utanför EU importeras sådana växter och växtprodukter, som inte belagts med importförbud. Varorna som importeras får inte innehålla karantänskadegörare och också alla andra importkrav ska uppfyllas. Vid planering av import av växter och växtprodukter lönar det sig att i god tid ta reda på importkraven och importförfarandena. Beakta att alla växter och frön och så gott som alla färska växtprodukter kräver ett sundhetscertifikat (på finska).

 1. Vilka växter får inte importeras till Finland?

Till Finland får från länder utanför EU inte importeras till exempel värdväxter för päronpest (såsom äppel- och päronträd, oxbär, rönn, hagtorn, häggmispel och rosenkvitten) barrväxter, potatis, citrusträd eller jord.  Se förteckningen över importförbud

 1. Vad menas med ett sundhetscertifikat?

Sundhetscertifikatet (Phytosanitary Certificate) är ett av växtskyddsmyndigheten i avsändarlandet beviljat dokument, i vilket myndigheten intygar att försändelsen uppfyller kraven i mottagarlandet. För att kunna bevilja certifikatet utreder myndigheten i avsändarlandet att växterna som ska importeras inte innehåller sådana skadeinsekter eller växtsjukdomar, som mottagarlandet definierat som karantänskadegörare och att alla andra importkrav uppfylls.

 1. Av vilka växter krävs ett certifikat?

Ett certifikat krävs då till exempel, plantmaterial, krukväxter, frön och snittblomster importeras från länder utanför EU. Kravet på ett certifikat gäller också barrträvaror och delvis också lövträvaror.

 1. Av vilka frukter krävs ett certifikat?

Ett sundhetscertifikat krävs av alla färska frukter som importeras från länder utanför EU utom följande: ananas, banan, durian, kokosnöt, dadel. Utöver frukter gäller kravet också alla färska grönsaker och örter.

 1. Vilka växter av vegetabiliskt ursprung får importeras utan ett sundhetscertifikat?

Något sundhetscertifikat krävs INTE för till exempel följande produkter:

 • Torkade, djupfrysta, konserverade eller på något annat sätt processade livsmedel av vegetabiliskt ursprung. För mer information om kommersiell import av sådana fråga Tullen.
 • Vissa frukter: ananas, banan, durian, kokosnöt, dadel
 • Lavar och mossor
 • Havstång
 1. Hur registrerar man sig i växtskyddsregistret?

Se anvisningar om hur man registrerar sig här.

 1. Hur ska jag agera när jag importerar sådana växter till Finland, som har ett sundhetscertifikat?

Registrera dig i växtskyddsregistret. Registrera dig som användare av systemet TracesNT. Ta vid behov hos växtskyddsinspektören (på finska) reda på om importinspektionen sker i importterminalen eller i destinationen. Informera växtskyddsinspektören som utför inspektionen i god tid om importen.

 1. Måste man registrera sig i växtskyddsregistret, om man importerar enbart en försändelse?

Man måste registrera sig i systemet TracesNT.

 1. Är certifikaten och inspektionerna avgiftsbelagda?

Sundhetscertifikatet är i de flesta länder ett avgiftsbelagt dokument. Priset varierar från ett land till ett annat. I Finland är också importinspektionen avgiftsbelagd.

 1. Vad sker under inspektionen?

Växtskyddsinspektören undersöker om produkterna som importeras är fria från skadeinsekter och växtsjukdomar och om de övriga importkraven uppfylls. Vid behov tar inspektören prov för analys i ett laboratorium. Då väntar partiet som ska importeras på resultaten innan importören får ta det i användning.

 1. Vad sker om växtskadegörare påträffas i produkter som importeras?

Om sådana växtskadegörare, som inte får förekomma, påträffas i produkterna fattar växtskyddsinspektören ett beslut om importförbud för produkterna. Ett beslut om förbud kan fattas också av andra orsaker, om partiets dokument eller varan själv inte uppfyller de övriga kraven som uppställts för import. I beslutet föreskrivs vilka åtgärder som ska vidtas med partiet som skulle importeras och importören ska vidta dessa åtgärder på egen bekostnad.

 1. Får svampar, svampmycel eller svampsporer importeras?

Ja, sådana får importeras om de inte är skadliga främmande arter eller karantänskadegörare. Matsvampar, svampmycel eller svampsporer kräver inte något sundhetscertifikat, eftersom svampar inte är växter och inte heller omfattas av lagstiftningen om växtskydd. Tullen utövar tillsyn över svampar som importeras för att användas som livsmedel, läs mer här.

Sidan har senast uppdaterats 8.2.2021