Måltidsservice

Rådets förordning om ekologisk produktion (EG nr 834/2007) tillämpas inte på måltidsservice. Enligt förordningen kan dock medlemsstaterna tillämpa nationella bestämmelser eller privata standarder vid märkning och övervakning av produkter som härrör från måltidsservice. I Finland har vi inte denna form av direktiv och övervakning för måltidsservice.

Aktörer inom måltidsservice kan marknadsföra ekologiska produkter i sina yrkeskök även då deras verksamhet inte övervakas i enlighet med förordningen om ekologisk produktion. I sådana fall ska man dock se till att de produkter som marknadsförs som ekologiska faktiskt är det och även omfattas av ekoövervakning. 

Hur vet jag att den produkt jag köper är ekologisk?

Företag som säljer ekologiska produkter till aktörer inom måltidsservice ska omfattas av ekoövervakning. Säljaren ska ha ett giltigt ekointyg som bevis på att säljaren omfattas av ekoövervakning. Av ekointyget framgår den övervakande myndighetens namn (t.ex. Livsmedelsverket, NTM-centralen, Valvira), intygets giltighetstid och en katalog över de produkter eller produktgrupper som övervakas. Innan du fattar beslut om att köpa, försäkra dig alltid om att den part som säljer den ekologiska produkten har ett giltigt ekointyg genom att be att få en kopia av det. Säljaren är den part som fakturerar dig för den ekologiska produkten. Produkttillverkarens ekointyg duger alltså inte, ifall säljaren är en annan aktör än tillverkaren. Du kan också söka säljarens ekointyg i Livsmedelsverkets söktjänst. 

Hur tar jag emot en ekologisk produkt av produktleverantören?

Då du mottar ekologiska produkter ska du alltid kontrollera på följesedeln att produktnamnet är märkt ”ekologisk” och även kontrollera den övervakande myndighetens kodnummer. Granska även förpackningspåskrifterna för färdigt förpackade produkter. De ska vara försedda med ekologon Europalövet och den övervakande myndighetens kodnummer samt omnämnandet ”Producerad i EU eller Producerad utanför EU eller Producerad i EU och utanför EU eller t.ex. Producerad i Finland”. Dessutom ska du försäkra dig om att färdigförpackade ekoprodukter är i slutna förpackningar och att produkten du mottar motsvarar din beställning.

Ifall du inte kan försäkra dig om ovannämnda punkter ska du alltid vara osäker på att produkten faktiskt är ekologisk. I sådana fall ska den inte marknadsföras som ekologisk.

Får aktörer inom måltidsservice använda Europalövet i sin marknadsföring?

Aktörer inom måltidsservice får inte använda Europalövet i sin marknadsföring, eftersom märket endast får användas på färdigförpackade produkter.

Aktörer inom måltidsservice får dock använda ordet ”ekologisk” i sin marknadsföring. Försäkra dig alltid om att produkten är ekologisk innan du marknadsför den som sådan. Ifall du är osäker på huruvida produkten är ekologisk ska du inte påstå att den är det.

Hur berättar jag om ekologiska produkter på menyn?

En hel maträtt får kallas ekologisk då samtliga råvaror från jordbruk som använts i den är ekologiska.

Om enskilda råvaror i maträtten är ekologiska kan du endast benämna ifrågavarande råvara som ekologisk. Maträtten ska benämnas klart och entydigt.

Är produkter som samlas i naturen alltid ekologiska?

Växter, svamp och bär som samlats i naturen är endast ekologiska då de har samlats från särskilt godkända insamlingsområden och plockningen övervakas. De ekologiska insamlingsområdena godkänns och köpare av ekologiskt insamlade produkter granskas årligen. Bär som har samlats in i den egna närskogen är alltså inte automatiskt ekologiska. Endast frilevande växter eller delar av dem som har samlats in från granskade insamlingsområden som omfattas av övervakning får marknadsföras som ekologiska.

Då du köper produkter från ekologiska insamlingsområden ska du alltså försäkra dig om att säljaren har ett giltigt ekointyg. 

Är frilevande djur alltid ekologiska?

Produkter från jakt och fiske av frilevande djur anses inte ekologiskt producerade. Renar och renköttsprodukter får inte heller marknadsföras som ekologiska.

Sidan har senast uppdaterats 5.8.2020