Europeiska unionens ekologotyp

EU:s ekologotyp, Europalövet, är obligatoriskt på alla färdig-förpackade ekolivsmedel som framställts inom EU. Användningen är valbar för andra ekoprodukter och för ekoprodukter som importerats till EU. Gemenskapens gamla logotyp, axlogotypen, slopas så småningom.

eu_organic_logo_colour_rgb_pieni.jpg
EUs ekomärke, Europalövet, förutsätter att aktören är ansluten till ekoövervakningen och att han/hon efterlever de anvisningar och regler som är förknippade med användningen av märket. Man behöver inte ansöka om tillstånd att använda logotypen, utan alla som är anslutna till kontrollen får använda den. Det är skäl för ekomärkets användare att noggrant bekanta sig med kommissionens och Livsmedelsverket ingar gällande användningen av sagda logotyp vid märkning och presentationer av samt vid reklam för sina ekoprodukter.

Endast för ekoprodukter

Användningen av Europalövet har i lagstiftningen tydligt avgränsats för märkning, presentation och reklam gällande ekoprodukter. Ekomärkets användning är obligatorisk endast i anknytning till färdigförpackade ekolivsmedel. Färdigförpackade livsmedel definieras som en för konsumenter och storhushåll avsedd livsmedelsförpackning vars innehåll inte kan utbytas eller ändras utan att öppna förpackningen.

I samband med Europalövet skall man alltid också uppge kodnumret för den myndighet som ansvarar för aktörens ekokontroll, samt uppgifter om produktionsland för de jordbruksrelaterade ingredienser som ingår i produkten.

Begränsningar i användningen Europalövet

Det har fastställts begränsningar för användningen av Europalövet för att se till att det används endast för ekoprodukter utan att vare sig dess ursprungliga modell eller syfte ändras.

Produktbegränsningar

EU:S ekomärkets användning är begränsad till ekoprodukter och därför är användningen otänkbar för exempelvis

  • produkter erhållna vid fiske av vildfisk samt vid jakt
  • livsmedelsfabrikat med mindre ekoandel än 95 % av ingående jordbruksprodukter
  • mat för keldjur
  • kosmetika och textilier

Begränsningar gällande internetsidorna

Användandet av logotypen Europalövet på internetsidorna får inte vara vilseledande. Logotypen får inte användas i domännamn på internetsidorna.

Kommersiella internetsidor kan få använda logotypen såvida det är frågan om ekoprodukter som sidorna erbjuder. Sidornas ägare skall se till besökarna på sagda sidor uttryckligen kombinerar logotypen med de ekoprodukter som saluförs, och exempelvis inte med aktörens egen ekoimage eller med de konventionella produkter han/hon marknadsför.

Icke-kommersiella internetsidor, av typen rådgivning eller information, har möjligheter att få använda logotypen såframt den uttryckligen används för att göra reklam för logotypen själv i form av information, i diskussionssyfte eller för att främja användandet.

Övriga begränsningar

Det är inte möjligt att använda logotypen i varumärken, i företagsnamn och –produkter eller för att göra reklam för ett ekostöd som tillfallit aktören.

Europalövets modell och form skall alltid bibehållas i original och oförändrade. Ingenting får tilläggas till märket eller skrivas ovanpå detsamma. Märkningar kan placeras bredvid logotypen så länge de inte förvränger eller kränker det budskap som Europalövet  vill förmedla till konsumenterna om det ekologiska hos en produkt.

Sidan har senast uppdaterats 12.8.2019