Framställningsplats i märkningar

Genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 flyttas fram med ett år och börjar 1.1.2022. Av den anledningen träder ändringen av den finskspråkiga uppgiften om framställningsplats i märkningar på ekologiska livsmedel i kraft först 1.1.2022.

Finskspråkig uppgift om framställningsplatsen i märkningar på förpackade ekologiska livsmedel 2021 och användning av landsnamnet

Under 2021 tillämpas de nuvarande bestämmelserna på obligatoriska förpackningspåskrifter för ekologiska livsmedel. Den obligatoriska uppgiften om framställningsplats i märkningar på förpackade ekologiska livsmedel ändras från ingången av 2022 på följande sätt:

Om Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion (dvs. Europalövet) används, ska en uppgift om framställningsplatsen för de jordbruksråvaror som produkten består av anges i samma synfält som logotypen och denna ska, beroende på vad som är lämpligt, ha någon av följande utformningar:

  1. a) ’EU-jordbruk’, om jordbruksråvaran har producerats i unionen,
  2. b) ’icke-EU-jordbruk’, om jordbruksråvaran har framställts i tredjeländer,
  3. c) ’EU/icke-EU-jordbruk’, om en del av jordbruksråvarorna har producerats i unionen och en del har framställts i ett tredjeland.

Motsvarande uppgift på svenska ändras inte.

Orden ”EU” och ”Icke-EU” får ersättas eller kompletteras med ett landsnamn eller med ett landsnamn och regionsnamn, om alla de jordbruksråvaror som produkten består av har framställts i det landet och, i tillämpliga fall, i den regionen - dvs uttrycket är finskt jordbruk. Då behöver ingredienser i små viktmängder inte anges, förutsatt att den totala mängden icke angivna ingredienser inte överstiger 5 % av den totala viktmängden för jordbruksråvaror.

Livsmedelsverket anser att de ovan nämnda ändringarna i förpackningspåskrifter kan börja tillämpas redan under 2021. Detta gäller även den ovan beskrivna gränsen på 5%. 

Du kan använda det förpackningsmaterial som du har låtit tillverka 2021 eller tidigare under år 2022. Du får inte beställa nytt förpackningsmaterial med uttrycket ”tuotettu Suomessa” efter första januari 2022.

Denna framställningsplats i märkningar ska anges på märkningen på ett officiellt EU-språk.

Ytterligare frågor kan ställas på adressen: luomuelintarvike@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 19.5.2022