Framställningsplats i märkningar

Genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 flyttas fram med ett år och börjar 1.1.2022. Av den anledningen träder ändringen av den finskspråkiga uppgiften om framställningsplats i märkningar på ekologiska livsmedel i kraft först 1.1.2022.

Finskspråkig uppgift om framställningsplatsen i märkningar på förpackade ekologiska livsmedel 2021 och användning av landsnamnet

Under 2021 tillämpas de nuvarande bestämmelserna på obligatoriska förpackningspåskrifter för ekologiska livsmedel. Den obligatoriska uppgiften om framställningsplats i märkningar på förpackade ekologiska livsmedel ändras från ingången av 2022 på följande sätt:

Om Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion (dvs. Europalövet) används, ska en uppgift om framställningsplatsen för de jordbruksråvaror som produkten består av anges i samma synfält som logotypen och denna ska, beroende på vad som är lämpligt, ha någon av följande utformningar:

  1. a) ’EU:n maataloudesta’, om jordbruksråvaran har producerats i unionen,
  2. b) ’muusta kuin EU:n maataloudesta’, om jordbruksråvaran har framställts i tredjeländer,
  3. c) ’EU:n ja muusta kuin EU:n maataloudesta’, om en del av jordbruksråvarorna har producerats i unionen och en del har framställts i ett tredjeland.

Motsvarande uppgift på svenska ändras inte.

Orden ”EU” och ”Icke-EU” får ersättas eller kompletteras med ett landsnamn eller med ett landsnamn och regionsnamn, om alla de jordbruksråvaror som produkten består av har framställts i det landet och, i tillämpliga fall, i den regionen. Då behöver ingredienser i små viktmängder inte anges, förutsatt att den totala mängden icke angivna ingredienser inte överstiger 5 % av den totala viktmängden för jordbruksråvaror.

Livsmedelsverket anser att de ovan nämnda ändringarna i förpackningspåskrifter kan börja tillämpas redan under 2021. Detta gäller även den ovan beskrivna gränsen på 5%. Övergångsperioden för produkter som förpackats med gamla påskrifter under 2021 fortgår till 2022, ända till dess att lagren är tömda.

Denna framställningsplats i märkningar ska anges på märkningen på ett officiellt EU-språk.

Ytterligare frågor kan ställas på adressen: luomuelintarvike@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 16.2.2021