Vilda naturprodukter

Primärproduktion

Plockning av vilda bär, svampar och örter är primärproduktion. Bekanta och traditionella vilda naturprodukter som man själv plockat kan man sälja utan att lämna någon anmälan till myndigheterna.

Bär, svampar och örter kan man sälja hemma och på ett torg eller leverera dem till den lokala detaljhandeln. Det är också möjligt att sälja eller donera dem till ett lokalt daghem eller äldreboende.

En vild växt kan vara ett nytt livsmedel och försäljning av den förutsätter då ett tillstånd som nytt livsmedel.

Verksamheter som hänför sig till primärproduktionen är bland annat lagring av bär och svampar på ett primärproduktionsställe, transport av sådana bort från ett primärproduktionsställe och rengöring, tvätt, sortering och annan iståndsättning eller behandling av primärprodukter på ett primärproduktionsställe. Behandlingen får inte märkbart förändra produkternas karaktär. Inslagning eller förpackning av primärprodukter i konsumentförpackningar är också primärproduktion.

Behandling av vilda naturprodukter kan förutsätta en anmälan om livsmedelslokal

Krossning, infrysning eller djupfrysning av vilda bär, torkning av vilda bär, svampar eller örter och förvällning, kokning eller insaltning av svampar är behandlingar som inte anses vara primärproduktion, eftersom behandlingarna påverkar produkternas egenskaper och deras karaktär ändras. Behandling av vilda produkter med de metoder som räknats upp ovan främjar utnyttjandet av dem i livsmedelskedjan, såsom livsmedelsindustrin.

Då den som plockar vilda svampar, bär och örter själv behandlar produkterna, betraktas behandlingen vanligen som lågriskverksamhet och icke yrkesmässig verksamhet, om vilken man inte behöver lämna någon anmälan om livsmedelslokal.

Ett undantag till det ovan nämnda är kokning av stenmurklor och försäljning av kokade stenmurklor till andra än industrin. Kokning av stenmurklor och försäljning av de kokade svamparna direkt till konsumenten såsom försäljning på ett torg eller försäljning till detaljhandeln storhushåll inbegripna är sådan verksamhet, om vilken det alltid ska lämnas en anmälan om livsmedelslokal till livsmedelstillsynsmyndigheten i hemkommunen.

Om någon annan än plockaren behandlar vilda bär, svampar eller örter på ovan nämnda sätt, ska om verksamheten lämnas en anmälan om livsmedelslokal till de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna.

Lär dig känna igen ätliga vilda växter och svampar

Att känna till arterna och kunna identifiera vilda växter på rätt sätt är ytterst viktiga faktorer som påverkar livsmedelssäkerheten. Den som plockar vilda primärprodukter måste kunna identifiera produkterna som han eller hon plockar på rätt sätt och kunna skilja dem från skadliga eller rentav giftiga likartade arter. Enligt andan i livsmedelslagen faller det alltid på livsmedelsföretagarens ansvar att försäkra sig om att produkterna som saluhålls är säkra för konsumenten. Platsen där produkter plockas ska vara sådan att de vilda naturprodukterna inte utsatts för förorening.

Mer information om handelssvamparna, behandlingen av stenmurklor och varningsmärkningarna som gäller dem och andra saker som hänför sig till användningen av svampar som livsmedel finner du på Livsmedelsverkets webbplats under Svampar. Information om märkningarna på andra vilda naturprodukter och om informationen som ska ges i samband med försäljning finner du under Grönsaker.

Sidan har senast uppdaterats 27.10.2022