Minneslista för dig som håller sommar- och hobbyhöns

Den här minneslistan är avsedd för dig som överväger att skaffa sommarhönor och hobbyhönor. Det är ingen skillnad om du har en eller tjugo hönor: kraven som gäller hönshållning måste ändå alltid följas. Syftet med kraven är att se till att hönorna har det bra och att de inte utgör en sjukdomsrisk för människor eller andra hönor

Ägaren är alltid ansvarig för hönornas hälsa och välbefinnande. Detta ansvar vilar på ägaren hela tiden från det att djuret skaffas tills djuret avlivas eller dör. Läs därför noggrant igenom minneslistan!

  1. Registrera dig som hönsdjurhållare hos landsbygdsenheten i din kommun
  2. 
På ett planområde ska du dessutom kontakta hälsoskyddsmyndigheten och byggnadstillsynen i din kommun 

  3. Följ bestämmelserna om hållandet av höns utomhus 

  4. Bekanta dig med djurskyddsbestämmelserna som gäller höns 

  5. Hönor från utlandet? Kom ihåg importkraven! 

  6. Se till att du bekämpar salmonella och andra sjukdomar
  7. Håll bokföringen över medicinsk behandling och antalet döda djur i skick
  8. Bekanta dig med anvisningarna om slakt och avlivning av hönor 

  9. Ta reda på hur en död eller avlivad höna får bortskaffas


1. Registrera dig som hönsdjurhållare hos landsbygdsenheten i din kommun

Alla som håller fjäderfä ska registrera sig hos kommunens landsbygdsenhet, landsbygdsnäringsmyndighet eller landsbygdssekreterare. Också djurhållningsplatserna där man håller djur måste registreras. Det här gäller således också den som håller bara en enda höna eller en som hyr ”leasing-sommarhöns”.

Mer information om registreringen

Kontaktuppgifter till landsbygdsförvaltningen för kommuners samarbetsområden finns på Livsmedelsverkets webbsidor.

2. På ett planområde ska du dessutom kontakta hälsoskyddsmyndigheten och byggnadstillsynen i din kommun

Mer information om att hålla hönor på ett planområde kan du begära av hälsoskyddsmyndigheten i din egen kommun. Kontakta vid behov kommunens byggnadstillsyn då användningsändamålet för en byggnad ändras eller nya byggnader uppförs.   

3. Följ bestämmelserna om hållandet av höns utomhus

Den som håller höns ska beakta bestämmelser som begränsar hållandet av fjäderfä utomhus. Bestämmelserna är i kraft från början av mars till slutet av maj i syfte att förhindra spridningen av fågelinfluensavirus. Fågelinfluensa smittar från fågel till fågel via sekret, och korta sträckor också via luften. Därför är det viktigt att förhindra direkt kontakt i synnerhet mellan vilda vattenfåglar och fjäderfä samt att se till avföring från vilda fåglar inte kommer åt att smutsa ned det foder eller dricksvatten som ges åt fjäderfä.

Mer information om utehållningsförbud för fjäderfä. Jord- och skogsbruksministeriets förordning 814/2017 jämte ändringar finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats i punkt 37.

4. Bekanta dig med djurskyddsbestämmelserna som gäller höns

Bestämmelser om att hålla, sköta, behandla och hantera djur ingår i djurskyddslagen (247/1996 jämte ändringar) och i djurskyddsförordningen (396/1996 jämte ändringar). Bestämmelser om djurskyddskrav för hållandet av hönor ingår dessutom i statsrådets förordning om skydd av höns (673/2010). Uppdaterad djurskyddslagstiftning finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

Lagstiftning som gäller hönshållning finns i broschyren Höns – djurskyddslagstiftningen i sammandrag. Broschyren kan laddas ner som pdf.

5. Hönor från utlandet? Kom ihåg importkraven!

För att skydda människors och andra djurs hälsa har man fastställt djursjukdomskrav för import av höns. Uppfyllandet av kraven förutsätter att importören skaffar fram information och fördjupar sig i ärendet redan i god tid före den planerade importen. Om importkraven inte har följts är det fråga om illegal import. Den som misstänker illegal import av djur ska göra en anmälan till kommunal- eller länsveterinären. Mer information om importkraven.

6. Se till att du bekämpar salmonella och andra sjukdomar

Om du säljer eller överlåter ägg för att användas annanstans än i ditt eget hushåll måste det regelbundet tas prov från hönsgården i enlighet med kontrollprogrammet för salmonella. Anvisning om salmonellaprovtagning av fjäderfä. Anvisningar och blanketter om salmonellakontroll. Krav som gäller för försäljning av ägg finns i Produktion och försäljning av hönsägg och andra fågelägg -anvisning

När det gäller att förebygga smittsamma djursjukdomar och förhindra att de sprids är djurens ägare i en central ställning. Misstanke om en smittsam djursjukdom ska anmälas till kommunalveterinären. Aktuell information om djursjukdomar samt bekämpning och övervakning av dem.

För att förhindra spridning av djursjukdomar är det förbjudet att mata livsmedelsproduktionsdjur med matavfall. Med matavfall avses sådant matavfall som kommer från antingen stor- eller hemkök och dukats fram under en måltid så att animaliska och vegetabiliska produkter blandats. Risken för djursjukdomar ökar särskilt då animaliska produkter används vid matning av djur. Då du matar hönor ska du se till att det foder de matas med lämpar sig för höns. För att förhindra djursjukdomar är det till exempel förbjudet att mata höns med köttbenmjöl och blodmjöl.

Salmonella kan spridas via foder och därför är det viktigt att kontrollera att fodret är hygieniskt bland annat genom att du endast skaffar foder från registrerade aktörer inom fodersektorn, regelbundet rengör matskålarna och redskapen, skyddar fodret från skadedjur och håller hönshållningsplatserna rena, särskilt viktigt är det att se till att spillning förs bort. Mer information om foderlagstiftningen finns på Livsmedelsverkets fodersidor.

7. Håll bokföringen över medicinsk behandling och antalet döda djur i skick

Den som äger eller håller produktionsdjur måste föra bok över medicinsk behandling av produktionsdjuren och över antalet döda djur. Bokföringen över medicinsk behandling av hönor måste sparas minst fem år och bokföringen över antalet döda djur minst tre år räknat från utgången av det år då det senast gjordes en notering om ett djur i bokföringen.

Mer information om lagstiftningen om medicinering av djur fås av den behandlande veterinären samt på Livsmedelsverkets webbsidor.

8. Bekanta dig med anvisningarna om slakt och avlivning av hönor

Ett djur ska avlivas eller slaktas så att djuret inte åsamkas onödig smärta, plåga eller lidande. Djuret får avlivas endast av en sådan person som har tillräcklig kunskap om avlivningsmetod och -teknik för djuret i fråga samt tillräcklig förmåga att utföra avlivningen.

Mer information om kraven på avlivning och slakt av djur och om tillåtna avlivningsmetoder

9. Ta reda på hur en död eller avlivad höna får bortskaffas

En höna är ett produktionsdjur och därför måste lagstiftningen om bortskaffande av produktionsdjur följas då du ska göra dig av med en avlivad höna. I hela Finland är det tillåtet att gräva ner en avlivad höna om det finns färre än 20 hönor på djurhållningsplatsen. Lagstiftningen om biprodukter kommer att ändras sommaren 2015 och då kan det bli ändringar i det här antalet. Nedgrävningen får inte orsaka risker för människors eller djurs hälsa. Närmare anvisningar om nedgrävning eller bortskaffande av kadaver på annat sätt fås av kommunalveterinären och miljöskyddsmyndigheterna. Mer information: Bortskaffande av en död höna och Nedgrävning av ett dött djur.

Sidan har senast uppdaterats 12.5.2020