Stödvillkor: kompensationsersättning 2024

Publiceringsdatum: 5. april 2024

Ansökningsguide om åkerstöd 

Syftet med kompensationsersättning är att trygga jordbruksproduktionens fortsättning trots de ogynnsamma klimatförändringarna som beror på det nordliga läget och att förhindra att jordbruksmarken förkastas från odlingsbruk genom att betala ut en ersättning för odlare i ogynnsamma områden och i bergstrakter.

1. Att ansöka om stöd

Du kan årligen ansöka om kompensationsersättning elektroniskt i Viputjänsten vid ansökan om åkerstöd. Läs mer om allmänna frågor i anslutning till ansökan om stöd i kapitlet Ansökan om åkerstöd i Ansökningsguide om åkerstöd.

2. Stödbelopp

Grunderna för betalning av ersättning

Ersättning betalas för alla ersättningsberättigade skiften på din gård vars markanvändningsslag är åker, naturbete och naturäng. Det minsta jordbruksskiftet för vilket ersättning kan betalas är 0,05 hektar.

Ersättning betalas dock inte för följande arealer: trädgårdsland, arealer med energiväxter med vedstam, arealer med prydnadsvide för flätning och annan hampareal än sådan som berättigar till grundläggande inkomststöd. Ersättning betalas inte heller för icke odlade arealer.

Ersättningsnivåer

Ersättningsnivån i stödområde AB (Södra Finland) är 217 euro/ha. Ersättningsnivån i stödområde C är 242 euro/ha.

Stödområdena finns på sidan Karta över stöd- och styrningsområden.

Stegvis minskning av ersättningen

Den ersättning som betalas per hektar sjunker i takt med att din gårds areal som beviljas kompensationsersättning stiger. Till arealer som beviljas kompensationsersättning räknas de skiften för vilka ersättning betalas. Minskad ersättning betalas bara för de hektar som överstiger de nedan nämnda trösklarna (inte för gårdens hela areal).

Tabell 1: Stegvis minskning av ersättningen

Gårdens areal som betalas ersättning

Den utbetalda kompensationsersättningens andel av det fulla beloppet av ersättning/ha

upp till 150 hektar

100 %

För åkerareal som överstiger 150 ha upp till 300 hektar

90 %

För åkerareal som överstiger 300 ha

80 %

Exempel 1.

Gården är belägen i stödområde C och gården har 180 hektar ersättningsberättigad areal. Alla 180 hektar har konstaterats vara ersättningsberättigade. Gården får full ersättning för 150 hektar: 150 ha x 242 €/ha = 36 300 €. För resterande 30 hektar betalas ersättningen till nedsatt belopp, dvs. 90 % av den fulla stödnivån: 30 ha x (242 €/ha x 90 %) = 6 534 €.

3. Stödvillkor

Utöver iakttagandet av de stödspecifika villkoren ska du:

  1. vara en aktiv jordbrukare
  2. uppfylla kraven för villkorlighet
  3. utöva jordbruksverksamhet på jordbruksmarken.

Ålderskrav för den sökande

Den sökande eller dennes make/maka måste sedan 31.12.2023 vara minst 18 år. En person under 18 år kan beviljas ersättning om hen har ingått äktenskap, bedriver jordbruk som samägare tillsammans med sin förälder eller om det finns särskilda skäl att avvika från ålderskravet. Om flera jordbrukare bedriver jordbruk eller i form av en sammanslutning, måste minst en av dem uppfylla ålderskravet. Åldersvillkoret gäller inte offentliga samfund.

Minimiareal och besittning av areal

För att ersättning ska kunna betalas ska den sökande ha åtminstone 5 hektar ersättningsberättigade basskiften (ersättningsberättigande Ja och Endast LFA). Till minimiarealen räknas 0,01 hektar och ersättningsberrättigade skiften som är större än så. De ersättningsberättigade skiftena ska vara i din besittning senast 18.6.2024.

Ersättningsberättigande

Kompensationsersättning kan endast betalas för arealer med basskiften som är ersättningsberättigade. Basskiften på åker har "Ersättningsberättigande" och basskiften på naturbete och naturäng har "Endast LFA". Mer information om hur ersättningsberättigande bestäms och hur man ansöker finns i kapitlet om Ersättningsberättingande basskifte i Ansökningsguide om åkerstöd.

Trädesbegränsning

Trädesbegränsningen begränsar arealen för trädesmark och naturvårdsvallar som ersättning betalas för. När du uppger trädesmarker och naturvårdsåkrar med vall till sammanlagt högst 25 procent av den ersättningsberättigade åkerarealen, kan ersättning betalas för hela den ersättningsberättigade arealen på din gård. På den resterande arealen måste du uppge odlingsväxter. Till exempel gröngödslingsvall och mångfaldsväxter hänförs till den ersättningsberättigande och odlade åkerarealen när begränsningen fastställs.

I trädesbegränsningen inräknas dock inte arealer* i landskapen Nyland och Egentliga Finland, som i stödansökan har uppgetts vara icke-produktiva.

*Korrigerad 27.5.2024: "trädesmarker och naturvårdsvallar " tagits bort.

Exempel 2.

Gården har 100 hektar ersättningsberättigade skiften. Gården uppger 10 hektar icke odlad areal, sammanlagt 25 hektar trädesmark, 10 hektar naturvårdsvall, 20 hektar skyddszon och 25 hektar havre och 10 hektar trädgårdsland.

På åkerarealen finns det sammanlagt 45 hektar andra odlingsväxter än sådana som berättigar till ersättning och som räknas in i trädesbegränsningen (= skyddszon + havre). Den största tillåtna arealen med trädesmark är således 45 ha/3 = 15 ha. Arealen som ersättning betalas för fås genom att multiplicera arealen för övriga odlingsväxter med 45 ha*4/3 = 60 ha.

Ersättning betalas för arealer med trädesmark och naturvårdsvall för 15 hektar och för havre och skyddszon för 45 hektar, dvs. totalt 60 hektar som nämns ovan. Ersättning betalas inte för icke odlad areal eller för trädgårdsland.

Exempel 3.

Gården har 20 hektar naturvårdsvall och 3 hektar icke odlad areal.

Eftersom det inte finns några odlingsväxter som berättigar till ersättning uppstår ingen areal i beräkningen som ska ersättas för växter som omfattas av trädesbegränsningen. Ersättning betalas alltså inte överhuvudtaget.