Stödvillkor: Nordligt hektarstöd 2024

Publiceringsdatum: 5. april 2024

Ansökningsguide om åkerstöd 

Det nordliga hektarstödet är avsett för vissa grödor som odlas i stödregion C.

1. Att ansöka om stöd

Du kan årligen ansöka om nordligt hektarstöd elektroniskt i Viputjänsten i ansökan om åkerstöd. Läs mer om allmänna frågor i anslutning till ansökan om stöd i kapitlet Ansökan om åkerstöd i Ansökningsguide om åkerstöd.

2. Stödbelopp

Grunderna för betalning av stöd

Nordligt hektarstöd betalas som växtspecifikt stöd för ersättningsberättigade åkerskiften på din gård och som är belägna i stödområde C. Det minsta jordbruksskiftet för vilket ersättning betalas är 0,05 hektar.

Stöd betalas inte för arealer där odlingsväxtens rötter inte har kontakt med marken.

Stödenhetskoefficient

Det nordliga hektarstödet är förknippat med en arealbegränsning. Av den orsaken har en stödenhetskoefficient fastställts för stödet. Stödenhetskoefficienten ändras om det antal stödenheter som ligger till grund för beviljandet av stödet överskrids. I år är stödenhetskoefficienten preliminärt 1,00.

Stödnivåer

De växter som berättigar stöd varierar från stödområde till stödområde. Stöd betalas för producerande arealer till högst följande belopp:

Gröda

Stödområden

euro/ha

Råg

C1, C2, C2 norr och skärgårdsområdena i stödområde C

75

Sockerbeta

C1, C2, C2 norr och skärgårdsområdena i stödområde C

100

Stärkelsepotatis

C1, C2, C2 norr och skärgårdsområdena i stödområde C

100

Frilandsgrönsaker

C1, C2, C2 norr, C3 och C4

350

Proteinväxtbestånd

C1 och C2

45

Åkergrödor*

C1 och C2

75

*Bovete, quinoa, matärt, foderärt, bondböna, lins, kikärt, oljedådra, rybs, raps, blandade grödor (oljeväxter), hampa och lin.

Med proteingröda avses ett växtbestånd som i skiftesuppgifterna har angetts med växtbeteckningen Blandning (ärt/bondböna/sötlupin/lins/spannmål), Blandade grödor (proteingrödor+oljeväxter), Blandning (ärt/bondböna/sötlupin/lins/oljeväxter) eller Blandade grödor (proteingrödor). Proteingrödans andel av frömängden ska vara över 50 procent.

Stödområdena finns på sidan Karta över stöd- och styrningsområden på ruokavirasto.fi.

3. Stödvillkor

Ålderskrav för den sökande

Den sökande eller dennes make/maka måste sedan 31.12.2023 vara minst 18 år. En person under 18 år kan beviljas stöd om hen har ingått äktenskap, bedriver jordbruk som samägare tillsammans med sin förälder eller om det finns särskilda skäl att avvika från ålderskravet. Om flera jordbrukare bedriver jordbruk eller i form av en sammanslutning, måste minst en av dem uppfylla ålderskravet. Åldersvillkoret gäller inte offentliga samfund.

Miljövillkor

Följ en del av villkorlighetskraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden. Kraven gäller bränning av stubb, skyddsremsor längs vattendrag och på sluttande marker, bevarande av landskapselement, beskärning av träd samt bekämpning av flyghavre och jätteloka.

Närmare information om dessa finns i Guide om villkorlighet.

Jordbruksmark och jordbruksverksamhet

Se till att jordbruksmarken är i odlingsbart skick och idka produktion av jordbruksprodukter. De åtgärder som krävs varierar enligt den anmälda växten. Läs mer om kraven i kapitlet Jordbruksmark, bas- och jordbruksskiften och Jordbruksverksamhet i Ansökninsguide om åkerstöd.

Minimiareal och besittning av areal

Du besitter minst 5 hektar jordbruksmark. Om du odlar frilandsgrönsaker och ansöker om stöd för dem ska det finnas minst en hektar trädgårdsväxter i din odling. Till minimiarealen för trädgårdsväxter räknas frilandsgrönsaker, frukt, bär, örtväxter, prydnadsväxter, plantskolor, frö- och kryddväxter samt trädgårdsland.

Till minimiarealen räknas 0,01 hektar och skiften som är större än så. Jordbruksmarken ska vara i din besittning senast 18.6.2024 och under hela växtperioden.

Ersättningsberättigande

Stöd kan endast betalas för ersättningsberättigade arealer. Mer information om hur ersättningsberättigande bestäms och hur man ansöker finns i kapitlet om Ersättningsberättingande basskifte i Ansökninsguide om åkerstöd.

Frilandsgrönsaker

Frilandsgrönsaker skall vara avsedda som livsmedel. Om du odlar grönsaker för annat bruk ska du meddela om detta i uppgifterna om jordbruksskiften. Inget stöd betalas för produktion av frilandsgrönsaker som används som foder (t.ex. fodergödsel eller foderrova), sättlök (produktion av förökningsmaterial), grönsaksproduktion eller kryddväxter.

De ärter som berättigar till stöd är trädgårdsärter, vilket inkluderar spritärter, spritmärgärter, sockerärter och brytärter som skördas omogna.

Skörden av frilandsgrönsaker måste bärgas. Om skörden inte kan bärgas på grund av väderleksförhållanden, skadedjur eller växtsjukdomar, behåller skiftet rätten till stöd.