Stödvillkor: stöd till unga jordbrukare 2024

Publiceringsdatum: 5. april 2024

Ansökningsguide om åkerstöd 

Det nationella stödet till unga jordbrukare är avsett för jordbrukare i stödregion C som för första gången har etablerat en gård som huvudsaklig företagare och som är högst 40 år under det första året för ansökan om stöd till unga jordbrukare.

1. Att ansöka om stöd

Du kan årligen ansöka om stöd för unga jordbrukare elektroniskt i Vipu-tjänsten i ansökan om åkerstöd. Läs mer om allmänna frågor i anslutning till ansökan om stöd i kapitlet Ansökan om åkerstöd i Ansökninsguide om åkerstöd.

Första ansökan

Gör den första ansökan om etablering som jordbrukare under de närmaste fem åren.

Bifoga utredningar i samband med den första ansökan om huruvida du uppfyller förutsättningarna för beviljande av stöd (bland annat bestämmanderätt). Du kan lämna in bevis på att du uppfyller kravet på yrkesskicklighet senare. De bilagor som krävs för stöd är desamma som för inkomststöd för unga jordbrukare (se Inkomststöd för unga jordbrukare i Ansökninsguide om åkerstöd).

Kom ihåg att anmäla förändringar

När du ansöker om stöd för unga jordbrukare under senare år, kom ihåg att meddela eventuella förändringar i din jordbruksverksamhet i ansökan om åkerstöd, till exempel personalbyten.

2. Stödbelopp

Grunderna för betalning av stöd

Stöd till unga jordbrukare betalas för ersättningsberättigade åkerskiften på din gård och som är belägna i stödområde C. Det minsta jordbruksskiftet för vilket ersättning betalas är 0,05 hektar.

Stödet betalas i högst 5 år. Om du för första gången fick stöd till unga jordbrukare redan för stödåret 2020, är det här sista året du kan söka stödet.

Stöd betalas inte för arealer där odlingsväxtens rötter inte har kontakt med marken.

Stödenhetskoefficient

Stödet till unga jordbrukare är förknippat med en arealbegränsning. Av den orsaken har en stödenhetskoefficient fastställts för stödet. Stödenhetskoefficienten ändras om det antal stödenheter som ligger till grund för beviljandet av stödet överskrids. I år är stödenhetskoefficienten preliminärt 1,00.

Stödnivåer

Inom hela stödregion C betalas 50 euro/ha i stöd för jordbruksgrödor, trädgårdsväxter och åkerenergigrödor.

Stödområdena finns på sidan Karta över stöd- och styrningsområden.

Stöd betalas inte för följande åkerarealer: trädgårdsland, små arealer intill varandra, bevarande av jordbruksmark, ettåriga sådda blandade grödor, naturbeten och ängar, naturvårdsvall, trädesmark, mångfaldsväxter, skyddsremsa, skyddszon och miljöavtalsarealer.

Besluten om stödbeloppet och stödets varaktighet fattas årligen inom ramen för anslaget.

3. Stödvillkor

Ålderskrav för den sökande

En jordbrukare som för första gången ansöker om stöd för unga jordbrukare år 2024 får vara högst 40 år under ansökningsåret. Om den sökande är en sammanslutningsform, ska de delaktiga med bestämmanderätt vara högst 40 år gamla under det första ansökningsåret. Alla medlemmar som söker stöd i sammanslutningsform får vara högst 40 år.

Stöd kan beviljas personer över 40 år under senare år, om den första ansökan har lämnats in före 40 års ålder.

Den sökandes bestämmanderätt

Du måste ha bestämmanderätt över din gård. Om den sökande är en sammanslutningsform måste en eller flera personer som är högst 40 år inneha bestämmanderätt. Till exempel i ett aktiebolag anses bestämmanderätten uppfyllas om du har över hälften av bolagets aktier och de producerar över hälften av röstetalet för bolagets aktier. Kraven på bestämmanderätt är desamma som för inkomststöd för unga jordbrukare (se Inkomststöd för unga jordbrukare i Ansökninsguide om åkerstöd).

Kraven på yrkesskicklighet hos den sökande

En jordbrukare som för första gången ansöker om stöd för unga jordbrukare år 2024 ska ha tillräckligt med yrkesskicklighet för jordbruksverksamhet. Kravet måste uppfyllas redan under det första ansökningsåret senast 31.8.2024. Lämna in intyget (till exempel examensbeviset) som bilaga till ansökan  *eller senast 16.9.2024 till kommunen för att stödet ska kunna betalas ut.

*Kompletterad 18.6.2024: eller senast 16.9.2024.

Som tillräcklig yrkesskicklighet för en ung jordbrukare anses till exempel

  • en examen på minst andra stadiet inom naturbruk eller
  • tre års praktisk erfarenhet inom naturbruk och utbildning med en omfattning på minst 20 studieveckor/30 studiepoäng/eller motsvarande kompetenspoäng inom naturbruk.
    • Av utbildningen ska minst 10 studieveckor/15 studiepoäng/eller motsvarande kompetenspoäng bestå av ekonomiska studier.

Obs. Kravet på yrkesskicklighet gäller inte dem som fått stöd för första gången under stödåret 2022 eller tidigare. Kravet på yrkesskicklighet för stödåret 2023 gäller den som fått stöd för första gången 2023.  Kravet på yrkesskicklighet för stödåret 2024 gäller den som ansökt om stöd för första gången 2024, då förutsättningarna för sammanslutningen och gruppen av fysiska personer har förändrats jämfört med föregående år.

Närmare krav på yrkesskicklighet för jordbrukare och sammanslutningar finns i kapitlet om Inkomststöd för unga jordbrukare i Ansökninsguide om åkerstöd.

Miljövillkor

Följ en del av villkorlighetskraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden. Kraven gäller bränning av stubb, skyddsremsor längs vattendrag och på sluttande marker, bevarande av landskapselement, beskärning av träd samt bekämpning av flyghavre och jätteloka.

Närmare information om dessa finns i Guide om villkorlighet.

Minimiareal och besittning av areal

Du besitter minst 5 hektar jordbruksmark. Till minimiarealen räknas 0,01 hektar och skiften som är större än så. Jordbruksmarken ska vara i din besittning senast 18.6.2024 och under hela växtperioden.

Jordbruksmark och jordbruksverksamhet

Se till att jordbruksmarken är i odlingsbart skick och idka produktion av jordbruksprodukter. De åtgärder som krävs varierar enligt den anmälda växten. Läs mer om kraven i kapitlet Jordbruksmark, bas- och jordbruksskiften och Jordbruksverksamhet i Ansökninsguide om åkerstöd.

Ersättningsberättigande

Stöd kan endast betalas för ersättningsberättigade arealer. Mer information om hur ersättningsberättigande bestäms och hur man ansöker finns i kapitlet om Ersättningsberättingande basskifte i Ansökninsguide om åkerstöd.