Vanliga frågor: hur inverkar coronaviruset covid-19 på stöden

Inverkar den smittsamma epidemin på utbetalningen av stöd?

Livsmedelsverket gör allt som står i dess makt för att säkerställa utbetalningen av stöd. Vi har fäst särskild uppmärksamhet på vikariearrangemangen när det gäller uppgifter som hör samman med stödbetalningen.

Görs det stödövervakningar som normalt på gårdarna?

På grund av risken med coronaviruset utför NTM-centralernas, regionförvaltningsverkens och Livsmedelsverkets inspektörer bara nödvändiga och brådskande kontrollbesök. De administrativa kontrollerna och dokumentkontrollerna fortsätter som vanligt.

Hur inverkar den smittsamma epidemin på kontrollerna av utvecklingsstöd för landsbygden?

På grund av coronavirusrisken utför Livsmedelsverket inspektionsbesök på plats i begränsad utsträckning fram till 31.12.2021. Medan undantagssituationen pågår utför Livsmedelsverket kontrollerna i huvudsak som dokumentkontroller och på distans. Vid behov ber Livsmedelsverket om tilläggsinformation per telefon eller e-post.

Hur inverkar epidemin på ansökan om stöd?

Förberedningen av jordbrukarnas huvudstödansökan fortsätter som normalt. Målet är att jordbrukarnas samlade stödansökan (huvudstödansökan) ska inledas planenligt i slutet av april. Datasystemsförändringarna för handläggningen av huvudstödansökan och ansökningarna tryggas. Vi önskar att jordbrukarna uträttar sina ärenden i e-tjänsten Vipu.

Utvecklingsstöd för landsbygden kan sökas elektroniskt i e-tjänsten Hyrrä.

Hur inverkar coronaepidemin på de pågående ansökningarna om jordbrukarstöd?

På grund av det stora antalet användare kan det hända att nätet blir överbelastat, och därför uppmanar vi jordbrukarna att ansöka om stöd i god tid före ansökningstidens utgång.

Ordnas det utbildningar om stödansökan för jordbrukarna i vår?

Regionala stödutbildningar med fysisk närvaro har ställts in på grund av virusepidemin.
Materialet för den utbildning om stödansökan som Livsmedelsverket ordnade finns att tillgå på webbplatsen livsmedelsverket.fi.

Kan jag uträtta stödärenden vid kommunen, NTM-centralen eller på Leadergruppernas kontor?

ivsmedelsverket uppmanar sina kunder att uträtta ärendena på webben eller per telefon. Du kan leta fram kommunernas, NTM-centralernas och Leadergruppernas kontaktinformation på webbplatsen livsmedelsverket.fi.

Kan en gård få Råd 2020 -rådgivning medan undantagstillståndet pågår?

Råd 2020 -rådgivning kan fås också via elektronisk fjärruppkoppling (t.ex. Microsoft Teams eller videosamtal på Whatsapp). Kontakta en rådgivare www.ruokavirasto.fi/neuvojarekisteri och kom överens om hur rådgivningen ska genomföras.

Hur beaktas begränsningarna för resor och ordnandet av evenemang när det gäller utvecklingsprojekt?

Om ett projekt får kostnader för inhiberade evenemang eller resor, är kostnaderna stödberättigande om de är slutliga och hänför sig till projektet. Ta kontakt med den NTM-central eller Leadergrupp som beviljat stödet och diskutera de ändringar som begränsningarna orsakar för genomförandet av projektet. Kontaktuppgifterna till NTM-centralerna och Leadergrupperna kan du söka fram på webbplatsen livsmedelsverket.fi.

Kan extra stödposter betalas till projekt?

Betalningsposter som under tiden 4.5–31.12.2020 har betalats i fråga om vissa stöd för jord-och skogsbruk, för fiske, för renhushållning och för utveckling av landsbygden anses enligt lag 300/2020 vara extra betalningsposter. De beaktas inte när de projektspecifika betalningsposterna för stöden i fråga räknas samman.

Går det att få amorteringsfrihet för ett räntestödslån för jordbruksinvesteringar?

Om ett räntestödslån eller statligt lån har beviljats enligt lag 329/1999 eller 1476/2007, kan bankerna bevilja uppskov med låneamorteringarna för högst ett år i sänder och sammanlagt för högst åtta år. Diskutera saken med din bank.

Hur ska man gå till väga om ett företag har fått ett jakande finansieringsbeslut, men företagets ekonomiska situation ändras drastiskt på grund av de begränsningar som undantagsförhållandena orsakar?

Ta kontakt med den NTM-central eller Leadergrupp som beviljat stödet och diskutera olika alternativ. Om du behöver förlängd tid för att genomföra en investering eller ett projekt, ska du diskutera med NTM-centralen eller Leadergruppen och göra upp en ansökan om förlängd tid. Kontaktuppgifterna till NTM-centralerna och Leadergrupperna kan du söka fram på webbplatsen livsmedelsverket.fi.

Hur inverkar den smittsamma epidemin på beviljandet av export- och importlicenser?

Elektroniska ansökningar om export- och importlicenser behandlas dagligen. Det kan uppstå dröjsmål med beviljandet av licenser och utdrag på papper.

Hur beaktas de som fyllt 70 år och de som hör till någon riskgrupp i samband med överföringar av stödrättigheter och undertecknande av arrendeavtal?

För att undvika smittrisken ska du se till att personer som fyllt 70 år eller hör till någon riskgrupp undertecknar blanketterna om överföring av stödrättigheter utan att du träffar dem. Saken kan skötas t.ex. per post. Samma tillvägagångssätt rekommenderar vi också när det gäller undertecknande av arrendeavtal. Om du sköter saken per post underlättas kommunikationen av att du lägger in också ett frankerat returkuvert i postförsändelsen. Fullmakt kan också användas.

Var får man tag på stödrättighetsblankett 103A?

Som bilaga till blankett 103B, som gäller stödrättighetsöverföringar, ska man alltid lämna in stödrättighetsblankett 103A för den gård som överlåter stödrättigheter. Stödrättighetsblanketten kan du i många fall skriva ut från Viputjänsten. Närmare anvisningar finns här. Om det inte är möjligt att skriva ut 103A kan du be kommunen att t.ex. posta 103A för att användas som bilaga. På så sätt undgår du smittrisken.

Hur ansöker man om jordbruksstöd medan coronavirusepidemin pågår, och hur sköter man ärenden med kommunens landsbygdskansli?

Det lönar sig att använda e-tjänsten Vipu i ärenden som har med jordbruksstöden att göra. Lämna in stödansökningarna i god tid innan ansökningstiden går ut, eftersom belastningen på nätförbindelserna är hög under coronavirusepidemin på grund av det stora antalet användare. Vid behov kan du också använda pappersblanketter när du ansöker om stöd. Ansökningsblanketten kan du skicka till kommunen antingen i form av en e-postbilaga eller som brevpost. Posta blanketten i god tid före ansökningstidens utgång.

Undvik att besöka kommunens landsbygdskansli medan epidemin pågår. Många kommunkanslier är stängda, så kontakt med kommunen får du bäst genom att ringa eller skicka e-post. Kom överens i förväg om ett eventuellt besök.

Var hittar jag aktuell information i sådana frågor om jordbrukarstöd som har med corona-epidemin att göra?

Aktuell information i sådana frågor om jordbrukarstöd som tangerar coronavirussituationen finns på livsmedelsverket.fi, i nyhetsbreven till jordbrukare, i de meddelanden som Livsmedelsverket utarbetar och i fackpressen. Följ de här kanalerna, för coronavirussituationen förändras hela tiden.

Hur får den som lämnar in stödansökan på papper den aktuella information som behövs om de digitaliserade arealerna?

Livsmedelsverket rekommenderar att stödansökan görs i e-tjänsten Vipu. Om du ändå vill lämna in ansökan på papper, kan du beställa de senaste uppgifterna om de digitaliserade arealerna från kommunens landsbygdsnäringsmyndighet på papper, antingen per post eller elektroniskt. Begäran om att få uppgifter ska göras i god tid. Undvik att besöka kommunens landsbygdskansli under coronaepidemin.

Kan en gård hänvisa till oöverstigligt hinder på grund av coronaviruset?

I det rådande coronaepidemiläget kan du åberopa force majeure till exempel i följande fall:

 • Det ordnas inga kurser som krävs för din ekoförbindelse.
  • På basis av force majeure kan du flytta fram avläggandet av ekokursen till en senare tidpunkt. Det betalas dock ingen ersättning för förbindelsen förrän du har avlagt den utbildning som krävs för förbindelsen.
 • Det ordnas inga utbildningar för växtskyddsexamen eller testningar av växtskyddssprutor.
  • På basis av force majeure kan du avlägga utbildningen och låta testa sprutan senare. Lägg ändå märke till att du kan avlägga examen också på nätet. Avlägg examen genast när det igen ordnas examenstillfällen.
   Om du anlitar en entreprenör för att sköta växtskyddsbesprutningarna, och entreprenörens växtskyddsspruta inte är testad eller entreprenören inte har avlagt växtskyddsexamen på grund av coronaviruset, ska du komma ihåg att göra anmälan om force majeure till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.
 • Det villkor i samband med stöd för växthusproduktion som stipulerar att odlingen ska börja 15.5.2020 kan inte följas på grund av problem med tillgången på utländsk arbetskraft.
  • Om du inte kan inleda den stödberättigande odlingen 15.5.2020 på grund av problem med tillgången på utländska arbetstagare, ska du göra anmälan om force majeure. Börja med växthusodlingen genast när det är möjligt.
 • Ett projekt med en icke produktiv investering går inte att genomföra inom den föreskrivna tilläggstiden, därför att coronapandemin förhindrar anlitandet av en entreprenör.

  • Om du har beviljats tilläggstid för att genomföra en icke produktiv investering, och du anlitar en entreprenör som på grund av coronapandemin inte kan utföra de åtgärder som krävs för att den icke produktiva investeringen ska bli genomförd inom den beviljade tilläggstiden, kan du åberopa force majeure. Gör anmälan om force majeure till NTM-centralen.

Om du eller din gård råkar ut för force majeure eller en exceptionell omständighet ska du inom 15 arbetsdagar göra en anmälan om saken till den behöriga myndigheten, dvs. landsbygdsnäringsmyndigheten för din kommun eller NTM-centralen. Bara genom att anmäla om force majeure kan du behålla din rätt till jordbrukarstöden eller en del av dem.

Det är bäst att göra anmälan med e-post. Om du postar anmälan ska du per telefon försäkra dig om att anmälan har kommit fram.  Bifoga också bevis till anmälan. Läs mer om oöverstigligt hinder i kapitel 5 i ansökningsguiden.

En rådgivare har gjort upp min stödansökan under tidigare år, men på grund av coronaviruset kommer han nu inte till gården utan ringer mig. Hur ska vi få jordbruksskiftena inritade?

Var ute i god tid. Du kan till exempel rita in kartorna för hand eller fråga om du får skifteskartorna på papper via rådgivaren. Också kommunens landsbygdsnäringsmyndighet kan posta kartorna till dig. Med rådgivaren kan du komma överens om hur kartorna skickas. Skicka med posten, ta ett foto med mobilen eller lämna dem på trappan för avhämtning. Det viktigaste med kartritningarna är att arealerna stämmer och att de har ritats in på kartan på så rätt ställe som möjligt.

Betalningen av stöd baserar sig på uppgifterna om jordbruksskiften i Viputjänsten, dvs. utan uppgifter om jordbruksskiften kan stöden inte betalas. Beräkningen av villkor som baserar sig på geografisk information (permanenta gräsmarker, saneringsgrödor) slutar också fungera om Viputjänsten ändras. En ändring skulle kräva både att Viputjänsten korrigeras och att EU-rättsakterna ändras. Det är inte möjligt att göra sådana ändringar mer före huvudstödansökan.

Hur ska jag gå till väga med ansökan om stödrättigheter ur reserven?

I det rådande epidemiläget är det bäst att inte besöka NTM-centralen. Du kan skicka din ansökan om stödrättigheter ur reserven per post eller e-post. Kontaktuppgifterna till NTM-centralerna kan du söka fram på webbplatsen livsmedelsverket.fi.

Hur går jag till väga om det blir problem med att anmäla sig till kontrollsystemet för ekologisk produktion senast 30.4.2020?

Anmäl dig till kontrollsystemet för ekologisk produktion senast 30.4.2020, om du ansöker om ekoförbindelse i vår. Om det på grund av en exceptionell situation till följd av coronaviruset inte är möjligt att hålla denna deadline, ska du kontakta NTM-centralen för att utreda alternativen. Det kan vara frågan om en exceptionell situation till exempel om det på grund av coronaläget inte finns någon rådgivare att tillgå för att göra upp ansökan eller bilagorna till den, fastän det varit planerat. 

Kan blanketterna för ansökan om jordbrukarstöd undertecknas elektroniskt?

Vid behov kan du underteckna blanketterna för ansökan om jordbrukarstöd elektroniskt. Du kan använda en elektronisk underskrift med en metod från en tjänsteleverantör där underskriften görs med hjälp av stark autentisering (till exempel bankidentifiering) eller ett elektroniskt handstilsprov.

Vi rekommenderar dock att ansökningar om jordbrukarstöd skickas via e-tjänsten Vipu.

Sidan har senast uppdaterats 21.6.2023