Förflyttningar av hästdjur

OBSERVERA! Läs först alla de andra krav som gäller förflyttningar från huvudsidan.

Denna anvisning gäller alla aktörer som flyttar hästdjur som avses i denna anvisning från Finland till EU-länder, Norge eller Schweiz och hämtar dem till Finland från EU-länder, Norge eller Schweiz.

Djurhälsokraven

Aktörerna får endast flytta hästdjur till en annan medlemsstat om följande krav är uppfyllda:

 1. Djuren kommer från en anläggning där surra (Trypanosoma evansi) inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet, eller om de kommer från en anläggning där surra (Trypanosoma evansi) har rapporterats under de sista två åren före avsändandet, den drabbade anläggningen efter det senaste utbrottet har förblivit föremål för restriktioner vad gäller förflyttning till dess att
  1. de smittade djuren har avlägsnats från anläggningen,
   och
  2. de kvarvarande djuren på anläggningen har genomgått ett test för surra (Trypanosoma evansi) genom en av de diagnosmetoder som anges i del 3 i bilaga I i delegerad förordning (EU) 2020/688 och som har utförts med negativt resultat på prover som tagits minst sex månader efter det att det sista smittade djuret har avlägsnats från anläggningen.
 2. Djuren kommer från en anläggning där beskällarsjuka (dourine) inte har rapporterats under de sista 6 månaderna före avsändandet, eller om de kommer från en anläggning där beskällarsjuka (dourine) har rapporterats under de sista två åren före avsändandet, den drabbade anläggningen efter det senaste utbrottet har förblivit föremål för restriktioner vad gäller förflyttning till dess att
  1. de smittade djuren har avlivats och destruerats eller slaktats eller alla smittade okastrerade hästdjur av hankön har kastrerats
   och
  2. de kvarvarande hästdjuren på anläggningen, med undantag av de kastrerade hästdjur av hankön som avses i led i, har genomgått ett test för beskällarsjuka (dourine) genom en av de diagnosmetoder som anges i del 8 i bilaga I i delegerad förordning (EU) 2020/688 och som utförts med negativt resultat på prover som tagits minst sex månader efter det att de åtgärder som beskrivs i led i har slutförts.
 3. Djuren kommer från en anläggning där ekvin infektiös anemi inte har rapporterats under de sista 90 dagarna före avsändandet, eller om de kommer från en anläggning där ekvin infektiös anemi har rapporterats under de sista 12 månaderna före avsändandet, den drabbade anläggningen efter det senaste utbrottet har förblivit föremål för restriktioner vad gäller förflyttning till dess att
  1. de smittade djuren har avlivats och destruerats eller slaktats och anläggningen har rengjorts och desinfekterats
   och
  2. de kvarvarande djuren på anläggningen har genomgått ett test för ekvin infektiös anemi genom den diagnosmetod som anges i del 9 i bilaga I i delegerad förordning (EU) 2020/688 och som utförts med negativt resultat på prover som tagits vid två tillfällen med minst tre månaders mellanrum efter det att de åtgärder som beskrivs i led i har slutförts.
 4. Djuren kommer från en anläggning där venezuelansk hästencefalomyelit inte har rapporterats under de sista sex månaderna före avsändandet, eller om djuren kommer från en anläggning i en medlemsstat eller zon däri i vilken venezuelansk hästencefalomyelit har rapporterats under de sista två åren, de uppfyller villkoren i led i och villkoren i antingen led ii eller iii:
  1. Under minst 21 dagar före avsändandet har de varit kliniskt friska och alla djur som avses i led ii eller iii och som uppvisat en ökning av kroppstemperaturen, mätt dagligen, över det normala fysiologiska intervallet har med negativt resultat genomgått ett diagnostest för venezuelansk hästencefalomyelit genom den diagnosmetod som anges i del 10.1 a i bilaga I i delegerad förordning (EU) 2020/688, och
  2. djuren har hållits i karantän i minst 21 dagar i skydd mot angrepp av vektorinsekter, och
   antingen
   — vaccinerats mot venezuelansk hästencefalomyelit med en fullständig första vaccinationscykel och omvaccinering enligt tillverkarens rekommendationer minst 60 dagar och högst 12 månader före avsändandet,
   eller
   — genomgått ett test för venezuelansk hästencefalomyelit genom den diagnosmetod som anges i del 10.1 b i bilaga I i delegerad förordning (EU) 2020/688, utfört med negativt resultat på ett prov som tagits minst 14 dagar efter dagen för införandet i karantän,
  3. djuren har genomgått
   — ett test för venezuelansk hästencefalomyelit genom den diagnosmetod som anges i del 10.1 b i bilaga I i delegerad förordning (EU) 2020/688, utan en ökning av antikroppstiter, som utförts på parade prover som tagits vid två tillfällen med 21 dagars mellanrum, varav det andra togs under en period på 10 dagar före dagen för avsändandet,
   och
   — ett test för påvisande av genom för venezuelansk hästencefalomyelitvirus genom den diagnosmetod som anges i del 10.2 i bilaga I i delegerad förordning (EU) 2020/688 och som utförts med negativt resultat på ett prov som tagits högst 48 timmar före avsändandet, och djuren har skyddats mot angrepp av vektorinsekter efter provtagning fram till avsändandet.
 5. Djuren kommer från en anläggning där infektion med rabiesvirus hos hållna landlevande djur inte har rapporterats under de sista 30 dagarna före avsändandet.
 6. Djuren kommer från en anläggning där mjältbrand hos hov- och klövdjur inte har rapporterats under de sista 15 dagarna före avsändandet.
 7. Djuren har inte varit i kontakt med hållna djur av förtecknade arter vad gäller de sjukdomar som avses i leden a–f som inte uppfyllde kraven i leden a–e under de sista 30 dagarna före avsändandet, och kravet i led f under de sista 15 dagarna före avsändandet. 

I de ovannämnda punkterna a, b och c ska de restriktioner vad gäller förflyttning som avses i punkterna a, b och c gälla i minst 30 dagar efter det att det sista djuret på anläggningen av de förtecknade arter vad gäller respektive sjukdom som avses i punkt a, b och c antingen har avlivats och destruerats eller slaktats och utrymmena har rengjorts och desinfekterats.

På begäran av den behöriga myndigheten ska den aktör som ansöker om djurhälsointyg lämna adressuppgifter för varje anläggning som håller hästdjur på vilken de hästdjur som ska flyttas hölls under de 30 dagarna före den planerade förflyttningen till en annan medlemsstat.

Förflyttningskontroll och djurhälsointyget som åtföljer sändningen

Sändningen ska kontrolleras före förflyttningen. Kontrollen görs av den övervakande officiella veterinären på exportörens begäran. Innan ett djurhälsointyg undertecknas ska den officiella veterinären utföra dokumentkontroller, identitetskontroller, fysiska kontroller och undersökningar för att kontrollera att kraven uppfylls. Den officiella veterinären utför en identitetskontroll och en klinisk undersökning av djuren i sändningen i syfte att upptäcka kliniska tecken på eller misstankar om förtecknade sjukdomar för arten.

Efter att tjänsteveterinären har gjort kontrollerna utfärdar hen djurhälsointyget under de sista 48 timmarna eller den sista arbetsdagen före avsändandet från ursprungsanläggningen, när det gäller hästdjur. Djurhälsointyget får utfärdas för ett individuellt hästdjur eller för en sändning av flera hästdjur som sänds samtidigt från samma avgångsplats till samma destinationsplats och direkt till en annan medlemsstat utan ha genomgått uppsamling. Avsändaren och mottagaren är ansvariga aktörer för anläggningarna. Det finns två olika hälsointygsmodeller för dessa sändningar. Djurhälsointyget ska vara giltigt i tio dagar från dagen för utfärdandet. Sändningen ska således åtföljas av ett hälsointyg som undertecknats av tjänsteveterinären. I Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/403 fastställs hälsointygsmodellerna för hästdjur.

Genom undantag från 10 dagars giltighetstiden för djurhälsointyget ska det djurhälsointyg som utfärdas för ett individuellt hästdjur vara giltigt i 30 dagar under förutsättning att

 1. det hästdjur som ska flyttas åtföljs av den identitetshandling för hästdjur som gäller under hästdjurets hela livstid som föreskrivs i artikel 114.1 c i förordning (EU) 2016/429 och som inkluderar ett giltigt valideringsmärke som utfärdats av den behöriga myndigheten, eller av det organ till vilket denna verksamhet har delegerats, för en period på högst 4 år, och som dokumenterar att djuret vanligen vistas på en anläggning som av den behöriga myndigheten erkänts som en anläggning med låg hälsorisk på grund av ofta förekommande djurhälsobesök, ytterligare identitetskontroller och hälsokontroller samt frånvaron av naturlig betäckning på anläggningen, förutom i separata utrymmen som är avsedda därför,
  eller
 2. det registrerade hästdjur som ska flyttas åtföljs av den identitetshandling för hästdjur som gäller under hästdjurets hela livstid och som föreskrivs i artikel 114.1 c i förordning (EU) 2016/429 samt som inkluderar en giltig licens som utfärdats för en period på högst 4 år, antingen av den nationella avdelningen av Internationella ridsportförbundet för deltagande i hästtävlingar eller av den behöriga kapplöpningsmyndigheten för deltagande i kapplöpningar och som dokumenterar minst två besök per år av en veterinär, inklusive sådana som är nödvändiga för att utföra regelbundna vaccinationer mot hästinfluensa och undersökningar som krävs för förflyttningar till andra medlemsstater eller tredjeländer.

Därvid ska hälsointyget vara giltigt i 30 dagar. Under giltighetstiden täcker intyget flera förflyttningar mellan medlemsländer och tillbaka till avgångsplatsen. Även i Finland kan tjänsteveterinärerna utfärda dessa 30 dagars intyg enligt den harmoniserade EU-lagstiftningen förutsatt att, hästdjuret som ska flyttas åtföljs av den identitetshandling för hästdjur som gäller under hästdjurets hela livstid och identitetshandlingen inkluderar licensen för deltagande i hästtävlingar och de krävda besöken av en veterinär.

Djurhälsointyget ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 1. Avsändarens och mottagarens namn och adress.
 2. Den avsändande anläggningens namn och adress, och
  1. om den avsändande anläggningen är en godkänd anläggning, anläggningens unika godkännandenummer, eller
  2. om den avsändande anläggningen är en registrerad anläggning, anläggningens unika registreringsnummer.
 3. Destinationsanläggningens namn och adress, och
  1. om destinationsanläggningen är en godkänd anläggning, anläggningens unika godkännandenummer, eller
  2. om destinationsanläggningen är en registrerad anläggning, anläggningens unika registreringsnummer.
 4. Art och kategori av djur och, vid behov, identifiering.
 5. Uppgifter om djurhälsosituationen och ytterligare garantier i fråga om
  1. ursprungsmedlemsstaten eller zonen däri,
  2. djurens ursprungsanläggning och ursprungsflock, inklusive testresultat i förekommande fall,
  3. djuren som ska avsändas, inklusive testresultat eller vaccinationer i förekommande fall.
 6. Datum och ort för utfärdande av och giltighetstid för djurhälsointyget, den officiella veterinärens namn, befattning och underskrift samt stämpel från den behöriga myndigheten på ursprungsorten för sändningen.

Registrerade hästdjurs förflyttningar i Norden

För sådana registrerade hästdjurs del som permanent hålls i Finland, Sverige, Norge och Danmark krävs inget separat hälsointyg förutsatt att:

 1. hästen ska återvända till avresestaten inom tio dagar efter det att den har överskridit gränsen mellan nämnda stater för att delta i en tävling, individprövning eller avelsvärdering av avelsdjur;
 2. hästens deltagande i en tävling, individprövning eller avelsvärdering av avelsdjur ska kunna påvisas genom dokumentation eller på något annat tillförlitligt sätt före förflyttningen från en stat till en annan;
 3. hästen ska åtföljas av ett intyg över att den har deltagit i tävlingen, individprövningen eller avelsvärderingen;
 4. det intyg som avses i punkt 3 ska utfärdas av en veterinär som övervakar tävlingen, individprövningen eller avelsvärderingen eller, om det för evenemanget inte krävs övervakning av en veterinär, av den högsta domaren vid evenemanget eller av en person som bemyndigats av denne;
 5. hästdjuret ska åtföljas av sin identitetshandling som gäller under hästdjurets hela livstid (hästpass); och
 6. hästdjuret uppfyller de allmänna hälsokrav som lagstiftningen förutsätter
 7. hästdjuret ska åtföljas av en fritt formulerad egenförsäkran som aktören utfärdat på ursprungsplatsen och denna egenförsäkran ska innehålla följande uppgifter om djuret i fråga: ursprungsplats, destination, transportmedel, transportör, djurets art, djurets kategori och antal, identifiering och registrering, samt uppgifterna om djurhälsokraven.

Bestämmelser om saken ingår i 6 § i JSM förordning 328/2021 (ändring 875/2021) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/688 i artiklarna 22, 76, 91 och 92 samt i bilagorna I och VIII punkt 1.

Sidan har senast uppdaterats 23.11.2023