Information om distansförsäljning för företag

Läs den korta vägledningen nedan innan du startar en verksamhet som ingår i livsmedelskedjan på nätet eller utvidgar redan befintlig verksamhet till distansförsäljningssidan. Med livsmedelskedjan avses här alla produktionssteg från jord till bord. På denna sida behandlas distansförsäljning ur perspektivet försäljning och marknadsföring riktad direkt till konsumenten. Försäljningen från en professionell aktör till en annan regleras närmare och du hittar mer information på Livsmedelsverkets webbplats för respektive bransch.

En kvinna söker på internet

Bild: Tussitaikurit Oy

Guide till inledande av distansförsäljning

Grundläggande frågor

Virtuella marknadsplatser övervakas på samma sätt som traditionella stenfotsbutiker. Utred åtminstone följande frågor innan du inleder distansförsäljning:

 • Ska ditt företag registrera sig?
  1. foder-, gödsel-, utsädesföretagare (Touko)
  2. registret över växtskydds- och plantmaterial (Touko)
  3. företagare enligt livsmedels- och hälsoskyddslagen (Ilppa)
  4. försäljare och marknadsförare av ekologiska livsmedel (Kontrollsystemet för ekologisk produktion)
 • Behöver du anmäla produkterna som ska saluföras eller ansöka om tillstånd för dem? 
 • Ska ditt företag ha en plan för egenkontroll?
 • Hur beaktas produkternas spårbarhet i affärsverksamheten?
 • Ta också hänsyn till de rättsliga krav som gäller för produkter som du säljer på distans.

Det finns många former av distansförsäljning som ständigt utvecklas. Företagaren är alltid ansvarig för att de produkter som säljs och marknadsförs uppfyller kraven i lagstiftningen även vid distansförsäljning. Ansvaret upphör inte även om produktionen, underhållet och uppdateringen av en distansförsäljningskanal (t.ex. e-handel) läggs ut på entreprenad till tredje part eller om försäljningen sker via en elektronisk marknadsplats eller plattform.

Företags-, produkt- och avtalsuppgifter som ska lämnas till konsumenten

Innan en produkt beställs ska företagaren alltid ge kunden specifik information om både det företag som säljer produkterna och de produkter som säljs, eftersom konsumenten vid distansförsäljning inte kan undersöka produkten och dess försäljningsförpackning på förhand.

På företagets försäljningskanal (bl.a. webbplats, profil på sociala medier) ska i anslutning till företaget anges åtminstone:

 • Företagets (näringsidkarens) namn
 • Adress till företagets huvudsakliga verksamhetsställe
 • Företagets kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress)

Det är god kundservice att ange företagets FO-nummer på försäljningskanalen. Det hjälper konsumenten att vid behov bättre få reda på företagets bakgrund och få information.

Om en produkt ska åtminstone följande anmälas:

 • Beskrivning av de produkter som finns till salu. De krav på uppgifternas innehåll, begriplighet, tydlighet och språk som förutsätts i lagen gäller distansförsäljningsprodukter på samma sätt som produkter som säljs i butiker.
 • Skattepliktig prisuppgift för produkten.

I samband med distansförsäljningsavtal ska åtminstone anges:

 • Hur konsumenten kan betala för produkterna.
 • Leveranspris som inte ingår i priset på produkten eller tjänsten samt andra kostnader och förväntad leveranstid.
 • Praxis för fakturering av produkten.
 • Villkor för betalning, leverans och annat fullgörande av avtalet samt vid behov praxis för kundklagomål. I detta sammanhang ska även företagets geografiska adress anges om den avviker från det huvudsakliga verksamhetsställets adress.
 • Hur en beställning kan avbokas och när kundens ångerrätt upphör.
 • Vid telefonförsäljning, priset för samtalet, om det avviker från lokalsamtalets nätavgift.
 •  Uppgift om att konsumenten ska stå för kostnaderna för returnering av varorna om konsumenten frånträder avtalet.

All ovanstående information ska presenteras i begripligt format och vara tillgänglig både skriftligen och via e-post så att kunden kan spara den för senare användning. Mer detaljerad information om både kraven och lagstiftningen finns på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats, punkt 6.1 Information som ges konsumenten.

Språk som ska användas och marknadsföring

När det gäller inriktning av försäljning och marknadsföring är mållandets språk av väsentlig betydelse. Kraven i finsk lagstiftning tillämpas också på varor och produkter som tillhandahålls av utländska företag, om marknadsföringen kan anses gälla Finland. Distansförsäljningen har i regel ansetts gälla Finland på basis av företagets marknadsföringsmaterial.

Distansförsäljningen anses gälla Finland, om t.ex.

 • ett utländskt företag skickar marknadsföringspost på finska till finländska konsumenter
 • företaget upprätthåller finskspråkiga webbplatser där produkter kan beställas

Distansförsäljningen anses inte gälla Finland, om t.ex.

 • det i en utländsk tidning finns endast en rabattkupong på engelska instucken

Om produkten innehas av ett företag eller dess representant i Finland (t.ex. i lager) innan den levereras till en finländsk konsument, tillämpas i regel finsk lagstiftning.

Observera! De olika sektorernas egna lagar kan innehålla ytterligare krav eller begränsningar gällande vilken information om produkterna som kan eller bör anges på nätet.

Mer information om ärenden som gäller distansförsäljning för företag finns på Livsmedelsverkets webbplats:

Etablering av en webbutik eller ett annat distansförsäljningsföretag

Försäljning av livsmedel på Internet

Information som ska tillhandahållas om ett livsmedel i samband med distansförsäljning

Distansförsäljning

Kraven på växthälsa i distansförsäljning av trädgårdsväxter

 

Mer information om distansförsäljning för företag finns på andra myndigheters webbplatser:

Konsument- och konkurrensverkets riktlinjer för webb­handel och övrig distansförsäljning

Konsument- och konkurrensverkets riktlinjer för e-butiker och företag som erbjuder betallösningar för e-butiker

Sidan har senast uppdaterats 3.10.2023