Etablering av en webbutik eller ett annat distansförsäljningsföretag

Vill du etablera en webbutik där livsmedel saluhålls? Planerar du försäljning av livsmedel på en webbplats, på social media eller via telefon? På denna sida får du vägledning om hur du inleder verksamheten.

Bild 1. Tussitaikurit Oy

Vad avses med distansförsäljning?

Med distansförsäljning avses all slags försäljningsverksamhet, där ett avtal om köp ingås mellan säljaren och köparen utan att de fysiskt kommer i kontakt med varandra. Sådana distansförsäljningssätt är

 • försäljning via en webbplats, såsom en webbutik
 • försäljning via en mobilapplikation
 • försäljning via social media (såsom Facebook), till exempel REKO-verksamhet
 • postorderbeställningar
 • telefonbeställningar
 • sms som marknadsföringsmedel
 • beställningskuponger i dagstidningar, bildtidningar eller separata reklamblad

Då du etablerar en webbutik som saluhåller livsmedel eller säljer livsmedel som distansförsäljning på något annat sätt, betraktas du som en aktör inom livsmedelsbranschen. Notera att du betraktas som en aktör inom livsmedelsbranschen även om livsmedlen inte i något som helst stadium fysiskt befinner sig i din besittning utan levereras till kunden direkt till exempel från ett lager som ligger på något helt annat håll. I egenskap av aktör inom livsmedelsbranschen svarar du för din del för att livsmedlen som hamnar hos konsumenten är säkra och att tillräcklig och korrekt information tillhandahållits om dem. Nedan följer anvisningar om vad du åtminstone bör göra då du vill etablera en webbutik eller idka distansförsäljning av livsmedel på något annat sätt.

Innan du inleder distansförsäljning av livsmedel ska du se till att åtminstone följande saker är i ordning:

 1. Registrera ditt företag hos livsmedelstillsynen. 
 2. Ta reda på om anmälningar ska lämnas om produkterna som saluhålls eller om det ska ansökas om ett tillstånd för dem. 
 3. Planera egenkontrollen.
 4. Beakta kraven i lagstiftningen även vid distansförsäljningsverksamhet.

1. Registrera ditt företag hos livsmedelstillsynen

Om du vill inleda distansförsäljning av livsmedel, bör du registrera dig i ett register som upprätthålls av livsmedelstillsynsmyndigheten i din egen kommun. Distansförsäljning förutsätter registrering som en livsmedelslokal fyra veckor innan verksamheten inleds. Verksamheten ska registreras också i det fall att du verkar hemifrån eller enbart säljer, dvs. förmedlar livsmedel som andra tillverkat och tillverkning inte ingår i din verksamhet. Verksamheten ska registreras även om livsmedlen som du säljer inte vore på samma ställe som du själv eller om lagringen och leveransen av produkterna sker på annat håll. Kosttillskott är också de livsmedel så om försäljning av sådana ska också alltid lämnas en anmälan om livsmedelslokal.

Om du redan tidigare har registrerat ditt företag hos livsmedelstillsynen, räcker det då du inleder distansförsäljning att du lämnar en anmälan om väsentlig förändring i verksamheten.

Anmälningsblanketten finner du på kommunens webbplats eller hos den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten. Kommunernas kontaktuppgifter finner du här. Den lokala tillsynsmyndigheten bistår dig med råd och vägledning. Livsmedelstillsynen registrerar verksamheten och framöver omfattas verksamheten av regelbunden livsmedelstillsyn. Såväl registreringen som tillsynen är huvudsakligen avgiftsbelagd myndighetsverksamhet.

Mer information om hur man registrerar sig

Anmälan om livsmedelsverksamhet kan också lämnas på webben. Miljö- och hälsoskyddets elektroniska anmälningstjänst ilppa har öppnats för riksomfattande bruk. I tjänsten ilppa kan du lämna en anmälan om inledande av de flesta verksamheter inom livsmedels- och hälsoskyddssektorn, om väsentlig ändring i verksamheten, om avslutande av verksamheten eller om att företagaren byts ut. Mer information om tjänsten ilppa.

En primärproducent kan sälja sina produkter också som distansförsäljning

En primärproducent kan också idka distansförsäljning. Det räcker med en anmälan om primärproduktion, om producenten saluhåller små mängder primärprodukter som han själv producerat direkt till konsumenten. Gården är ofta redan införd i den lokala livsmedelstillsynsmyndighetens register. Då räcker det att du lämnar en skriftlig anmälan om inledning av distansförsäljning till tillsynen. Alla primärprodukter lämpar sig inte för distansförsäljning. Obehandlad mjölk måste man till exempel alltid själv avhämta från mjölkgården. Om småskalig verksamhet inom primärproduktionen finns en kort webbkurs (på finska), där man mer detaljerat berättar om verksamhetens möjligheter och villkor. Då kan också be din lokala tillsynsmyndighet om råd.

2. Ta reda på om anmälningar ska lämnas om produkterna som saluhålls eller om det ska ansökas om ett tillstånd för dem.

I regel kräver försäljning av livsmedel inte något tillstånd och om sådana lämnas inte heller några anmälningar. Ett undantag från det utgör nya livsmedel, som kräver ett tillstånd, jämte kosttillskotten, livsmedlen som berikats med vitaminer och/eller mineralämnen, modersmjölksersättningarna och livsmedlen för speciella medicinska ändamål, om vilka anmälningar ska lämnas till Livsmedelsverket.

Nya livsmedel

Om ett livsmedel inte i betydande omfattning använts som människoföda inom EU-området före 15.5.1997, kan det betraktas som ett nytt livsmedel. Nya livsmedel kräver ett tillstånd från Europeiska kommissionen innan de kan släppas ut på marknaden. Utsläppande av ett icke godkänt nytt livsmedel på marknaden är att allvarligt fel och leder vanligen till att produkten återkallas från marknaden. Säkerställ således alltid innan du lägger en produkt till försäljning, att det över huvud taget är tillåtet att saluhålla den som livsmedel. Notera saken särskilt i sådana fall, då du inför livsmedel till landet från länder utanför EU-området. Även inhemska produkter, såsom vilda växter och svampar kan vara nya livsmedel, om de inte kan påvisas ha en tillräcklig konsumtionshistoria.

Kosttillskott, berikade livsmedel, modersmjölksersättningar och livsmedel för speciella medicinska ändamål

Om du tillverkar, låter tillverka eller importerar kosttillskott, livsmedel som berikats med vitaminer och/eller mineralämnen, modersmjölksersättningar eller livsmedel för speciella medicinska ändamål, ska du lämna anmälningar om dem till Livsmedelsverket. Om du enbart saluhåller sådana produkter, räcker det att du erhållit dokumentation från en annan aktör över att anmälningar lämnats på korrekt sätt. Observera att mottagna anmälningar inte innebär att Livsmedelsverket skulle ha godkänt att produkterna överensstämmer med livsmedelsbestämmelserna. Det är alltid aktören inom livsmedelsbranschen själv som svarar för att produkterna är säkra och överensstämmer med kraven.

3. Planera egenkontrollen

Innan du inleder distansförsäljning, bör du planera egenkontrollen i ditt företag. Egenkontrollen är ditt företags riskhanteringssystem. I egenkontrollen planerar du i förväg hur du hanterar riskerna i din verksamhet och hur du vid behov åtgärdar fel. Av riskhanteringssystemet krävs desto mer, ju mer omfattande och riskbenägen verksamhet inom livsmedelsbranschen du idkar.

Med egenkontrollen säkerställer du till exempel att livsmedlens förvaringstemperaturer och förvaringstider är i ordning och att livsmedlen i alla stadier hanteras på ett hygieniskt sätt. Du planerar också hur man säkerställer att kunderna får tillräcklig och korrekt information om produkterna. Alla livsmedel som du anskaffar och marknadsför ska också vara spårbara. Livsmedlen spårbarhet utgör en central del av egenkontrollen. Till egenkontrollen hänför sig också vissa bokföringskrav.

Mer information om egenkontrollen

4. Beakta kraven i lagstiftningen även vid distansförsäljningsverksamhet

Nedan har i ett nötskal sammanförts centrala saker som ska beaktas vid distansförsäljningsverksamhet

Informationen som ska tillhandahållas om livsmedel och marknadsföringen

Som etablerare av ett distansförsäljningsföretag svarar du för att korrekt och tillräcklig information tillhandahålls om livsmedlen som saluhålls. Vid försäljning i en webbutik ligger ansvaret för tillhandahållandet av informationen hos den aktör som har registrerat webbutikens domännamn. För märkningarna på produkterna svarar den aktör, under vars namn livsmedlet saluhålls. Håll ändå i minnet att även om du inte svarar förr märkningarna på en produkt så svarar du ändå för att se till att du inte saluhåller produkter med bristfällig eller inkorrekt information.

Distansförsäljaren ska se till att konsumenten vid distansförsäljning får tillräcklig information om livsmedlen som hålls i distansförsäljning för att kunna fatta sitt köpbeslut. Om livsmedel ska vid distansförsäljning tillhandahållas all obligatirsk information. Den obligatoriska informationen är delvis olik allt enligt det om det rör sig om ett förpackat eller oförpackat livsmedel. För några produkter gäller dessutom särskilda märkningskrav. Sådana produkter är till exempel kosttillskotten, modersmjölksersättningarna och livsmedlen för speciella medicinska ändamål. Mer information om de särskilda bestämmelserna som gäller vissa livsmedelskategorier finner du i Tabell 1 i Handboken om livsmedelsinformation.

I Finland ska den obligatoriska livsmedelsinformationen vid distansförsäljning i regel tillhandahållas på finska och svenska. Sälj inte sådana produkter som saknar märkningar på finska och svenska.

Tänk på att medicinsk marknadsföring av livsmedel alltid är förbjudet och att du med andra ord inte får ge en sådan bild av ett livsmedel att det förebygger, behandlar eller botar en sjukdom. Säkerställ också att du vid marknadsföring av livsmedel framför endast tillåtna närings- och hälsopåståenden. Du får inte vilseleda konsumenten.

Konsumenten får inte orsakas extra kostnader av att erhålla obligatorisk livsmedelsinformation.

Mer information om informationen som ska tillhandahållas om livsmedel vid distansförsäljning och om marknadsföring av livsmedel.

Hygienisk hantering av produkterna och temperaturen

Se till att produkterna hanteras, lagras och transporteras på ett hygieniskt sätt. Skydda produkterna och håll utrymmena snygga. Försök på alla sätt se till att livsmedlen inte kontamineras med mikrober eller med ett sådant ämne som inte hör hemma i dem. Glutenfria produkter ska till exempel förvaras åtskilda från produkter som innehåller gluten.

Förvara produkter i en temperatur som är lämplig för produkten i fråga. Se särskilt till att lättfördärvliga livsmedel förvaras i en tillräckligt låg temperatur ända fram till konsumenten så att livsmedlen håller sig säkra.

Mer information om hygieniska arbetssätt

Mer information om temperaturhantering

Kontaktmaterial

Säkerställ att alla material som kommer i kontakt med ett livsmedel, såsom förpackningsmaterialen, lämpar sig för kontakt med livsmedel och önskat användningsändamål. Så tryggas att skadliga kemikalier inte migrerar från materialen till livsmedlen. Då ett material är försett med symbolen glas och gaffel, vet du att det lämpar sig för kontakt med livsmedel.

För användningen av ett material kan ha fastställts begränsningar i fråga om till exempel livsmedlets temperatur, fetthalt och surhet eller kontakttiden. Då är symbolen glas och gaffel eller någon annan märkning in sig inte alltid tillräcklig för att tillräckligt ange hurdan kontakt materialet är lämpligt för. Om användningsändamålet eller användningsförhållandena inte framgår av handelsbeteckningen, bör du säkerställa lämplighetsinformationen hos den som levererat materialet särskilt då det rör sig om produkter och material som kommer i kontakt med feta och sura jämte heta livsmedel.

Mer information om kontaktmaterial

Spårbarhet och återkallelser

Livsmedlen och deras råvaror bör kunna spåras i varje stadium av produktionen, tillverkningen och distributionen. Den som saluhåller ett livsmedel svarar enligt lagstiftningen också för spårbarheten. I praktiken ska du kunna påvisa varifrån ett parti av en råvara eller av någon annan produkt kommit och vart partiet levererats vidare. Du ska också känna till livsmedlens anskaffnings- och överlåtelsetidpunkter.

Säkerställ också att du vet hur du ska agera, om du får veta eller om du misstänker att ett livsmedel som du saluhåller inte är säkert. Om ett livsmedel inte är säkert och det redan kommit ända fram till konsumenten, ska produkten tas bort från marknaden (återkallelse), ska den kommunala myndigheten och Livsmedelsverket informeras om återkallelsen och vid behov ska konsumenten informeras om produktfelet och orsaken till återkallelsen och om sättet på vilka produkterna kan returneras (såsom returnering till inköpsstället). En sådan situation kan uppstå, om en produkt innehåller ett ämne som orsakar allergi, men ämnet inte har nämnts i informationen som tillhandahållits om livsmedlet.

Mer information om spårbarheten och återkallelser

Krav som ställts i annan lagstiftning

Tänk på att man vid distansförsäljning av livsmedel utöver livsmedelslagstiftningen också bör iaktta kraven som ställts på annat håll i lagstiftningen.  

Du bör till exempel iaktta kraven i konsumentskyddslagstiftningen. Konsumentskyddslagstiftningen reglerar informationen som ska tillhandahållas i samband med valet eller köpet av en produkt.

Konsumenten har rätt att annullera en beställning som gjorts via distansförsäljning, såsom en webbutik, inom 14 dygn efter att han eller hon mottagit varorna. Om beställningen gäller en tjänst, ska annulleringen ske inom 14 dygn efter att avtalet om tjänsten ingåtts. Om konsumenten inte har rätt att annullera ett köp eller en beställning, ska han eller hon informeras detta i förväg.

Mer information om konsumentlagstiftningen finner du på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats.

I enlighet med kraven i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation bör du i webbutiken uppge ditt företags namn, geografiska adress, e-postadress och annan sådan kontaktinformation som gör det möjligt att nå dig.

Sidan har senast uppdaterats 19.10.2022