Godkännande av anläggning

Godkännande av anläggning krävs för anläggningar som bearbetar animaliska biprodukter eller lagrar produkter tillverkade av dessa biprodukter. Godkännandet är specifikt för en viss produktionsanläggning eller produktionslinje. Godkännande krävs också av anläggningar som bearbetar animaliska biprodukter för andra ändamål än tillverkning av gödselprodukter, såsom för deponering på avstjälpningsplatsen eller energiproduktion.

Bestämmelser om kraven på godkännande av anläggningar finns i lagstiftningen om biprodukter. Lagen om gödselmedel kräver inget godkännande av anläggning. De godkännanden av anläggningar som beviljats med stöd av den upphävda lagen om gödselfabrikat förblir i kraft under övergångsperioden. Efter övergångsperioden ska tillverkningen uppfylla kraven i lagen om gödselmedel 711/2022 och i jord- och skogsbruksministeriets förordningar som utfärdats med stöd av den.

Godkännandenumren för godkända anläggningar som tillverkar gödselprodukter finns upptagna i Livsmedelsverkets tillsynsregister. En förteckning över anläggningar som är godkända enligt förordningen om biprodukter förs också på Livsmedelsverkets webbplats.

Krav på godkännande av anläggning

Anläggningar som tillverkar gödselprodukter och som är godkända enligt förordningen om biprodukter kan som råvara använda animaliska biprodukter i kategori 3, såsom livsmedel med utgånget datum från detaljhandeln, produkter med tillverkningsfel från livsmedelsindustrin, delar av slaktkroppar som är otjänliga som livsmedel från slakterier och matavfall från hushållen. Som råvara passar också stallgödsel i kategori 2. De övriga animaliska biprodukterna i kategori 2 ska trycksteriliseras på godkänt sätt innan de levereras till en anläggning som tillverkar gödselprodukter.

I en anläggning som är godkänd enligt förordningen om biprodukter ska det finnas en hygieniseringsprocess, där materialet i en sluten process under bearbetningen ska nå en temperatur på minst 70 grader i minst en timme, när materialstycket som bearbetas är högst 12 mm. Alternativ kan man använda en validerad hygieniseringsprocess, vars funktion har verifierats. Man kan avvika från bearbetningskraven ovan med Livsmedelsverkets tillstånd, om en anläggning bearbetar endast biprodukter med låg risk, såsom matavfall eller stallgödsel.

Kraven på godkännande och hygienisering gäller inte bearbetning av stallgödsel på gårdar, när gödseln används på egen gård eller överlåts åt en annan gård enligt avtal som stallgödsel.

Ansökan om godkännande

Ansökan om godkännande av anläggning lämnas på Livsmedelsverkets blankett. En förutsättning för att beviljas godkännande är att anläggningens verksamhet uppfyller kraven i förordningen om biprodukter. En anläggning som ansöker om godkännande ska ha ett anhängigt eller gällande miljötillstånd. Om det inte krävs något miljötillstånd för verksamheten måste det finnas en skriftlig utredning av miljötillståndsmyndigheten.

Den som ansöker om godkännande måste påvisa att anläggningen producerar gödselprodukter eller råvaror till sådana som är säkra och lämpar sig att använda.

I ansökan beskrivs
  • råvarorna som ska bearbetas och hur dessa lagras
  • tillverkningsprocessen inklusive hygienisering
  • de produkter som ska tillverkas
  • lagringen av färdiga produkter och uppgifter om eventuella fjärrlager

Till ansökan fogas ett processdiagram över verksamheten, en situationsplan, ett kvalitetssystem kompletterat med ett HACCP-system samt ett miljötillstånd eller ansökan om miljötillstånd.

I samband med handläggningen av godkännandeärendet kontrolleras bland annat produktionslokalerna, processverksamheten, kvalitetssystemet och den tillhörande bokföringen. Handläggningen av ansökan om godkännande kan inledas när alla nödvändiga handlingar har lämnats till Livsmedelsverket och aktören har påvisat att verksamheten uppfyller kraven i lagstiftningen.

Sidan har senast uppdaterats 11.1.2023