Godkännande av anläggning

En tillverkare av organiska gödselfabrikat eller organiska råvaror till sådana eller en aktör som tekniskt bearbetar dessa produkter måste vara godkänd av Livsmedelsverket.

Godkännandet av en anläggning är specifikt för var och en produktionsanläggning eller produktionslinje och det bygger på lagen om gödselfabrikat, och i fråga om animaliska biprodukter dessutom på biproduktförordningen. De godkända anläggningarnas godkännandenummer har förts in i Livsmedelsverkets tillsynsregister. På Livsmedelsverkets webbplats förs dessutom en förteckning över anläggningar som godkänts enligt biproduktförordningen.

Vem ska ansöka?

Godkännande enligt lagen om gödselfabrikat

Det godkännande som lagen om gödselfabrikat förutsätter gäller tillverkning av organiska gödselfabrikat som hör till följande grupper av typbeteckningar

  • IB1 organiska gödselmedel av animaliskt ursprung
  • IB2 organiska gödselmedel av icke animaliskt ursprung
  • 3A2 organiska jordförbättringsmedel 
  • 3A5 biprodukter som används som sådana som jordförbättringsmedel
  • 5A2 jordblandningar, om stallgödsel, organiskt avfall eller biprodukter från industrin ingår i tillverkningsprocessen.

Godkännande krävs inte av anläggningar som renar avloppsvatten och som tillverkar biprodukter som används som sådana som jordförbättringsmedel som ingår i grupp 3A5 i förteckningen över typbeteckningar. Exempel på sådana är kalkstabiliserat reningsverksslam eller termofilt rötat slam. Godkännande krävs ändå om någon annan instans än reningsverket självt ansvarar för bearbetningen.

Godkännande enligt biproduktförordningen

Ett förfarande för godkännande enligt biproduktförordningen gäller alla anläggningar som bearbetar animaliska biprodukter eller lagrar produkter som framställts av sådana biprodukter. Anläggningar som tillverkar gödselfabrikat kan som råvara använda animaliska biprodukter i kategori 2 såsom stallgödsel, och kategori 3 -material såsom detaljhandelns livsmedel som passerat sista användningsdatum, slakteriernas slaktkroppsdelar som inte är tjänliga som livsmedel och privathushållens matavfall. Kategori 2-biprodukter som medför risk för smitta måste bearbetas genom trycksterilisering på godtagbart sätt innan de levereras till en anläggning som tillverkar gödselfabrikat.

En anläggning enligt biproduktförordningen ska utföra en hygieniserande bearbetning där en temperatur på minst 70 grader uppnås i en sluten process under minst en timme, varvid partikelstorleken på det material som bearbetas får vara högst 12 millimeter. Alternativt kan man använda en lika beprövad validerad hygieniserande bearbetning. Med tillstånd av Livsmedelsverket går det att avvika från de ovan nämnda bearbetningskraven om endast biprodukter med låg risk, såsom matavfall eller stallgödsel, bearbetas vid anläggningen.

Kraven på godkännande och hygienisering gäller inte bearbetning av stallgödsel på gårdar, när stallgödseln används på den egna gården eller överlåts genom avtal till en annan gård som gödsel.

Godkännande enligt biproduktförordningen krävs också av sådana anläggningar som bearbetar animaliska biprodukter för att användas också som annat än gödselfabrikat, till exempel för deponering på avstjälpningsplats eller användning som energi.

Ansökan om godkännande

Godkännande av anläggning söks med Livsmedelsverkets blankett. En förutsättning för att beviljas godkännande är att anläggningens verksamhet uppfyller kraven i lagen om gödselfabrikat. Anläggningar som bearbetar animaliska biprodukter ska dessutom uppfylla kraven i biproduktförordningen. Den anläggning som ansöker om godkännande ska ha ett anhängigt eller gällande miljötillstånd. Om det inte krävs något miljötillstånd för verksamheten måste det finnas en skriftlig utredning av miljötillståndsmyndigheten.

Den som ansöker om godkännande måste påvisa att det vid anläggningen uppkommer gödselfabrikat eller råvaror till sådana som är säkra och lämpar sig att använda.

I ansökan ges en beskrivning av

  • råvarorna som ska bearbetas och hur dessa lagras
  • tillverkningsprocessen inklusive hygienisering
  • de produkter som ska tillverkas
  • lagringen av färdiga produkter och uppgifter om eventuella fjärrlager

Till ansökan fogas ett processdiagram över verksamheten, en situationsplan och egenkontrollplan samt miljötillstånd eller ansökan om miljötillstånd.

I samband med att godkännandeärendet behandlas kontrolleras bland annat produktionslokalerna, processverksamheten, genomförandet av egenkontrollen och bokföringen. Behandlingen av ansökan om godkännande kan inledas när alla nödvändiga handlingar är inlämnade till Livsmedelsverket och aktören har påvisat att verksamheten uppfyller kraven i lagstiftningen.

Utsläppande av produkter på marknaden före godkännandet

Gödselfabrikat vars tillverkning kräver att anläggningen är godkänd kan på vissa villkor släppas ut på marknaden redan innan beslutet om godkännande har getts. Livsmedelsverket kan på ansökan meddela ett partispecifikt överlåtelsetillstånd till anläggningar som ansökt om godkännande, så att det bearbetade materialet kan släppas ut på marknaden.

Beviljandet av överlåtelsetillstånd förutsätter att partiet uppfyller de krav som fastställts i lagen om gödselfabrikat och biproduktförordningen och att inga omständigheter som är ett hinder för godkännandet har observerats i fråga om verksamheten.

Sidan har senast uppdaterats 19.3.2019