Maatalouden investointituet

EU:n metsäkatoasetuksen vaikutus nauta- ja lypsykarjatilojen uusinvestointeihin epäselvä

Maa- ja metsätalousministeriö suosittelee viivästyttämään tulevia nauta- ja lypsykarjatalouden rakennushankkeita, jos tuotantorakennuksen tontilta tai rakennuspaikalta joudutaan kaatamaan puita metsästä.

MMM:n tiedote 13.4.2023

Maatalouden investointitukea voi hakea esimerkiksi navetan, sikalan tai kasvihuoneen rakentamiskustannuksiin, salaojitukseen ja yhteisiin ojitusinvestointeihin tai esimerkiksi korjauksiin, jotka parantavat eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa. Myös maatilan energiainvestointeihin, kuten aurinkopaneelien tai led-valaistuksen hankkimiseen, voidaan myöntää investointitukea.

Kuka voi saada tukea?

Voit saada maatalouden investointitukea, jos olet 18 vuotta täyttänyt viljelijä, joka elinkeinonaan harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan maatilalla maataloutta ja jolla on riittävä ammattitaito. Ammattitaitovaatimus ei koske investointeja, jotka edistävät ympäristön tilaa, kestävää tuotantotapaa, eläinten hyvinvointia ja bioturvallisuutta eikä energiainvestointeja (tukikohteet 2–4).

Jos tilan hallinta kuuluu kahdelle tai useammalle henkilölle, hakekaa tukea yhdessä. Tällöin vähintään kolmasosa tilasta on oltava henkilöllä, joka täyttää tuen myöntämisen edellytykset.

Tukea voi saada myös yksityisoikeudellinen yhteisö tai maatalousyrittäjien yhteenliittymä (esimerkiksi kuivuriosakeyhtiö). Huomioi tällöin:

 • Jos tukea hakee yhteisö, osake-enemmistön ja määräysvallan tulee olla henkilöllä tai henkilöillä, jotka täyttävät hakijaa koskevat ehdot.
 • Jos haette tukea maatalousyrittäjien yhteenliittymänä, kaikkien yhtymän jäsenten on täytettävä ikä- ja ammattitaitovaatimukset sekä vähintään puolella osakkaiden maatiloista tulee täyttyä edellytykset jatkuvaan kannattavuuteen.

ELY-keskus voi tarkistaa, täyttyvätkö lain vaatimukset tarkastusten tai valvontojen perusteella, viranomaisten päätösten perusteella, oman selvityksesi perusteella tai tekemällä maatilakäynnin.

Tuen määrä

Rakentamisinvestoinnissa tuen määrä on aina yli 7000 euroa. Sen pienempään investointiin ei myönnetä tukea. Muissa toimenpiteissä vastaava määrä on 3000 euroa.

Tukea voidaan kolmen verovuoden jakson aikana myöntää enintään 1 500 000 euroa, josta kilpailukykyyn ja nykyaikaistamiseen liittyviin investointeihin (tukikohde 1) voi kohdistua enintään 1 200 000 euroa maatilaa kohti.

Valtiontakaus

Voit saada valtiontakausta seuraaviin kohteisiin:

 • lypsy- ja nautakarjanavetat
 • sikalat
 • lihasiipikarjan tuotantorakennukset
 • lammas- ja vuohinavetat
 • hevoskasvatuksen tuotantorakennukset
 • kasvihuoneet ja elintarviketuotantoon viljeltävän puutarhakasvien kasvutunnelit
 • energiantuotantoinvestoinnit
 • tilanpidon aloittaminen.

Voit saada valtiontakausta yhtä investointia kohden korkeintaan 800 000 euroa. Takaus on voimassa koko laina-ajan ja sen määrä pienenee samassa suhteessa kuin lainakin. Voit saada valtiontakausta vain tasalyhennyslainaan.

Valtiontakaukseen sisältyvä tuki on 0,15 % takauksen määrästä.

Valtiontakaus voi koskea enintään 80 % takauksen kohteena olevan lainan määrästä koko laina-aikana. Valtiontakaus voi ainoastaan erityisestä syystä olla suurempi kuin 30 % toimenpiteen kokonaisrahoituksesta. Myönnetty avustus ja valtiontakaus yhteensä eivät saa ylittää 70 % tuen kohteena olevan investoinnin kokonaisrahoituksesta. Yhtä maatilaa kohden saa olla valtiontakauksia voimassa enintään 2,5 miljoonaa euroa.

Sinun on annettava valtiontakaukselle vastavakuus, joka voi olla kiinteistö- tai yrityskiinnitys. Yhteisömuotoiselta yritykseltä ELY-keskus voi edellyttää myös henkilötakausta yhteisön osakkailta.

Valtiontakauksesta perittävät maksut

Kun sinulle on myönnetty valtiontakaus, pankki perii sinulta valtiolle maksettavaksi kertamaksun, jonka suuruus on 0,75 prosenttia takauksen määrästä, kuitenkin enintään 200 euroa. Lisäksi sinun on maksettava puolivuosittain maksu, jonka suuruus on 0,75 prosenttia takauksen kulloinkin jäljellä olevasta määrästä. Takauksesta perittävien maksujen eräpäivät ovat vuosittain huhtikuun ja lokakuun viimeisenä päivänä.

 

Tukikohteet

Navetat

Lypsy- ja nautakarjataloudessa tarvittavat rakentamisinvestoinnit

EU:n metsäkatoasetuksen vaikutus nauta- ja lypsykarjatilojen uusinvestointeihin epäselvä: Maa- ja metsätalousministeriö suosittelee viivästyttämään tulevia nauta- ja lypsykarjatalouden rakennushankkeita, jos tuotantorakennuksen tontilta tai rakennuspaikalta joudutaan kaatamaan puita metsästä. MMM:n tiedote 13.4.2023

Lypsykarjatalouden ja emolehmätuotannon pihattoihin voidaan myöntää tuki sekä peruskorjaukseen että laajentamiseen, muihin voidaan myöntää vain peruskorjaustukea. Lihanautakarjatalouden osalta peruskorjausta ovat ne investoinnit, jotka eivät lisää tuotantorakennuksen pinta-alaa tai tilavuutta. Parsinavetoiden osalta tukea voidaan myöntää vain peruskorjauksiin ja niissä ei saa parsipaikkojen lukumäärä lisääntyä.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 50 %
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 5 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 35 %
 • Nuoren viljelijän avustuskorotus: 10 %

Sikalat

Sikataloudessa tarvittavat rakentamisinvestoinnit.

Emakkosikalan uudisrakentamisessa tai laajennuksessa tukea voidaan myöntää, jos investoinnin kohteena olevassa sikalassa tai sen laajennusosassa on käytössä vapaaporsitus. Emakkosikalan peruskorjaukseen voidaan myöntää tukea, jos porsitushäkkien lukumäärää ei lisätä.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 50 %
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 5 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 35 %
 • Nuoren viljelijän avustuskorotus: 10 %

Lihasiipikarjatalous

Siipikarjanlihan tuotannossa tarvittavat rakentamisinvestoinnit.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 50 %
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 5 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 35 %
 • Nuoren viljelijän avustuskorotus: 10 %

Lammas- ja vuohitalous

Lammas- ja vuohitaloudessa tarvittavat rakentamisinvestoinnit.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 50 %
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 5 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 35 %
 • Nuoren viljelijän avustuskorotus: 10 %

Hevostalouden investoinnit

Hevosten kasvattamisessa tarvittavat rakentamisinvestoinnit.

Tukea ei myönnetä investointiin, joka liittyy hevostalouden palvelutoimintaan.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 50 %
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 5 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 35 %
 • Nuoren viljelijän avustuskorotus: 10 %

Mehiläistalous

Mehiläistaloudessa tarvittavat rakentamisinvestoinnit sekä kone- ja laitehankinnat.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 50 %
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 5 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 25 %
 • Nuoren viljelijän avustuskorotus: 10 %

Kasvihuonetuotanto

Kasvihuonetuotannossa tarvittavat rakentamisinvestoinnit sekä elintarvikekäyttöön viljeltävän puutarhakasvin tuotannossa tarvittavan kasvutunnelin hankinnat.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 50 %
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 5 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 25 %
 • Nuoren viljelijän avustuskorotus: 10 %

Kuivaamot

Viljan tai heinän kuivaamiseen tarkoitetun kuivaamon rakentamisinvestoinnit sekä viljan vaunukuivureiden hankinnat ja kuivaavan siilon hankinnat. Tukea kuivaamisessa tarvittavaan lämmöntuotanto- ja puhallinjärjestelmään voidaan myöntää energiatuotanto-kohdan mukaisesti.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 50 %
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 5 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 25 %
 • Nuoren viljelijän avustuskorotus: 10 %

Varastot

Maataloustuotannossa välttämättömät tuote-, tuotantopanos- ja tarvikevarastojen sekä maatalouskonevarastojen rakentamisinvestoinnit

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 50 %
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 5 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 25 %
 • Nuoren viljelijän avustuskorotus: 10 %

Myyntikunnostus

Tukea voidaan myöntää maataloustuotteiden myyntikunnostamisessa tarvittavaan rakentamisinvestointiin ja koneen tai laitteen hankintaan. Tukea ei kuitenkaan myönnetä poronlihan myyntikunnostukseen liittyviin eikä kananmunapakkaamojen investointeihin.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että:

 • myyntikunnostamisessa hyödynnetään pääosin tuen kohteena olevan maatilan raaka-aineita
 • tuotteet valmistetaan myytäviksi jälleenmyyjille tai jatkojalostajille
 • tuote on myyntikunnostuksen jälkeen edelleen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I tarkoitettu maataloustuote.
 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 50 %
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 5 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 25 %
 • Nuoren viljelijän avustuskorotus: 10 %

Työympäristöä ja tuotantohygieniaa edistävät investoinnit

Tukea voidaan myöntää rakentamisinvestointiin tai koneen tai laitteen hankintaan, jonka tarkoituksena on parantaa maatalouden tuotantorakennuksessa työskentelevän henkilön työoloja tai maatilan tuotantohygieniaa

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: -
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: -
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 25 %

 

Investoinnin pitää edistää ympäristöystävällisemmän tuotantotavan ja teknologian käyttöönottoa. Investoinnilla on oltava lisäksi vähintään yksi myönteinen vaikutus johonkin seuraavista kohteista:

 1. Maan kasvukunto
 2. Vesitalous
 3. Kasvinsuojeluaineiden käytön turvallisuus
 4. Ravinteiden hyötykäyttö ja kierrätys
 5. Lannan tehokas käsittely
 6. Kasvihuonekaasupäästöjen vähennys.
 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: -
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: -
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 40 %

Tukea voidaan myöntää energiantuotantoon, energian säästöön tai energiatehokkuuden parantamiseen liittyviin investointeihin. Investointi on tukikelpoinen vain siltä osin kuin energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnassa.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että energialaitoksessa hyödynnetään uusiutuvaa energialähdettä.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: -
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: -
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 50 %

Maatilan investointitukea voidaan myöntää eläinten hyvinvointia edistävään rakentamisinvestointiin ja koneen ja laitteen hankintaan edellyttäen, että investointi parantaa jo olemassa olevaa tuotantorakennusta eikä lisää olemassa olevaa tuotantokapasiteettia. Bioturvallisuutta edistävät investoinnit voivat kohdistua olemassa olevan tuotantorakennuksen bioturvallisuuden parantamiseen.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: -
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: -
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 40 %

Tuen ehdot

 • Omistat tai olet vuokrannut tuen kohteena olevan maatilan.
 • Sinulla on Maanmittauslaitoksen kirjauspäätös vuokrasopimuksestasi. Liitä kirjauspäätös tukihakemukseen.
 • Vuokraoikeuden tulee olla siirrettävissä kolmannelle kiinteistön omistajaa kuulematta, ja sen voimassaolon tulee jatkua vähintään 10 vuotta.
 • Saat vähintään 25 000 euroa maatalouden yrittäjätuloa viimeistään viidentenä kalenterivuonna tuen myöntämisestä (kilpailukykyyn ja nykyaikaistamiseen liittyvät investoinnit). Yrittäjätulo lasketaan maataloudesta saatavista tuotoista vähentämällä maatalouteen kohdistuvat muuttuvat ja kiinteät kulut, poistot ja velkojen korot. Noudatat tilallasi pakollisia vaatimuksia, jotka perustuvat ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia koskevaan Euroopan unionin ja kansalliseen lainsäädäntöön.

Näin haet tukea

Hae investointitukea Hyrrä-asiointipalvelussa.

Hyrrä-asiointipalvelu

Tukihakemus tehdään uudessa käyttöliittymässä

Järjestelmä aukeaa alkuperäiseen käyttöliittymään. Siirry uudistuneen käyttöliittymän puolelle klikkaamalla sivun yläreunassa keskellä olevaa painiketta, jossa on teksti ”Hyrrä uudistuu. Siirry uudistettuun Hyrrään tästä”.Siirtyminen vanhasta käyttöliittymästä uuteenOlet uudessa käyttöliittymässä, kun sivun yläreunan painikkeessa on teksti ”Siirry alkuperäiseen Hyrrään tästä”.

Tarkista profiilitietosi

Näytön oikeasta yläreunasta näet organisaation, jonka edustajana olet kirjautunut.

Kohdasta Profiili voit lisätä ja muuttaa muun muassa omia ja organisaatiosi tietoja. Voit muuttaa näitä tietoja myös hakemuksella.

Jos olet kirjautunut ilman Y-tunnusta, näet vain omat tietosi.

Jos et ole aikaisemmin kirjautunut Hyrrään, Profiili aukeaa automaattisesti tarkistettavaksesi. Täytä profiilitietoihin puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi, jos ne puuttuvat. Hakemusta pääset täyttämään vasta, kun nämä tiedot on annettu.

Järjestelmän kielenä on automaattisesti se kieli, joka henkilötietoihisi on merkitty Digi- ja väestötietoviraston rekistereissä. Voit halutessasi vaihtaa kielen kielivalintakohdasta.

Hyrrä-asiointipalvelun profiiliosio

Näin aloitat hakemuksen täyttämisen

Varmista, että olet uudessa käyttöliittymässä. (Katso kohta ”Tukihakemus tehdään uudessa käyttöliittymässä”)

Valitse valikkoriviltä Uusi hakemus ja avautuvasta alasvetovalikosta haluamasi tukihakemus. Klikkaa Vahvista.

Uusi hakemus aukeaa täytettäväksi.

Näin täytät hakemuksen

Hakemus on jaettu osioihin. Avaa osio oikeasta reunasta klikkaamalla Näytä sisältö. Kun osio on avoimena, samassa kohdassa lukee Piilota sisältö. Täytä tai muokkaa osiota Muokkaa-painikkeesta.

Pakolliset täydennettävät tiedot on merkitty tähdellä ja keltaisella laatikolla, jossa lukee pakollinen tieto. Myös osion nimen alla on keltaisessa laatikossa huomautus ”Tämä osio on kokonaan täyttämättä tai osion pakollisia tietoja ei ole vielä täytetty” kunnes olet täyttänyt kaikki pakolliset tiedot. Voit allekirjoittaa ja lähettää hakemuksen vasta, kun olet täyttänyt kaikki pakolliset kentät.

Kuva hankkeen tiedoista

Tallenna osioon täyttämäsi tiedot klikkaamalla Tallenna ja sulje. Jos et halua tallentaa tekemiäsi muutoksia, klikkaa Peruuta. Järjestelmä opastaa sinua hakemuksen täyttämisessä.

Jokaisen osion täyttöohjeet löytyvät Muokkaa-näkymässä osion nimen alta. Tarkempia ohjeita yksittäisen kohdan täyttämiseen saat klikkaamalla kysymysmerkkiä.

Kuva lisätiedoista Hyrrässä

Voit tarkistaa hakemuksen yläreunasta kohdasta Hakemuksen täyttö, mitä pakollisia kenttiä et ole vielä täyttänyt. Lähetä hakemus -painike aktivoituu vasta, kun olet täyttänyt hakemuksen kaikki pakolliset kentät ja ohjaa sinut Allekirjoitus ja lähetys -osioon.

Hakemuksen täyttäminen Hyrrä-asiointipalvelussa
Valitse Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja paina Allekirjoita-painiketta. Kun viimeinen allekirjoittaja on allekirjoittanut hakemuksen, Lähetä-painike aktivoituu. Klikkaa Lähetä. Saat ilmoituksen lähetyksen onnistumisesta.

Allekirjotus ja lähetys

Löydät hakemuksesi ja siihen liittyvät dokumentit Omat hankkeet -osiosta

Ohjeessa kuvataan uuden käyttöliittymän toimintoa. (Katso ohjeen kohta "Tukihakemus tehdään uudessa käyttöliittymässä")

Omat hankkeet -osiosta näet tekemäsi hakemukset, keskeneräiset hakemuksesi, saapuneet lisätietopyynnöt ja saamasi tukipäätökset.

Uuden käyttöliittymän puolella näkyvät vain uudessa käyttöliittymässä tehdyt hakemukset ja niihin liittyvät dokumentit. Jos olet tehnyt hakemuksia vanhan käyttöliittymän puolella, näet ne klikkaamalla yläreunasta painiketta Siirry alkuperäiseen Hyrrään tästä. Vanhan käyttöliittymän puolella organisaation hankkeet löytyvät valikkoriviltä kohdasta Hankkeet.
Omat hankkeet -osio Hyrrä-asiointipalvelussa

Näin jatkat aiemmin aloittamasi hakemuksen täyttämistä

Ohjeessa kuvataan uuden käyttöliittymän toimintoa. (Katso ohjeen kohta "Tukihakemus tehdään uudessa käyttöliittymässä")

Kun avaat uuden hakemuksen, saa se heti hankenumeron ja tallentuu Omat hankkeet -osioon. Hakemuksen tila on keskeneräinen, kunnes olet allekirjoittanut ja lähettänyt sen.

Voit jättää hakemuksen kesken ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin. Kun jatkat hakemuksen täyttämistä, klikkaa Omat hankkeet, valitse kyseinen hanke ja valitse Avaa hakemus.

Jatka keskeneräisen hakemuksen täyttämistä avaamalla hakemus Omista hankkeista

 

Hakemuksen liitteet

 • Kotieläinrakennukset
 • Mehiläistalous
 • Kasvihuonetuotanto
 • Kuivaamot
 • Myyntikunnostus
 • Varastot
 • Työympäristöä ja tuotantohygieniaa edistävät investoinnit

1. liiketoimintasuunnitelma (lomake 3430) ja siihen liittyvät laskelmat

2. pankin luottolupaus, jos haetaan korkotukilainaa

3. jäljennös hakijan verolomakkeesta 2 (maatalouden veroilmoitus)

4. jäljennös hakijan viimeisimmästä verotuspäätöksestä

5. jos on yritystoimintaa, niin silloin myös elinkeinon veroilmoitus

6. luotettava selvitys tulojen muutoksista, jos ne ovat olennaisesti muuttuneet tai tulevat muuttumaan toimitetun verotuksen mukaisista tuloista

7. koulu- tai tutkintotodistukset, jos tuotantosuunta muuttuu (muuten selvitys työkokemuksesta esim. liiketoimintasuunnitelmassa)

8. jäljennökset vuokrasopimuksista, jos tuettava rakennus sijaitsee alueella, jonka hallinta perustuu vuokrasopimukseen. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että vuokrasopimukset ovat voimassa 10 vuotta ja ne on kirjattu.

9. lomakkeelle (nro 500) laadittu luettelo yrityksen veloista, joiden vakuutena yritysomaisuus on, tai vastaavat tiedot muuten sekä tarvittaessa rasitustodistus maatilan tiloista

10. rakentamista koskevat suunnitelmat, jotka on tehty Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 ja maa- ja metsätalousministeriön rakentamista koskevien asetusten mukaisesti:

a. pääpiirustukset
b. rakennusselostus (suositus: Talo-nimikkeistön mukaan eriteltynä)
c. rakennusselostukseen perustuva eritelty kustannusarvio tai laskelma, joka laaditaan rakennusalalla yleisesti käytössä olevin menetelmin
d. erikoissuunnitelmat, kuten rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut vastaavat suunnitelmat, jos niillä on merkitystä rakennuksen toimivuutta ja hyväksyttäviä kustannuksia arvioitaessa

11. jäljennökset investoinnin edellyttämistä viranomaisluvista liiteasiakirjoineen

12. koneista, laitteista tms. hankinnoista myyjän vähintään kolme vertailukelpoista tarjousta.

 

 • Ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa edistävät investoinnit, maatilojen energiainvestoinnit, eläinten hyvinvointia ja bioturvallisuutta edistävät investoinnit
  • ei tarvita liiketoimintasuunnitelmia, mutta ainakin isoissa investoinneissa olisi ne kuitenkin hyvä toimittaa
  • ei ole ammattitaitovaatimusta eli ei tarvita todistuksia
  • salaojista ja muista rakentamiseen liittyvistä kohteista riittävällä ammattitaidolla laaditut suunnitelmat.

a. luottolaitoksen täyttämä vakuusarviolomake numero 4447

b. maatilan omistusselvitys (jäljennös lainhuutorekisterikortista sekä niistä saantokirjoista, joiden perusteella omistuksessa on lainhuudon jälkeen tapahtunut muutoksia; esimerkiksi kauppa-, vaihto- tai lahjakirja, ositus-, perinnönjako- tai yhtiösopimus), jos takausluoton kohteena oleva hanke toteutetaan hakijan omistamalla tilalla

c. rasitustodistukset kiinteistöistä, jotka kuuluvat hakijan maatilaan.

 

Jos hakijana on yhteisö, on hakemukseen lisäksi liitettävä:

a. tuloslaskelma ja tase

b. tuenhakijan kaupparekisteriote ja oikeushenkilön osalta yhteisön säännöt, jos hakija on kaupparekisteriin merkitty yritys

c. muun yksityisen tai julkisen yhteisön osalta selvitys nimenkirjoitusoikeudesta

d. jäljennös yhteisön sen kokouksen kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty.

Jos kyseessä on yhteisojitusinvestointi, hakemukseen lisäksi liitettävä:

a. jäljennös hanketta varten perustetun ojitusyhteisön perustamisasiakirjasta ja säännöistä tai, jos tällaista yhteisöä ei ole perustettu, hyödynsaajien keskinäinen sopimus hankkeen toteuttamisesta

b. ojitustoimituksen päätös tai aluehallintoviranomaisen lupa, jos nämä ovat vesilain (587/2011) perusteella tarpeen hankkeen toteuttamiseksi

c. vesilain 5 luvun 15 §:n mukainen ojitussuunnitelma, kustannusarvio ja kustannusten osittelu

d. ilmoitus hankkeen toimitsijoista

e. yhteisojitusinvestoinneissa vähintään puolelta osakkaista on oltava kannattavaa maataloustoimintaa, joten näiltä vaaditaan verotuspäätös, maatilan veroilmoitus ja velkaluettelo.

Näin vastaat lisätietopyyntöön

Hakemuksen käsittelijä tekee lisätietopyynnön, jos hän tarvitsee tarkennuksia tai lisäyksiä hakemukseen. Vastaa lisätietopyyntöön Hyrrä-asiointipalvelussa. Kun olet täydentänyt hakemustasi, allekirjoita se ja lähetä se uudelleen käsittelyyn.

Kirjaudu sisään

Kirjaudu Hyrrä-asiointipalveluun osoitteessa https://hyrra.ruokavirasto.fi. Ohje kirjautumisesta

Kirjaudu Hyrrä-palveluun organisaatiosi nimissä. Järjestelmä aukeaa alkuperäiseen käyttöliittymään. Siirry uudistuneen käyttöliittymän puolelle klikkaamalla sivun yläreunassa keskellä olevaa painiketta, jossa on teksti: ”Hyrrä uudistuu. Siirry uudistettuun Hyrrään tästä”.

Siirtyminen vanhasta Hyrrän käyttöliittymästä uuteen käyttöliittymään
Olet uudessa käyttöliittymässä, kun sivun yläreunan painikkeessa on teksti ”Siirry alkuperäiseen Hyrrään tästä”.

Avaa Omat hankkeet -valikko

Organisaatiosi kaikki hakemukset löydät valikkorivin kohdasta Omat hankkeet. Jokaisella hakemuksella on oma laatikko, jossa näet koosteen hankkeen tiedoista. Sivun vasemmassa reunassa on hakutoiminto, jolla voit etsiä yksittäisen hankkeen tai rajata näkymää. Jos organisaatiosi hankkeet eivät mahdu yhdelle sivulle, näet sivun alareunassa sivujen määrän ja voit vaihtaa sivua.

Uuden käyttöliittymän puolella näkyvät vain uudessa käyttöliittymässä tehdyt hakemukset. Jos sinulta tarvitaan toimia hankkeen tuki- tai maksuhakemukselle, lukee laatikon yläreunassa punainen kolmio huutomerkillä ja teksti Vaatii huomiota. Lisäksi lisätietoa tarvitsevan hakemuksen kohdalla lukee Avattu täydennettäväksi.

Omat hankkeet -valikon näkymä
Avaa hankkeesi tiedot

Klikkaa hiirellä sitä hanketta, josta olet saanut lisätietopyynnön. Hankkeen tiedot avautuvat hakemusmappinäkymässä.

Hakemusmappi koostuu kahdesta osiosta:

 • Hankkeen tuki- ja muutoshakemukset: lähettämäsi hakemukset, muutoshakemukset ja päätökset sekä lisätietopyynnöt. Jos sinun tarvitsee tehdä muutoksia hakemukseesi tai lähettää käsittelijälle lisätietoja, voit tehdä sen tässä osiossa.
 • Hankkeen maksut: tee maksuhakemus tässä osiossa. 

Hakemus, johon lisätietoa tarvitaan, on merkitty punaisella tekstillä Avattu täydennettäväksi. Asiaa korostaa vielä punainen kolmio, jonka sisällä on huutomerkki.

Hakemusmappi-näkymä
Täydennä hakemustasi

Klikkaa laatikon oikeasta yläreunasta Näytä sisältö. Saat näkyviin hakemuksen avauspainikkeen sekä muita tietoja kyseisestä hakemuksesta.

Hakemuksen avaaminen
Lisätietoja vaativan hakemuksen yläosassa ovat lisätietopyyntöön liittyvät osiot:

 • Käsittelijän täydennykset: Käsittelijä voi pyynnöstäsi täydentää tai muuttaa hakemusta, jos olet lähettänyt kirjallisen pyynnön jollakin muulla välineellä.
 • Täydennyspyyntö: Määräaika, johon asti sinulla on aikaa täydentää hakemusta sekä lista täydennystä vaativista kohdista. Klikkaa täydennystä vaativia kohtia ja siirryt täydentämään tietoja.
 • Viesti käsittelijälle: Voit halutessasi lähettää viestin käsittelijälle.
 • Aikaisemmat täydennyspyynnöt: Aikaisemmin tehdyt lisätietopyynnöt.

Lisätietopyyntö
Löydät korjattavan kohdan myös selaamalla hakemusta. Erotat tarkistettavan kohdan punaisesta reunuksesta sekä otsikosta Tarkistuskohta. Muokkaa-painikkeesta voit muokata kohtaa.

Jos et halua muuttaa tai täydentää kohtaa, klikkaa Vastaus käsittelijälle -kohdasta Muokkaa tekstiä ja perustele, miksi et tee muutoksia. Voit käyttää tätä kenttää myös muokkauksen yhteydessä, jos haluat viestiä kohdasta jotain käsittelijälle.

Korjattava kohta hakemuksessa
Kun kohtaa on muutettu, tulee osion yläreunaan keltainen laatikko, jossa on teksti: Täydennetty.

Voit muuttaa lisätietopyynnöllä myös muita kohtia hakemuksessa. Tällöin muutoksen jälkeen osion yläreunaa tulee keltainen laatikko, jossa on teksti: Muokattu.

Ilmoitukset Täydennetty ja Muokattu

Allekirjoita hakemus ja palauta täydennyspyyntö

Kun olet ottanut kantaa jokaiseen lisätietopyynnöllä pyydettyyn kohtaan, allekirjoita hakemus ja palauta se takaisin käsittelyyn.

Valitse Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja paina Allekirjoita-painiketta. Kun viimeinen allekirjoittaja on allekirjoittanut hakemuksen, Palauta täydennyspyyntö -painike aktivoituu. Klikkaa siitä. Saat ilmoituksen lähetyksen onnistumisesta.

Palauta täydennyspyyntö

Kun olet lähettänyt hakemuksesi

Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat:

 • 3.4.–10.5.2023
 • 11.5.–15.8.2023
 • 16.8.–15.10.2023
 • 16.10.2023–15.1.2024.

Maatalouden investointitukia koskevat valintaperusteet. Valintaperusteita sovelletaan yhdenmukaisesti kaikilla ELY-keskusalueilla.

Älä aloita ennen vireilletuloa

Älä aloita rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä äläkä allekirjoita sopimusta (esimerkiksi lopullinen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) ennen hakemuksen vireilletuloa! Investointitukea ei myönnetä lainkaan sellaiseen toimenpiteeseen, jonka toteuttaminen on aloitettu ennen hakemuksen vireilletuloa.

Mikä on aloittamista?

 • Kun rakennat tai laajennat rakennusta:
  • Perustustyö on aloitettu valamalla tai muulla vastaavalla kestävällä tavalla tai jos perustustyön toteuttaa urakoitsija, lopullinen urakkasopimus on allekirjoitettu.
 • Kun peruskorjaat rakennusta:
  • Työn tekeminen on aloitettu tai jos se teetetään, lopullinen sopimus työn tekemisestä on allekirjoitettu.
 • Kun hankit koneen tai laitteen:
  • Tilaus on tehty tai sopimus hankinnasta on allekirjoitettu. Jos tilausta ei edellytetä, hankintahinta tai sen ensimmäinen erä on maksettu.

Rakennussuunnitelmasta, liiketoimintasuunnitelmasta ja salaojasuunnitelmasta johtuvat kustannukset ovat tukikelpoisia, vaikka ne ovat syntyneet ennen tukihakemuksen jättämistä.

Toteuta investointi määräajassa

Toteuta investointisi kahden vuoden kuluessa tukipäätöksestä.

Voit saada toteutukselle jatkoaikaa kaksi kertaa. Jatkoaikaa voi saada enintään vuodeksi kerrallaan. Hae jatkoaikaa ELY-keskuksesta ennen kuin päätöksen voimassaoloaika päättyy. Lisäaikaa voit hakea lomakkeella 501.

Edellytyksenä jatkoajan saamiselle on, että olet aloittanut tuettavan toimenpiteen toteuttamisen määräajassa ja että määräajan pidentämiseen on hyväksyttävä syy. 

Muista tiedotusvelvollisuus: tiedotuskyltit

Jos julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 50 000 euroa, hankkeen toteuttamisen ajaksi on sijoitettava toimea ja sille saatavaa EU-tukea esittelevä A4-kokoinen tiedotuskyltti näkyvälle paikalle: investoinnin yhteyteen, rakennuskohteeseen tai toimitiloihin. Kyltin tulee olla paikallaan vähintään hankkeen toteuttamisen ajan.

Jos kyseessä on investointi, jonka julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 500 000 euroa ja joka käsittää fyysisen kohteen hankinnan tai infrastruktuurin tai rakennushankkeen rahoittamisen, aseta näkyvälle paikalle pysyvä tiedotuskyltti. Kyltin tulee olla paikallaan vähintään viisi vuotta viimeisen maksun saamisesta tai korkotukilainan nostosta.

Saat kyltin ELY-keskukselta.

Kilpailuta hankinnat tarvittaessa

Kilpailuta hankinnat, jos:

 • rakennusurakkaa koskevan hankinnan arvo on 150 000 euroa tai sen yli
 • tai tarvike-, kone- ja laitehankinnan arvo on 60 000 euroa tai sen yli

ja samalla myönnetyn investointituen tukitaso ylittää tai saattaa ylittää 50 prosenttia.

Jos palvelu- tai tavarahankintojen arvo ylittää 209 000 euroa, tulee kilpailutus tehdä EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja koskevien menettelyjen mukaisesti.

Kilpailuttamisella tarkoitetaan sitä, että järjestät hankinnasta avoimen tarjouskilpailun sekä julkaiset hankintaa koskevan ilmoituksen julkisessa Hilma-ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Lisätietoja hankintamenettelyistä:

Tuen maksaminen

Jos olet saanut myönteisen investointitukipäätöksen vuosina 2014–2022 ja haet tuen maksuun, lue ohjeet maksun hakemisesta täältä

 

Sivu on viimeksi päivitetty 7.6.2023