Maatalouden investointituet

Maatalouden investointitukea voi hakea esimerkiksi navetan, sikalan tai kasvihuoneen rakentamiskustannuksiin, salaojitukseen ja yhteisiin ojitusinvestointeihin tai esimerkiksi korjauksiin, jotka parantavat eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa. Myös maatilan energiainvestointeihin, kuten aurinkopaneelien tai led-valaistuksen hankkimiseen, voidaan myöntää investointitukea.

Kuka voi saada tukea?

Voit saada maatalouden investointitukea, jos olet 18 vuotta täyttänyt viljelijä, joka elinkeinonaan harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan maatilalla maataloutta ja jolla on riittävä ammattitaito. Ammattitaitovaatimus ei koske investointeja, jotka edistävät ympäristön tilaa, kestävää tuotantotapaa, eläinten hyvinvointia ja bioturvallisuutta eikä energiainvestointeja (tukikohteet 2–4).

Jos tilan hallinta kuuluu kahdelle tai useammalle henkilölle, hakekaa tukea yhdessä. Tällöin vähintään kolmasosa tilasta on oltava henkilöllä, joka täyttää tuen myöntämisen edellytykset.

Tukea voi saada myös yksityisoikeudellinen yhteisö tai maatalousyrittäjien yhteenliittymä (esimerkiksi kuivuriosakeyhtiö). Huomioi tällöin:

 • Jos tukea hakee yhteisö, osake-enemmistön ja määräysvallan tulee olla henkilöllä tai henkilöillä, jotka täyttävät hakijaa koskevat ehdot.
 • Jos haette tukea maatalousyrittäjien yhteenliittymänä, kaikkien yhtymän jäsenten on täytettävä ikä- ja ammattitaitovaatimukset sekä vähintään puolella osakkaiden maatiloista tulee täyttyä edellytykset jatkuvaan kannattavuuteen.

ELY-keskus voi tarkistaa, täyttyvätkö lain vaatimukset tarkastusten tai valvontojen perusteella, viranomaisten päätösten perusteella, oman selvityksesi perusteella tai tekemällä maatilakäynnin.

Tuen määrä

Rakentamisinvestoinnissa tuen määrä on aina yli 7000 euroa. Sen pienempään investointiin ei myönnetä tukea. Muissa toimenpiteissä vastaava määrä on 3000 euroa.

Tukea voidaan kolmen verovuoden jakson aikana myöntää enintään 1 500 000 euroa, josta kilpailukykyyn ja nykyaikaistamiseen liittyviin investointeihin (tukikohde 1) voi kohdistua enintään 1 200 000 euroa maatilaa kohti.

Valtiontakaus

Voit saada valtiontakausta seuraaviin kohteisiin:

 • lypsy- ja nautakarjanavetat
 • sikalat
 • lihasiipikarjan tuotantorakennukset
 • lammas- ja vuohinavetat
 • hevoskasvatuksen tuotantorakennukset
 • kasvihuoneet ja elintarviketuotantoon viljeltävän puutarhakasvien kasvutunnelit
 • energiantuotantoinvestoinnit
 • tilanpidon aloittaminen.

Voit saada valtiontakausta yhtä investointia kohden korkeintaan 800 000 euroa. Takaus on voimassa koko laina-ajan ja sen määrä pienenee samassa suhteessa kuin lainakin. Voit saada valtiontakausta vain tasalyhennyslainaan.

Valtiontakaukseen sisältyvä tuki on 0,15 % takauksen määrästä.

Valtiontakaus voi koskea enintään 80 % takauksen kohteena olevan lainan määrästä koko laina-aikana. Valtiontakaus voi ainoastaan erityisestä syystä olla suurempi kuin 30 % toimenpiteen kokonaisrahoituksesta. Myönnetty avustus ja valtiontakaus yhteensä eivät saa ylittää 70 % tuen kohteena olevan investoinnin kokonaisrahoituksesta. Yhtä maatilaa kohden saa olla valtiontakauksia voimassa enintään 2,5 miljoonaa euroa.

Sinun on annettava valtiontakaukselle vastavakuus, joka voi olla kiinteistö- tai yrityskiinnitys. Yhteisömuotoiselta yritykseltä ELY-keskus voi edellyttää myös henkilötakausta yhteisön osakkailta.

Valtiontakauksesta perittävät maksut

Kun sinulle on myönnetty valtiontakaus, pankki perii sinulta valtiolle maksettavaksi kertamaksun, jonka suuruus on 0,75 prosenttia takauksen määrästä, kuitenkin enintään 200 euroa. Lisäksi sinun on maksettava puolivuosittain maksu, jonka suuruus on 0,75 prosenttia takauksen kulloinkin jäljellä olevasta määrästä. Takauksesta perittävien maksujen eräpäivät ovat vuosittain huhtikuun ja lokakuun viimeisenä päivänä.

 

Tukikohteet

Navetat

Lypsy- ja nautakarjataloudessa tarvittavat rakentamisinvestoinnit

Selvitä, että investointitukihakemuksen kohteena olevan nautakarjarakennuksen ja jaloittelutarhan rakennuspaikka ei tule aiheuttamaan metsäkatoa. Toimita metsäkatoasetuksen asianmukaista huolellisuutta koskeva vakuutus asetuksen 4 artiklan mukaisesti. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/1115).

Lypsykarjatalouden ja emolehmätuotannon pihattoihin voidaan myöntää tuki sekä peruskorjaukseen että laajentamiseen, muihin voidaan myöntää vain peruskorjaustukea. Lihanautakarjatalouden osalta peruskorjausta ovat ne investoinnit, jotka eivät lisää tuotantorakennuksen pinta-alaa tai tilavuutta. Parsinavetoiden osalta tukea voidaan myöntää vain peruskorjauksiin ja niissä ei saa parsipaikkojen lukumäärä lisääntyä.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 50 %
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 5 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 35 %
 • Nuoren viljelijän avustuskorotus: 10 %

Sikalat

Sikataloudessa tarvittavat rakentamisinvestoinnit.

Emakkosikalan uudisrakentamisessa tai laajennuksessa tukea voidaan myöntää, jos investoinnin kohteena olevassa sikalassa tai sen laajennusosassa on käytössä vapaaporsitus. Emakkosikalan peruskorjaukseen voidaan myöntää tukea, jos porsitushäkkien lukumäärää ei lisätä.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 50 %
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 5 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 35 %
 • Nuoren viljelijän avustuskorotus: 10 %

Lihasiipikarjatalous

Siipikarjanlihan tuotannossa tarvittavat rakentamisinvestoinnit.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 50 %
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 5 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 35 %
 • Nuoren viljelijän avustuskorotus: 10 %

Lammas- ja vuohitalous

Lammas- ja vuohitaloudessa tarvittavat rakentamisinvestoinnit.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 50 %
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 5 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 35 %
 • Nuoren viljelijän avustuskorotus: 10 %

Hevostalouden investoinnit

Hevosten kasvattamisessa tarvittavat rakentamisinvestoinnit.

Tukea ei myönnetä investointiin, joka liittyy hevostalouden palvelutoimintaan.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 50 %
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 5 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 35 %
 • Nuoren viljelijän avustuskorotus: 10 %

Mehiläistalous

Mehiläistaloudessa tarvittavat rakentamisinvestoinnit sekä kone- ja laitehankinnat.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 50 %
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 5 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 25 %
 • Nuoren viljelijän avustuskorotus: 10 %

Kasvihuonetuotanto

Kasvihuonetuotannossa tarvittavat rakentamisinvestoinnit sekä elintarvikekäyttöön viljeltävän puutarhakasvin tuotannossa tarvittavan kasvutunnelin hankinnat.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 50 %
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 5 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 25 %
 • Nuoren viljelijän avustuskorotus: 10 %

Kuivaamot

Viljan tai heinän kuivaamiseen tarkoitetun kuivaamon rakentamisinvestoinnit sekä viljan vaunukuivureiden hankinnat ja kuivaavan siilon hankinnat. Tukea kuivaamisessa tarvittavaan lämmöntuotanto- ja puhallinjärjestelmään voidaan myöntää energiatuotanto-kohdan mukaisesti.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 50 %
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 5 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 25 %
 • Nuoren viljelijän avustuskorotus: 10 %

Varastot

Maataloustuotannossa välttämättömät tuote-, tuotantopanos- ja tarvikevarastojen sekä maatalouskonevarastojen rakentamisinvestoinnit

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 50 %
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 5 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 25 %
 • Nuoren viljelijän avustuskorotus: 10 %

Myyntikunnostus

Tukea voidaan myöntää maataloustuotteiden myyntikunnostamisessa tarvittavaan rakentamisinvestointiin ja koneen tai laitteen hankintaan. Tukea ei kuitenkaan myönnetä poronlihan myyntikunnostukseen liittyviin eikä kananmunapakkaamojen investointeihin.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että:

 • myyntikunnostamisessa hyödynnetään pääosin tuen kohteena olevan maatilan raaka-aineita
 • tuotteet valmistetaan myytäviksi jälleenmyyjille tai jatkojalostajille
 • tuote on myyntikunnostuksen jälkeen edelleen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I tarkoitettu maataloustuote.
 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 50 %
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 5 %
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 25 %
 • Nuoren viljelijän avustuskorotus: 10 %

Työympäristöä ja tuotantohygieniaa edistävät investoinnit

Tukea voidaan myöntää rakentamisinvestointiin tai koneen tai laitteen hankintaan, jonka tarkoituksena on parantaa maatalouden tuotantorakennuksessa työskentelevän henkilön työoloja tai maatilan tuotantohygieniaa

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: -
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: -
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 25 %

 

Investoinnin pitää edistää ympäristöystävällisemmän tuotantotavan ja teknologian käyttöönottoa. Investoinnilla on oltava lisäksi vähintään yksi myönteinen vaikutus johonkin seuraavista kohteista:

 1. Maan kasvukunto
 2. Vesitalous
 3. Kasvinsuojeluaineiden käytön turvallisuus
 4. Ravinteiden hyötykäyttö ja kierrätys
 5. Lannan tehokas käsittely
 6. Kasvihuonekaasupäästöjen vähennys.
 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: -
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: -
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 40 %

Tukea voidaan myöntää energiantuotantoon, energian säästöön tai energiatehokkuuden parantamiseen liittyviin investointeihin. Investointi on tukikelpoinen vain siltä osin kuin energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnassa.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että energialaitoksessa hyödynnetään uusiutuvaa energialähdettä.

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: -
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: -
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 50 %

Maatilan investointitukea voidaan myöntää eläinten hyvinvointia edistävään rakentamisinvestointiin ja koneen ja laitteen hankintaan edellyttäen, että investointi parantaa jo olemassa olevaa tuotantorakennusta eikä lisää olemassa olevaa tuotantokapasiteettia. Bioturvallisuutta edistävät investoinnit voivat kohdistua olemassa olevan tuotantorakennuksen bioturvallisuuden parantamiseen.

Jos rakennat navetan yhteyteen jaloittelutarhan, selvitä, että investointitukihakemuksen kohteena olevan jaloittelutarhan rakennuspaikka ei tule aiheuttamaan metsäkatoa. Toimita metsäkatoasetuksen asianmukaista huolellisuutta koskeva vakuutus asetuksen 4 artiklan mukaisesti. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/1115).

 • Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista: -
 • Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: -
 • Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista: 40 %

Tuen ehdot

 • Omistat tai olet vuokrannut tuen kohteena olevan maatilan.
 • Sinulla on Maanmittauslaitoksen kirjauspäätös vuokrasopimuksestasi. Liitä kirjauspäätös tukihakemukseen.
 • Vuokraoikeuden tulee olla siirrettävissä kolmannelle kiinteistön omistajaa kuulematta, ja sen voimassaolon tulee jatkua vähintään 10 vuotta.
 • Saat vähintään 25 000 euroa maatalouden yrittäjätuloa viimeistään viidentenä kalenterivuonna tuen myöntämisestä (kilpailukykyyn ja nykyaikaistamiseen liittyvät investoinnit). Yrittäjätulo lasketaan maataloudesta saatavista tuotoista vähentämällä maatalouteen kohdistuvat muuttuvat ja kiinteät kulut, poistot ja velkojen korot. Noudatat tilallasi pakollisia vaatimuksia, jotka perustuvat ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia koskevaan Euroopan unionin ja kansalliseen lainsäädäntöön.

Näin haet tukea

Hae investointitukea Hyrrä-asiointipalvelussa.

Hyrrä-asiointipalvelu

Uudet tukihakemukset tehdään uudessa käyttöliittymässä

Olet uudessa käyttöliittymässä, kun sivun yläreunan painikkeessa on teksti ”Siirry alkuperäiseen Hyrrään tästä”.

hyrrän uusi kirjautuminen.jpg

Tarkista profiilitietosi

Näytön oikeasta yläreunasta näet organisaation, jonka edustajana olet kirjautunut.

Kohdasta Profiili voit lisätä ja muuttaa muun muassa omia ja organisaatiosi tietoja. Voit muuttaa näitä tietoja myös hakemuksella.

Jos olet kirjautunut ilman Y-tunnusta, näet vain omat tietosi.

Jos et ole aikaisemmin kirjautunut Hyrrään, Profiili aukeaa automaattisesti tarkistettavaksesi. Täytä profiilitietoihin puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi, jos ne puuttuvat. Hakemusta pääset täyttämään vasta, kun nämä tiedot on annettu.

Järjestelmän kielenä on automaattisesti se kieli, joka henkilötietoihisi on merkitty Digi- ja väestötietoviraston rekistereissä. Voit halutessasi vaihtaa kielen kielivalintakohdasta.

Hyrrä-asiointipalvelun profiiliosio

Näin aloitat hakemuksen täyttämisen

Varmista, että olet uudessa käyttöliittymässä. (Katso kohta ”Tukihakemus tehdään uudessa käyttöliittymässä”)

Valitse valikkoriviltä Uusi hakemus ja avautuvasta alasvetovalikosta haluamasi tukihakemus. Klikkaa Vahvista.

Uusi hakemus aukeaa täytettäväksi.

Näin täytät hakemuksen

Hakemus on jaettu osioihin. Avaa osio oikeasta reunasta klikkaamalla Näytä sisältö. Kun osio on avoimena, samassa kohdassa lukee Piilota sisältö. Täytä tai muokkaa osiota Muokkaa-painikkeesta.

Pakolliset täydennettävät tiedot on merkitty tähdellä ja keltaisella laatikolla, jossa lukee pakollinen tieto. Myös osion nimen alla on keltaisessa laatikossa huomautus ”Tämä osio on kokonaan täyttämättä tai osion pakollisia tietoja ei ole vielä täytetty” kunnes olet täyttänyt kaikki pakolliset tiedot. Voit allekirjoittaa ja lähettää hakemuksen vasta, kun olet täyttänyt kaikki pakolliset kentät.

Kuva hankkeen tiedoista

Tallenna osioon täyttämäsi tiedot klikkaamalla Tallenna ja sulje. Jos et halua tallentaa tekemiäsi muutoksia, klikkaa Peruuta. Järjestelmä opastaa sinua hakemuksen täyttämisessä.

Jokaisen osion täyttöohjeet löytyvät Muokkaa-näkymässä osion nimen alta. Tarkempia ohjeita yksittäisen kohdan täyttämiseen saat klikkaamalla kysymysmerkkiä.

Kuva lisätiedoista Hyrrässä

Klikkaa Lisää liite -painiketta, jotta voit lisätä liitteen.

Osa liitteistä on pakollisia ja osa vapaaehtoisia. Voit lisätä liitteet hakemukselle kahdella tavalla:

1. Lisää liite raahaamalla

 • Klikkaa Lisää liite -painiketta ja avautuu ikkuna, jossa voit lisätä liitteen.
 • Avaa oman tietokoneesi resurssienhallinnassa se sijainti, jossa liitetiedosto sijaitsee. Klikkaa liitettä siten, että jätät hiiren painikkeen pohjaan ja raahaat tiedoston Lisää liite -ikkunassa olevaan laatikkoon, jossa lukee Raahaa tiedosto tähän. Kun tiedosto on laatikon päällä, vapauta hiiren painike.
 • Näet Tiedosto-rivillä laatikon alapuolella tiedon siitä, mitä tiedostoa olet liittämässä hakemukseen.
  Klikkaa Lisää-painiketta liittääksesi liitteen hakemukseen.

2. Lisää liite resurssienhallinnan kautta

 • Klikkaa Lisää liite -painiketta ja avautuu ikkuna, jossa voit lisätä liitteen.
 • Painike avaa tietokoneesi resurssienhallinnan, josta voit sitten valita haluamasi liitteen. Klikkaa tiedostoa ja paina Avaa-painiketta. Näet Tiedosto-rivillä Raahaa tiedosto tähän -laatikon alapuolella tiedon siitä, mitä tiedostoa olet liittämässä hakemukseen.
 • Klikkaa Lisää-painiketta liittääksesi liitteen hakemukseen.

Virheellisen liitteen voit poistaa roskakorikuvakkeesta.

 

Voit tarkistaa hakemuksen yläreunasta kohdasta Hakemuksen täyttö, mitä pakollisia kenttiä et ole vielä täyttänyt. 

Lähetä hakemus -painike aktivoituu vasta, kun olet täyttänyt hakemuksen kaikki pakolliset kentät ja ohjaa sinut Allekirjoitus ja lähetys -osioon.

Hakemuksen täyttäminen Hyrrä-asiointipalvelussa
Valitse Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja paina Allekirjoita-painiketta. Kun viimeinen allekirjoittaja on allekirjoittanut hakemuksen, Lähetä-painike aktivoituu. Klikkaa Lähetä. Saat ilmoituksen lähetyksen onnistumisesta.

Allekirjotus ja lähetys

Löydät hakemuksesi ja siihen liittyvät dokumentit Omat hankkeet -osiosta

Ohjeessa kuvataan uuden käyttöliittymän toimintoa. Omat hankkeet -osiosta näet tekemäsi hakemukset, keskeneräiset hakemuksesi, saapuneet lisätietopyynnöt ja saamasi tukipäätökset.

Löydät organisaatiosi kaikki hakemukset valikkorivin kohdasta Omat hankkeet. Jokaisella hakemuksella on oma laatikko, jossa näet koosteen hankkeen tiedoista.

Sivun vasemmassa reunassa on hakutoiminto, jolla voit etsiä yksittäisen hankkeen tai rajata näkymää.

Jos organisaatiosi hankkeet eivät mahdu yhdelle sivulle, näet sivun alareunassa sivujen määrän ja voit vaihtaa sivua.

Uuden käyttöliittymän puolella näkyvät vain uudessa käyttöliittymässä tehdyt hakemukset.

Jos sinulta tarvitaan toimia hankkeen tuki- tai maksuhakemukselle, lukee hankelaatikon yläreunassa punainen kolmio huutomerkillä ja teksti Vaatii huomiota. Lisäksi lisätietoa tarvitsevan hakemuksen kohdalla lukee Avattu täydennettäväksi.

Hae hankkeita -kohdasta löydät kaksi hakutoimintoa. Voit etsiä hanketta hakusanalla, jonka tiedät olevan hankkeen nimessä tai kuvauksessa. Jos haluat käyttää laajennettua hakua, klikkaa Näytä laajennettu haku. Laajennetussa haussa on erilaisia valmiita suodattimia, joilla voit hakea hankettasi.

Omat hankkeet -valikko

Avaa hankkeesi tiedot

Kun klikkaat hiirellä hankkeen laatikon sisällä Omat hankkeet -näkymässä, siirryt Hakemusmappiin.

Hakemusmapissa voit jatkaa kesken jäänyttä hakemusta, tehdä muutoshakemuksen tai tehdä maksu- tai ennakkomaksuhakemuksen. Ennakkomaksua voi hakea vain hanketuista.

Hakemusmappi koostuu kahdesta osiosta:

 • Hankkeen tuki- ja muutoshakemukset: lähettämäsi hakemukset, muutoshakemukset ja päätökset sekä lisätietopyynnöt. Jos sinun tarvitsee tehdä muutoksia hakemukseesi tai lähettää käsittelijälle lisätietoja, voit tehdä sen tässä osiossa.
 • Hankkeen maksut: lähettämäsi maksuhakemukset, mahdolliset lisätietopyynnöt sekä maksupäätökset näkyvät tässä osiossa. Jos olet hakenut tukea maatalousinvestointiin tai nuoren viljelijän aloitustukea, tässä osiossa näkyvät mahdolliset nostolupahakemukset.

 

Näin jatkat aiemmin aloittamasi hakemuksen täyttämistä

Ohjeessa kuvataan uuden käyttöliittymän toimintoa. (Katso ohjeen kohta "Tukihakemus tehdään uudessa käyttöliittymässä")

Kun avaat uuden hakemuksen, saa se heti hankenumeron ja tallentuu Omat hankkeet -osioon. Hakemuksen tila on keskeneräinen, kunnes olet allekirjoittanut ja lähettänyt sen.

Voit jättää hakemuksen kesken ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin. Kun jatkat hakemuksen täyttämistä, klikkaa Omat hankkeet, valitse kyseinen hanke ja valitse Avaa hakemus.

Jatka keskeneräisen hakemuksen täyttämistä avaamalla hakemus Omista hankkeista

 

Hakemuksen liitteet

Tähdellä (*) merkityt liitteet ovat pakollisia.

 • Kotieläinrakennukset
 • Mehiläistalous
 • Kasvihuonetuotanto
 • Kuivaamot
 • Myyntikunnostus
 • Varastot
 • Työympäristöä ja tuotantohygieniaa edistävät investoinnit

1. liiketoimintasuunnitelma (lomake 3430) ja siihen liittyvät laskelmat (täyttöohje)*

2. pankin luottolupaus (lomake 3331), jos haetaan korkotukilainaa*

3. jäljennös hakijan verolomakkeesta 2 (maatalouden veroilmoitus)*

4. jäljennös hakijan viimeisimmästä verotuspäätöksestä*

5. jos on yritystoimintaa, niin silloin myös elinkeinon veroilmoitus

6. luotettava selvitys tulojen muutoksista, jos ne ovat olennaisesti muuttuneet tai tulevat muuttumaan toimitetun verotuksen mukaisista tuloista

7. koulu- tai tutkintotodistukset, jos tuotantosuunta muuttuu (muuten selvitys työkokemuksesta esim. liiketoimintasuunnitelmassa)

8. jäljennökset vuokrasopimuksista, jos tuettava rakennus sijaitsee alueella, jonka hallinta perustuu vuokrasopimukseen. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että vuokrasopimukset ovat voimassa 10 vuotta ja ne on kirjattu.

9. lomakkeelle (nro 500) laadittu luettelo yrityksen veloista, joiden vakuutena yritysomaisuus on, tai vastaavat tiedot muuten sekä tarvittaessa rasitustodistus maatilan tiloista

10. rakentamista koskevat suunnitelmat, jotka on tehty Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 ja maa- ja metsätalousministeriön rakentamista koskevien asetusten mukaisesti:

a. pääpiirustukset
b. rakennusselostus (suositus: Talo-nimikkeistön mukaan eriteltynä)
c. rakennusselostukseen perustuva eritelty kustannusarvio tai laskelma, joka laaditaan rakennusalalla yleisesti käytössä olevin menetelmin
d. erikoissuunnitelmat, kuten rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut vastaavat suunnitelmat, jos niillä on merkitystä rakennuksen toimivuutta ja hyväksyttäviä kustannuksia arvioitaessa

11. jäljennökset investoinnin edellyttämistä viranomaisluvista liiteasiakirjoineen

12. koneista, laitteista tms. hankinnoista myyjän vähintään kolme vertailukelpoista tarjousta.

 

 • Ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa edistävät investoinnit, maatilojen energiainvestoinnit, eläinten hyvinvointia ja bioturvallisuutta edistävät investoinnit
  • ei tarvita liiketoimintasuunnitelmia, mutta ainakin isoissa investoinneissa olisi ne kuitenkin hyvä toimittaa
  • ei ole ammattitaitovaatimusta eli ei tarvita todistuksia
  • salaojista ja muista rakentamiseen liittyvistä kohteista riittävällä ammattitaidolla laaditut suunnitelmat.

a. luottolaitoksen täyttämä vakuusarviolomake 4447*

b. maatilan omistusselvitys (jäljennös lainhuutorekisterikortista sekä niistä saantokirjoista, joiden perusteella omistuksessa on lainhuudon jälkeen tapahtunut muutoksia; esimerkiksi kauppa-, vaihto- tai lahjakirja, ositus-, perinnönjako- tai yhtiösopimus), jos takausluoton kohteena oleva hanke toteutetaan hakijan omistamalla tilalla*

c. rasitustodistukset kiinteistöistä, jotka kuuluvat hakijan maatilaan*.

Tähdellä (*) merkityt liitteet ovat pakollisia.

 

Jos hakijana on yhteisö, on hakemukseen lisäksi liitettävä:

a. tuloslaskelma ja tase

b. tuenhakijan kaupparekisteriote ja oikeushenkilön osalta yhteisön säännöt, jos hakija on kaupparekisteriin merkitty yritys

c. muun yksityisen tai julkisen yhteisön osalta selvitys nimenkirjoitusoikeudesta

d. jäljennös yhteisön sen kokouksen kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty.

Jos kyseessä on yhteisojitusinvestointi, hakemukseen lisäksi liitettävä:

 • jäljennös hanketta varten perustetun ojitusyhteisön perustamisasiakirjasta ja säännöistä tai, jos tällaista yhteisöä ei ole perustettu, hyödynsaajien keskinäinen sopimus hankkeen toteuttamisesta
 • ojitustoimituksen päätös tai aluehallintoviranomaisen lupa, jos nämä ovat vesilain (587/2011) perusteella tarpeen hankkeen toteuttamiseksi
 • vesilain 5 luvun 15 §:n mukainen ojitussuunnitelma, kustannusarvio ja kustannusten osittelu
 • ilmoitus hankkeen toimitsijoista
 • yhteisojitusinvestoinneissa vähintään puolelta osakkaista on oltava kannattavaa maataloustoimintaa, joten näiltä vaaditaan verotuspäätös, maatilan veroilmoitus ja velkaluettelo
 • selvitys arvonlisäveron hyväksyttävyydestä tukikelpoiseksi (koskee ojitusyhteisöjä)
 • pöytäkirja kokouksesta, jossa on päätetty tuen hakemisesta.

Hakemus toimii myös vesilain mukaisena ojitusilmoituksena, jos kyseessä ei ole ojitustoimituksessa tai aluehallintovirastossa vahvistettu ojitussuunnitelma.

Lisätietoa ojitusinvestoinneista:

Maatalousmaan kuivatus (vesi.fi)

Peruskuivatushankkeen rahoitus (vesi.fi)

Näin vastaat lisätietopyyntöön

Hakemuksen käsittelijä tekee lisätietopyynnön, jos hän tarvitsee tarkennuksia tai lisäyksiä hakemukseen. Vastaa lisätietopyyntöön Hyrrä-asiointipalvelussa. Kun olet täydentänyt hakemustasi, allekirjoita se ja lähetä se uudelleen käsittelyyn.

Kirjaudu sisään

Kirjaudu Hyrrä-asiointipalveluun osoitteessa https://hyrra.ruokavirasto.fi. Ohje kirjautumisesta

Kirjaudu Hyrrä-palveluun organisaatiosi nimissä. Uudet tukihakemukset löytyvät uudesta käyttöliittymästä. Olet uudessa käyttöliittymässä, kun sivun yläreunan painikkeessa on teksti ”Siirry alkuperäiseen Hyrrään tästä”.

hyrrän uusi kirjautuminen.jpg

Avaa Omat hankkeet -valikko

Löydät organisaatiosi kaikki hakemukset valikkorivin kohdasta Omat hankkeet. Jokaisella hakemuksella on oma laatikko, jossa näet koosteen hankkeen tiedoista.

Sivun vasemmassa reunassa on hakutoiminto, jolla voit etsiä yksittäisen hankkeen tai rajata näkymää.

Jos organisaatiosi hankkeet eivät mahdu yhdelle sivulle, näet sivun alareunassa sivujen määrän ja voit vaihtaa sivua.

Uuden käyttöliittymän puolella näkyvät vain uudessa käyttöliittymässä tehdyt hakemukset.

Jos sinulta tarvitaan toimia hankkeen tuki- tai maksuhakemukselle, lukee hankelaatikon yläreunassa punainen kolmio huutomerkillä ja teksti Vaatii huomiota. Lisäksi lisätietoa tarvitsevan hakemuksen kohdalla lukee Avattu täydennettäväksi.

Hae hankkeita -kohdasta löydät kaksi hakutoimintoa. Voit etsiä hanketta hakusanalla, jonka tiedät olevan hankkeen nimessä tai kuvauksessa. Jos haluat käyttää laajennettua hakua, klikkaa Näytä laajennettu haku. Laajennetussa haussa on erilaisia valmiita suodattimia, joilla voit hakea hankettasi.

Omat hankkeet -valikko

Avaa hankkeesi tiedot

Kun klikkaat hiirellä hankkeen laatikon sisällä Omat hankkeet -näkymässä, siirryt Hakemusmappiin.

Hakemusmapissa voit jatkaa kesken jäänyttä hakemusta, tehdä muutoshakemuksen tai tehdä maksu- tai ennakkomaksuhakemuksen. Ennakkomaksua voi hakea vain hanketuista.

Hakemusmappi koostuu kahdesta osiosta:

 • Hankkeen tuki- ja muutoshakemukset: lähettämäsi hakemukset, muutoshakemukset ja päätökset sekä lisätietopyynnöt. Jos sinun tarvitsee tehdä muutoksia hakemukseesi tai lähettää käsittelijälle lisätietoja, voit tehdä sen tässä osiossa.
 • Hankkeen maksut: lähettämäsi maksuhakemukset, mahdolliset lisätietopyynnöt sekä maksupäätökset näkyvät tässä osiossa. Jos olet hakenut tukea maatalousinvestointiin tai nuoren viljelijän aloitustukea, tässä osiossa näkyvät mahdolliset nostolupahakemukset.

Hakemus, johon lisätietoa tarvitaan, on merkitty punaisella tekstillä Avattu täydennettäväksi. Asiaa korostaa vielä punainen kolmio, jonka sisällä on huutomerkki.

Hakemusmappi-näkymä
Täydennä hakemustasi

Klikkaa laatikon oikeasta yläreunasta Näytä sisältö. Saat näkyviin hakemuksen avauspainikkeen sekä muita tietoja kyseisestä hakemuksesta.

Hakemuksen avaaminen
Lisätietoja vaativan hakemuksen yläosassa ovat lisätietopyyntöön liittyvät osiot:

 • Käsittelijän täydennykset: Käsittelijä voi pyynnöstäsi täydentää tai muuttaa hakemusta, jos olet lähettänyt kirjallisen pyynnön jollakin muulla välineellä.
 • Täydennyspyyntö: Määräaika, johon asti sinulla on aikaa täydentää hakemusta sekä lista täydennystä vaativista kohdista. Klikkaa täydennystä vaativia kohtia ja siirryt täydentämään tietoja.
 • Viesti käsittelijälle: Voit halutessasi lähettää viestin käsittelijälle.
 • Aikaisemmat täydennyspyynnöt: Aikaisemmin tehdyt lisätietopyynnöt.

Lisätietopyyntö
Löydät korjattavan kohdan myös selaamalla hakemusta. Erotat tarkistettavan kohdan punaisesta reunuksesta sekä otsikosta Tarkistuskohta.

Muokkaa-painikkeesta voit muokata kohtaa (merkitty nuolella alla olevassa kuvassa).

Klikkaa Muokkaa muuttaaksesi tai täydentääksesi hakemustasi

Jos et halua muuttaa tai täydentää kohtaa, klikkaa Viesti käsittelijälle, mikäli et halua muuttaa tai täydentää hakemuksen tietoja -kohdasta Muokkaa ja perustele, miksi et tee muutoksia. Voit käyttää tätä kenttää myös muokkauksen yhteydessä, jos haluat viestiä kohdasta jotain käsittelijälle. Käytä kenttää vain, jos et halua muuttaa tai täydentää hakemustasi.

Kun kohtaa on muutettu, tulee osion yläreunaan keltainen laatikko, jossa on teksti: Täydennetty.

Voit muuttaa lisätietopyynnöllä myös muita kohtia hakemuksessa. Tällöin muutoksen jälkeen osion yläreunaa tulee keltainen laatikko, jossa on teksti: Muokattu.

Ilmoitukset Täydennetty ja Muokattu

Allekirjoita hakemus ja palauta täydennyspyyntö

Kun olet ottanut kantaa jokaiseen lisätietopyynnöllä pyydettyyn kohtaan, allekirjoita hakemus ja palauta se takaisin käsittelyyn.

Valitse Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja paina Allekirjoita-painiketta. Kun viimeinen allekirjoittaja on allekirjoittanut hakemuksen, Palauta täydennyspyyntö -painike aktivoituu. Klikkaa siitä. Saat ilmoituksen lähetyksen onnistumisesta.

Palauta täydennyspyyntö

Kun olet lähettänyt hakemuksesi

Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat:

 • 16.10.–15.1.
 • 16.1.–15.3.
 • 16.3.–15.8.
 • 16.8.–15.10.

Maatalouden investointitukia koskevat valintaperusteet. Valintaperusteita sovelletaan yhdenmukaisesti kaikilla ELY-keskusalueilla.

Älä aloita ennen vireilletuloa

Älä aloita rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä äläkä allekirjoita sopimusta (esimerkiksi lopullinen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) ennen hakemuksen vireilletuloa! Investointitukea ei myönnetä lainkaan sellaiseen toimenpiteeseen, jonka toteuttaminen on aloitettu ennen hakemuksen vireilletuloa.

Mikä on aloittamista?

 • Kun rakennat tai laajennat rakennusta:
  • Perustustyö on aloitettu valamalla tai muulla vastaavalla kestävällä tavalla tai jos perustustyön toteuttaa urakoitsija, lopullinen urakkasopimus on allekirjoitettu.
 • Kun peruskorjaat rakennusta:
  • Työn tekeminen on aloitettu tai jos se teetetään, lopullinen sopimus työn tekemisestä on allekirjoitettu.
 • Kun hankit koneen tai laitteen:
  • Tilaus on tehty tai sopimus hankinnasta on allekirjoitettu. Jos tilausta ei edellytetä, hankintahinta tai sen ensimmäinen erä on maksettu.

Rakennussuunnitelmasta ja salaojasuunnitelmasta johtuvat kustannukset ovat tukikelpoisia, vaikka ne ovat syntyneet ennen tukihakemuksen jättämistä.

Toteuta investointi määräajassa

Toteuta investointisi kahden vuoden kuluessa tukipäätöksestä.

Voit saada toteutukselle jatkoaikaa kaksi kertaa. Jatkoaikaa voi saada enintään vuodeksi kerrallaan. Hae jatkoaikaa Hyrrä-asiointipalvelussa ennen kuin päätöksen voimassaoloaika päättyy. 

Edellytyksenä jatkoajan saamiselle on, että olet aloittanut tuettavan toimenpiteen toteuttamisen määräajassa ja että määräajan pidentämiseen on hyväksyttävä syy. 

Muista tiedotusvelvollisuus: tiedotuskyltit

Jos julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 50 000 euroa, hankkeen toteuttamisen ajaksi on sijoitettava toimea ja sille saatavaa EU-tukea esittelevä A4-kokoinen tiedotuskyltti näkyvälle paikalle: investoinnin yhteyteen, rakennuskohteeseen tai toimitiloihin. Kyltin tulee olla paikallaan vähintään hankkeen toteuttamisen ajan.

Jos kyseessä on investointi, jonka julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 500 000 euroa ja joka käsittää fyysisen kohteen hankinnan tai infrastruktuurin tai rakennushankkeen rahoittamisen, aseta näkyvälle paikalle pysyvä tiedotuskyltti. Kyltin tulee olla paikallaan vähintään viisi vuotta viimeisen maksun saamisesta tai korkotukilainan nostosta.

Saat kyltin ELY-keskukselta.

Tiedotuskyltit ja -julisteet (ennen 1.1.2023 saadut päätökset)

Kilpailuta hankinnat tarvittaessa

Kilpailuta hankinnat, jos:

 • rakennusurakkaa koskevan hankinnan arvo on 150 000 euroa tai sen yli
 • tai tarvike-, kone- ja laitehankinnan arvo on 60 000 euroa tai sen yli

ja samalla myönnetyn investointituen tukitaso ylittää tai saattaa ylittää 50 prosenttia.

Jos palvelu- tai tavarahankintojen arvo ylittää 209 000 euroa, tulee kilpailutus tehdä EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja koskevien menettelyjen mukaisesti.

Kilpailuttamisella tarkoitetaan sitä, että järjestät hankinnasta avoimen tarjouskilpailun sekä julkaiset hankintaa koskevan ilmoituksen julkisessa Hilma-ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Lisätietoja hankintamenettelyistä:

Tuen maksaminen

Ennen 1.1.2023 tehdyt tukipäätökset

Jos olet saanut myönteisen investointitukipäätöksen vuosina 2014–2022, voit hakea maksua Hyrrä-asiointipalvelussa. 

Voit hakea maksua, jos olet saanut myönteisen tukipäätöksen ennen 1.1.2023. Nämä ohjeet koskevat ennen 1.1.2023 saatuja tukipäätöksiä.

Hae maatalouden investointituen maksamista ja lainan nostolupaa sähköisesti Hyrrä-palvelussa.

Klikkaa sivun yläreunassa olevaa Pääset alkuperäiseen Hyrrään tästä -painiketta. 

hyrrän uusi kirjautuminen

Kun olet siirtynyt alkuperäiseen Hyrrään, tässä painikkeessa lukee "Hyrrä uudistuu. Siirry uudistettuun Hyrrään tästä."

Ohje maksuhakemuksen täyttämiseen Hyrrä-asiointipalvelussa

Ohje nostolupahakemuksen täyttämiseen Hyrrä-asiointipalvelussa

Perehdy maksuhakemukseen huolellisesti ja toimita myös tarvittavat liitteet. Tukipäätöksen tehnyt ELY-keskus neuvoo tarvittaessa hakemuksen täyttämisessä. 

ELY-keskus maksaa avustuksen ja myöntää lainan nostoluvan toteutuneiden tukikelpoisten kustannusten perusteella. Liitä EU-osarahoitteisissa tukikohteissa maksatushakemukseen tai lainan nostolupahakemukseen kuittijäljennökset ja kansallisesti rahoitetuissa kohteissa koontilistat (lomake 2331). Koontilistojen on myös oltava verrattavissa kirjanpidon tositteisiin.

Rakentamiseen myönnetty avustus voidaan maksaa ja korkotukilaina nostaa enintään viidessä erässä (ensimmäinen ja viimeinen erä vähintään 20 %). Maanhankintaan ja muihin kohteisiin myönnetty avustus voidaan maksaa kahdessa erässä. Viimeisen erän maksamisen tai lainan nostamisen edellytyksenä, että rakentamisinvestointi on kokonaisuudessaan toteutettu tukipäätöksen mukaisena.

Maksatuksen tarkastuskäynti

ELY-keskus tarkastaa tukihakemuksen liitteineen sekä muut mahdolliset päätöksen tekemiseen vaikuttavat dokumentit. Jos esität hakemuksessasi kustannuksia, jotka eivät ole tukikelpoisia, voit joutua maksamaan ELY-keskukselle sanktiota. ELY-keskus tarkastaa tukikohteen maksuhakemuksen käsittelyn yhteydessä.

ELY-keskus ilmoittaa tarkastuskäynnistä etukäteen. Tarkastuskäynnillä tarkastetaan kaikki dokumentit (muun muassa tarjouspyynnöt, kuitit, kirjanpito, vakuutukset, luvat ja muiden viranomaisten tarkastuspöytäkirjat) sekä itse toteutus (muun muassa pihat, rakennukset, koneet ja laitteet sekä eläinten hyvinvointi). ELY-keskus keskeyttää tuen maksamisen ja perii tuen takaisin, jos tuen ehdot eivät täyty.

Asuntorakentamisen korkotukilainan nostolupahakemus

Hae korkotukilainan nostolupaa tuen myöntäneestä ELY-keskuksesta lomakkeella 516. Tukipäätöksen tehnyt ELY-keskus opastaa tarvittaessa hakemuksen täyttämisessä.

Perehdy maksuhakemukseen huolellisesti ja toimita myös tarvittavat liitteet, esimerkiksi tositekohtainen koontiluettelo lomake 2331.

Korkotukilainan voi nostaa enintään viidessä erässä, joista ensimmäisen ja viimeisen erän on oltava vähintään 20 prosenttia lainan kokonaismäärästä. Viimeisen erän nostamisen edellytyksenä on, että rakentamisinvestointi on kokonaisuudessaan toteutettu tukipäätöksen mukaisena. ELY-keskuksessa tarkastetaan tukihakemus liitteineen sekä muut mahdolliset päätöksen tekemiseen vaikuttavat dokumentit.

1.1.2023 jälkeen tehdyt tukipäätökset 

Jos olet saanut myönteisen tukipäätöksen vuoden 2023 aikana, voit hakea avustuksen maksua tai lainan nostolupaa Hyrrä-asiointipalvelussa.

Hae maatalouden investointituen maksamista ja lainan nostolupaa sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Tukipäätöksen tehnyt ELY-keskus opastaa tarvittaessa hakemuksen täyttämisessä.

Ohje koskee 2023–2027 myönteisen tukipäätöksen saaneita hankkeita. Voit hakea maksua, kun olet saanut myönteisen tukipäätöksen ja hankkeellesi on syntynyt kustannuksia.

Maksuhakemuksella haetaan maksatusta syntyneiden ja maksettujen kustannusten perusteella (ei koske ennakkoa). Maksuhakemuksen sisältöön vaikuttaa valittu maksutapa (tuotosperusteinen, todellisten kustannusten perusteella), tukimuoto ja toimenpide. Hakemuksen täyttöperiaate on kuitenkin sama.

Ennen kuin aloitat maksuhakemuksen tekemisen, avaa saamasi tukipäätös. Tarkista tukipäätöksestä hyväksytyt kustannukset ja myönnetyn tuen määrän sekä hankkeen toteutukselle asetetut erityisehdot.

Jos tarvitset apua, ota yhteyttä tuen myöntäneeseen ELY-keskukseen.

Näin aloitat maksuhakemuksen täyttämisen

Kirjaudu Hyrrä-asiointipalveluun osoitteessa https://hyrra.ruokavirasto.fi

1. Käytä Google Chrome- tai Mozilla Firefox -selainten uusinta versiota. Niillä Hyrrä toimii parhaiten. Tyhjennä selaimen välimuisti ennen Hyrrään kirjautumista. Ohje välimuistin tyhjentämisestä 

2. Siirry Hyrrä-asiointipalveluun osoitteessa https://hyrra.ruokavirasto.fi. 

3. Tunnistaudu palveluun pankkitunnuksilla, mo­bii­li­var­menteella tai sähköisellä henkilökortilla.

 • Pankkitunnistus
  • Jos valitset pankkitunnistuksen, palvelu ohjaa sinut automaattisesti valitsemasi pankin kirjautumissivulle. Lisätietoa tunnistautumisesta saat omasta pankistasi.
 • Varmennekortti (sirullinen henkilökortti)
  • Tarvitset kortinlukijan sekä kortin PIN-koodin tunnistautuaksesi henkilökortilla.
 • Mobiilivarmenne
  • Mobiilivarmenteen käytöstä saat ohjeen oman matkapuhelinoperaattorisi verkkosivuilta.

Voit asioida organisaation puolesta, jos sinulla on tarvittavat oikeudet Suomi.fi-valtuuden perus- tai valtuusrekisterissä. Suomi.fi-valtuutuksen ohjeet

Henkilötunnuksella voit jättää vain seuraavat hakemukset:

 • Nuoren viljelijän aloitustuki
 • Neuvojahakemus

Yleisohje hakemuksen täyttämisestä Hyrrä-asiointipalvelussa

Uudet tukihakemukset tehdään uudessa käyttöliittymässä

Olet uudessa käyttöliittymässä, kun sivun yläreunan painikkeessa on teksti ”Siirry alkuperäiseen Hyrrään tästä”.

hyrrän uusi kirjautuminen.jpg

Tarkista profiilitietosi

Näytön oikeasta yläreunasta näet organisaation, jonka edustajana olet kirjautunut.

Kohdasta Profiili voit lisätä ja muuttaa muun muassa omia ja organisaatiosi tietoja. Voit muuttaa näitä tietoja myös hakemuksella.

Jos olet kirjautunut ilman Y-tunnusta, näet vain omat tietosi.

Jos et ole aikaisemmin kirjautunut Hyrrään, Profiili aukeaa automaattisesti tarkistettavaksesi. Täytä profiilitietoihin puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi, jos ne puuttuvat. Hakemusta pääset täyttämään vasta, kun nämä tiedot on annettu.

Järjestelmän kielenä on automaattisesti se kieli, joka henkilötietoihisi on merkitty Digi- ja väestötietoviraston rekistereissä. Voit halutessasi vaihtaa kielen kielivalintakohdasta.

Hyrrä-asiointipalvelun profiiliosio

Näin aloitat hakemuksen täyttämisen

Varmista, että olet uudessa käyttöliittymässä. (Katso kohta ”Tukihakemus tehdään uudessa käyttöliittymässä”)

Valitse valikkoriviltä Uusi hakemus ja avautuvasta alasvetovalikosta haluamasi tukihakemus. Klikkaa Vahvista.

Uusi hakemus aukeaa täytettäväksi.

Näin täytät hakemuksen

Hakemus on jaettu osioihin. Avaa osio oikeasta reunasta klikkaamalla Näytä sisältö. Kun osio on avoimena, samassa kohdassa lukee Piilota sisältö. Täytä tai muokkaa osiota Muokkaa-painikkeesta.

Pakolliset täydennettävät tiedot on merkitty tähdellä ja keltaisella laatikolla, jossa lukee pakollinen tieto. Myös osion nimen alla on keltaisessa laatikossa huomautus ”Tämä osio on kokonaan täyttämättä tai osion pakollisia tietoja ei ole vielä täytetty” kunnes olet täyttänyt kaikki pakolliset tiedot. Voit allekirjoittaa ja lähettää hakemuksen vasta, kun olet täyttänyt kaikki pakolliset kentät.

Kuva hankkeen tiedoista

Tallenna osioon täyttämäsi tiedot klikkaamalla Tallenna ja sulje. Jos et halua tallentaa tekemiäsi muutoksia, klikkaa Peruuta. Järjestelmä opastaa sinua hakemuksen täyttämisessä.

Jokaisen osion täyttöohjeet löytyvät Muokkaa-näkymässä osion nimen alta. Tarkempia ohjeita yksittäisen kohdan täyttämiseen saat klikkaamalla kysymysmerkkiä.

Kuva lisätiedoista Hyrrässä

Klikkaa Lisää liite -painiketta, jotta voit lisätä liitteen.

Osa liitteistä on pakollisia ja osa vapaaehtoisia. Voit lisätä liitteet hakemukselle kahdella tavalla:

1. Lisää liite raahaamalla

 • Klikkaa Lisää liite -painiketta ja avautuu ikkuna, jossa voit lisätä liitteen.
 • Avaa oman tietokoneesi resurssienhallinnassa se sijainti, jossa liitetiedosto sijaitsee. Klikkaa liitettä siten, että jätät hiiren painikkeen pohjaan ja raahaat tiedoston Lisää liite -ikkunassa olevaan laatikkoon, jossa lukee Raahaa tiedosto tähän. Kun tiedosto on laatikon päällä, vapauta hiiren painike.
 • Näet Tiedosto-rivillä laatikon alapuolella tiedon siitä, mitä tiedostoa olet liittämässä hakemukseen.
  Klikkaa Lisää-painiketta liittääksesi liitteen hakemukseen.

2. Lisää liite resurssienhallinnan kautta

 • Klikkaa Lisää liite -painiketta ja avautuu ikkuna, jossa voit lisätä liitteen.
 • Painike avaa tietokoneesi resurssienhallinnan, josta voit sitten valita haluamasi liitteen. Klikkaa tiedostoa ja paina Avaa-painiketta. Näet Tiedosto-rivillä Raahaa tiedosto tähän -laatikon alapuolella tiedon siitä, mitä tiedostoa olet liittämässä hakemukseen.
 • Klikkaa Lisää-painiketta liittääksesi liitteen hakemukseen.

Virheellisen liitteen voit poistaa roskakorikuvakkeesta.

 

Voit tarkistaa hakemuksen yläreunasta kohdasta Hakemuksen täyttö, mitä pakollisia kenttiä et ole vielä täyttänyt. 

Lähetä hakemus -painike aktivoituu vasta, kun olet täyttänyt hakemuksen kaikki pakolliset kentät ja ohjaa sinut Allekirjoitus ja lähetys -osioon.

Hakemuksen täyttäminen Hyrrä-asiointipalvelussa
Valitse Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja paina Allekirjoita-painiketta. Kun viimeinen allekirjoittaja on allekirjoittanut hakemuksen, Lähetä-painike aktivoituu. Klikkaa Lähetä. Saat ilmoituksen lähetyksen onnistumisesta.

Allekirjotus ja lähetys

Löydät hakemuksesi ja siihen liittyvät dokumentit Omat hankkeet -osiosta

Ohjeessa kuvataan uuden käyttöliittymän toimintoa. Omat hankkeet -osiosta näet tekemäsi hakemukset, keskeneräiset hakemuksesi, saapuneet lisätietopyynnöt ja saamasi tukipäätökset.

Löydät organisaatiosi kaikki hakemukset valikkorivin kohdasta Omat hankkeet. Jokaisella hakemuksella on oma laatikko, jossa näet koosteen hankkeen tiedoista.

Sivun vasemmassa reunassa on hakutoiminto, jolla voit etsiä yksittäisen hankkeen tai rajata näkymää.

Jos organisaatiosi hankkeet eivät mahdu yhdelle sivulle, näet sivun alareunassa sivujen määrän ja voit vaihtaa sivua.

Uuden käyttöliittymän puolella näkyvät vain uudessa käyttöliittymässä tehdyt hakemukset.

Jos sinulta tarvitaan toimia hankkeen tuki- tai maksuhakemukselle, lukee hankelaatikon yläreunassa punainen kolmio huutomerkillä ja teksti Vaatii huomiota. Lisäksi lisätietoa tarvitsevan hakemuksen kohdalla lukee Avattu täydennettäväksi.

Hae hankkeita -kohdasta löydät kaksi hakutoimintoa. Voit etsiä hanketta hakusanalla, jonka tiedät olevan hankkeen nimessä tai kuvauksessa. Jos haluat käyttää laajennettua hakua, klikkaa Näytä laajennettu haku. Laajennetussa haussa on erilaisia valmiita suodattimia, joilla voit hakea hankettasi.

Omat hankkeet -valikko

Avaa hankkeesi tiedot

Kun klikkaat hiirellä hankkeen laatikon sisällä Omat hankkeet -näkymässä, siirryt Hakemusmappiin.

Hakemusmapissa voit jatkaa kesken jäänyttä hakemusta, tehdä muutoshakemuksen tai tehdä maksu- tai ennakkomaksuhakemuksen. Ennakkomaksua voi hakea vain hanketuista.

Hakemusmappi koostuu kahdesta osiosta:

 • Hankkeen tuki- ja muutoshakemukset: lähettämäsi hakemukset, muutoshakemukset ja päätökset sekä lisätietopyynnöt. Jos sinun tarvitsee tehdä muutoksia hakemukseesi tai lähettää käsittelijälle lisätietoja, voit tehdä sen tässä osiossa.
 • Hankkeen maksut: lähettämäsi maksuhakemukset, mahdolliset lisätietopyynnöt sekä maksupäätökset näkyvät tässä osiossa. Jos olet hakenut tukea maatalousinvestointiin tai nuoren viljelijän aloitustukea, tässä osiossa näkyvät mahdolliset nostolupahakemukset.

 

Näin jatkat aiemmin aloittamasi hakemuksen täyttämistä

Ohjeessa kuvataan uuden käyttöliittymän toimintoa. (Katso ohjeen kohta "Tukihakemus tehdään uudessa käyttöliittymässä")

Kun avaat uuden hakemuksen, saa se heti hankenumeron ja tallentuu Omat hankkeet -osioon. Hakemuksen tila on keskeneräinen, kunnes olet allekirjoittanut ja lähettänyt sen.

Voit jättää hakemuksen kesken ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin. Kun jatkat hakemuksen täyttämistä, klikkaa Omat hankkeet, valitse kyseinen hanke ja valitse Avaa hakemus.

Jatka keskeneräisen hakemuksen täyttämistä avaamalla hakemus Omista hankkeista

 

Omat hankkeet -valikosta löydät kaikki hakemuksesi. 

Löydät organisaatiosi kaikki hakemukset valikkorivin kohdasta Omat hankkeet. Jokaisella hakemuksella on oma laatikko, jossa näet koosteen hankkeen tiedoista.

Sivun vasemmassa reunassa on hakutoiminto, jolla voit etsiä yksittäisen hankkeen tai rajata näkymää.

Jos organisaatiosi hankkeet eivät mahdu yhdelle sivulle, näet sivun alareunassa sivujen määrän ja voit vaihtaa sivua.

Uuden käyttöliittymän puolella näkyvät vain uudessa käyttöliittymässä tehdyt hakemukset.

Jos sinulta tarvitaan toimia hankkeen tuki- tai maksuhakemukselle, lukee hankelaatikon yläreunassa punainen kolmio huutomerkillä ja teksti Vaatii huomiota. Lisäksi lisätietoa tarvitsevan hakemuksen kohdalla lukee Avattu täydennettäväksi.

Hae hankkeita -kohdasta löydät kaksi hakutoimintoa. Voit etsiä hanketta hakusanalla, jonka tiedät olevan hankkeen nimessä tai kuvauksessa. Jos haluat käyttää laajennettua hakua, klikkaa Näytä laajennettu haku. Laajennetussa haussa on erilaisia valmiita suodattimia, joilla voit hakea hankettasi.

Omat hankkeet -valikko

Avaa hankkeesi tiedot

Kun klikkaat hiirellä hankkeen laatikon sisällä Omat hankkeet -näkymässä, siirryt Hakemusmappiin.

Hakemusmapissa voit jatkaa kesken jäänyttä hakemusta, tehdä muutoshakemuksen tai tehdä maksu- tai ennakkomaksuhakemuksen. Ennakkomaksua voi hakea vain hanketuista.

Hakemusmappi koostuu kahdesta osiosta:

 • Hankkeen tuki- ja muutoshakemukset: lähettämäsi hakemukset, muutoshakemukset ja päätökset sekä lisätietopyynnöt. Jos sinun tarvitsee tehdä muutoksia hakemukseesi tai lähettää käsittelijälle lisätietoja, voit tehdä sen tässä osiossa.
 • Hankkeen maksut: lähettämäsi maksuhakemukset, mahdolliset lisätietopyynnöt sekä maksupäätökset näkyvät tässä osiossa. Jos olet hakenut tukea maatalousinvestointiin tai nuoren viljelijän aloitustukea, tässä osiossa näkyvät mahdolliset nostolupahakemukset.

Klikkaa hiirellä sitä hanketta, johon liittyen teet maksuhakemuksesi.

Näin täytät maksuhakemuksen

Hankkeen maksut -osiossa on Tee maksuhakemus -painike. Klikkaa painiketta.

Tee maksuhakemus

Painikkeesta aukeaa valintaikkuna, jossa on eri maksuhakemusvaihtoehtoja riippuen tukimuodosta ja tukipäätöksessä määritellystä maksutavasta.

Hakemus avautuu esitäytettynä tukihakemuksella ilmoitettujen ja hyväksyttyjen tietojen perusteella.

Ennakkomaksun hakeminen (vain tietyt hanketukimuodot)

Tietyissä hanketukimuodoissa on mahdollisuus hakea ennakkomaksua, kun hankkeen toteutus alkaa. Ennakkomaksua voi hakea vain kerran eikä sitä voi hakea enää sen jälkeen, jos maksua on jo haettu.

Kun haet ennakkomaksua, klikkaa Hankkeen maksut -osiossa Aloita ennakko -painiketta. Painike ei näy, jos hankkeeseesi ei ole mahdollista hakea ennakkomaksua. 

Ennakko

Maksuhakemuksen tekeminen maatalouden investointi- tai aloitustuesta

Jos hankkeelle on tukipäätöksellä myönnetty myös lainan nostolupa, tulee Maksuhakemuksen aloitus- valintaikkunaan valittavaksi Tee nostolupa- ja Tee maksuhakemus -painikkeet. Voit avata molemmat hakemukset samaan aikaan täytettäväksi ja lähettää nostolupa- ja maksuhakemukset yhtä aikaa käsittelyyn. 

Maksuhakemuksen aloittaminen maatalouden investointi- ja aloitustuissa

Aloita maksuhakemusHakijan yhteystiedot

Tarkista, että tiedot ovat oikein. Postiosoite saadaan yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (ytj.fi). Jos hakijana on henkilö, postiosoite saadaan väestötietojärjestelmästä (dvv.fi/vaestotietojarjestelma). Jos osoite on virheellinen, tee korjaukset joko yritys- ja yhteisötietojärjestelmään tai väestötietojärjestelmään. Osoitetta ei voi muokata Hyrrän kautta.

Voit valita käytettäväksi tai lisätä käytettäväksi maaseutuhallinnon osoitteen tai hakijan toimipisteen osoitteen. Huomioi, että jos muokkaat näitä maaseutuhallinnon osoitteita, päivittyy tieto muillekin maaseutuhallinnon hakemuksille, jossa on valittu käytettäväksi kyseistä osoitetta.

Vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilönä hakemuksella on sama tai samat henkilöt kuin tukihakemuksessasi. Voit kuitenkin muuttaa henkilöiden tietoja, vaihtaa henkilöitä tai lisätä uusia vastuuhenkilöitä.

Muokkaa-painikkeesta pääset muuttamaan tukihakemukselta kopioituneen henkilön tietoja tai vaihtamaan toisen henkilön vastuuhenkilöksi maksuhakemukseen.

Vaihda vastuuhenkilö näin: Kirjoita Hae henkilötunnuksella -kenttään uusi henkilötunnus ja klikkaa Hae-painiketta.

Voit myös ensin poistaa olemassa olevan henkilön Poista-painikkeella hakemukselta ja vasta sen jälkeen yllä kuvatulla tavalla lisätä uuden henkilön.

Lisää henkilö -painikkeesta voit lisätä hakemukselle lisää vastuuhenkilöitä.

vastuuhenkilön muuttaminen

Pankkiyhteys

Jos olet jo aikaisemmin antanut tilinumeron järjestelmään, valitse se alavetovalikosta. Voit myös syöttää uuden tilinumeron tuen maksua varten klikkaamalla Lisää-painiketta.

tilinumeron lisääminen

Hankkeen toteuttaminen

Tämä osio sisältää kysymyksiä ja liitteitä hankkeen etenemisestä. Täytä vähintään pakolliset kentät.

Hankkeen toteuttamisen tilanne (investoinnin toteuttamisen tilanne, jos kyseessä on investointihanke)

Valitse "Ei", jos kyseessä ei ole hankkeen viimeinen maksuhakemus ja toteutus jatkuu edelleen tämän maksuhakemuksen jälkeen.

Valitse "Kyllä", jos kyseessä on hankkeen viimeinen maksuhakemus (loppumaksu) ja hanke on valmistunut tai päättynyt tai jos hanketta ei ole tarkoitus jatkaa ja viimeiset hankkeen kustannukset on maksettu ja niihin haetaan tuen maksua.

Kustannukset ja rahoitus

Kustannukset ja rahoitus -osion sisältö vaihtelee tukimuodosta, toimenpiteestä ja valitsemastasi maksutavasta riippuen.

Jos olet valinnut kustannusperusteisen maksutavan: ilmoita hankkeen toteuttamisesta syntyneet ja maksetut tukikelpoiset kustannukset.

Rahoitus: ilmoita, miten kustannukset on rahoitettu tukipäätöksen mukaisessa suhteessa.

Jos hankkeen maksutapa on tuotosperusteinen: ilmoita hankkeen valmiusaste. Hae tukea maksettavaksi valmiusastetta vastaava prosenttiosuus sinulle myönnetyn tuen kokonaismäärästä.

Rahoitus: ilmoita kustannusten perusteella haettavan tuen määrä

Muu julkinen tuki

Jos olet hakenut tai saanut hankkeeseen muuta julkista tukea kuin tässä hakemuksessa kyseessä oleva tuki, ilmoita tuen määrä klikkaamalla Lisää tuki.

Muista allekirjoittaa ja lähettää hakemus. 

Keskeneräisen hakemuksen jatkaminen ja lisätietopyyntöön vastaaminen

Jos maksuhakemuksesi jää kesken, keskeneräinen hakemus tallentuu hankemappiin ja voit jatkaa sen täyttämistä myöhemmin.

keskeneräisen maksuhakemuksen jatkaminen

Hankemappiin tallentuvat myös hakemuksen käsittelijän sinulle mahdollisesti lähettämät lisätietopyynnöt sekä maksuhakemukseesi tehty maksupäätös. Aiheesta voit lukea lisää kohdasta näin vastaat lisätietopyyntöön.

Näin poistat maksuhakemuksen

Voit poistaa tarpeettoman maksuhakemuksen, jos et ole vielä lähettänyt sitä. Kun olet lähettänyt hakemuksen, sitä ei voi enää poistaa vaan kaikkiin lähetettyihin hakemuksiin tehdään maksupäätös.

Poista maksuhakemus näin: Klikkaa auki Omat hankkeet -valikko. Klikkaa hanketta, jonka maksuhakemuksen haluat poistaa. Kohdasta Hankkeen maksut klikkaa painiketta Poista maksuhakemus.

poista maksuhakemus

Ohje koskee 2023–2027 myönteisen tukipäätöksen saaneita hankkeita. Voit hakea nostolupaa, jos olet saanut myönteisen päätöksen korkotukilainahakemukseesi.

Nostoluvan saamiselle on jotakin ehtoja:

Nuoren viljelijän aloitustuki

Voit nostaa korkotukilainaa enintään kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä on nostettava tukipäätöksessä mainittuna toteutusaikana ja toinen erä viimeistään viiden kuukauden kuluttua toteutusajan päättymisestä.

Maatalouden investointituki

Voit nostaa korkotukilainaa enintään kahdessa erässä.

Jos korkotukea on myönnetty rakentamisinvestointia varten, voit nostaa korkotukilainaa enintään viidessä erässä. Ensimmäistä korkotukilainan nostolupaa on haettava toimenpiteen toteutusaikana. Korkotukilainan viimeisen erän on oltava vähintään 20 prosenttia lainan määrästä ja sitä on haettava viimeistään kahden kuukauden kuluessa toimenpiteen toteuttamiselle asetetun määräajan päättymisestä.

Näin aloitat nostolupahakemuksen täyttämisen

Kirjaudu Hyrrä-asiointipalveluun osoitteessa https://hyrra.ruokavirasto.fi 

1. Käytä Google Chrome- tai Mozilla Firefox -selainten uusinta versiota. Niillä Hyrrä toimii parhaiten. Tyhjennä selaimen välimuisti ennen Hyrrään kirjautumista. Ohje välimuistin tyhjentämisestä 

2. Siirry Hyrrä-asiointipalveluun osoitteessa https://hyrra.ruokavirasto.fi. 

3. Tunnistaudu palveluun pankkitunnuksilla, mo­bii­li­var­menteella tai sähköisellä henkilökortilla.

 • Pankkitunnistus
  • Jos valitset pankkitunnistuksen, palvelu ohjaa sinut automaattisesti valitsemasi pankin kirjautumissivulle. Lisätietoa tunnistautumisesta saat omasta pankistasi.
 • Varmennekortti (sirullinen henkilökortti)
  • Tarvitset kortinlukijan sekä kortin PIN-koodin tunnistautuaksesi henkilökortilla.
 • Mobiilivarmenne
  • Mobiilivarmenteen käytöstä saat ohjeen oman matkapuhelinoperaattorisi verkkosivuilta.

Voit asioida organisaation puolesta, jos sinulla on tarvittavat oikeudet Suomi.fi-valtuuden perus- tai valtuusrekisterissä. Suomi.fi-valtuutuksen ohjeet

Henkilötunnuksella voit jättää vain seuraavat hakemukset:

 • Nuoren viljelijän aloitustuki
 • Neuvojahakemus

Yleisohje hakemuksen täyttämisestä Hyrrä-asiointipalvelussa 

Uudet tukihakemukset tehdään uudessa käyttöliittymässä

Olet uudessa käyttöliittymässä, kun sivun yläreunan painikkeessa on teksti ”Siirry alkuperäiseen Hyrrään tästä”.

hyrrän uusi kirjautuminen.jpg

Tarkista profiilitietosi

Näytön oikeasta yläreunasta näet organisaation, jonka edustajana olet kirjautunut.

Kohdasta Profiili voit lisätä ja muuttaa muun muassa omia ja organisaatiosi tietoja. Voit muuttaa näitä tietoja myös hakemuksella.

Jos olet kirjautunut ilman Y-tunnusta, näet vain omat tietosi.

Jos et ole aikaisemmin kirjautunut Hyrrään, Profiili aukeaa automaattisesti tarkistettavaksesi. Täytä profiilitietoihin puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi, jos ne puuttuvat. Hakemusta pääset täyttämään vasta, kun nämä tiedot on annettu.

Järjestelmän kielenä on automaattisesti se kieli, joka henkilötietoihisi on merkitty Digi- ja väestötietoviraston rekistereissä. Voit halutessasi vaihtaa kielen kielivalintakohdasta.

Hyrrä-asiointipalvelun profiiliosio

Näin aloitat hakemuksen täyttämisen

Varmista, että olet uudessa käyttöliittymässä. (Katso kohta ”Tukihakemus tehdään uudessa käyttöliittymässä”)

Valitse valikkoriviltä Uusi hakemus ja avautuvasta alasvetovalikosta haluamasi tukihakemus. Klikkaa Vahvista.

Uusi hakemus aukeaa täytettäväksi.

Näin täytät hakemuksen

Hakemus on jaettu osioihin. Avaa osio oikeasta reunasta klikkaamalla Näytä sisältö. Kun osio on avoimena, samassa kohdassa lukee Piilota sisältö. Täytä tai muokkaa osiota Muokkaa-painikkeesta.

Pakolliset täydennettävät tiedot on merkitty tähdellä ja keltaisella laatikolla, jossa lukee pakollinen tieto. Myös osion nimen alla on keltaisessa laatikossa huomautus ”Tämä osio on kokonaan täyttämättä tai osion pakollisia tietoja ei ole vielä täytetty” kunnes olet täyttänyt kaikki pakolliset tiedot. Voit allekirjoittaa ja lähettää hakemuksen vasta, kun olet täyttänyt kaikki pakolliset kentät.

Kuva hankkeen tiedoista

Tallenna osioon täyttämäsi tiedot klikkaamalla Tallenna ja sulje. Jos et halua tallentaa tekemiäsi muutoksia, klikkaa Peruuta. Järjestelmä opastaa sinua hakemuksen täyttämisessä.

Jokaisen osion täyttöohjeet löytyvät Muokkaa-näkymässä osion nimen alta. Tarkempia ohjeita yksittäisen kohdan täyttämiseen saat klikkaamalla kysymysmerkkiä.

Kuva lisätiedoista Hyrrässä

Klikkaa Lisää liite -painiketta, jotta voit lisätä liitteen.

Osa liitteistä on pakollisia ja osa vapaaehtoisia. Voit lisätä liitteet hakemukselle kahdella tavalla:

1. Lisää liite raahaamalla

 • Klikkaa Lisää liite -painiketta ja avautuu ikkuna, jossa voit lisätä liitteen.
 • Avaa oman tietokoneesi resurssienhallinnassa se sijainti, jossa liitetiedosto sijaitsee. Klikkaa liitettä siten, että jätät hiiren painikkeen pohjaan ja raahaat tiedoston Lisää liite -ikkunassa olevaan laatikkoon, jossa lukee Raahaa tiedosto tähän. Kun tiedosto on laatikon päällä, vapauta hiiren painike.
 • Näet Tiedosto-rivillä laatikon alapuolella tiedon siitä, mitä tiedostoa olet liittämässä hakemukseen.
  Klikkaa Lisää-painiketta liittääksesi liitteen hakemukseen.

2. Lisää liite resurssienhallinnan kautta

 • Klikkaa Lisää liite -painiketta ja avautuu ikkuna, jossa voit lisätä liitteen.
 • Painike avaa tietokoneesi resurssienhallinnan, josta voit sitten valita haluamasi liitteen. Klikkaa tiedostoa ja paina Avaa-painiketta. Näet Tiedosto-rivillä Raahaa tiedosto tähän -laatikon alapuolella tiedon siitä, mitä tiedostoa olet liittämässä hakemukseen.
 • Klikkaa Lisää-painiketta liittääksesi liitteen hakemukseen.

Virheellisen liitteen voit poistaa roskakorikuvakkeesta.

 

Voit tarkistaa hakemuksen yläreunasta kohdasta Hakemuksen täyttö, mitä pakollisia kenttiä et ole vielä täyttänyt. 

Lähetä hakemus -painike aktivoituu vasta, kun olet täyttänyt hakemuksen kaikki pakolliset kentät ja ohjaa sinut Allekirjoitus ja lähetys -osioon.

Hakemuksen täyttäminen Hyrrä-asiointipalvelussa
Valitse Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja paina Allekirjoita-painiketta. Kun viimeinen allekirjoittaja on allekirjoittanut hakemuksen, Lähetä-painike aktivoituu. Klikkaa Lähetä. Saat ilmoituksen lähetyksen onnistumisesta.

Allekirjotus ja lähetys

Löydät hakemuksesi ja siihen liittyvät dokumentit Omat hankkeet -osiosta

Ohjeessa kuvataan uuden käyttöliittymän toimintoa. Omat hankkeet -osiosta näet tekemäsi hakemukset, keskeneräiset hakemuksesi, saapuneet lisätietopyynnöt ja saamasi tukipäätökset.

Löydät organisaatiosi kaikki hakemukset valikkorivin kohdasta Omat hankkeet. Jokaisella hakemuksella on oma laatikko, jossa näet koosteen hankkeen tiedoista.

Sivun vasemmassa reunassa on hakutoiminto, jolla voit etsiä yksittäisen hankkeen tai rajata näkymää.

Jos organisaatiosi hankkeet eivät mahdu yhdelle sivulle, näet sivun alareunassa sivujen määrän ja voit vaihtaa sivua.

Uuden käyttöliittymän puolella näkyvät vain uudessa käyttöliittymässä tehdyt hakemukset.

Jos sinulta tarvitaan toimia hankkeen tuki- tai maksuhakemukselle, lukee hankelaatikon yläreunassa punainen kolmio huutomerkillä ja teksti Vaatii huomiota. Lisäksi lisätietoa tarvitsevan hakemuksen kohdalla lukee Avattu täydennettäväksi.

Hae hankkeita -kohdasta löydät kaksi hakutoimintoa. Voit etsiä hanketta hakusanalla, jonka tiedät olevan hankkeen nimessä tai kuvauksessa. Jos haluat käyttää laajennettua hakua, klikkaa Näytä laajennettu haku. Laajennetussa haussa on erilaisia valmiita suodattimia, joilla voit hakea hankettasi.

Omat hankkeet -valikko

Avaa hankkeesi tiedot

Kun klikkaat hiirellä hankkeen laatikon sisällä Omat hankkeet -näkymässä, siirryt Hakemusmappiin.

Hakemusmapissa voit jatkaa kesken jäänyttä hakemusta, tehdä muutoshakemuksen tai tehdä maksu- tai ennakkomaksuhakemuksen. Ennakkomaksua voi hakea vain hanketuista.

Hakemusmappi koostuu kahdesta osiosta:

 • Hankkeen tuki- ja muutoshakemukset: lähettämäsi hakemukset, muutoshakemukset ja päätökset sekä lisätietopyynnöt. Jos sinun tarvitsee tehdä muutoksia hakemukseesi tai lähettää käsittelijälle lisätietoja, voit tehdä sen tässä osiossa.
 • Hankkeen maksut: lähettämäsi maksuhakemukset, mahdolliset lisätietopyynnöt sekä maksupäätökset näkyvät tässä osiossa. Jos olet hakenut tukea maatalousinvestointiin tai nuoren viljelijän aloitustukea, tässä osiossa näkyvät mahdolliset nostolupahakemukset.

 

Näin jatkat aiemmin aloittamasi hakemuksen täyttämistä

Ohjeessa kuvataan uuden käyttöliittymän toimintoa. (Katso ohjeen kohta "Tukihakemus tehdään uudessa käyttöliittymässä")

Kun avaat uuden hakemuksen, saa se heti hankenumeron ja tallentuu Omat hankkeet -osioon. Hakemuksen tila on keskeneräinen, kunnes olet allekirjoittanut ja lähettänyt sen.

Voit jättää hakemuksen kesken ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin. Kun jatkat hakemuksen täyttämistä, klikkaa Omat hankkeet, valitse kyseinen hanke ja valitse Avaa hakemus.

Jatka keskeneräisen hakemuksen täyttämistä avaamalla hakemus Omista hankkeista

 

Ennen kuin aloitat nostolupahakemuksen tekemisen, avaa saamasi tukipäätös. Tarkista tukipäätöksestä hyväksytyt kustannukset ja myönnetyn tuen määrä sekä hankkeen toteutukselle asetetut erityisehdot.

Omat hankkeet -valikosta löydät kaikki hakemuksesi. 

Löydät organisaatiosi kaikki hakemukset valikkorivin kohdasta Omat hankkeet. Jokaisella hakemuksella on oma laatikko, jossa näet koosteen hankkeen tiedoista.

Sivun vasemmassa reunassa on hakutoiminto, jolla voit etsiä yksittäisen hankkeen tai rajata näkymää.

Jos organisaatiosi hankkeet eivät mahdu yhdelle sivulle, näet sivun alareunassa sivujen määrän ja voit vaihtaa sivua.

Uuden käyttöliittymän puolella näkyvät vain uudessa käyttöliittymässä tehdyt hakemukset.

Jos sinulta tarvitaan toimia hankkeen tuki- tai maksuhakemukselle, lukee hankelaatikon yläreunassa punainen kolmio huutomerkillä ja teksti Vaatii huomiota. Lisäksi lisätietoa tarvitsevan hakemuksen kohdalla lukee Avattu täydennettäväksi.

Hae hankkeita -kohdasta löydät kaksi hakutoimintoa. Voit etsiä hanketta hakusanalla, jonka tiedät olevan hankkeen nimessä tai kuvauksessa. Jos haluat käyttää laajennettua hakua, klikkaa Näytä laajennettu haku. Laajennetussa haussa on erilaisia valmiita suodattimia, joilla voit hakea hankettasi.

Omat hankkeet -valikko

Avaa hankkeesi tiedot

Kun klikkaat hiirellä hankkeen laatikon sisällä Omat hankkeet -näkymässä, siirryt Hakemusmappiin.

Hakemusmapissa voit jatkaa kesken jäänyttä hakemusta, tehdä muutoshakemuksen tai tehdä maksu- tai ennakkomaksuhakemuksen. Ennakkomaksua voi hakea vain hanketuista.

Hakemusmappi koostuu kahdesta osiosta:

 • Hankkeen tuki- ja muutoshakemukset: lähettämäsi hakemukset, muutoshakemukset ja päätökset sekä lisätietopyynnöt. Jos sinun tarvitsee tehdä muutoksia hakemukseesi tai lähettää käsittelijälle lisätietoja, voit tehdä sen tässä osiossa.
 • Hankkeen maksut: lähettämäsi maksuhakemukset, mahdolliset lisätietopyynnöt sekä maksupäätökset näkyvät tässä osiossa. Jos olet hakenut tukea maatalousinvestointiin tai nuoren viljelijän aloitustukea, tässä osiossa näkyvät mahdolliset nostolupahakemukset.

Klikkaa hiirellä sitä hanketta, johon liittyen teet nostolupahakemuksesi.

Näin täytät nostolupahakemuksen

Maksuhakemuksen aloitus -valintaikkunassa on Tee nostolupa- ja Tee maksuhakemus -painikkeet, jos olet saanut myönteisen tukipäätöksen myös lainannostolupahakemukseen. Voit avata molemmat hakemukset samaan aikaan täytettäväksi ja lähettää ne yhtä aikaa käsittelyyn. 

Ohje koskee 2023–2027 myönteisen tukipäätöksen saaneita hankkeita. Voit hakea maksua, kun olet saanut myönteisen tukipäätöksen ja hankkeellesi on syntynyt kustannuksia.

Maksuhakemuksella haetaan maksatusta syntyneiden ja maksettujen kustannusten perusteella (ei koske ennakkoa). Maksuhakemuksen sisältöön vaikuttaa valittu maksutapa (tuotosperusteinen, todellisten kustannusten perusteella), tukimuoto ja toimenpide. Hakemuksen täyttöperiaate on kuitenkin sama.

Ennen kuin aloitat maksuhakemuksen tekemisen, avaa saamasi tukipäätös. Tarkista tukipäätöksestä hyväksytyt kustannukset ja myönnetyn tuen määrän sekä hankkeen toteutukselle asetetut erityisehdot.

Jos tarvitset apua, ota yhteyttä tuen myöntäneeseen ELY-keskukseen.

Näin aloitat maksuhakemuksen täyttämisen

Kirjaudu Hyrrä-asiointipalveluun osoitteessa https://hyrra.ruokavirasto.fi

1. Käytä Google Chrome- tai Mozilla Firefox -selainten uusinta versiota. Niillä Hyrrä toimii parhaiten. Tyhjennä selaimen välimuisti ennen Hyrrään kirjautumista. Ohje välimuistin tyhjentämisestä 

2. Siirry Hyrrä-asiointipalveluun osoitteessa https://hyrra.ruokavirasto.fi. 

3. Tunnistaudu palveluun pankkitunnuksilla, mo­bii­li­var­menteella tai sähköisellä henkilökortilla.

 • Pankkitunnistus
  • Jos valitset pankkitunnistuksen, palvelu ohjaa sinut automaattisesti valitsemasi pankin kirjautumissivulle. Lisätietoa tunnistautumisesta saat omasta pankistasi.
 • Varmennekortti (sirullinen henkilökortti)
  • Tarvitset kortinlukijan sekä kortin PIN-koodin tunnistautuaksesi henkilökortilla.
 • Mobiilivarmenne
  • Mobiilivarmenteen käytöstä saat ohjeen oman matkapuhelinoperaattorisi verkkosivuilta.

Voit asioida organisaation puolesta, jos sinulla on tarvittavat oikeudet Suomi.fi-valtuuden perus- tai valtuusrekisterissä. Suomi.fi-valtuutuksen ohjeet

Henkilötunnuksella voit jättää vain seuraavat hakemukset:

 • Nuoren viljelijän aloitustuki
 • Neuvojahakemus

Yleisohje hakemuksen täyttämisestä Hyrrä-asiointipalvelussa

Uudet tukihakemukset tehdään uudessa käyttöliittymässä

Olet uudessa käyttöliittymässä, kun sivun yläreunan painikkeessa on teksti ”Siirry alkuperäiseen Hyrrään tästä”.

hyrrän uusi kirjautuminen.jpg

Tarkista profiilitietosi

Näytön oikeasta yläreunasta näet organisaation, jonka edustajana olet kirjautunut.

Kohdasta Profiili voit lisätä ja muuttaa muun muassa omia ja organisaatiosi tietoja. Voit muuttaa näitä tietoja myös hakemuksella.

Jos olet kirjautunut ilman Y-tunnusta, näet vain omat tietosi.

Jos et ole aikaisemmin kirjautunut Hyrrään, Profiili aukeaa automaattisesti tarkistettavaksesi. Täytä profiilitietoihin puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi, jos ne puuttuvat. Hakemusta pääset täyttämään vasta, kun nämä tiedot on annettu.

Järjestelmän kielenä on automaattisesti se kieli, joka henkilötietoihisi on merkitty Digi- ja väestötietoviraston rekistereissä. Voit halutessasi vaihtaa kielen kielivalintakohdasta.

Hyrrä-asiointipalvelun profiiliosio

Näin aloitat hakemuksen täyttämisen

Varmista, että olet uudessa käyttöliittymässä. (Katso kohta ”Tukihakemus tehdään uudessa käyttöliittymässä”)

Valitse valikkoriviltä Uusi hakemus ja avautuvasta alasvetovalikosta haluamasi tukihakemus. Klikkaa Vahvista.

Uusi hakemus aukeaa täytettäväksi.

Näin täytät hakemuksen

Hakemus on jaettu osioihin. Avaa osio oikeasta reunasta klikkaamalla Näytä sisältö. Kun osio on avoimena, samassa kohdassa lukee Piilota sisältö. Täytä tai muokkaa osiota Muokkaa-painikkeesta.

Pakolliset täydennettävät tiedot on merkitty tähdellä ja keltaisella laatikolla, jossa lukee pakollinen tieto. Myös osion nimen alla on keltaisessa laatikossa huomautus ”Tämä osio on kokonaan täyttämättä tai osion pakollisia tietoja ei ole vielä täytetty” kunnes olet täyttänyt kaikki pakolliset tiedot. Voit allekirjoittaa ja lähettää hakemuksen vasta, kun olet täyttänyt kaikki pakolliset kentät.

Kuva hankkeen tiedoista

Tallenna osioon täyttämäsi tiedot klikkaamalla Tallenna ja sulje. Jos et halua tallentaa tekemiäsi muutoksia, klikkaa Peruuta. Järjestelmä opastaa sinua hakemuksen täyttämisessä.

Jokaisen osion täyttöohjeet löytyvät Muokkaa-näkymässä osion nimen alta. Tarkempia ohjeita yksittäisen kohdan täyttämiseen saat klikkaamalla kysymysmerkkiä.

Kuva lisätiedoista Hyrrässä

Klikkaa Lisää liite -painiketta, jotta voit lisätä liitteen.

Osa liitteistä on pakollisia ja osa vapaaehtoisia. Voit lisätä liitteet hakemukselle kahdella tavalla:

1. Lisää liite raahaamalla

 • Klikkaa Lisää liite -painiketta ja avautuu ikkuna, jossa voit lisätä liitteen.
 • Avaa oman tietokoneesi resurssienhallinnassa se sijainti, jossa liitetiedosto sijaitsee. Klikkaa liitettä siten, että jätät hiiren painikkeen pohjaan ja raahaat tiedoston Lisää liite -ikkunassa olevaan laatikkoon, jossa lukee Raahaa tiedosto tähän. Kun tiedosto on laatikon päällä, vapauta hiiren painike.
 • Näet Tiedosto-rivillä laatikon alapuolella tiedon siitä, mitä tiedostoa olet liittämässä hakemukseen.
  Klikkaa Lisää-painiketta liittääksesi liitteen hakemukseen.

2. Lisää liite resurssienhallinnan kautta

 • Klikkaa Lisää liite -painiketta ja avautuu ikkuna, jossa voit lisätä liitteen.
 • Painike avaa tietokoneesi resurssienhallinnan, josta voit sitten valita haluamasi liitteen. Klikkaa tiedostoa ja paina Avaa-painiketta. Näet Tiedosto-rivillä Raahaa tiedosto tähän -laatikon alapuolella tiedon siitä, mitä tiedostoa olet liittämässä hakemukseen.
 • Klikkaa Lisää-painiketta liittääksesi liitteen hakemukseen.

Virheellisen liitteen voit poistaa roskakorikuvakkeesta.

 

Voit tarkistaa hakemuksen yläreunasta kohdasta Hakemuksen täyttö, mitä pakollisia kenttiä et ole vielä täyttänyt. 

Lähetä hakemus -painike aktivoituu vasta, kun olet täyttänyt hakemuksen kaikki pakolliset kentät ja ohjaa sinut Allekirjoitus ja lähetys -osioon.

Hakemuksen täyttäminen Hyrrä-asiointipalvelussa
Valitse Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja paina Allekirjoita-painiketta. Kun viimeinen allekirjoittaja on allekirjoittanut hakemuksen, Lähetä-painike aktivoituu. Klikkaa Lähetä. Saat ilmoituksen lähetyksen onnistumisesta.

Allekirjotus ja lähetys

Löydät hakemuksesi ja siihen liittyvät dokumentit Omat hankkeet -osiosta

Ohjeessa kuvataan uuden käyttöliittymän toimintoa. Omat hankkeet -osiosta näet tekemäsi hakemukset, keskeneräiset hakemuksesi, saapuneet lisätietopyynnöt ja saamasi tukipäätökset.

Löydät organisaatiosi kaikki hakemukset valikkorivin kohdasta Omat hankkeet. Jokaisella hakemuksella on oma laatikko, jossa näet koosteen hankkeen tiedoista.

Sivun vasemmassa reunassa on hakutoiminto, jolla voit etsiä yksittäisen hankkeen tai rajata näkymää.

Jos organisaatiosi hankkeet eivät mahdu yhdelle sivulle, näet sivun alareunassa sivujen määrän ja voit vaihtaa sivua.

Uuden käyttöliittymän puolella näkyvät vain uudessa käyttöliittymässä tehdyt hakemukset.

Jos sinulta tarvitaan toimia hankkeen tuki- tai maksuhakemukselle, lukee hankelaatikon yläreunassa punainen kolmio huutomerkillä ja teksti Vaatii huomiota. Lisäksi lisätietoa tarvitsevan hakemuksen kohdalla lukee Avattu täydennettäväksi.

Hae hankkeita -kohdasta löydät kaksi hakutoimintoa. Voit etsiä hanketta hakusanalla, jonka tiedät olevan hankkeen nimessä tai kuvauksessa. Jos haluat käyttää laajennettua hakua, klikkaa Näytä laajennettu haku. Laajennetussa haussa on erilaisia valmiita suodattimia, joilla voit hakea hankettasi.

Omat hankkeet -valikko

Avaa hankkeesi tiedot

Kun klikkaat hiirellä hankkeen laatikon sisällä Omat hankkeet -näkymässä, siirryt Hakemusmappiin.

Hakemusmapissa voit jatkaa kesken jäänyttä hakemusta, tehdä muutoshakemuksen tai tehdä maksu- tai ennakkomaksuhakemuksen. Ennakkomaksua voi hakea vain hanketuista.

Hakemusmappi koostuu kahdesta osiosta:

 • Hankkeen tuki- ja muutoshakemukset: lähettämäsi hakemukset, muutoshakemukset ja päätökset sekä lisätietopyynnöt. Jos sinun tarvitsee tehdä muutoksia hakemukseesi tai lähettää käsittelijälle lisätietoja, voit tehdä sen tässä osiossa.
 • Hankkeen maksut: lähettämäsi maksuhakemukset, mahdolliset lisätietopyynnöt sekä maksupäätökset näkyvät tässä osiossa. Jos olet hakenut tukea maatalousinvestointiin tai nuoren viljelijän aloitustukea, tässä osiossa näkyvät mahdolliset nostolupahakemukset.

 

Näin jatkat aiemmin aloittamasi hakemuksen täyttämistä

Ohjeessa kuvataan uuden käyttöliittymän toimintoa. (Katso ohjeen kohta "Tukihakemus tehdään uudessa käyttöliittymässä")

Kun avaat uuden hakemuksen, saa se heti hankenumeron ja tallentuu Omat hankkeet -osioon. Hakemuksen tila on keskeneräinen, kunnes olet allekirjoittanut ja lähettänyt sen.

Voit jättää hakemuksen kesken ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin. Kun jatkat hakemuksen täyttämistä, klikkaa Omat hankkeet, valitse kyseinen hanke ja valitse Avaa hakemus.

Jatka keskeneräisen hakemuksen täyttämistä avaamalla hakemus Omista hankkeista

 

Omat hankkeet -valikosta löydät kaikki hakemuksesi. 

Löydät organisaatiosi kaikki hakemukset valikkorivin kohdasta Omat hankkeet. Jokaisella hakemuksella on oma laatikko, jossa näet koosteen hankkeen tiedoista.

Sivun vasemmassa reunassa on hakutoiminto, jolla voit etsiä yksittäisen hankkeen tai rajata näkymää.

Jos organisaatiosi hankkeet eivät mahdu yhdelle sivulle, näet sivun alareunassa sivujen määrän ja voit vaihtaa sivua.

Uuden käyttöliittymän puolella näkyvät vain uudessa käyttöliittymässä tehdyt hakemukset.

Jos sinulta tarvitaan toimia hankkeen tuki- tai maksuhakemukselle, lukee hankelaatikon yläreunassa punainen kolmio huutomerkillä ja teksti Vaatii huomiota. Lisäksi lisätietoa tarvitsevan hakemuksen kohdalla lukee Avattu täydennettäväksi.

Hae hankkeita -kohdasta löydät kaksi hakutoimintoa. Voit etsiä hanketta hakusanalla, jonka tiedät olevan hankkeen nimessä tai kuvauksessa. Jos haluat käyttää laajennettua hakua, klikkaa Näytä laajennettu haku. Laajennetussa haussa on erilaisia valmiita suodattimia, joilla voit hakea hankettasi.

Omat hankkeet -valikko

Avaa hankkeesi tiedot

Kun klikkaat hiirellä hankkeen laatikon sisällä Omat hankkeet -näkymässä, siirryt Hakemusmappiin.

Hakemusmapissa voit jatkaa kesken jäänyttä hakemusta, tehdä muutoshakemuksen tai tehdä maksu- tai ennakkomaksuhakemuksen. Ennakkomaksua voi hakea vain hanketuista.

Hakemusmappi koostuu kahdesta osiosta:

 • Hankkeen tuki- ja muutoshakemukset: lähettämäsi hakemukset, muutoshakemukset ja päätökset sekä lisätietopyynnöt. Jos sinun tarvitsee tehdä muutoksia hakemukseesi tai lähettää käsittelijälle lisätietoja, voit tehdä sen tässä osiossa.
 • Hankkeen maksut: lähettämäsi maksuhakemukset, mahdolliset lisätietopyynnöt sekä maksupäätökset näkyvät tässä osiossa. Jos olet hakenut tukea maatalousinvestointiin tai nuoren viljelijän aloitustukea, tässä osiossa näkyvät mahdolliset nostolupahakemukset.

Klikkaa hiirellä sitä hanketta, johon liittyen teet maksuhakemuksesi.

Näin täytät maksuhakemuksen

Hankkeen maksut -osiossa on Tee maksuhakemus -painike. Klikkaa painiketta.

Tee maksuhakemus

Painikkeesta aukeaa valintaikkuna, jossa on eri maksuhakemusvaihtoehtoja riippuen tukimuodosta ja tukipäätöksessä määritellystä maksutavasta.

Hakemus avautuu esitäytettynä tukihakemuksella ilmoitettujen ja hyväksyttyjen tietojen perusteella.

Ennakkomaksun hakeminen (vain tietyt hanketukimuodot)

Tietyissä hanketukimuodoissa on mahdollisuus hakea ennakkomaksua, kun hankkeen toteutus alkaa. Ennakkomaksua voi hakea vain kerran eikä sitä voi hakea enää sen jälkeen, jos maksua on jo haettu.

Kun haet ennakkomaksua, klikkaa Hankkeen maksut -osiossa Aloita ennakko -painiketta. Painike ei näy, jos hankkeeseesi ei ole mahdollista hakea ennakkomaksua. 

Ennakko

Maksuhakemuksen tekeminen maatalouden investointi- tai aloitustuesta

Jos hankkeelle on tukipäätöksellä myönnetty myös lainan nostolupa, tulee Maksuhakemuksen aloitus- valintaikkunaan valittavaksi Tee nostolupa- ja Tee maksuhakemus -painikkeet. Voit avata molemmat hakemukset samaan aikaan täytettäväksi ja lähettää nostolupa- ja maksuhakemukset yhtä aikaa käsittelyyn. 

Maksuhakemuksen aloittaminen maatalouden investointi- ja aloitustuissa

Aloita maksuhakemusHakijan yhteystiedot

Tarkista, että tiedot ovat oikein. Postiosoite saadaan yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (ytj.fi). Jos hakijana on henkilö, postiosoite saadaan väestötietojärjestelmästä (dvv.fi/vaestotietojarjestelma). Jos osoite on virheellinen, tee korjaukset joko yritys- ja yhteisötietojärjestelmään tai väestötietojärjestelmään. Osoitetta ei voi muokata Hyrrän kautta.

Voit valita käytettäväksi tai lisätä käytettäväksi maaseutuhallinnon osoitteen tai hakijan toimipisteen osoitteen. Huomioi, että jos muokkaat näitä maaseutuhallinnon osoitteita, päivittyy tieto muillekin maaseutuhallinnon hakemuksille, jossa on valittu käytettäväksi kyseistä osoitetta.

Vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilönä hakemuksella on sama tai samat henkilöt kuin tukihakemuksessasi. Voit kuitenkin muuttaa henkilöiden tietoja, vaihtaa henkilöitä tai lisätä uusia vastuuhenkilöitä.

Muokkaa-painikkeesta pääset muuttamaan tukihakemukselta kopioituneen henkilön tietoja tai vaihtamaan toisen henkilön vastuuhenkilöksi maksuhakemukseen.

Vaihda vastuuhenkilö näin: Kirjoita Hae henkilötunnuksella -kenttään uusi henkilötunnus ja klikkaa Hae-painiketta.

Voit myös ensin poistaa olemassa olevan henkilön Poista-painikkeella hakemukselta ja vasta sen jälkeen yllä kuvatulla tavalla lisätä uuden henkilön.

Lisää henkilö -painikkeesta voit lisätä hakemukselle lisää vastuuhenkilöitä.

vastuuhenkilön muuttaminen

Pankkiyhteys

Jos olet jo aikaisemmin antanut tilinumeron järjestelmään, valitse se alavetovalikosta. Voit myös syöttää uuden tilinumeron tuen maksua varten klikkaamalla Lisää-painiketta.

tilinumeron lisääminen

Hankkeen toteuttaminen

Tämä osio sisältää kysymyksiä ja liitteitä hankkeen etenemisestä. Täytä vähintään pakolliset kentät.

Hankkeen toteuttamisen tilanne (investoinnin toteuttamisen tilanne, jos kyseessä on investointihanke)

Valitse "Ei", jos kyseessä ei ole hankkeen viimeinen maksuhakemus ja toteutus jatkuu edelleen tämän maksuhakemuksen jälkeen.

Valitse "Kyllä", jos kyseessä on hankkeen viimeinen maksuhakemus (loppumaksu) ja hanke on valmistunut tai päättynyt tai jos hanketta ei ole tarkoitus jatkaa ja viimeiset hankkeen kustannukset on maksettu ja niihin haetaan tuen maksua.

Kustannukset ja rahoitus

Kustannukset ja rahoitus -osion sisältö vaihtelee tukimuodosta, toimenpiteestä ja valitsemastasi maksutavasta riippuen.

Jos olet valinnut kustannusperusteisen maksutavan: ilmoita hankkeen toteuttamisesta syntyneet ja maksetut tukikelpoiset kustannukset.

Rahoitus: ilmoita, miten kustannukset on rahoitettu tukipäätöksen mukaisessa suhteessa.

Jos hankkeen maksutapa on tuotosperusteinen: ilmoita hankkeen valmiusaste. Hae tukea maksettavaksi valmiusastetta vastaava prosenttiosuus sinulle myönnetyn tuen kokonaismäärästä.

Rahoitus: ilmoita kustannusten perusteella haettavan tuen määrä

Muu julkinen tuki

Jos olet hakenut tai saanut hankkeeseen muuta julkista tukea kuin tässä hakemuksessa kyseessä oleva tuki, ilmoita tuen määrä klikkaamalla Lisää tuki.

Muista allekirjoittaa ja lähettää hakemus. 

Keskeneräisen hakemuksen jatkaminen ja lisätietopyyntöön vastaaminen

Jos maksuhakemuksesi jää kesken, keskeneräinen hakemus tallentuu hankemappiin ja voit jatkaa sen täyttämistä myöhemmin.

keskeneräisen maksuhakemuksen jatkaminen

Hankemappiin tallentuvat myös hakemuksen käsittelijän sinulle mahdollisesti lähettämät lisätietopyynnöt sekä maksuhakemukseesi tehty maksupäätös. Aiheesta voit lukea lisää kohdasta näin vastaat lisätietopyyntöön.

Näin poistat maksuhakemuksen

Voit poistaa tarpeettoman maksuhakemuksen, jos et ole vielä lähettänyt sitä. Kun olet lähettänyt hakemuksen, sitä ei voi enää poistaa vaan kaikkiin lähetettyihin hakemuksiin tehdään maksupäätös.

Poista maksuhakemus näin: Klikkaa auki Omat hankkeet -valikko. Klikkaa hanketta, jonka maksuhakemuksen haluat poistaa. Kohdasta Hankkeen maksut klikkaa painiketta Poista maksuhakemus.

poista maksuhakemus

maksuhakemuksen aloitus

Hakemus avautuu esitäytettynä tukihakemuksella ilmoitettujen ja hyväksyttyjen tietojen perusteella.

Hakijan yhteystiedot

Tarkista, että tiedot ovat oikein. Postiosoite saadaan yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (ytj.fi). Jos hakijana on henkilö, postiosoite saadaan väestötietojärjestelmästä (dvv.fi/vaestotietojarjestelma). Jos osoite on virheellinen, tee korjaukset joko yritys- ja yhteisötietojärjestelmään tai väestötietojärjestelmään. Osoitetta ei voi muokata Hyrrän kautta.

Voit valita käytettäväksi tai lisätä käytettäväksi maaseutuhallinnon osoitteen tai hakijan toimipisteen osoitteen. Huomioi, että jos muokkaat näitä maaseutuhallinnon osoitteita, päivittyy tieto muillekin maaseutuhallinnon hakemuksille, jossa on valittu käytettäväksi kyseistä osoitetta.

Vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilönä hakemuksella on sama tai samat henkilöt kuin tukihakemuksessasi. Voit kuitenkin muuttaa henkilöiden tietoja, vaihtaa henkilöitä tai lisätä uusia vastuuhenkilöitä.

Muokkaa-painikkeesta pääset muuttamaan tukihakemukselta kopioituneen henkilön tietoja tai vaihtamaan toisen henkilön vastuuhenkilöksi maksuhakemukseen.

Vaihda vastuuhenkilö näin: Kirjoita Hae henkilötunnuksella -kenttään uusi henkilötunnus ja klikkaa Hae-painiketta.

Voit myös ensin poistaa olemassa olevan henkilön Poista-painikkeella hakemukselta ja vasta sen jälkeen yllä kuvatulla tavalla lisätä uuden henkilön.

Lisää henkilö -painikkeesta voit lisätä hakemukselle lisää vastuuhenkilöitä.

vastuuhenkilön muuttaminen

Hankkeen toteuttaminen

Tämä osio sisältää kysymyksiä ja liitteitä hankkeen etenemisestä. Täytä vähintään pakolliset kentät.

Kustannukset ja rahoitus

Tämä osio koostuu kolmesta kohdasta, jotka ovat:

Kustannuserittely

Tässä osiossa liität hakemukseesi liitteen tai useampia liitteitä, joista voidaan todeta kustannusten hyväksyttävyys.

Klikkaa Lisää kustannus -painiketta. Valitse ensin alasvetovalikosta kustannuslaji. Kirjoita kustannusten kokonaissumma kohtaan Kustannus. Kirjoita selvitys kustannusten sisällöstä kohtaan Selite.
Klikkaa Lisää liite -painiketta. 

Klikkaa Lisää liite -painiketta, jotta voit lisätä liitteen.

Osa liitteistä on pakollisia ja osa vapaaehtoisia. Voit lisätä liitteet hakemukselle kahdella tavalla:

1. Lisää liite raahaamalla

 • Klikkaa Lisää liite -painiketta ja avautuu ikkuna, jossa voit lisätä liitteen.
 • Avaa oman tietokoneesi resurssienhallinnassa se sijainti, jossa liitetiedosto sijaitsee. Klikkaa liitettä siten, että jätät hiiren painikkeen pohjaan ja raahaat tiedoston Lisää liite -ikkunassa olevaan laatikkoon, jossa lukee Raahaa tiedosto tähän. Kun tiedosto on laatikon päällä, vapauta hiiren painike.
 • Näet Tiedosto-rivillä laatikon alapuolella tiedon siitä, mitä tiedostoa olet liittämässä hakemukseen.
  Klikkaa Lisää-painiketta liittääksesi liitteen hakemukseen.

2. Lisää liite resurssienhallinnan kautta

 • Klikkaa Lisää liite -painiketta ja avautuu ikkuna, jossa voit lisätä liitteen.
 • Painike avaa tietokoneesi resurssienhallinnan, josta voit sitten valita haluamasi liitteen. Klikkaa tiedostoa ja paina Avaa-painiketta. Näet Tiedosto-rivillä Raahaa tiedosto tähän -laatikon alapuolella tiedon siitä, mitä tiedostoa olet liittämässä hakemukseen.
 • Klikkaa Lisää-painiketta liittääksesi liitteen hakemukseen.

Virheellisen liitteen voit poistaa roskakorikuvakkeesta.

 

Kustannukset

Kustannuserittelyssä lisäämäsi kustannusten summa näkyy Kustannukset-taulukossa. Jos haluat muuttaa taulukossa olevia tietoja, tee muutokset Kustannuserittely-osiossa.

Rahoitus

Klikkaa Muokkaa-painiketta niin voit ilmoittaa hakemasi korkotukilainan määrän. Paina Tallenna ja sulje-painiketta, niin syöttämäsi tiedot tallentuvat ja ikkuna sulkeutuu.

nostoluvan kustannukset ja rahoitus

Muu julkinen tuki (maatalousinvestointien nostolupahakemuksella)

Jos olet hakenut tai saanut hankkeeseen muuta julkista tukea kuin tässä hakemuksessa kyseessä oleva tuki, ilmoita tuen määrä klikkaamalla Lisää tuki.

Muista allekirjoittaa ja lähettää hakemus.

Perehdy maksu- ja nostolupahakemukseen huolellisesti ja toimita myös tarvittavat liitteet. Lue tukipäätös ja toimita myös tukipäätöksellä mahdollisesti vaaditut dokumentit. ELY-keskus voi pyytää tarvittaessa lisädokumentteja.

Investointiin voidaan myöntää enintään 5 maksupäätöstä ja 5 nostolupaa. Loppumaksun ja viimeisen nostoluvan on oltava vähintään 20 % tuen määrästä. Hae viimeinen maksuerä 2 kuukauden kuluessa toimenpiteen toteutusajan jälkeen. Investoinnin on oltava valmis ja tukipäätöksen mukainen ennen viimeisen maksupäätöksen tekemistä. Liitä viimeiseen maksuhakemukseen rakennusinvestointien osalta rakennusvalvonnan loppukatselmuspöytäkirja.

ELY-keskus maksaa avustuksen ja myöntää lainan nostoluvan toteutuneiden tukikelpoisten kustannusten tai toteutuksen osoittamien dokumenttien perusteella.

Tukipäätöksestä näet, pitääkö sinun liittää maksuhakemukseen dokumentti kustannuksista vai valmiusastetodistus. Tukipäätöksessä on lueteltu myös mahdolliset muut maksuhakemukseen vaadittavat dokumentit.

Kustannusperusteinen maksuhakemus

Jos maksuhakemuksessa pyydetään esittämään kustannukset, liitä hakemukseen koontiluettelo (lomake 3331) tai muut vastaavat dokumentit, joista voidaan todeta kustannusten hyväksyttävyys. Kustannusten tulee olla tuensaajan maksamia, kohdistua tuettuun toimenpiteeseen ja ne tulee olla kirjattuna tuensaajan kirjanpitoon tai muistiinpanovelvollisen verovelvollisen osalta muistiinpanoihin.

Ilmoita kustannukset ilman arvonlisäveroa. Jos kustannus jää sinulle lopulliseksi menoksi etkä saa sitä palautuksena, esimerkiksi ojitusyhteisössä, voit ilmoittaa kustannukset arvonlisäverollisina.
Jos ilmoitat tukeen oikeuttamattomia, hylättäviä kustannuksia liikaa, maksettavaa tukisummaa pienennetään eikä tätä vähennettyä määrää makseta myöhemmissä maksuissa. Tämän verkkosivun alaosassa on esimerkkejä hylättävistä kustannuksista ja muista mahdollisista seuraamuksista.

Kustannusperusteisessa maksuhakemuksessa voidaan esittää kohtuullinen määrä tuensaajan tai -saajien tekemää omaa työtä, lomakkeella 3506. Kustannuksissa voidaan esittää myös kohtuullinen määrä omien puuainesten ja maa-ainesten käyttöä, lomakkeella 3322L.

Jos olet hankkinut koneen tai laitteen osamaksulla, voit ilmoittaa kustannusperusteisessa maksuhakemuksessa kustannukseksi myös rahoitusvelan osuuden, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • rahoitusyhtiö on maksanut rahoitusvelan myyjälle
 • sinulla on sopimukseen perustuva velvollisuus maksaa rahoitusvelka rahoitusyhtiölle
 • omaisuus on toimitettu sinulle
 • sinulla on oikeus tehdä poistoja omaisuudesta sekä mahdollisuus vähentää arvonlisävero.

Tuotosperusteinen maksuhakemus

Jos tuki maksetaan toteutuksen etenemisen osoittamien dokumenttien perusteella, liitä hakemukseen selvitys investoinnin valmiusasteesta (lomake 3508) ja mahdollisesti muita toteutuksen osoittavia dokumentteja. Joidenkin hankkeiden osalta voi olla helpointa osoittaa toteutuminen ostodokumentilla tai esimerkiksi valokuvilla, jotka sisältävät paikkatiedot.

Aurinkosähköjärjestelmän osalta helpoin tapa todentaa investoinnin toteutus on liittää maksuhakemukseen valokuva käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta, josta nähdään myös asennetun voimalan nimellisteho. Toinen valokuva kannattaa ottaa valmiiksi asennetuista aurinkopaneeleista (mahdollisella paikkatiedolla varustettuna).

Tukikelvottomat kustannukset

Näitä kustannuksia et voi ilmoittaa maksuhakemuksessasi, koska niistä ei makseta tukea.

Esimerkkejä tukeen oikeuttamattomista, maksuhakemuksessa hylättävistä kustannuksista:

 • tuotanto- tai tukioikeuksien hankinta
 • eläinten tai kasvien hankinta
 • traktorin tai pienkuormaajan hankinta
 • käytettyjen koneiden ja laitteiden hankinta
 • suunnittelukustannukset, jotka eivät liity rakennussuunnitelmaan
 • hankinnat, jotka on tehty hakijalta, hänen perheenjäseneltään, hakijan tai hänen perheenjäsenensä määräysvallassa olevalta yritykseltä tai hakijana olevan yrityksen johtavassa asemassa olevalta henkilöltä, jos hankinnasta ei ole hankittu riittävästi tarjouksia muilta asianmukaisilta tarjoajilta
 • investoinnin tai muun toimenpiteen rahoitus
 • arvonlisävero, jos se ei jää hakijan lopulliseksi menoksi
 • hakijan itsensä suorittaman kuljetuksen kustannukset, kuten esimerkiksi materiaalien noutaminen tavarantoimittajalta
 • investoinnin toteuttamiseen vaadittavan viranomaisen myöntämän luvan maksu
 • kustannukset, jotka aiheutuvat maatilayrityksen tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvasta toiminnasta tai siihen liittyvästä suhdetoiminnasta, kuten esimerkiksi työvaatteet ja työkalut tai majoituskustannukset
 • kustannukset, jotka ovat syntyneet ennen tukihakemuksen vireilletuloa, jos kustannukset eivät liity rakennussuunnitelmaan
 • liittymämaksut tai vastaavat kulut.

Investoinnin tarkastuskäynti

ELY-keskus käy tarkastamassa paikan päällä, että olet toteuttanut investoinnin tukipäätöksen mukaisesti. ELY-keskus ilmoittaa tarkastuskäynnin ajankohdan etukäteen. Käynnillä ELY-keskus tarkastaa muun muassa rakennukset, koneet ja laitteet, eläinten hyvinvoinnin, eri viranomaisten dokumentit, hankintasopimukset, kauppakirjat ja kirjanpidon.

Tuen takaisinperintä tai vähennys

Tuen maksatus keskeytetään ja maksettu tuki peritään takaisin, jos ELY-keskus huomaa maksuhakemusta käsitellessään, että edellytykset tuen saamiseksi ovat keinotekoiset tai olet antanut virheellisen tai puutteellisen tiedon, joka on olennaisesti vaikuttanut tuen myöntämiseen tai maksamiseen.

Maksettavaa avustussummaa pienennetään, jos maksuhakemuksessasi ilmoittamistasi kustannuksista yli 10 prosenttia hylätään. Summaa pienennetään siten, että hyväksyttävistä kustannuksista vähennetään kaksi kertaa hylättävien kustannusten määrä. Vähennettyä avustussummaa ei makseta myöhemmissä maksuerissä eli lopullinen avustusmäärä tulee jäämään vähennyksen verran pienemmäksi.

ESIMERKKI: Olet saanut tukea rakentamiseen, jonka hyväksyttävät kokonaiskustannukset ovat 200 000 € ja avustusta 60 000 € (avustustaso on 30 %). Esität ensimmäisellä maksuhakemuksella kustannuksia 100 000 € ja haet avustusta 30 000 €. Kustannuksista hylätään 30 000 €, eli 30 % on hylättäviä kustannuksia. Koska hylättäviä kustannuksia on yli 10 %, hylätään kustannuksista lisäksi toisen kerran 30 000 €, joten hyväksyttäviä kustannuksia jää jäljelle 40 000 € (esitetyistä 100 000 € vähennetään hylättävät 30 000 € ja lisävähennyksenä toiset 30 000 €). Avustusta maksetaan jäljelle jäävien kustannusten määrää vastaava summa, eli 40 000 € kertaa avustusprosentti (30 %) = 12 000 €. Ilman vähennystä olisit saanut 30 000 €. Tätä vähennettyä 18 000 € ei makseta myöhemmissä maksuerissä.

Maksettavaa avustussummaa pienennetään myös seuraavista syistä:

 • Tiedotuskyltin puuttuminen. Jos tiedotuskylttiä ei ole näkyvillä ELY-keskuksen tarkastuskäynnillä, viimeistä maksuerää pienennetään.
 • Puutteet hankintojen kilpailutuksessa aiheuttavat kyseisten hankintojen osalta avustussumman pienentämisen. Tukipäätöksestä näet mahdolliset kilpailuttamisen velvoitteet.
 • Ennen tukihakemuksen tekemistä syntyneet kustannukset. Voit aloittaa investoinnin omalla riskillä heti tukihakemuksen jättämisen jälkeen. Jos kustannuksia on syntynyt ennen tukihakemusta, ne hylätään ja ne saattavat aiheuttaa vähennyksen.

Tarvitsetko apua?

Hae ELY-keskuksesi yhteystiedot

Lomakkeet

3322L Oma puutavara ja/tai maa-aines
3331 Tositekohtainen koontiluettelo
3506 Tuntikirjanpito (oma työ)
3508 Investoinnin valmiusaste

 

Lainsäädäntö

Sivu on viimeksi päivitetty 16.2.2024