Luonnonmukaisen tuotannon korvauksen sitoumusehdot 2024

Julkaisupäivä: 5. huhtikuuta 2024

Peltotukien hakuopas

Luonnonmukaisen tuotannon korvauksella edistetään luonnonmukaista kasvintuotantoa ja kotieläintuotantoa sekä luonnonmukaiseen tuotantotapaan siirtymistä. Sitoumus voi kattaa sekä tilan kasvintuotannon että kotieläintuotannon. Sitoumus voidaan tehdä myös vain luonnonmukaisesta avomaan vihannesten viljelyssä olevasta alasta.

Korvauksen määrää ja ehtoja voidaan muuttaa sitoumuskauden aikana, jos Euroopan unionin lainsäädännön muutokset, päällekkäisen maksun estäminen tai vähimmäistason vaatimuksia koskevat muutokset sitä edellyttävät. Jos et hyväksy muutoksia, voit luopua sitoumuksesta ilman takaisinperintää.

1. Sitoumuskauden pituus

Luonnonmukaisen tuotannon korvauksen sitoumuskausi on viisi vuotta. Sitoumuskausi ja -vuosi alkavat 1.5. sinä vuonna, kun sitoumusta haetaan. Sitoumuskausi ja -vuosi päättyvät 30.4.

Sitoumuskauden päätyttyä sitoumusta voidaan jatkaa tuenhakijan suostumuksella enintään kahdella vuodella kerrallaan, jos CAP-suunnitelman rahoituskautta pidennetään.

2. Sitoumuksen ja maksun hakeminen

Voit hakea luonnonmukaisen tuotannon korvauksen sitoumusta (jatkossa sitoumus) ja sitoumuksen maksua vuodelle 2024 Vipu-palvelussa peltotukien haussa.

Voit hakea

 • koko tilalle joko kasvintuotannon sitoumusta tai kotieläintuotannon sitoumusta.
 • osittaista sitoumusta osalle tilan lohkoista, jos viljelet avomaan vihanneksia. Huomioi tällöin, että jokaisena sitoumusvuonna sinulla tulee olla vähintään hehtaari avomaan vihannesten viljelyssä, jotta sitoumuksen perusteella voidaan maksaa luonnonmukaisen tuotannon korvaus viljeltyjen kasvien mukaan.

3. Sitoumuksen yleiset edellytykset

Sitoumuksen hakijan pitää

 • olla aktiiviviljelijä
 • olla (tai hänen puolisonsa pitää olla) vähintään 18-vuotias viimeistään 31.12.2023*
 • noudattaa ehdollisuuden
 • olla ilmoittautunut luonnonmukaisen tuotannon valvonta järjestelmään ja noudattaa luonnonmukaisen tuotannon tuotantoehtoja.

*Alle 18-vuotiaana voit hakea sitoumusta, jos olet solminut avioliiton, harjoitat maataloutta yhteisomistajana yhdessä vanhempasi kanssa tai ikää koskevasta vaatimuksesta poikkeamiseen on muita erityisiä syitä. Jos sitoumusta haetaan yhtymänä tai yhtiönä, vähintään yhden viljelijän, yhteisön jäsenen, osakkaan tai yhtiömiehen pitää olla vähintään 18-vuotias viimeistään 31.12.2023. Ikäehto ei koske julkisyhteisöjä.

Sitoumusalaa koskevat vaatimukset

 • Hakijalla pitää olla hallinnassaan ja sitoumuksellaan koko sitoumuskauden ajan korvauskelpoisia peltoalaa vähintään viisi hehtaaria tai puutarhakasveja vähintään yksi hehtaari.
 • Sitoumus pitää tehdä koko hakijan hallinnassa olevalle korvauskelpoiselle alalle (paitsi jos haet osittaista sitoumusta avomaan vihanneksista).
 • Sitoumusalalla on oltava maataloustoimintaa.

Luonnonmukaisen tuotannon koulutusvaatimus

Sinun tai tilasi hoidosta vastaavan henkilön on suoritettava

A)

vähintään viiden päivän pituinen luonnonmukaisen viljelyn peruskurssi.

B) viiden päivän peruskurssin lisäksi vähintään kahden päivän pituisen luonnonmukaisen kotieläintuotannon peruskoulutus (eläintilat).
C) vaihtoehtoisesti on oltava muu vastaava koulutus luonnonmukaisen maataloustuotannon harjoittamisesta tai luonnonmukaisen kotieläintuotannon harjoittamisesta.

sekä

D) sitoumuskauden aikana yhden päivän pituinen lisäkoulutus.

Yhteisömuotoisella tilalla maatilan hoidosta vastaavan henkilön on täytettävä koulutusvaatimus.

Koulutusvaatimus (a-c) on täytettävä viimeistään 30.4. luomusitoumuksen hakuvuonna. Toimita todistus koulutusvaatimuksen täyttämisestä ELY-keskukseen sitoumuksen antamisvuonna viimeistään peltotukien viimeisenä hakupäivänä.

Koulutusvaatimuksen (a-c) täyttymistä ei edellytetä, jos sitoumuksen antajalla on ollut ennen sitoumuksen antamista vuosina 2015–2022 voimassa oleva luonnonmukaisen tuotannon sitoumus tai luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumus.

A) Luonnonmukaisen viljelyn peruskurssi

Peruskurssin on oltava vähintään viiden päivän pituinen ja siihen on sisällyttävä perusteet luonnonmukaisesta tuotannonnon viljelystä kuten

 • kasvinvuorotuksen periaatteista
 • viljelykierrosta
 • kasvinsuojelusta
 • kasvitautien ja -tuholaisten torjunnasta Suomessa tai vastaavissa ilmasto-olosuhteissa

sekä luonnonmukaisen tuotannon tuotantoehdoista ja luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta ja sitoumusehdoista.

B) Luonnonmukaisen kotieläintuotannon peruskurssi

Hakiessasi kotieläintuotannon sitoumusta, sinun on luonnonmukaisen viljelyn peruskurssin lisäksi suoritettava vähintään kahden päivän pituinen luonnonmukaisen kotieläintuotannon peruskurssi.

Koulutuksen on sisällettävä perusteet luonnonmukaisen kotieläintuotannosta, kuten

 • eläinten hankinnasta
 • lääkinnästä
 • ruokinnasta
 • eläintenhoitosuunnitelmasta
 • tuotantorakennuksista
 • luonnonmukaisen kotieläintuotannon valvonnasta ja sitoumusehdoista

Jos sinulla on ollut luonnonmukaisen tuotannonsitoumus (kasvitila) ja haet sitoumusta kotieläintuotannosta, sinun on käytävä kaksi lisäkoulutuspäivää ennen kotieläintuotannon sitoumuksen hakemista. Koulutus on suoritettava viimeistään 30.4. sitoumuksen hakuvuonna.

C) Peruskursseja vastaava koulutus

Muuksi vastaavaksi koulutukseksi hyväksytään esimerkiksi oppilaitoksessa suoritetut opinnot luonnonmukaisesta viljelystä. Myös omatoiminen verkko-opiskelu hyväksytään, jos siihen liittyy koulutuksen suorittamisen vahva todentaminen ja koulutuksen laajuus vastaa vaadittua viiden tai seitsemän päivän pituutta.

D) Sitoumuskauden aikana käytävä yhden päivän lisäkoulutus

Peruskurssin lisäksi sinun tai tilasi hoidosta vastaavan henkilön on sitoumuskauden aikana suoritettava yhden päivän pituinen noin viisi tuntia kestävä koulutus. Voit korvata koulutuksen myös hyödyntämällä henkilökohtaisesti EU:n maaseuturahastosta tuettua neuvontaa.  Suorita koulutus sitoumuskauden aikana viimeistään 30.4. mennessä viimeisenä sitoumusvuonna. Toimita todistus koulutusvaatimuksen täyttämisestä ELY-keskukseen viimeistään 30.4. mennessä viimeisenä sitoumusvuonna.

Jos tilallesi siirretään sitoumus toiselta tilalta, suorita lisäkoulutus ennen alkuperäisen sitoumuskauden päättymistä.

Koulutuksen on sisällettävä

 • luonnonmukaisen tuotannon tuotantoehtoja, sitoumusehtoja ja luonnonmukaista viljelyä koskevaa koulutusta

TAI

4. Luonnonmukaisen tuotannon vähimmäisvaatimukset

Luonnonmukaista kasvintuotantoa koskevan sitoumuksen antaneen viljelijän on noudatettava seuraavia vähimmäistason vaatimuksia:

 • Älä polta viljojen, tattarin, kvinoan, öljykasvien, kuitukasvien, palkokasvien ja siemenmausteiden sänkeä.

Kirjaa kasvulohkoittain seuraavat tiedot:

 • maalaji
 • viljavuusluokka
 • satotaso
 • lannoituspäivä tai -päivät
 • lannan, väkilannoitteiden ja orgaanisten lannoitevalmisteiden lajit ja määrät
 • lohkolle levitetyn liukoisen ja kokonaistypen määrä
 • lohkolle levitetyn kokonaisfosforin määrä 
 • fosforin tasauksen alkaminen ja tasausvuosi
 • tiedot lannan tai mädätteen fosforinerotuksesta ja jakeen typen ja fosforin suhteesta, jos käytät fosforin kierrätykseen annettua poikkeusta viljavuusluokissa 6 ja 7.
 • Jos tilallasi kertyy lantaa tuotantoeläinten pidosta, tulee sinulla olla säädöksien vaatimukset täyttävä lannan varastointitila (lantala).
 • Lantalan tilavuuden tulee riittää vähintään 12 kuukauden aikana kertyvälle lannalle. Noudatettavat lantaloiden vähimmäistilavuudet eri lantalajeille ja prosessoiduille lannoille on esitetty Ehdollisuuden oppaan luvussa 3.5. Lantalan vähimmäistilavuuden laskemisessa voidaan ottaa huomioon viljelijöiden yhteiset lantalat ja pihattojen kuivikepohjat sekä samana laidunkautena laitumelle jäävä lanta. Naudoilla, lukuun ottamatta ympärivuotisesti ulkona kasvatettavia lajeja, huomioon voidaan ottaa enintään neljän kuukauden aikana laitumelle jäävä lanta. Vähimmäistilavuudesta voidaan poiketa, jos lantaa luovutetaan sellaiselle hyödyntäjälle, joka voi vastaanottaa sitä ympäristönsuojelulain 27 §:n nojalla myönnetyn luvan perusteella tai jos lantaa luovutetaan toiselle tilalle edellä säädetyllä tavalla varastoitavaksi lantalassa.
 • Jos tilallasi kertyy varastoitavaa kuivalantaa enintään 25 m³ vuodessa tai jos tilallasi varastoidaan kerrallaan enintään 25 m³ kuivalantaa, voit varastoida lannan lantalan sijaan tiiviillä siirtolavalla tai muulla vastaavalla alustalla, joka on katoksessa tai joka katetaan peitteellä.
 • Jos otat vastaan tai varastoit lantaa, sinulla tulee olla lantala, joka mitoitetaan vuosittain vastaanotettavan määrän mukaan.
 • Lantalaa ei edellytetä silloin, jos lannan kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 prosenttia ja säilytät sallittuna levitysaikana lantaa pellolla enintään neljä viikkoa levitystä odottamassa.
 • Huolehdi, että lannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointitilat, lantakourut ja muut lannan johtamiseen tarkoitetut rakenteet ovat vesitiiviitä.
 • Huolehdi, että laitteet ja rakenteet ovat sellaiset, ettei lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden siirron, käsittelyn ja varastointitilan tyhjennyksen aikana nesteistä pääse ympäristöön.
 • Kuormaa lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet kovapohjaisella alustalla, joka kestää koneiden painon ja liikkumisen ja jolta voidaan tarvittaessa kerätä varissut tai imeytynyt lanta tai orgaaninen lannoitevalmiste talteen.
 • Huolehdi, että pysyvät ruokinta- ja juottopaikat ovat katettuja ja tiivispohjaisia ja niille kertynyt lanta on poistettu riittävän usein. Kattamisvaatimus ei kuitenkaan koske toiminnallisesti eläinsuojan yhteydessä sijaitsevien ulkotarhojen ja jaloittelualueiden pysyviä ruokinta- ja juottopaikkoja.
 • Hoida jaloittelualueita siten, ettei pinta- ja pohjavesiin aiheudu ravinnepäästöjä.
 • Ota säilörehun valmistuksessa syntyvä puristeneste talteen ja varastoi tiiviissä säiliössä, ellei sitä käsitellä erillisessä puhdistamossa.
 • Jos tilallasi kertyy lantaa tuotantoeläintenpidosta, voit työteknisen tai hygieenisen syyn vaatiessa varastoida aumassa lantaa, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 prosenttia.
 • Varastoinnista ei saa aiheutua vesistön pilaantumista tai sen vaaraa. Varastointi aumassa on aina kielletty pohjavesialueella ja tulvanalaisella alueella.
 • Sijoita auma kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla lähelle pellon yläreunaa. Älä sijoita aumaa alle 100 metrin etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta eikä alle viiden metrin etäisyydelle ojasta. Levitä auman pohjalle vähintään 20 senttimetrin nestettä sitova kerros ja peitä auma tiiviillä peitteellä. Poista aumantekopaikalta lumi ja muotoile alusta siten, että nesteiden pääsy ympäristöön estyy.
 • Sijoita yhteen aumaan on vähintään yhden hehtaarin alalle tai enintään koko lohkolle ja siihen rajautuville lohkoille levitettävä määrä orgaanista lannoitevalmistetta.
 • Levitä aumaan varastoitu orgaaninen lannoitevalmiste viimeistään vuoden kuluttua auman perustamisesta.
 • Saat sijoittaa samalle paikalle uuden auman aikaisintaan kahden välivuoden jälkeen.
 • Jos va­ras­toit kui­va­lan­taa eläin­lää­kä­rin hy­väk­sy­män hy­gi­ee­ni­sen syyn vuok­si au­mas­sa, ei aumattua lantaa ole välttämätöntä levittää viimeistään vuoden kuluttua auman perustamisesta. Täl­löin myöskään au­maan sijoitetta­van kui­va­lan­nan mää­rää ei ole ra­joi­tet­tu
 • Levitä lannoitteet pellolle siten, että valumia vesiin ei tapahdu eikä pohjamaa tiivisty.
 • Huomioi lannoituksessa keskimääräinen satotaso, viljelyvyöhyke, kasvinvuorotus ja maalaji.
 • Levitä lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet 1.4. ja 31.10. välisenä aikana. Voit levittää lantaa poikkeuksellisesta sääolosuhteesta johtuvasta syystä marraskuun loppuun saakka, jos suuret sademäärät ja vähäinen haihdunta ovat estäneet lannoitteiden hyödyntämisen ravinteena pellolla kasvukauden aikana ja mikäli levitysolosuhteet muuten sen sallivat.
 • Älä levitä lannoitteita lumipeitteiseen, routaantuneeseen tai veden kyllästämään maahan.
 • Jos le­vi­tät pel­lon pin­taan lan­taa tai or­gaa­ni­sia lan­noi­te­val­mis­tei­ta, pi­tää lan­ta mul­la­ta tai pel­to kyn­tää vuo­ro­kau­den si­säl­lä levityk­ses­tä. Jos le­vi­tät lan­nan tai or­gaa­ni­sen lan­noi­te­val­mis­teen kas­vus­toon let­ku­le­vit­ti­mel­lä tai haja­le­vi­tyk­se­nä, ei multaamis­ta edel­ly­te­tä.
 • Jos peltosi on tal­ven yli kas­vi­peit­tei­se­nä, lan­taa ja or­gaa­ni­sia lan­noi­te­val­mis­tei­ta saa levittää 15.9. al­ka­en loh­kol­le vain si­joit­ta­mal­la.
 • Kasvipeitteisenä talven yli pidettävälle lohkolle lantaa ja orgaanista lannoitevalmistetta voit levittää 15.9. jälkeen vain sijoittamalla.
 • Jätä vesistöjen varrelle 5 metriä leveä suojakaista, johon et levitä lannoitteita.
 • Jos levität suojakaistaa seuraavalle 5 metrin vyöhykkeelle lantaa tai orgaanisia lannoitevalmisteita pellon pintaan, muokkaa pelto vuorokauden kuluessa levityksestä.
 • Levitä lietelantaa, virtsaa ja nestemäisiä orgaanisia lannoitevalmisteita vain sijoittamalla, mikäli lohkon tai sen osan kaltevuus on yli 15 prosenttia.
 • Jos levität yli 15 prosenttia kalteville peltolohkon osille muita kuin em. lannoitteita, muokkaa ne maahan 12 tunnin sisällä levityksestä.
 • Jos käy­tät säi­lö­re­hun pu­ris­te­nes­tei­tä ja ja­loit­te­lu­a­lu­ei­den va­lu­ma­ve­siä lan­noit­tee­na, noudata niiden käytössä myös levityksen rajoituksia.
 • Tuotantoeläinten lannassa ja lantaa sisältävissä orgaanisissa lannoitevalmisteissa vuosittain levitettävä kokonaistypen määrä saa olla enintään 170 kg/ha.
 • Noudata typpilannoituksessa liukoisen typen käyttömäärille annettuja enimmäisrajoja. Liukoisen typen enimmäismääriin sisältyvät epäorgaanisissa lannoitteissa, tuotantoeläinten lannassa, mukaan lukien eläinten laiduntaessa syntyvä lanta, sekä orgaanisissa lannoitevalmisteissa annettu liukoinen typpi.
 • Typpilannoituksen kasvilajikohtaiset enimmäismäärät on esitetty taulukossa (Ehdollisuuden opas, taulukko 2). Laidunnukseen käytettävillä peltolohkoilla laitumelle jäävän lannan sisältämä typpi on otettu huomioon taulukossa typpilannoituksen enimmäismäärissä.
 • Jos liukoisen typen lannoitusmäärä ylittää 150 kg/ha vuodessa, on määrä jaettava vähintään kahteen erään. Levittämisen välillä on oltava vähintään kaksi viikkoa.
 • Syksyllä 1.9. alkaen tuotantoeläinten lannassa ja orgaanisissa lannoitevalmisteissa levitettävän liukoisen typen määrä saa olla enintään 35 kg/ha. Huomioi syksyllä levitetyn liukoisen typen määrä kokonaisuudessaan osana seuraavan viljelykasvin lannoitusta.
 • Huolehdi, että lantalajeista, joita tilallasi syntyy ja/tai otat vastaan yli 25 m3 vuodessa, on voimassa lanta-analyysi.
 • Pidä kirjaa lannoitteiden käytöstä. Kirjanpidon tulee sisältää tiedot peltojen ravinnelisäykseen käytetyn lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden ja typpilannoitteiden määrästä sekä niiden sisältämästä liukoisesta typestä ja kokonaistypestä, satotasoista ja ajankohdista, jolloin lantaa tai orgaanisia lannoitevalmisteita on levitetty pellolle.
 • Käytä tilallasi vain Suomessa hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita.
 • Noudata tilallasi kasvinsuojeluaineen myyntipäällysmerkintöjä.
 • Pidä kirjaa kasvinsuojeluaineiden käytöstä kasvulohkoittain. Kirjaa vil­je­ly­kas­vi, kas­vin­suo­je­lu­ai­neen täydellinen nimi, kas­vin­suo­je­lu­ai­neen käyt­tö­ajan­koh­ta ja –mää­rä, pin­ta-ala, jol­le kas­vin­suo­je­lu­ai­net­ta on käy­tet­ty.
 • Noudata kasvinsuojeluaineiden käytössä integroidun torjunnan yleisiä periaatteita. Kirjaa lohkokohtaisiin muistiinpanoihin käyttämäsi kasvinsuojeluaine, käyttömäärä ja koska käytit ainetta. Kirjaa muistiinpanoihin myös tieto siitä, mitä havaitsemaasi kasvitautia, tuhoeläimiä tai rikkakasveja torjuit.

5. Ilmoittautuminen luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään

Sinun on kuuluttava valvontajärjestelmään (jatkossa valvontajärjestelmä) koko sitoumuskauden ajan ja sinulla on oltava voimassa oleva luonnonmukaisen tuotannon sertifikaatti.

Ilmoittaudu valvontajärjestelmään viimeistään 30.4. sinä vuonna, kun haet sitoumusta ensimmäisen kerran palauttamalla ELY-keskukseen Ruokaviraston lomakkeet:

Valvontajärjestelmään on kuuluttava peltokasvi- ja kasvihuonetuotannon osalta.

Kotieläinsitoumuksen tekemisen edellytyksenä on, että sinut on hyväksytty valvontajärjestelmään niiden eläinlajien osalta, joista annat sitoumuksen.

Ilmoittaudu eläintuotannon osalta valvontajärjestelmään viimeistään 30.4. sinä vuonna, kun haet kotieläinsitoumusta ensimmäisen kerran palauttamalla ELY-keskukseen Ruokaviraston lomakkeet:

Tuotantosuunnan tai eläinlajin vaihtamisesta on tehtävä ilmoitus valvontajärjestelmään.

Sitoumus voidaan hyväksyä, kun tilallasi on tehty ensimmäinen tuotantotarkastuskäynti. Vaatimus täyttyy myös, jos tilasi kuuluu jo luomujärjestelmään ja ensimmäinen tuotantotarkastuskäynti on tehty aiemmin.

Tilalla on noudatettava luonnonmukaisen tuotannon ehtoja 1.5. alkaen.

6. Sitoumusala

Sinun on annettava luomusitoumus kaikesta hallinnassasi olevasta korvauskelpoisesta alasta lukuun ottamatta sellaista pysyvää nurmea olevaa alaa, joka ei ole maankäyttömuodoltaan peltoa. Korvauskelpoista alaa on sellainen ala, joka oli korvauskelpoista vuonna 2023.

Sitoumuslohkojen siirtäminen luonnonmukaiseen tuotantoon

Sinun on siirrettävä kaikki maatilasi sitoumukseen sisältyvät lohkot luonnonmukaiseen tuotantoon.

Aloita lohkojen viljeleminen luonnonmukaisesti ensimmäisen sitoumusvuoden alussa

 • vähintään viiden hehtaarin alalla tai
 • vähintään yhden hehtaarin alalla puutarhakasveja, jos sitoumusalasi on alle viisi hehtaaria.

Kaikkien lohkojen on oltava luonnonmukaisesti viljeltyjä viimeistään toisesta sitoumusvuodesta alkaen. Voit siirtyä luonnonmukaiseen tuotantoon myös kasvulohkoittain.

Jos lisäät sitoumukselle lohkoja sitoumuskauden aikana, sinun on noudatettava lohkojen viljelyssä luonnonmukaisen tuotannon ehtoja sen sitoumusvuoden kasvukauden alusta lähtien, jolloin lisäät lohkon sitoumukseen.

Puutarhakasveja ovat:

 • Koristekasvit, mukaan lukien yksi- ja monivuotiset avomaalla leikko- ja kuivakukiksi viljellyt koristekasvit.
 • Hedelmä- ja marjakasvit, mukaan lukien pähkinät.
 • Vihannekset, mukaan lukien tilli, persilja, maa-artisokka, piparjuuri, raparperi ja parsa.
 • Mausteyrtit ja lääkekasvit, mukaan lukien basilika, etelänarnikki, helokki, iisoppi, kamomillasaunio, kangasajuruoho, kehäkukka, keltakatkero, kesäkynteli, kissanminttu, koiruoho, kultapiisku, liperi, maraljuuri, maurinmalva, maustekirveli, maustemeirami, mintut, mäkikuisma, särmäkuisma, mäkimeirami, niittyhumala, nokkonen (ei kuitenkaan kuitunokkonen), punahattu, purasruoho, rakuuna, ratamot, reunuspäivänkakkara, rohtoraunioyrtti, rohtosormustinkukka, rohtovirmajuuri, ryytisalvia, saksankirveli, siankärsämö, sitruunamelissa, takiaiset, timjami, tuoksuampiaisyrtti, ukontulikukka, rohtotulikukka, unikko, öljyunikko, villasormustinkukka, väinönputki ja yrtti-iiso, ei kuitenkaan siemenmausteet.
 • avomaankurkku
 • keltajuurikas
 • kesäkurpitsa
 • kiinankaali
 • kukkakaali
 • kurpitsa
 • kyssäkaali
 • lamopinaatti
 • lanttu
 • latva-artisokka
 • lehtikaali
 • lehtimangoldi
 • lehtiselleri
 • maa-artisokka
 • meloni
 • mukulaselleri
 • muut vihannekset
 • nauris
 • palsternakka
 • parsa
 • parsakaali
 • pehmeä keräsalaatti
 • pensaspapu
 • persilja
 • pinaatti
 • piparjuuri
 • porkkana
 • punajuurikas
 • punakaali
 • purjo
 • raparperi
 • rapeakeräsalaatti
 • retiisi
 • ruokasipuli (sisältää punasipulin ja jättisipulin)
 • ruusukaali
 • salaatti
 • salaattifenkoli
 • salaattisikuri
 • savoijinkaali (kurttukaali)
 • sipulin pikkuistukkaat
 • tarhaherne (teollinen sopimustuotanto)*
 • tilli
 • valkosipuli
 • valko- eli keräkaali
 • yrttikasvit (alle tai yli 5 vuotta)

* Viljelysopimus pitää olla tehty 15.6. mennessä

Osittainen sitoumus avomaan vihanneksista

Voit antaa myös vain osittaisen kasvintuotannon sitoumuksen osasta tilan korvauskelpoisista lohkoista, jos viljelet sitoumusalalla vuosittain avomaan vihanneksia vähintään 1 hehtaarin alalla. Huomioi, että jokaisena sitoumusvuonna sinulla tulee olla vähintään hehtaari avomaan vihannesten viljelyssä, jotta sitoumuksen perusteella voidaan maksaa luonnonmukaisen tuotannon korvaus viljeltyjen kasvien mukaan.

Jos teet vain osittaisen sitoumuksen, et voi antaa muita luomusitoumuksia.

Voit viljellä sitoumuksen kohteena olevilla peruslohkoilla avomaavihannesten lisäksi muita kasveja, jos

 • sinulla on tuotantoon rinnakkaisviljelylupa ja/tai
 • tuotanto on järjestetty eri tuotantoyksiköihin luomuasetuksen mukaisesti siten, ettei samaa kasvia viljellä sekä luomuna että tavanomaisena.

Sitoumuksen ulkopuoliset alat

Voit jättää luomusitoumuksen ulkopuolelle alat,

 • joilla myyntikasvien tuottaminen on vaikeaa
 • joilla et voi noudattaa viljelykiertoa
 • jotka poistat maatalouskäytöstä sitoumuskauden aikana.

Tällaisia lohkoja voivat olla esimerkiksi:

 • lohkot, joilla on ympäristösitoumuksen suojavyöhyke-toimenpide tai turvepeltojen nurmet -toimenpide, joiden ehdot rajoittavat lohkon käyttöä viljelykierrossa.
 • lohkot, joilla kasvaa monivuotinen kasvusto (esimerkiksi lyhytkiertoisia energiakasveja), joista ei makseta luonnonmukaisen tuotannon korvausta, eikä alaa ole tarkoitus ottaa viljelykiertoon.
 • erittäin kiviset lohkot.
 • yksittäiset pienet lohkot, jotka sijaitsevat kaukana tilan muista peruslohkoista.
 • lohkot, joihin kohdistuu jokin ulkoinen rajoite, kuten kunnan määräys, joka vaikeuttaa luonnonmukaisesti tuotettujen myyntikasvien viljelyä lohkolla.

Sinun on viljeltävä myös luomusitoumuksen ulkopuolelle jätettyjä aloja luonnonmukaisen tuotannon ehtojen mukaisesti.

Alat, joista et voi antaa sitoumusta

Et voi antaa sitoumusta

 • alasta, jolla viljelet ruokohelpeä sopimustuotantona energiantuotantotarkoitukseen tai kasvualustaksi
 • kosteaviljelyalasta, jolla ei harjoiteta viljelykiertoa (pl. ruokohelpi*)
 • alasta, joka on yhteisessä käytössä tavanomaisen tilan kanssa.

*29.5.2024 lisätty tarkennus

Kosteaviljelyalalla tarkoitetaan maatalousmaata, jolla pohjaveden pintaa nostetaan säätösalaojituksella tai muilla teknisillä ratkaisuilla, ja jolla on tarkoitus tuottaa maataloustuotteita.

Voit kuitenkin viljellä ruokohelpeä sitoumuksen ulkopuolisilla lohkoilla luonnonmukaisesti tai tavanomaisesti, edellyttäen että järjestät tuotannon tuotantoyksiköihin luonnonmukaisen tuotannon ehtojen mukaisesti.

Kasvihuonetuotanto

Maatilalla voi olla muuta kuin luonnonmukaista tuotantoa kasvihuonetuotannossa, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • kasvihuoneissa viljellään eri kasvilajeja tai -lajikkeita kuin avomaalla
 • tuotanto on järjestetty tuotantoyksiköihin luomuasetuksen mukaisesti
 • ala ei kuulu luomusitoumukseen.

7. Myyntikasvivaatimus

Sinun on viljeltävä maatilallasi myyntikasveja jokaisena sitoumusvuonna vähintään 30 % luomuvaiheessa olevasta sitoumusalasta. Myyntikasvialan laskennassa ei huomioida luomun siirtymävaiheessa olevia aloja. Lohko katsotaan siirtymävaiheen ohittaneeksi, jos sen siirtymävaihe on päättynyt viimeistään 30.4.

Myyntikasveiksi luettavat kasvit 2024

Viljat

 • durumvehnä
 • hirssi
 • kaura
 • kevätruis
 • kevätruisvehnä
 • kevätspelttivehnä
 • kevätvehnä
 • kvinoa (kinua)
 • maissi
 • mallasohra
 • rehuohra
 • ruisvehnä
 • syyskaura
 • syysohra
 • syysruis
 • syysspelttivehnä
 • syysvehnä
 • tattari

Öljykasvit

 • auringonkukka
 • kevätrapsi
 • kevätrypsi
 • ruistankio (Camelina, kitupellava)
 • soijapapu
 • syysrapsi
 • syysrypsi
 • öljyhamppu
 • öljypellava

Valkuaiskasvit

 • härkäpapu
 • linssi
 • kikherne
 • rehuherne
 • ruokaherne
 • sinilupiini (makea lupiini)

Perunat

 • ruokaperuna
 • ruokateollisuusperuna
 • siemenperuna
 • tärkkelysperuna
 • varhaisperuna

Avomaanvihannekset

 • avomaankurkku
 • keltajuurikas
 • kesäkurpitsa
 • kiinankaali
 • kukkakaali
 • kurpitsa
 • kyssäkaali
 • lamopinaatti
 • lanttu
 • latva-artisokka
 • lehtikaali
 • lehtimangoldi
 • lehtiselleri
 • maa-artisokka
 • meloni
 • mukulaselleri
 • muut vihannekset
 • nauris
 • palsternakka
 • parsakaali
 • pensaspapu
 • persilja
 • pinaatti
 • piparjuuri
 • porkkana
 • punajuurikas
 • punakaali
 • purjo
 • raparperi
 • retiisi
 • ruokasipuli (sisältää punasipulin ja jättisipulin)
 • ruusukaali
 • salaatti (Lactuca-suku)
 • salaattifenkoli
 • salaattisikuri (Cichorium-suku)
 • savoijinkaali (kurttukaali)
 • sipulin pikkuistukkaat
 • tarhaherne (teollinen sopimustuotanto)*
 • tarhaherne, tuoretuotanto
 • tilli
 • valkojuurikas
 • valkokaali (keräkaali)
 • valkosipuli

*Viljelysopimus pitää olla tehty 15.6. mennessä

Mauste- ja lääkekasvit

 • korianteri
 • kumina
 • parsa
 • siemenmausteet ja lääkekasvit
 • sinappi
 • yrttikasvit alle 5 v.
 • yrttikasvit väh. 5 v.

Hedelmä- ja marjakasvit

 • karviainen
 • kirsikka
 • luumu
 • mansikka
 • marja-aronia
 • mesimarja
 • mustaherukka
 • muut hedelmät
 • muut marjakasvit
 • omena
 • pensasmustikka
 • pihlaja (marjantuotantoon)
 • punaherukka
 • päärynä
 • saskatoon (marjatuomipihlaja)
 • taimitarhat (alle tai yli 5 vuotta, marja-, hedelmä- ja koristekasvit)
 • tyrni
 • vadelma ja mesivadelma
 • valkoherukka
 • viinirypäle

Nurmet

 • apilan siemen, valvottu tuotanto
 • englanninraiheinän siemen, valvottu tuotanto
 • italianraiheinän (westerw.) siemen, valvottu tuotanto
 • nurminadan siemen, valvottu tuotanto
 • ruokonadan siemen, valvottu tuotanto
 • timotein siemen, valvottu tuotanto

Muut kasvit

 • aitohunajakukka
 • humala
 • kuituhamppu
 • kuitunokkonen
 • kuitupellava
 • sokerijuurikas
 • sokerimaissi
 • tupakka
 • koristekasvit, 5 v. ja yli, jatkuva sato avomaalta, esimerkiksi leikkoperennat
 • koristekasvit, alle 5 v. esimerkiksi avomaalta myyntiin menevät leikkokukat ja leikkovihreät.

Seoskasvustot

Seoskasvustoista hyväksytään myyntikasveiksi

 • viljojen ja palkokasvien sekä palkokasvien ja öljykasvien tuleentuneet kasvustot, joiden sadosta eri viljelykasvien siemenet voidaan erotella.
 • viljojen ja öljykasvien seoskasvustot
 • valkuaiskasvien ja öljykasvien seoskasvustot
 • valkuaiskasvien seoskasvustot
 • öljykasvien seoskasvustot.

Seoskasvustojen tulee koostua myyntikasveiksi hyväksytyistä kasveista.

Myyntikasveiksi hyväksyttävät seoskasvustot ilmoitetaan alla olevilla nimikkeillä:

 • Seos, herne/härkäpapu/makea lupiini/linssi/vilja
 • Seoskasvusto, valkuaiskasvit + öljykasvit
 • Seoskasvusto, vilja + öljykasvit
 • Seoskasvusto, herne/härkäpapu/makea lupiini/linssi/öljykasvit
 • Seoskasvusto, valkuaiskasvit kasvusto sisältää vain valkuaiskasveja
 • Seoskasvusto, öljykasvit kasvusto sisältää vain öljykasveja
 • Seoskasvusto, valkuaiskasvit + vilja*

*29.5.2024 Lisätty listalle, koska linjausta on tarkennettu.

Tuoreena korjattavia ja säilöttäviä tai viljan seoskasvustoja ei hyväksytä myyntikasveiksi.

Myyntikasviksi ei lueta ennen tuleentumista korjattavia viljoja eikä palkokasveja ja niiden seoskasvustoja. Tuleentumisella tarkoitetaan sadon valmistumista, jolloin kasvuston väri muuttuu vihreästä kellertävän ruskeaksi, ja jyvän tai siemenen maitomainen sisus kovettuu kiinteäksi ja kestäväksi (keltatuleentumisaste).

Myyntikasvivaatimus koskee myös avomaan vihannesten perusteella tehtyä tilan osittaista sitoumusta. Avomaanvihannesten alat huomioidaan kaikilla luomutiloilla laskennassa kaksinkertaisina.

Esimerkki 1:

Tilalla on viljelyssä 10 hehtaaria peltoa, joista 2 hehtaarilla kasvaa porkkanaa.
Porkkana-alat huomioidaan laskennassa kaksinkertaisina eli
2 x 2 ha = 4 ha
→ 4 ha / 10 ha * 100 = 40 %
→ Myyntikasvivaatimus täyttyy.

Myyntikasvivaatimuksesta vapautuminen

Sinun ei tarvitse noudattaa myyntikasvivaatimusta, jos jokin seuraavista vaihtoehdoista toteutuu:

1. Tilallasi on luomukotieläintuotannonsitoumus ja tuotat vuosittain rehua vähintään 50 % sitoumusalastasi sitoumuksen kohteena olevan karjan rehuksi (nurmet ja kaikki rehuksi kelpaava):

 • Sinun tulee viljellä vähintään 50 % sitoumusalasta eläinten rehuksi tarkoitettuja kasveja.
 • Rehukasveiksi hyväksytään kaikki rehukasvit, joita eläinten ruokinnassa voidaan hyödyntää.
 • Myyntikasvivaatimus koskee myös kotieläintuotannon sitoumusta, jos eläinmäärä suhteessa sitoumusalaan on pieni. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa tilan sitoumusalalla tuotettua rehua tulee huomattavasti enemmän kuin tilan eläinmäärän ruokinnassa sitä pystytään hyödyntämään ja tilan eläintiheys on alle 0,3 ey/ha.

2. Tilasi tuottaa vuosittain vähintään 50 % sitoumusalasta rehua luomukotieläintuotannon sitoumuksen tehneen tilan karjan rehuksi (nurmet ja kaikki rehuksi kelpaava):

 • Sinun tulee viljellä vähintään 50 % sitoumusalasta eläinten rehuksi tarkoitettuja kasveja.
 • Rehuksi hyväksytään kaikki rehukasvit, joita vastaanottavan yhteistyötahon eläinten ruokinnassa voidaan hyödyntää.
 • Tee tilojen välisestä yhteistyöstä kirjallinen rehuntuotantosopimus. Sopimuksesta on käytävä ilmi yhteistoiminnan laajuus, luonne ja voimassaoloaika sekä perustelut vastaanottavan luomukotieläintilan rehun tarpeelle. Palauta jäljennös sopimuksesta peltotukien haun aikana sitoumushakemuksen liitteenä.

3. Tilasi tuottaa sekä luomukotieläinsitoumuksen tehneen tilan karjalle ja välitysliikkeelle rehua yhteensä vähintään 50 % sitoumusalastasi.

 • Sinun tulee viljellä vähintään 50 % sitoumusalasta eläinten rehuksi tarkoitettuja kasveja.
 • Rehuksi hyväksytään kaikki rehukasvit, joita vastaanottavan yhteistyötahon eläinten ruokinnassa voidaan hyödyntää.
 • Tee tilojen välisestä yhteistyöstä kirjallinen rehuntuotantosopimus. Sopimuksesta on käytävä ilmi yhteistoiminnan laajuus, luonne ja voimassaoloaika sekä perustelut vastaanottavan luomukotieläintilan rehun tarpeelle. Palauta jäljennös sopimuksesta peltotukien haun aikana sitoumushakemuksen liitteenä.
 • Tee välitysliikkeen kanssa kirjallinen tuotanto- tai viljelysopimus, josta käy ilmi luonnonmukaisesti tuotettu rehulaji, rehun määrä ja toimitus sekä välitysliikkeen kuuluminen luomuvalvontaan. Palauta jäljennös sopimuksesta peltotukien haun aikana sitoumushakemuksen liitteenä.

Esimerkki 2. 
Tuotat sitoumusalastasi naapuritilan luomukotieläimille 40 % rehua (nurmet ja kaikki rehuksi kelpaava) ja 10 % välitysliikkeelle seoskasvustoja.

Kaavio myyntikasvipoikkeuksesta. Vastaavat tiedot ovat tekstissä.

Kaavio 1. Myyntikasvivaatimuksen täyttymisestä

8. Kesannot ja viherlannoitusnurmi

Sitoumuksen kohteena olevasta alasta voi olla kesantona vuosittain enintään 25 prosenttia. Jos kesantoala on suurempi, sille voidaan maksaa korvausta, joka saadaan jakamalla maatilan muiden korvaukseen oikeuttavien peltoalojen summa kolmella.

Esimerkki 3:
Tilalla on viljelyssä 20 hehtaaria, joista kesannolla on 7 hehtaaria eli 35 %. Tilalle voidaan maksaa luomukorvausta (20 ha – 7 ha) / 3 = 4,33 hehtaarille.

Yksittäinen sitoumukseen kuuluva lohko voi olla viherlannoitusnurmena enintään kolme vuotta peräkkäin.

9. Kotieläintuotannon sitoumus

Voit antaa luonnonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksen vain, jos annat myös kasvintuotannon sitoumuksen. Lisäksi sinulla on oltava jokaisena sitoumusvuonna hallinnassasi vähintään viisi eläinyksikköä (ey) luonnonmukaisessa kotieläintuotannossa. Eläimiä ei tarvitse olla hallinnassa joka kuukausi viittä eläinyksikköä, kunhan eläinyksikkömäärä täyttyy keskimäärin vuoden aikana.

Luonnonmukaisen kotieläintuotannon on oltava sitoumuskaudella jatkuvaa. Tuotannossa olevat eläinlajit voivat kuitenkin vaihdella. Eläinyksikkömäärää laskettaessa otetaan huomioon tilallasi luonnonmukaisessa kotieläintuotannossa olevat, sinun tai perheenjäsentesi hallinnassa olevat naudat (pois lukien vesipuhvelit), lampaat, vuohet, siat sekä kanat, kukot, broilerit, kalkkunat, hanhet ja ankat ja edellä mainitun siipikarjan emolinnut.

Maatilallasi voi olla myös muuta kuin luonnonmukaista kotieläintuotantoa, jos eläimet ovat eri eläinlajia kuin luomutuotannossa olevat ja niiden hoito on järjestetty tuotantoyksiköihin luomuasetuksen mukaisesti.

Luonnonmukaisen kotieläintuotannon vähimmäistason vaatimukset ja eläinlajikohtaiset suojeluasetukset

Sinun on noudatettava tilallasi luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevia vähimmäistason vaatimuksia, jotka perustuvat eläinsuojelulain ja eläinsuojeluasetuksen vaatimuksiin sekä eri eläinlajeista annettujen eläinlajikohtaisiin suojeluasetuksiin.

Eläinten ruokinta ja juotto

 • Hoidossa olevien eläinten ruokinnassa ja juotossa on otettava huomioon eläimen fysiologiset tarpeet ja varmistettava, että eläin saa sopivassa määrin hyvälaatuista ravintoa ja vettä tai muuta juotavaa.
 • Ravinnon ja juotavan koostumuksen ja tarjoamistavan on vastattava eläimen fysiologisia tarpeita ja olennaisia käyttäytymistarpeita.

Pitopaikan yleiset vaatimukset

 • Eläimen on voitava pitopaikassaan seistä ja levätä luonnollisessa asennossa sekä vaihtaa asentoaan vaikeuksitta.
 • Samassa pitopaikassa pidettävillä eläimillä on oltava mahdollisuus yhtäaikaiseen lepoon.
 • Pitopaikassa on voitava ylläpitää eläimen hyvinvoinnin kannalta riittävää puhtautta ja hygieniaa.
 • Pitopaikassa oleva eläin on voitava tarkastaa ja sitä on voitava hoitaa vaikeuksitta.

Pitopaikan turvallisuus

 • Eläimen pitopaikan on oltava materiaaleiltaan, rakenteiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sellainen, että eläimen vahingoittumisen ja sairastumisen vaara, karkaamisvaara ja pitopaikan palovaara on mahdollisimman vähäinen.

Eri eläinlajeista annetut eläinlajikohtaiset suojeluasetukset:

 • Eläinsuojasta ulkotarhaan ja laitumelle johtavien kulkuteiden on oltava naudoille turvallisia ja sellaisia, että naudat eivät tarpeettomasti likaannu minään vuodenaikana.
 • Ulkotarhan ja laitumen aitojen on oltava naudoille sopivasta materiaalista ja niille turvallisia. Aidat on pidettävä hyvässä kunnossa siten, että estetään nautojen vahingoittuminen ja karkaaminen. Sähköistetyt aidat on rakennettava ja pidettävä kunnossa siten, että niistä ei aiheudu naudoille tarpeetonta kärsimystä.
 • Naudalle annettavan rehun on oltava ravintoainekoostumukseltaan sille sopivaa
 • Naudan pysyvässä pitopaikassa on oltava jatkuvasti vettä eläimen saatavilla. Jatkuvasti saatavilla olevaa vettä ei kuitenkaan edellytetä silloin, kun vesi sääolosuhteiden takia jäätyy sellaisissa vasikoiden siirrettävissä ulkokarsinoissa, joissa vasikalla on käytössään vain kevytrakenteinen säänsuoja. Vasikalle on tällöin tarjottava vettä vähintään kolme kertaa päivässä.
 • Sairaan tai vahingoittuneen vasikan saatavilla on oltava jatkuvasti puhdasta vettä.
 • Kuumalla säällä kaikkien vasikoiden saatavilla on oltava jatkuvasti puhdasta vettä.
 • Nautojen juoma-astiat ja juottolaitteet on pidettävä puhtaina.
 • Virtsa ja ulosteet eivät saa liata rehua tai juomavettä.
 • Eläinsuojasta lampaiden ulkotarhaan ja laitumelle johtavien kulkuteiden on oltava lampaille turvallisia ja sellaisia, että lampaat eivät tarpeettomasti likaannu.
 • Lampaille annettavan rehun on oltava ravitsevaa ja tasapainoitettua sekä tarvittaessa kivennäisillä täydennettyä.
 • Lampaiden juottolaitteet ja juoma-astiat on pidettävä puhtaina.
 • Virtsa ja ulosteet eivät saa liata rehua tai juomavettä, eikä vesi saa päästä jäätymään.
 • Eläinsuojasta vuohien ulkotarhaan ja laitumelle johtavien kulkuteiden on oltava vuohille turvallisia ja sellaisia, että vuohet eivät tarpeettomasti likaannu.
 • Vuohille annettavan rehun on oltava ravitsevaa ja tasapainotettua sekä tarvittaessa kivennäisillä täydennettyä.
 • Vuohien juottolaitteet ja juoma-astiat on pidettävä puhtaina.
 • Virtsa ja ulosteet eivät saa liata rehua tai juomavettä, eikä vesi saa päästä jäätymään.
 • Lypsettävien kuttujen saatavilla on oltava jatkuvasti puhdasta vettä.
 • Jos kanoilla on mahdollisuus päästä ulos, eläinsuojasta ulos johtavan kulkureitin on oltava kanoille turvallinen. Ulkotarhan aitojen on oltava kanoille sopivasta materiaalista ja niille turvallisia.
 • Aidat on pidettävä hyvässä kunnossa siten, että estetään kanojen vahingoittuminen.
 • Ulkotarhan on oltava riittävän tilava ottaen huomioon kanojen lukumäärä ja tarhan pohjan laatu.
 • Tarhan pohjan on oltava sellainen, että se voidaan pitää kuivana.
 • Ulkotarhassa ei saa olla rakenteita tai esineitä, jotka saattavat vahingoittaa lintuja.
 • Kanoilla on tarvittaessa oltava ulkona sopivia säänsuojia.
 • Kanoille annettavan rehun on oltava ravitsevaa ja tasapainotettua sekä tarvittaessa kivennäisillä täydennettyä.
 • Kanojen saatavilla on oltava riittävästi rehua sekä jatkuvasti juomavettä. Ruokinnassa on vältettävä rehun koostumuksen tai määrän äkillisiä muutoksia.
 • Kanojen ruokintaan ja juottamiseen tarkoitetut laitteet ja välineet on pidettävä puhtaina.
 • Ulosteet eivät saa liata rehua tai juomavettä.
 • Jos sioilla on mahdollisuus päästä ulos liikkumaan, eläinsuojasta ulkotarhaan tai laitumelle johtavien kulkuteiden on oltava sioille turvallisia.
 • Ulkotarhan ja laitumen aitojen on oltava sioille sopivasta materiaalista ja niille turvallisia.
 • Aidat on pidettävä hyvässä kunnossa siten, että estetään sikojen vahingoittuminen ja karkaaminen.
 • Sähköistetyt aidat on rakennettava sellaisiksi ja pidettävä kunnossa siten, että niistä ei aiheudu sioille tarpeetonta kärsimystä.
 • Sioilla on tarvittaessa oltava pääsy sopivaan säänsuojaan.
 • Yli kahden viikon ikäisten sikojen saatavilla on oltava jatkuvasti riittävästi raikasta ja puhdasta vettä.
 • Sikojen juoma-astiat ja juottolaitteet on pidettävä puhtaina.
 • Ulosteet eivät saa liata rehua tai juomavettä.
 • Sikojen ruokintaan käytettävän ruokintakaukalon on oltava taulukon mukainen, jollei rehua ole jatkuvasti tarjolla.

Taulukko: Sikojen ruokintaan käytettävän ruokintakaukalon pituus sikaa kohden

Sian paino (kg)

Ruokintakaukalon reunan pituus vähintään (cm/eläin)

< 25

15

25–50

25

> 50

30

 • Jos broilereilla on mahdollisuus päästä ulos, kasvatusosastosta ulos johtavan kulkureitin on oltava broilereille turvallinen.
 • Ulkotarhan aitojen on oltava broilereille sopivasta materiaalista ja niille turvallisia.
 • Aidat on pidettävä hyvässä kunnossa siten, että estetään broilereiden vahingoittuminen.
 • Ulkotarhan on oltava riittävän tilava ottaen huomioon broilereiden lukumäärä ja tarhan pohjan laatu.
 • Tarhan pohjan on oltava sellainen, että se voidaan pitää kuivana.
 • Ulkotarhassa ei saa olla rakenteita tai esineitä, jotka saattavat vahingoittaa broilereita.
 • Broilereilla on tarvittaessa oltava ulkona sopivia säänsuojia.
 • Broilereille annettavan rehun on oltava ravitsevaa ja tasapainotettua.
 • Broilereiden ruokinnassa ja ravinnon koostumuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota nivel- ja luustovaurioiden ehkäisemiseen.
 • Broilereiden saatavilla on oltava riittävästi rehua joko jatkuvasti tai annosruokintana.
 • Juomavettä on oltava saatavilla jatkuvasti.
 • Ruokinnassa on vältettävä rehun koostumuksen tai määrän äkillisiä muutoksia.
 • Broilereiden ruokintaan ja juottamiseen tarkoitetut laitteet ja välineet on pidettävä puhtaina.
 • Ulosteet eivät saa liata rehua tai juomavettä.
 • Jos kalkkunoilla on mahdollisuus päästä ulos, eläinsuojasta ulos johtavan kulkureitin on oltava kalkkunoille turvallinen.
 • Ulkotarhassa ei saa olla rakenteita tai esineitä, jotka saattavat vahingoittaa kalkkunoita.
 • Tarhan pohjan on oltava sellainen, että se voidaan pitää kuivana.
 • Ympäristön on oltava riittävän rauhallinen ja meluton.
 • Ulkotarhan aitojen on oltava kalkkunoille sopivasta materiaalista ja niille turvallisia.
 • Aidat on pidettävä hyvässä kunnossa siten, että estetään kalkkunoiden vahingoittuminen ja karkaaminen.
 • Jos aitaamiseen käytetään verkkoaitaa, verkon silmäkoon on oltava sellainen, että kalkkunat eivät voi jäädä siihen kiinni.
 • Kalkkunoiden saatavilla on oltava riittävästi ravintoainekoostumukseltaan niille sopivaa rehua sekä jatkuvasti juomavettä.
 • Kalkkunoiden ruokintaan ja juottamiseen tarkoitetut laitteet ja välineet on pidettävä puhtaina.
 • Ulosteet eivät saa liata rehua tai juomavettä.
 • Ruokinnassa on vältettävä rehun koostumuksen tai määrän äkillisiä muutoksia.
 • Eläinsuojasta ulos johtavan kulkureitin on oltava linnuille turvallinen.
 • Ulkotarhassa ja muussa ulkotilassa ei saa olla sellaisia rakenteita tai esineitä, jotka saattavat vahingoittaa lintuja.
 • Maapohjan on oltava sellainen, että se voidaan pitää sopivan kuivana.
 • Ympäristön on oltava riittävän rauhallinen ja meluton.
 • Ulkotarhan aitojen on oltava linnuille sopivasta materiaalista ja niille turvallisia.
 • Aidat on pidettävä hyvässä kunnossa siten, että estetään lintujen vahingoittuminen.
 • Jos aitaamiseen käytetään verkkoaitaa, verkon silmäkoon on oltava sellainen, että linnut eivät voi jäädä siihen kiinni päästään, raajoistaan tai muista ruumiinosistaan.
 • Ankalle ja hanhelle annettavan rehun on oltava ravitsevaa ja tasapainotettua sekä tarvittaessa kivennäisillä täydennettyä.
 • Lintujen saatavilla on oltava riittävästi rehua ja juomavettä.
 • Ruokinnassa on vältettävä rehun koostumuksen tai määrän äkillisiä muutoksia.
 • Ruokintaan ja juottamiseen tarkoitetut laitteet ja välineet on pidettävä puhtaina.
 • Ulosteet eivät saa liata rehua tai juomavettä.
 • Ruokinta- ja juottopaikoilla on oltava riittävästi tilaa siten, että juomasta tai rehusta ei synny tarpeetonta kilpailua.
 • Erityistä huomiota on kiinnitettävä lintujen juomapaikkojen sekä muiden vesiastioiden ympäristön pitämiseen riittävän kuivana.

Eläinmäärän laskeminen

Tilan eläinmäärää laskettaessa otetaan huomioon maatilan keskimääräinen eläinmäärä kalenterivuoden aikana.

Eläinmäärien laskenta-aika on kalenterivuosi.

Poikkeukset: Jos eläimet liitetään luomuvalvontaan

 • sitoumusvuoden jo alettua (1.5. jälkeen), laskenta-aika on seuraavan kalenterivuoden alusta 1.1.—31.12.
 • ennen sitoumusvuoden alkua, laskenta-aika on 1.5.—31.12. Seuraavina vuosina laskenta-aika on kalenterivuosi.

Voit muuttaa laskennan perusteena olevaa eläinlajia vain sitoumus- tai kalenterivuoden alusta.

Jos jonkin eläinryhmän tuotanto on aloitettu tai lopetettu kesken tuen määräytymisajanjakson, eikä kyseessä ole koko tilan hallintaoikeuden siirto, eläinryhmän keskimääräistä lukumäärää laskettaessa eläinten lukumäärät merkitään nollaksi aloittamista edeltävinä tai lopettamista seuraavina laskentapäivinä.

Nautojen eläinyksiköiden laskeminen ja ilmoittaminen

Nautojen eläinyksikköjen laskennassa käytetään eläinrekisteriin merkittyjen eläinten eläinryhmittäistä määrää ja  taulukon 1 eläinyksikkökertoimia.

Taulukko 1. Nautojen eläinyksikkökertoimet

Nautaeläimet

Kerroin

yli 2 vuotiaat

 • sonnit ja härät
 • emolehmät ja emolehmähiehot
 • lypsylehmät
 • muut naudat (ei vesipuhvelit)

1

6 kuukauden – 2 vuoden ikäiset

 • sonnit ja härät
 • emolehmät ja emolehmähiehot
 • lypsylehmät
 • muut naudat (ei vesipuhvelit)

0,6

Alle 6 kuukauden ikäiset naudat (ei vesipuhvelit)

0,4

 

Lampaiden ja vuohien eläinyksiköiden laskeminen ja ilmoittaminen

Lampaiden ja vuohien eläinyksikköjen laskennassa käytetään eläinrekisteriin merkittyjen eläinten eläinryhmittäistä määrää ja taulukon 3 eläinyksikkökertoimia.

Keskimääräistä eläinmäärää laskettaessa otetaan huomioon ne lampaiden ja vuohien poikimisilmoitukset, jotka on tehty viimeistään tukivuotta seuraavana vuonna viimeistään 31.1.

Taulukko 3. Lampaiden ja vuohien eläinyksikkökertoimet

Lampaat ja vuohet

Kerroin

Uuhet ja pässit

0,2

Vähintään 2 kk ikäiset karitsat

0,06

Kutut ja pukit

0,2

Vähintään 2 kk ikäiset kilit

0,06

Sikojen eläinyksiköiden laskeminen ja ilmoittaminen

Sikojen eläinyksikköjen laskennassa käytetään eläinrekisteriin merkittyjen eläinten eläinryhmittäistä määrää ja taulukon 2 eläinyksikkökertoimia.

Sikojen eläinyksikköjen määrää laskettaessa jätetään keskimääräisten eläinyksikkömäärien laskennasta pois ne kaksi kuukautta, jolloin eläinmäärä on ollut pienin. Laskennassa huomioidaan 0-3 kuukauden ikäisistä porsaista vain kaksi kolmasosaa.  

Taulukko 2. Sikojen eläinyksikkökertoimet

Siat

Kerroin

Emakot

0,5

Muut siat
Porsaat 0–3 kk ikäluokasta 2/3

0,3

Siipikarjan eläinyksiköiden laskeminen ja ilmoittaminen

Siipikarjan eläinyksikköjen laskennassa käytetään eläinmääräilmoituksella ilmoittamiasi eläinmääriä ja taulukon 4 eläinyksikkökertoimia. Ilmoita siipikarjan eläinmäärät Vipu-palvelussa vuosittain eläinmääräilmoituksella Ruokaviraston erikseen määräämänä ajankohtana, tavallisesti tukivuotta seuraavan kalenterivuoden tammi-helmikuussa. Ilmoita laskentapäivien eläinmäärät. Laskennassa huomioidaan kuusi kuukautta, joina eläinmäärä on ollut suurin. Hallinto poistaa automaattisesti kuusi pienintä arvoa.

 • Broilerien laskentapäivät: Käytä broilereiden eläinmäärän laskennassa joka kuun ensimmäisen ja viidennen päivän välistä korkeinta vähintään yhden vuorokauden ajan pidettyä todellista eläinmäärää.
 • Muun siipikarjan laskentapäivät: Käytä laskemisessa joka kuun ensimmäisen päivän todellista eläinryhmittäistä määrää.

Taulukko 4. Siipikarjan eläinyksikkökertoimet

Siipikarja

Kerroin

kalkkunat

0,03

hanhet, ankat

0,03

broilerit

0,007

munivat kanat

0,014

kukot

0,03

emoankat ja hanhet

0,03

broileriemot

0,02

kalkkunaemot

0,05

 

Yhteisömuotoisen yrityksen eläinmäärän huomioiminen

Voit halutessasi pyytää, että eläintiheyden laskennassa huomioidaan yhteisömuotoisen yrityksen eläinmäärä, jos yhtiö ei ole hakenut hakuvuonna luonnonmukaisen kotieläintuotannon korvausta.

Yrityksen määräysvallan on oltava perheyrityksen jäsenten hallinnassa siten, että

 • määräysvalta avoimessa yhtiössä tai kommandiittiyhtiössä on yhtiösopimuksen mukaan yhdellä tai useammalla sellaisella yhtiömiehellä, joka on viljelijäperheen jäsen
 • määräysvalta osakeyhtiössä on yhdellä tai useammalla sellaisella osakkaalla tai osuuskunnassa jäsenellä, joka on viljelijäperheen jäsen.

Määräysvallalla osakeyhtiössä tarkoitetaan osakeomistusta, joka tuottaa viljelijälle ja hänen perheyrityksensä jäsenille yhteensä suoraan yli puolet yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Määräysvallan on yhteisömuotoisessa yrityksessä oltava viljelijällä tai tämän perheyrityksen jäsenillä viimeistään 30.4. ennen alkavaa sitoumusvuotta.

Yhteisömuotoisen yrityksen eläimet voidaan lukea vain yhden sellaisen maatilan hyväksi, joka on kokonaan perheyrityksen jäsenten hallinnassa.

Eläintenpitokiellon vaikutus kotieläinkorotuksen laskentaan ja maksamiseen

Tuenhakijan, tilan osallisen tai heidän kanssaan yritystoimintaa harjoittavan perheenjäsenen saama eläintenpitokielto vaikuttaa eläinperusteisten tukien myöntämiseen ja maksamiseen. Tukea ei makseta rikoksen tekovuoden ja eläintenpitokiellon päättymisen välisenä ajanjaksona siitä eläinlajista, jota eläintenpitokielto koskee.  Jos eläintukia on maksettu ennen eläintenpitokiellon määräämistä, tuet peritään takaisin rikoksen tekovuodesta lähtien.

Tukien maksaminen keskeytetään ja mahdollinen takaisinperintä aloitetaan vasta, kun eläintenpitokieltoa koskeva tuomio on lainvoimainen. Kun rikosasian käsittelyn on kesken, tukien maksaminen jatkuu normaalisti.

10. Muiden tukien vaikutus sitoumukseen

Ympäristösitoumus

Voit antaa yhtä aikaa sekä luomusitoumuksen että ympäristösitoumuksen.  Puutarhakasvien vaihtoehtoiset kasvinsuojelumenetelmät -toimenpiteestä voit valita vain toimenpiteen Kasvukauden aikainen orgaaninen tai biohajoava kate tai leikattava nurmikate monivuotisilla kasveilla.

Jos valitset lohkolle Kiertotalouden edistäminen -toimenpiteen, voit käyttää lohkolla vain luomussa sallittuja lannoitteita.

Ekojärjestelmä

Et voi valita luomusitoumuksen kohteena olevalla sitoumuslohkolle ekojärjestelmätuen viherlannoitusnurmi -toimenpidettä.

Eläinten hyvinvointikorvaus

Jos sinulla on luomukotieläinsitoumus, et voi valita seuraavia eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteitä sitoumuksen kohteena oleville eläimille:

 • nuorkarjan laidunnus
 • emo- ja lypsylehmien laidunnus
 • nautojen ulkoilu
 • lampaiden ja vuohien laidunnus

Sinun on luovuttava edellä mainituista eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteistä ennen kuin luomukotieläinsitoumus voidaan hyväksyä.

Korvauksen maksamisen rajoitteita

Alla olevasta kuvasta (Kuva 1) voit luonnonmukaisen sitoumuksen vaikutukset ympäristökorvauksen (ympäristösitoumus) ja ekojärjestelmätuen maksuun.

ympin-toimenpide-ristitaulukointi-2024.png

11. Korvauksen maksaminen

Luonnonmukaisen tuotannon korvauksen määrä

Sitoumuksen tyyppi

Korvauksen määrä

Kasvintuotannon sitoumus

160 €/ha

Kotieläintuotannon sitoumus

130 €/ha,
niille hehtaareille, joilla 0,5 ey/ha täyttyy.

Avomaan vihannekset

590 €/ha

Kotieläintuotannon sitoumuksen korvausmäärä

Tilalla on oltava vähintään 5 ey kotieläinsitoumukseen sisältyviä eläimiä. 

Korvausta maksetaan sitoumuksella ilmoitettujen eläinten eläinyksikkömäärän perusteella 130 €/ha sille sitoumuksen peltoalalle, joilla 0,5 ey/ha täyttyy.

 • Jos eläimiä on vähän, korvausta maksetaan ainoastaan sitoumusalasta, johon eläinmäärä riittää (esimerkki 4).
 • Jos eläimiä on paljon, korvausta ei kuitenkaan makseta sitoumusalaa suuremmalle alalle (esimerkki 5).

Tilan luomusitoumuksella on alaa 100 hehtaaria ja tilalla on 40 nautaa = 40 ey.

Voit saada luomukorvausta:

Kasvituotannosta: 100 ha x 160 €/ha = 16000 €

Eläintuotannosta: 40 ey : 0,5 ey/ha = 80 ha → Korvaus maksetaan 80 hehtaarille
80 ha x 130 €/ha = 10 400 €

Yhteensä luomukorvausta maksetaan tilalle 16 000 € + 10 400 € = 26 400 €.

 

Tilan luomusitoumuksella on alaa 50 hehtaaria ja tilalla on 50 nautaa = 50 ey.

Voit saada luomukorvausta:

Kasvituotannosta: 50 ha x 160 €/ha = 8000 €

Eläintuotannosta: 50 ey : 0,5 ey/ha = 100 ha → Korvaus maksetaan kuitenkin vain 50 hehtaarille → 50 ha x 130 €/ha = 6 500 €

Yhteensä luomukorvausta maksetaan tilalle 8 000 € + 6 500 € = 14 500 €.

Lisäksi voit saada korvausta 590 €/ha aloista, joilla viljellään avomaan vihanneksia.

 

Avomaan vihannekset

Tilan avomaavihannesala saa korvauksen sitoumustyypistä riippumatta.

Korvauksen maksamisen edellytykset

Sinun on sitoumuksen hakemisen lisäksi haettava korvauksen maksamista vuosittain peltotukien haussa. Et voi saada korvausta, ellet hae vuosittaista maksua.

Korvaus voidaan maksaa sitoumukseen sisältyvistä korvauskelpoisista aloista,

 • jotka ilmoitat vuosittain tukihakemuksella Ruokaviraston määräämällä tavalla
 • jotka ovat hallinnassasi hakuvuonna viimeistään 15.6.
 • joita on viljelty luonnonmukaisen tuotantotavan mukaisesti sitoumusvuoden kasvukauden alusta lähtien 
 • jotka olet ilmoittanut olevan luonnonmukaisessa viljelyssä tai 1.–3. vuoden siirtymävaiheessa.

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus voidaan maksaa ensimmäisenä sitoumusvuonna sen jälkeen, kun viljelijän tilalle tehty ensimmäinen tuotantotarkastus on hyväksytty.

Tuen toinen erä voidaan maksaa sen jälkeen, kun tilalla on tehty vuotuinen luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmän tuotantotarkastus ja maataloustukien valvonnat on suoritettu.

Pienin lohkokoko, josta voidaan maksaa korvausta, on 0,05 hehtaaria. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että maksettavan korvauksen määrä sitoumusvuodelta on vähintään 100 euroa.

Osittainen sitoumuksen maksaminen

Korvausta voidaan maksaa vain tilan osittaisen sitoumuksen perusteella ilmoitetun kasvin mukaisesti, jos ilmoitat vuosittain tukihakemuksessa avomaan vihanneksia vähintään 1 hehtaaria.

Jos ilmoitat avomaavihanneksia jonakin vuonna alle 1 hehtaaria, mutta sitoumuksen vähimmäisalavaatimus (5 ha tai 1 ha) täyttyy, korvausta ei makseta, mutta sitoumus pysyy voimassa.

Alat, joista ei makseta luomukorvausta

Luonnonmukaisen tuotannon korvausta ei makseta:

 • puuvartisten energiakasvien alasta
 • muun kuin perustulotukeen oikeuttavan hampun alasta
 • ympäristökorvauksen suojavyöhykenurmesta
 • ekojärjestelmätuen luonnonhoitonurmista
 • ekojärjestelmätuen monimuotoisuuskasveista
 • kasvimaasta
 • ruokohelpialoista, jotka viljellään energiatuotantotarkoitukseen
 • yhteiskäyttölohkoista, joita viljellään yhdessä tavanomaisen tilan kanssa
 • Jaloittelutarha-aloista, jotka on ilmoitettu Muu luomuvalvonnan ala (ei maatalousmaata).

12. Sitoumusalan muutosmahdollisuudet

Sitoumukseen sisältyvää alaa voidaan muuttaa sitoumuskauden aikana valvonnan, peltolohkorekisterin ajantasaistuksen tai korvauksen saajan hakemuksen perusteella.

Sitoumusalan lisääminen

Voit lisätä vuosittain sitoumukselle korvauskelpoista peltoalaa, jos ala on korvauskelpoista ja sisältynyt toisen luomusitoumuksen antaneen viljelijän sitoumukseen edellisenä vuonna.

Lisäksi voit lisätä sitoumukseen korvauskelpoisia aloja, jotka eivät ole olleet edellisenä vuonna yhdenkään hakijan luomusitoumuksella, jos se on mahdollista valtion talousarvion määrärahatilanteen perusteella.

Voit hakea alan lisäämistä vuosittain peltotukien haun yhteydessä Vipu-palvelussa. Lisäalojen perusteella ei jatkossa tehdä enää uusia sitoumuksia.

Kaksi viljelijää, joilla kummallakin on luomusitoumus, voivat myös vaihtaa sitoumuskauden aikana keskenään sitoumuksiin sisältyviä peltolohkoja. 

Sitoumusalan poistaminen

Voit siirtää ilman seuraamuksia sitoumuslohkoja ja niiden korvauskelpoisuuksia sitoumuskauden aikana toiselle viljelijälle, jolla on luomusitoumus tai viljelijälle, jolla ei ole luomusitoumusta. Voit poistaa sitoumuksesta alaa, jos siirrät alan korvauskelpoisuuden hallinnassasi olevalle korvauskelvottomalle alalle, jonka liität sitoumukselle.

Poista sitoumuksesta alat, jotka eivät enää ole maatalousmaata, mutta jotka jäävät hallintaasi.

13. Sitoumuksen päättyminen

Sitoumuksesi päättyy ilman seuraamuksia seuraavissa tapauksissa:

 • Tilasi korvauskelpoinen ala vähenee alle viiteen hehtaarin alan hallinnan siirron vuoksi.
 • Puutarhakasvien alasi vähenee alle yhteen hehtaariin.
 • Tilasi eläinmäärä laskee alle 5 ey hallinnan siirron vuoksi.
 • Et enää sitoudu jatkamaan sitoumusta sitoumuskauden päätettyä.

Jos luovut sitoumuksesta ennen viisivuotisen sitoumuskauden päättymistä ilman yllä mainittuja syitä, korvaus peritään takaisin sitoumuskauden alkuun saakka.

Korvaus peritään takaisin sitoumuskaudelta myös tapauksissa, joissa ala pienenee alle minimirajan muusta syystä kuin alan hallinnasta poistumisen takia.

14. Sitoumuksesta luopuminen

Voit luopua sitoumuksesta ilman takaisinperintää, jos tilalla on hyväksytty ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde. Toimita vapaamuotoinen, kirjallinen ilmoitus ylivoimaisesta esteestä ELY-keskukseen 15 työpäivän kuluessa siitä, kun se on ollut mahdollista toimittaa.

Jos luovut sitoumuksesta muusta kuin ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta johtuvasta syystä, haettu korvausta ei makseta tai se peritään takaisin.

Sitoumuksesta luopumisella tarkoitetaan myös tilannetta, jossa et hae korvauksen vuosittaista maksua Vipupalvelussa eikä hakematta jättämisen syynä ole edellä tarkoitettu ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde. Tällaisessa tapauksessa ELY-keskus kuulee sinua ennen mahdollista korvauksen takaisinperintää ja sitoumuksen päättymistä koskevan päätöksen tekemistä.

15. Sitoumuksen muuttaminen, siirtäminen ja peruminen

Sitoumustyypin muuttaminen

Voit muuttaa kasvintuotantositoumuksen kotieläintuotannon sitoumukseksi sitoumuskauden aikana. Jos luomukotieläinsitoumuksen eläinyksikkömäärä laskee alle 5 eläinyksikön, voit muuttaa sitoumuksen kasvintuotannon sitoumukseksi. Luopuessasi luomukotieläinsitoumuksesta, sinun tulee kuulua eläinten osalta luomuvalvontaan sitoumusvuoden loppuun saakka.

Sinun on noudatettava muutettua sitoumusta alkuperäisen sitoumuksen voimassaolon loppuun saakka. Ilmoita sitoumustyypin muutoksesta peltotukien haun yhteydessä. Et voi muuttaa sitoumustyyppiä muutosvaiheen aikana.

Siirtäminen

Voit siirtää sitoumuksen saman tilan osalliselle tai toiselle tilalle. Voit myös jakaa osan sitoumuksesta toiselle tilalle. Jos siirrät koko sitoumusalan tai osa sitoumusalasta toiselle henkilölle sitoumuksen voimassaoloaikana, toinen henkilö voi jatkaa sitoumusta siirretyllä alalla. Jos toinen henkilö ei jatka sitoumusta siirretyllä alalla, sitoumus raukeaa siirretyn alan osalta eikä siirrettyyn alaan kohdistu takaisinperintää.

Sitoumuksen vastaanottajan on täytettävä sitoumuksen antajalle asetetut vaatimukset ennen sitoumuksen siirtämistä mm. koulutusvaatimus ja luomuvalvontaan liittyminen.

Sitoumuksen vastaanottajan on suoritettava lisäksi sitoumuksen yleisissä edellytyksissä mainittu lisäkoulutus ennen sitoumuskauden päättymistä.

Sitoumuksen siirtämistä on haettava 15 työpäivän kuluessa omistus- tai hallintaoikeuden siirtymisestä toimittamalla lomake 160 ELY-keskukseen.

16. Sitoumuksen ja korvauksen epääminen

Sitoumus voidaan jättää hyväksymättä tai korvaus myöntämättä, jos korvauksen saamiseksi olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen muoto, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta. Sitoumus voidaan jättää hyväksymättä ja korvaus myöntämättä esimerkiksi silloin, jos korvauksen hakija on antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, salannut olennaisesti sitoumuksen tekemiseen vaikuttavia seikkoja taikka jos hän ei noudata sitoumuksen ehtoja.

Sitoumus voidaan jättää hyväksymättä ja korvaus myöntämättä myös sellaisessa tapauksessa, että viljelijä ryhtyy sellaisiin pellon hallinnan muutoksia koskeviin tai muihin vastaaviin toimenpiteisiin, joiden ilmeisenä tarkoituksena on kiertää korvauksen myöntämisen edellytyksiä tai välttää noudattamasta korvauksen myöntämisen edellytyksiä.

Sitoumus voidaan jättää hyväksymättä myös, jos hakija on kesken sitoumuskauden luopunut vastaavasta sitoumuksesta eikä luopumisesta ole kulunut kahta vuotta.

Sitoumuksen perusteella maksettu korvaus peritään takaisin koko sitoumuskaudelta, jos korvauksen edellytykset, eivät ole lainkaan täyttyneet koko sitoumuskauden aikana.

18. Valvonta

Korvauksen myöntämisen perusteita ja ehtojen noudattamista valvontaan sekä tiloilla paikan päällä tehtävissä valvonnoissa että hallinnollisin tarkastuksin.  

Paikan päällä tehtävässä valvonnassa tarkastetaan, että ilmoittamasi tiedot ovat oikein, täytät korvauksen myöntämisen perusteet, olet noudattanut sitoumuksen ehtoja ja korvaukseen liittyviä vähimmäistason vaatimuksia. Lisäksi tarkastetaan, että olet noudattanut ehdollisuuden vaatimuksia.

Hakemustietojen perusteella voidaan tarkastaa hallinnollisesti joitain luonnonmukaisen tuotannon korvauksen vaatimuksia esimerkiksi myyntikasvivaatimuksen toteutuminen tai luomun tuotantoehtojen noudattamista Jos hakemuksen perusteella vaatimukset eivät täyty, ELY-keskus määrittää laiminlyönnistä seuraamuksen. Hallinnollisena valvontana tarkistetaan mm. oletko aktiiviviljelijä, oletko palauttanut hakemuksesi ajoissa ja sisältääkö hakemuksesi vaaditut liitteet.

Korvauksen alentaminen ja seuraamukset

Korvausta voidaan alentaa tai korvaus voidaan jättää maksamatta, jos lainsäädäntö tätä edellyttää tai olet jättänyt noudattamatta korvauksen ehtoja. Tehtävän vähennyksen määrään vaikuttavat laiminlyönnin vakavuus, laajuus, kesto ja toistuvuus. Luonnonmukaisen tuotannon tuotantotarkastuksissa havaitut tuotantoehtorikkomukset voivat myös johtaa korvauksen vähentämiseen.

Jos ehdon laiminlyönti katsotaan vakavaksi, korvaus evätään hakuvuodelta ja sitä seuraavalta vuodelta.

Virheellisesti tai perusteetta maksettu korvaus peritään takaisin, jos

 • korvauksen myöntämisen tai maksamisen edellytykset eivät ole täyttyneet
 • et ole noudattanut korvauksen ehtoja
 • olet antanut sellaisen virheellisen tai puutteellisen tiedon, joka on olennaisesti vaikuttanut korvauksen myöntämiseen tai maksamiseen,
 • estät tarkastuksen toteuttamisen
 • Euroopan unionin lainsäädäntö tätä edellyttää.

18. Asiakirjojen säilyttäminen

Säilytä sitoumukseen liittyvät muistiinpanot ja todistukset, joita et toimiteta korvauksen myöntävälle viranomaiselle, vähintään neljän vuoden ajan sitoumuskauden päättymisestä.