TRACES

TRACES är en förkortning av Trade Control and Expert System. TRACES är utvecklat för att trygga möjligheten att spåra och övervaka djur och animaliska produkter både i handel på den inre marknaden mellan EU-länderna och vid import från länder utanför EU. TRACES håller också på att utökas till export så att hälsointyg för djur och animaliska produkter som exporteras till vissa länder görs upp med hjälp av TRACES.

Programmet kan användas i alla medlemsländer på landets eget språk. I det land som tar emot ett hälsointyg får man fram informationen på det aktuella landets eget språk oberoende på vilket språk det ursprungligen har skrivits.

TRACES är användarvänligt. Bland annat en intygsmodell som en gång skrivits behöver inte skrivas helt på nytt utan ett tidigare skrivet motsvarande intyg kan användas som underlag. Ett redan godkänt intyg kan enkelt ersättas med ett nytt intyg, om försändelsens uppgifter har ändrats och det nya intyget står i samband med det ersatta intyget. Via programmet kan man söka efter tidigare ifyllda intygsmodeller.

Via programmet TRACES kan man söka information om lagstiftningen. Programmet innehåller också eventuell information om skyddsbeslut som utfärdats på grund av djursjukdomar och som kan innebära restriktioner eller tilläggsvillkor för handel på den inre marknaden eller för import från länder utanför EU.

TRACES är säkert. Tack vare användarprofilerna kan endast berättigade personer få tillgång till sådan information som kräver berättigande. Programmet sänder ingen information utan endast ett e-postmeddelande till den aktuella aktören, så att denna vet om att han kan gå in i programmet och se den information som avses i meddelandet. Av säkerhetsskäl ser endast myndigheterna information om företag som verkar i olika länder. Kommersiella aktörer har inte åtkomst till sådan information. Registrering av företag som användare av programmet kan endast ske med godkännande av myndigheterna i respektive medlemsland (i Finland Livsmedelsverket, länsveterinärerna och gränsveterinärerna).

TRACES fungerar via internet och upprätthålls av kommissionen. TRACES-programmet används av både myndigheter och företag. Aktörer på olika nivåer tilldelas olika profiler, som bestämmer hurudana åtgärder ifrågavarande aktör kan vidta och vilken information som är tillgänglig.