Provtagning för påvisande av antikroppar

Blodprover analyseras för förekomst av antikroppar mot virus. I vissa fall räcker det med att analysera ett prov, som vid export-, import- och uppföljningsundersökningar. Vid diagnos av klinisk sjukdom används parserumanalys. Det första provet tas då de första symptomen visar sig och det andra provet efter 2–3 veckor. Om mängden antikroppar (titer) i det senare provet är minst fyra gånger större än i det prov som togs i sjukdomens akuta skede, tolkas detta som att djuret har insjuknat i sjukdomen ifråga.

Provtagning

Använd serumrör som inte innehåller medel som förhindrar koagulering eller särskilda gelrör. Det är bra att använda vakuumteknik vid provtagningen eftersom det förbättrar provets kvalitet. Provmängden beror på hur många och hurudana analyser som ska göras av provet. 

Om proverna förfars, värms upp, fryses ner eller om någon annan anledning orsakar hemolys går det inte att undersöka serumet. Proverna ska därför tas så aseptiskt som möjligt och förpackas noggrant. Rören ska förslutas vätsketätt. För att undvika hemolys kan blodprovet centrifugeras och serumet avskiljas innan provet sänds till laboratoriet. Då det gäller blodprover av hästar sjunker de röda blodkropparna snabbt till rörets botten och serumet avskiljs även utan centrifugering. Ett sådant prov kan förvaras i kylskåp i ett dygn, och därefter hälls serumet i transportröret. 

Provtagningen ska göras vid en sådan tidpunkt att proverna kan sändas in till Livsmedelsverket för analys så fort som möjligt. 

Provrören ska vara tydligt märkta och en remiss med nödvändiga tilläggsuppgifter ska bifogas. Alla önskade undersökningar ska antecknas på remissen.

Sändning av prover

Alla undersökningar som gäller virussjukdomar utförs i laboratoriet för djursjukdomsvirologi vid Livsmedelsverkets i Helsingfors. Om både bakterieundersökningar och undersökningar av virusantikroppar ska utföras, sänds proverna till forskningsenheten för djursjukdomsvirologi. 

Prover som är avsedda för undersökningar av antikroppar är i regel prover som inte omfattas av bestämmelserna för transport av farliga ämnen (TFÄ). Om en smittsam sjukdom misstänks hos djur (till exempel Q-feber) proverna klassificeras enligt UN-numret UN 3373 biologiskt ämne, kategori B. Anvisningar för förpackning och märkning finns i Postis anvisningar för Sändning av laboratorieprover.

Sidan har senast uppdaterats 14.6.2024