Undersökningsvillkor för undersökning av djursjukdomar

I laboratorietjänsterna tillämpas de allmänna leveransvillkor för laboratorietjänster (pdf).

Lagen om djursjukdomar (441/2013) förpliktar Livsmedelsverket att systematiskt följa upp sjukdomsläget och i uppföljningen även utnyttja de resultat som fås från prover inom sjukdomsdiagnostiken. Livsmedelsverket kan också göra andra undersökningar av de diagnostiska proverna än de som beställaren begär. Dessa undersökningar faktureras inte beställaren.

I prislistan har undersökningarna prissatts så att Livsmedelsverket får tillräckligt med prover för uppföljning av förekomsten av sjukdomar. Det avtalas separat om undersökning av prover som skickas från utlandet samt om undersökningsavgifter för dessa. 

Undersökningens beställning och svar

Undersökningen beställs med remiss från Livsmedelsverket. Innan undersökningen beställs är det skäl att kontakta ett laboratorium där man kan bedöma hur lång tid undersökningen tar. I prislistan har undersökningstiderna angetts för vanliga prover. Undersökningssvaret och fakturan skickas till beställaren som har undertecknat remissen. För undersökningarna faktureras ett belopp som är lika stort som leveransavgiften för en liten försändelse, ifall priset för de undersökningar som beställts med remiss är lägre än leveransavgiften. Beställaren ansvarar för leveranskostnaderna. En kopia av undersökningssvaret skickas för kännedom till de instanser som beställaren uppgett (en kopia ingår i undersökningsavgiften, tilläggskopior är avgiftsbelagda) samt till veterinärmyndigheterna när det är fråga om en djursjukdom som ska bekämpas genom myndighetsåtgärder.  

Upphovsrätt och immateriella rättigheter

Upphovsrätten till undersökningsresultaten och fynden tillhör Livsmedelsverkets forskare och de övriga immateriella rättigheterna tillhör Livsmedelsverket. Livsmedelsverket kan i olika rapporter och statistiker samt i vetenskapliga publikationer publicera resultat som inte innehåller några specificerande uppgifter.

Sidan har senast uppdaterats 6.3.2024